Now showing items 1-20 of 81

  • Undervisning i bioteknologi : muligheter og utfordringer 

   Nyborg, Bjørn Sjøttem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12-15)
   Innenfor feltene biokjemi, genetikk og mikrobiologi har det de siste tjue årene vært en rask utvikling av nye metoder i takt med den teknologiske utviklingen, og disse metodene utgjør det vi kaller for bioteknologi. Bioteknologi inngår som målområder i læreplanen både for grunnutdanningen og videregående opplæring. Som følge av den raske utviklingen av feltet har derfor skolene en spesiell ...
  • Studenters förståelse av derivatan: en kvalitativ studie 

   Oskarsson, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-01)
   För att en förstaårsstudent ska få godkänt på en kalkulusexamen, krävs strängt taget inte god begreppsförståelse, utan bara rätt användning av relevanta begrepp. God begreppsförståelse, är en förutsättning för att man verkligen ska förstå högre matematik. Fokus i detta matematikdidaktiska arbete är hur förstaårsstudenter, efter avslutad kalkuluskurs, förstår det centrala begreppet derivata. Ju högre ...
  • Leik eller læring : utbytte av eit skulebesøk på vitensenter 

   Jore, Inge Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-01)
   Dei siste åra har fleire internasjonale undersøkjingar som TIMSS og PISA vist at norske elever har dårlige realfagsprestasjoner. Fleire tiltak har vorte sett i gang for å betre dette, eitt av dei er eit auka fokus på vitensenter. Vitensenter er eit populærvitenskapeleg opplevings- og læringssenter innanfor matematikk, naturvitenskap og teknologi der dei besøkande lærer ved å eksperimentere sjølv. Oppgåva ...
  • Likningar i vidaregåande skule : eit kvalitativt studium av kva elevar veit og ikkje veit om likningar 

   Berget, Ingeborg Katrin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-01)
   Likningar er eit tema innanfor matematikkfaget som mange elevar synest er vanskeleg. I denne studien har eg prøvd å sjå nærare på elevar si forståing av likningar, og har gjort ein kvalitativ studie mellom elevar på fyrste året i vidaregåande skule. Eg gjennomførte ei undersøkning der elevane skulle løyse oppstilte likningar og svare på spørsmål som gjekk på forståing av likningar. Problemstillinga ...
  • Undervisning i bioteknologi : laboratoriearbeid 

   Jørgensen, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-01)
   Gjennom de siste ti årene har en rask utvikling av nye bioteknologiske metoder vært fremtredene som et resultat av teknologiens fremvekst. For den moderne lærer, i den videregående skole, medfører dette stadig nye utfordringer innenfor tilrettelegging av faglig oppdatert undervisning. Spesielt krevende er det å kunne tilby laboratorieundervisning som gir god læring, og hvor utstyr og materiell ikke ...
  • Representasjonskompetanse hos elever i design og håndverk 

   Soløy, Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-02-03)
   På det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Design og håndverk i videregående skole (Vg1) skal elevene arbeide med designprosessen – fra idé til produkt. Denne studien tar utgangspunkt i et tverrfaglig prosjekt i design og håndverk og matematikk. Problemstillingen var: ”Hvordan kommer elevenes representasjonskompetanse til uttrykk i arbeidet med de ulike fasene i designprosessen i et snøskulpturprosjekt?” ...
  • En sammenlignende studie av norske og russiske eksamensoppgaver med logaritmer : en analyse av eksamensoppgaver med kognitive kategorier som redskap. 

   Zvorono, Veronika Georgievna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-02-04)
   Undersøkelsen TIMSS Advanced 2008 blant elever i videregående skole har påvist svake resultater hos norske elever i matematikk. Samme undersøkelse viser at russiske elever har bedre resultater enn de norske. En analyse av eksamensoppgave kan si noe om hva skolens undervisning har fokusert på. Med basis i backwash-effekten (Clarkes, 1996) undersøkte jeg eksamensoppgaver i matematikk i Norge og i ...
  • Undervisning av NMR : en formativ problembasert tilnærming 

   Osvoll, Gerhard Erling Lian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Denne oppgaven presenterer resultatene fra et studie hvor en ny undervisningsmetode er prøvd ut i undervisningen av kjernemagnetisk resonans (NMR). Undervisningen er elevsentrert med bruk av formative undervisningsverktøy, hvor det er benyttet elementer fra den deduktive og den teknologiske undervisningsmetoden. Data er samlet inn i forbindelse med gjennomføringen av et undervisningsopplegg hvor ...
  • Corroler for kjemiundervisning og formselektive katalysatorer 

   Berg, Steffen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Denne oppgaven belyser problematikken mellom praktiske kjemiøvelser og teoretisk læring. Til tross for det store potensialet som ligger i elevøvelser, tyder mye forskning på at elever ikke presterer bedre i kjemi ved å utføre praktisk arbeid. Det er i denne oppgaven undersøkt om det teoretiske læringsutbyttet kan økes, ved å utføre bevisste didaktiske tiltak ut i fra litteraturen. Undersøkelsen viser ...
  • Undervisning i økologi. Forskningsbasert undervisning i tundraregionen 

   Finseth, Irja Maria Basma (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   TUNDRA Schoolnet er et forskningsbasert skoleprosjekt som ønsker å gi et kunnskapsløft i hvordan klimaendringer påvirker den lokale naturen blant lærere og elever i tundraregionen. Hovedfokuset i denne masteroppgaven ble utviklingen av økologiundervisningsopplegget ”Se rovdyrene!” som skulle tas i bruk på 4 deltakerskoler på Varangerhalvøya. Utdanningssamfunnet er opptatt av at elevers engasjement ...
  • Undervisning av globale klimaendringar 

   Netland, Kjell Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-05)
   Denne masteroppgåva beskriv korleis naturfaglærarar underviser i temaet globale klimaendringar på Vg1-nivå i vidaregåande opplæring, og kva utfordringar dei møter i denne undervisninga. Studien bruker metodetriangulering og kombinerer dei kvalitative metodane fokusgruppeintervju og observasjon med ei kvantitativ spørjeskjemaundersøking. Fokusgruppeintervjua danna grunnlaget for utarbeidinga av ...
  • Resultater fra forskning på hjernens læringsprosesser anvendt i realfagsundervisning 

   Pedersen, Kjetil Johannes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013)
   Den relativt nye forskningsdisiplinen "educational neuroscience" kommer gjerne til uttrykk i den pedagogiske debatten i form av populærvitenskapelige bokutgivelser som henvender seg direkte til lærere. Med begrunnelse i funn fra forskning ved hjelp av hjerneskanning gis det mange og konkrete råd til både hvordan læring skal forstås, og hvordan læringsaktiviteter skal bygges opp. Studien ser på ...
  • En læreverkstudie av overgangen fra skolematematikk til universitetsmatematikk 

   Hellan, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-03)
   Hvilke likheter og forskjeller er det mellom læreverkene Sigma 1T-R1-R2 og Kalkulus? Hvilket grunnlag gir den videregående skolens læreverk Sigma 1T-R1-R2 for å møte emnet funksjonsdrøfting i universitetets innføringslæreverk Kalkulus? Jeg avgrenset oppgaven til temaet funksjonsdrøfting og de teknikkene som brukes til det. For å belyse disse problemstillingene brukte jeg to forskjellige begrepsapparat ...
  • Muntlig arbeid med sannsynlighet på videregående skole. En kvalitativ studie om bruk av muntlig aktivitet for å fremme elevers begrepsforståelse i sannsynlighet 

   Jørgensen, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-29)
   Matematikkundervisningen i norsk skole er preget av individuelle arbeidsmåter og oppgaveregning. En konsekvens av dette er at elevene får liten mulighet til å bygge opp begrepsmessige strukturer. I denne studien har jeg sett nærmere på bruk av muntlig aktivitet i arbeid med sannsynlighet, og jeg har utført en kvalitativ studie med elever på første året i videregående skole. Problemstillingen min var ...
  • Problemløsning i matematikk i videregående skole. Hva kan arbeid med problemløsning tilby elevenes helhetlige matematiske kompetanse 

   Pedersen, Iselin Emmy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Problemløsning har vært, og er fremdeles en sentral del av lærerplanen i matematikk. Elevene skal kunne analysere og omforme et problem i matematisk form, løse dette og vurdere dets gyldighet. Undersøkelser som TIMSS Advanced 2008 og PISA 2013 viser at norsk matematikkundervisning er ensformig. Der individuell oppgaveregning er gjenganger, noe mine observasjoner også bekreftet. Andre land som ...
  • Forskningsprosessen i kjemi – Utvikling og utprøving av et undervisningsopplegg i kjemi 2 

   Olsen, Preben Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-31)
   Læreplanen i kjemi legger i stor grad opp til praktisk arbeid i faget. Forskning tyder på at skoleelever sliter med å lære av elevforsøk, særlig strever elevene med å knytte den praktiske delen av øvelsen opp mot fagteori. Denne oppgaven omhandler et undervisningsopplegg i kjemi 2, kalt syntese og analyse av dibenzalaceton. Målet med opplegget var å illustrere en helhetlig forskningsprosess for ...
  • Mer enn bare fakta - En studie av elevers vurderingskompetanse av påstander om proteiner 

   Finsås, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Naturfagundervisning har vært preget av innlæring av faktakunnskaper, og har blitt kritisert for å ha liten sammenheng med den praktiske bruken av faget i samfunnet. Denne oppgaven omhandler et undervisningsopplegg som bygger på samfunnsrelatert undervisning. Hensikten med undervisningsopplegget var å bidra til scientific literacy gjennom elevers evne til å bruke naturfaglig kunnskap i vurdering av ...
  • Elevaktiv undervisning og samarbeidslæring. En studie av elevaktiv undervisning og samarbeidslærings effekt på yrkesfagelevers motivasjon og læringsutbytte i naturfag 

   Lund, Ingebjørg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Denne oppgaven handler om elevaktiv undervisning og om fire VG1-klasser ved en yrkesfaglig videregående skole som gjennomførte en økt med elevaktiviteten samarbeidslæring i naturfag. Målet for studien var å undersøke hvilken effekt denne typen undervisning hadde på elevenes motivasjon og læringsutbytte. Oppgaven presenterer både pedagogisk og biologisk teori, da temaet for naturfagsundervisningen ...
  • Elevers matematiske resonnement. En kvalitativ studie om resonneringer av faglig sterke elever når de løser oppgaver med og uten kontekst. 

   Johansen, Iselin Sørensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Det ble valgt å ha følgende problemstilling i denne oppgaven: «Hvordan resonnerer faglig sterke elever når de løser problemer med og uten kontekst i matematikk?». Det ble gjennomført en kvalitativ studie for å undersøke elevenes resonnement. Den kvalitative studien var oppgavebaserte intervjuer med åtte elever ved VG1 Studiespesialiserende. Elevene løste til sammen fire oppgaver i to intervju. Etter ...
  • Lærebokas påvirkning på elevers karakternedgang i Biologi 2 

   Hansen, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Denne studien er en analyse av to læreverk og åtte eksamenssett i faget Biologi 2 på videregående skole. Bakgrunnen for studien var Utdanningsdirektoratets karakterstatistikk, hvor det ble fremstilt at elevene gjennomsnittlig gikk ned omtrent én karakter fra standpunkt til skriftlig eksamen. Studien tok utgangspunkt i at oppgavene i læreboka ikke forberedte elevene godt nok til eksamen. Formålet med ...