Now showing items 1-20 of 296

  • Analyse av en todelt freemium-modell i et tosidig plattformmarked 

   Elvevold, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-16)
   Denne masteroppgaven ser på konkurransesituasjonen i det norske markedet for streaming av musikk. Oppgavens hovedvekt ligger på den svenske streamingtjenesten Spotify, som siden oppstarten i 2008 har vokst seg til å bli den største aktøren i det norske markedet. Oppgaven ønsker å analysere faktorer som er med på å forklare selskapets sterke posisjon i det norske streamingmarkedet for musikk. Teori ...
  • Analyse av kostnadseffektivitet i norsk oppdrett av laks og ørret i 2006 : en analyse av matfiskdelen i verdikjeden ved bruk av Data Envelopment Analysis (DEA) 

   Kjeldsen, Ragnar Helge; Larsen, Ken-Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Oppdrett av laks og ørret har i løpet av noen få tiår utviklet seg til å bli en av landets viktigste eksportartikler. Verdien av solgt norsk oppdrettsfisk var i 2006 på 17,5 milliarder kroner. Oppdrettsnæringen har vært lønnsom siden 2004, etter noen dårlige år i starten av dette tiåret. Selv om lønnsomheten i en næring er god, kan det være aktuelt å måle effektiviteten. Norske oppdrettere konkurrerer ...
  • Analyse av obligasjoner : faktorer som påvirker risikopremien 

   Steffensen, Ørjan; Holten Olsen, Michael (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-16)
   Obligasjonsmarkedet er i vekst, og er en viktig del av verdensøkonomien. Økningen av obligasjonslån i Norge og USA viser at obligasjonsmarkedet øker i attraktivitet som kapitalkilde. I denne oppgaven har vi analysert hvilke faktorer som påvirker risikopremien på obligasjoner. Teori rundt obligasjoner og obligasjonsmarkedet har gitt oss god kjennskap til risikoen knyttet til obligasjoner og hvordan ...
  • Anvendelse av teori om vertikale restriksjoner for å kartlegge alternative forklaringer på Apples disitribusjonsstrategi av iPhone og dens effekter på mobilmarkedet 

   Johansen, Tove Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Bakgrunnen for oppgaven er hvordan Apple introduserte sin smarttelefon iPhone i mobilmarkedet ved å tegne såkalte eneforhandleravtaler med kun en mobiloperatør i hvert land. Eneforhandleravtaler har vært, og er fortsatt, en uvanlig måte for samarbeid mellom mobilprodusenter og operatører. Begrunnelsen fra Apple var at de ønsket å sikre kvalitet i forhandlerleddet. Hovedformålet med oppgaven er å ...
  • Anvendelse av teorien om planlagt adferd for kartlegging av drivere og barrierer ved e-handel 

   Nordahl, Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-05)
   Denne oppgaven har til hensikt å kartlegge hvilke faktorer som kan forklare intensjonen til å handle på internett. Dette innebærer spørsmål omkring hvordan forbrukerne vurderer de ulike egenskapene og konsekvensene ved e-handel, hvilke av disse egenskapene og konsekvensene som er viktige, hvilke som er motiver og hvilke som sees på som barrierer for å handle på internett. Det teoretiske utgangspunktet ...
  • Aspects and Dynamics of Contingent Convertible Bonds. Pricing Norwegian CoCo Issuances With Equity Derivative Approach 

   Johansen, Even Lian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Contingent convertible bonds have emerged as a going-concern loss-absorbing instrument in response to the last financial crisis. These hybrids, commenced by the new Basel III regulation, might be able to substitute the prevailing subordinated debt instruments that failed to effectively absorb losses during the last crisis. Issuing CoCos present an effective way to provide automatic recapitalizing ...
  • Å fange tidstyver i den offentlige omsorgstjenesten. Bruk av lean som styringsverktøy for å skape operasjonell effektivitet 

   Solheim, Kristina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-29)
   De siste årene har styringsverktøyet lean fått økt oppmerksomhet blant norske bedrifter, både innen privat og offentlig sektor, med hovedvekt på sistnevnte. Denne studien tar for seg hvordan lean innvirker på operasjonell effektivitet. Konteksten er den offentlige omsorgstjenesten, hvor studien tar utgangspunkt i en avdeling i Harstad Kommune. Studiens problemstilling er som følger: ”Hvordan brukes ...
  • Å finne og gi mening. En casestudie om mellomlederes prosess med å finne og gi mening i endring 

   Børs-Lind, Siri Hallingby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Temaet for denne masteravhandlingen er mellomlederes prosess med å finne og gi mening i endringsprosesser. Oppgaven stiller spørsmålet om hvorvidt det er en sammenheng mellom mellomledere sin prosess med å finne mening i en endring, og hvordan mellomlederne støtter de ansatte ved å gi mening til endring. Hensikten er å bidra med en økt innsikt innenfor forskningsfeltene mellomledere, endring og ...
  • Å jobbe sammen for seg selv. En studie av hvordan ressurser kan deles i et coworking space 

   Rapp, Magnus Holter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Coworking space er et konsept som er i stadig vekst. Et coworking space er et kontorfellesskap hvor små bedrifter og selvstendig næringsdrivende kan utføre sitt arbeid i selskap med andre i samme situasjon. Konseptet bygger på antagelsen om at medlemmene vil skape et internt nettverk i kontorfellesskapet ved å bygge sosiale bånd seg imellom. Videre vil de benytte disse båndene for å få tilgang ...
  • Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? 

   Olsen, Hanne Sofie Seljebu; Larsen, Silje Anett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-31)
   I Norge kan en person alene eie og lede et aksjeselskap, ved at han eller hun utgjør hele generalforsamlingen, styret og daglig leder (heretter kalt enpersonsselskap). Formålet med oppgaven er å finne ut hvorvidt eksterne personer i forhold til en slik eneeier og -leder vil kunne bidra med kompetanse og kontroll slik at årsregnskapets informasjonskvalitet blir bedre. Disse eksterne personene kan ...
  • Balansert målstyring - En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norge 

   Alskog Olsen, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Bedrifter står i dag overfor høyst usikre omgivelser og hurtigendrede markeder der ledere må legge strategier for å forbedre organisatorisk ytelse (Gupta, 2012) og debatten rundt de eksisterende systemer har i seg selv vært en driver i utviklingen av nye (Kald og Nilsson, 2000). Temaet for denne oppgaven er Balansert Målstyring (BM). BM har vært et kjent konsept siden Kaplan og Norton introduserte ...
  • Bankers bruk av årsregnskapet som beslutningsgrunnlag i en kredittvurdering : en undersøkelse av bankene i Tromsø 

   Remmen, Maren; Lundblad, Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Denne studien er myntet på vår interesse for regnskapsfaget og nysgjerrighet for hvordan regnskapet benyttes av andre. Da vi vet at bankene gjør en kredittvurdering av sine kunder, har vi valgt en beskrivende fremgangsmåte (design) for å tilegne oss informasjon om regnskapet i et brukerperspektiv. ”Reglene for avleggelse av årsregnskapet er i utgangspunktet utformet med sikte på at eierne, ansatte ...
  • Bedre føre var... En undersøkelse av hvordan foretak kan styre og kontrollere prestasjonen innenfor et målområde 

   Fredriksen, Christian; Martinsen, Bjarne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   De siste tiårene har rammeverk for styring og kontroll blitt popularisert, eksempelvis gjennom ISO-standarder. Det er derimot flere ulemper med disse standardene. De stiller gjerne omfattende krav til dokumentering og er i enkelte tilfeller utformet for å vise etterlevelse, snarere enn å forbedre prestasjon. Formålet med denne undersøkelsen er derfor å utforme et rammeverk for styring og kontroll, ...
  • Behandling av usikkerhet. Vitenskap eller kunst? 

   Jacobsen, Natalia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Arbeidet tar i sitt utgangspunkt forholdet mellom to distinkte og separate kategorier: risiko og usikkerhet, som John Maynard Keynes og Frank Knight analyserte i sine pioner - arbeider om dette forholdet. Deretter blir moderne finansteori gjennomgått for å se hvordan usikkerheten behandles. For deretter å se på to prominente kritikkers syn på finansteorien sin empiriske gyldighet og ...
  • Benchmarking av DRG for norske helseforetak. En anvendelse av Data Envelopement Analysis med restriksjoner på vektene 

   Kjeldsen, Fredrik; Johnsen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Hensikten med studien er å undersøke om UNN driver kostnadseffektivt i forhold til andre helseforetak i Norge. Det undersøkes videre om DEA-AR er godt egnet for beregning av kostnadseffektivitet ved helseforetakene og hvorvidt kostnadseffektiviteten ved helseforetakene påvirkes av eksogene forhold. Gjennom DEA-AR beregnes kostnadseffektiviteten til helseforetakene i Norge basert på de totale ...
  • «Better safe than sober». En ikke-parametrisk og statistisk totrinnsanalyse av kjededriften i AS Vinmonopolet 

   Sandmo, Jan-Tore Forelvmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-09-05)
   Denne oppgaven undersøker effektivitets- og produktivitetsutviklingen over tid i utsalgene til AS Vinmonopolet. Undersøkelsen er gjort på 248 sammenliknbare butikker for perioden 2013–2015. Studien er en totrinnsanalyse. I første trinn gjennomføres effektivitets- og produktivitetsberegninger for butikkene. Dette gjøres for hvert av årene ved hjelp av dataomhyllingsanalyser. For den totale ...
  • Betydningen av sanseinntrykk for gjesters opplevelse av hotellomgivelser 

   Gammelgård, Marianne Martinsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-22)
   I hotellomgivelser er det ulike egenskaper som påvirker og inspirerer til positive inntrykk og opplevelser. Disse inntrykkene dannes gjennom stimuli av våre sanser, og kan være alt fra lobbyens arkitektur og design til farger og fasiliteter på hotellrommet. Påvirkning og stimulering av de fysiske omgivelser har i lang tid stått sentralt innenfor ulike bransjer og servicebedrifter for å tilfredsstille ...
  • Beyond budgeting : en analyse av Sparebank 1 Nord-Norges styringsprinsipper 

   Pleym, Terje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-08-16)
   Beyond Budgeting
  • Blåser norske vindkraftverk i fjerningsutgifter? En analyse av regnskapsmessig behandling av fjerningsutgifter i landbaserte vindkraftverk 

   Nygård, Ann-Heidi; Strøm Kleven, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-15)
   Alle vindkraftverk er lovpålagt å fjerne anlegget etter endt konsesjonstid, samt tilbakeføre landskapet til naturlig tilstand så langt det er mulig. Fremtidige utgifter til fjerning og opprydding er pådratt ved å drive virksomhet, og skal etter sammenstillingsprinsippet kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Da vindkraft er en relativt ung bransje i Norge er imidlertid regnskapspraksisen ...
  • Bleeding for profit. Researching the efficiency of positively skewed portfolios in the Norwegian financial markets. 

   Forså, Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Portfolios created by hyper defensive and hyper aggressive derivatives aims to limit the size of potential downside returns, whilst at the same time benefit from potentially large returns. However, the portfolio will experience long periods of small losses, bleeding. This thesis has empirically researched bleeding portfolios in the Norwegian financial markets. The research question that has been ...