Now showing items 21-40 of 271

  • Sen kenozoisk sedimentasjonsmiljø på kontinentalmarginen utenfor Troms 

   Rydningen, Tom Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-04-19)
   Batymetriske og seismiske data er analysert for å utrede den senkenozoiske utviklingen av kontinentalmarginen utenfor Troms. Prograderende kiler av glasigene avsetninger er identifisert nær munningen av de glasiale trauene Andfjorden og Malangsdjupet. En seismisk stratigrafi med to hovedenheter, S1 og S2, er definert. Enhet S2 viser hovedsakelig et prograderende mønster mot nordvest, mens S2 er ...
  • Geophysical investigation of faults and fractures in Upper-Palaeozoic carbonate build-ups at the Loppa High, SW Barents Sea 

   Kovacova, Tanya (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   During previous studies of the Upper-Palaeozoic carbonate build-ups at the Loppa High in SW Barents Sea, a connection between locations of the build-ups and syn-depositional faults was observed. This thesis is studying this relationship in detail, applying the Ant-tracking semi-automated method for detection of faults. To my knowledge, this relatively new method has not been used in the Barents Sea ...
  • 3D seismic data indicate potential glide planes for submarine sliding : the mid-Norwegian margin Nyegga area. 

   Eilertsen, Håkon Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   The Nyegga study area of the thesis is located at the north-eastern escarpment of the Holocene giant Storegga Slide. It lies on the southern part of the Vøring plateau on the mid-Norwegian continental margin at approximately 700-1000m water depth. The area has been known to be prone for submarine sliding and is therefore an excellent location for studying morphological features to infer slide ...
  • 3D seismisk analyse av begravde rasavsetninger på den SV delen av Vøringmarginen 

   Johansen, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   To 3D-seismiske datasett fra den sørvestlige delen av Vøringmarginen på midtnorsk kontinentalsokkel er blitt brukt til å analysere den øvre del av Naustformasjonen (~0,5-0,2 ma). En seismisk stratigrafi med fire hovedenheter er etablert (enhet 1-4). De to eldste enhetene (enhet 1 og 2) er dominert av glasiale debrisstrømmavsetninger dannet under glasiale maksima da det Fennoskandiske isdekket nådde ...
  • Sedimentær arkitektur og facies i lakustrine deltaavsetninger fra Weichsel i NV-Russland 

   Krogh, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-11)
   Sedimentologiske og stratigrafiske data er innsamlet fra et lakustrint deltakompleks på Tolokonka i NV-Russland. De innsamlede data fra et 4,2 km langt og 30 m høyt elvesnitt har bidratt til en bedre forståelse av glasiasjonshistorien og bredemte sjøer i NV-Russland gjennom weichsel. Basert på sedimentologiske og stratigrafiske data består faciesfordelingen av sandige facies, vekslinger av kryssjiktet ...
  • Microstructural and metamoprhic study in rocks of the Seiland Igneous Province between Langfjord and Øksfjord, Alta kommune, Northern Norway 

   Rustad, Birgit Katrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-22)
   The Seiland Igneous Province (SIP) is situated in western Finnmark, Northern Norway. The SIP comprises a suite of mainly gabbroic plutons, with ultramafic, syenitic and felsic intrusions. The origin of the region has been interpreted in different ways and several tectonic models have been proposed. Many different ideas have been suggested about the metamorphic, magmatic and deformation history. New ...
  • Moraine chronology and deglaciation of the northern Lyngen Peninsula, Troms, Norway 

   Greig, David (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-01-28)
   The northern Lyngen Peninsula in Troms, northern Norway, displays a suite of glacial and periglacial landforms that describe both a complex interaction of geomorphological processes and its history of deglaciation during the Late Weichselian and Holocene. These features include: cirque and valley glacier moraines, relict ice-cored moraines, rock avalanches, rock glaciers, a protalus rampart, and ...
  • Metamorf utvikling av Skagen-eklogitt, Flakstadøy, Lofoten 

   Bakkejord, Sandra Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Bergartsprøver fra Skagen på Flakstadøy, Lofoten er mikroskopert, analysert ved mikrosonde og gjort geotermobarometriske estimat på, alt for å kunne fortelle om den metamorfe utviklingen for bergartene. Resultatene forteller om en polymorf utviklingshistorie av de proterozoiske bergartene som Flakstadøy er bygd opp av. Flere eklogittforekomster er funnet på øyen, noe som ikke er så overraskende da ...
  • The Tromsø Nappe Contact with the Nakkedal Nappe Complex NE of Tromsdalstind : Shear kinematics and relationship with metamorphism. 

   Indrevær, Kjetil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   The tectonic contact between the Nakkedal Nappe Complex and the Tromsø Nappe crops out NE of Tromsdalstind, 5 km E of Tromsø, Norway. Petrological- and structural analysis of the contact have been undertaken in order to contribute to a better understanding of the tectonometamorphic history of the Uppermost Allochton in the Scandianavian Caledonides. Methods such as P-T pseudosection analysis, ...
  • Kontakten mellom Tromsødekket og Skattøra migmatitt kompleks (Nakkedalsdekket) NØ for Tromsdalstinden : kinematiske indikatorer og metamorfose 

   Mikkelsen, Odd-Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Kartlegging av kontakten mellom Tromsødekket og SMC (Nakkedalsdekket) i felt og mikroskopstudiet av tynnslip fra feltområdet, viser en to episoder (DT1 og D2) med deformasjon i Tromsødekket og tre episoder (DS1, DS2 og D2) i SMC. SMC og Tromsødekket viser forskjellig metamorfose før enhetene kom i kontakt i en sen fase av D2 episoden. I Tromsødekket er det observert en tidlig NØ-SV forkortning tolket ...
  • Fluidmigrasjon og akkumulasjon på Loppahøyden i sørvestlige deler av Barentshavet 

   Dahl, Petter Bergholtz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Mulig bevis for vertikal migrasjon av fluider gjennom forkastninger i sørvestlige deler av Barentshavet eksisterer i form av akustisk maskerte områder, tegn til akkumulasjoner og pockmarks. Alle områder med vertikal akustisk maskering forekommer i sammenheng med forkastninger som foreslås å fungere som strømningsveier for fluidene. Maskeringen er funnet i et intervall fra 570 ms TWT til 1590 ms TWT ...
  • Land-sokkel korrelasjon av tektoniske elementer i ytre del av Senja og Kvaløya i Troms 

   Thorstensen, Lene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Feltarbeid og analyser av batymetriske-, seismiske- og gravimetriske data er sammenstilt for å korrelere tektoniske elementer i ytre del av Senja og Kvaløya i Troms. Berggrunnen i kystområdene på nordøstlige Senja og Kvaløya i Troms tilhører Vest-Troms gneis region og består av neoarkeiske og paleoproterozoiske tonalittisk gneis og mafiske intrusiver (Kattfjordkomplekset), samt metasuprakrustale ...
  • Fjellskred i Laksvatnfjellet, Balsfjord, Troms: indre struktur, morfologi og skredmekanismer 

   Rasmussen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Forskning relatert til fjellskred har oftest fokusert på geomorfologiske fenomener og overflateprosesser, og i mindre grad den betydningen strukturen i berggrunnen kan ha for utrasning. Studiet av fjellskredet i Laksvatnfjellet er en kombinasjon av fagfeltene berggrunnsgeologi, strukturgeologi og geomorfologi. Til sammen har dette dannet grunnlaget for å kunne tolke blant annet skredmekanismer, ...
  • Sedimentary processes and palaeoenvironment in Van Keulenfjorden, Spitsbergen 

   Kempf, Philipp (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Swath bathymetry, high resolution seismic and core data are analysed to describe the Late Weichselian and Holocene sedimentary processes and palaeoenvironment in Van Keulenfjorden, Spitsbergen. Bottom currents, the bathymetry of the fjord and the distance from sediment sources are the controlling factors for the sediment distribution as indicated by isopach maps. Sandur deltas at the mouth of ...
  • Bruddmønstre i øvre triaslagrekken ved Vindodden på Svalbard : opptreden, geometri og dannelsesmekanismer samt betydning for CO2 lagring 

   Wærum, Gard Ole (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Denne oppgaven beskriver et studie som ble gjennomført på nordsiden av Botneheiafjellet på Svalbard sommeren 2010. Målet med studiet var å analysere bruddmønstre i den øvre triaslagrekken, med ekstra fokus på: (1) De Geerdalenformasjonen som er reservoarbergart for CO2 injeksjon i ”Longyearbyen CO2 lab project”; (2) intrusive dolerittgangers bruddmønster og deres innvirkning på bruddutviklingen til ...
  • Strukturanalyse og kinematikk av en proterozoisk skjærsone i vestlige Ringvassøya, Troms 

   Hansen, Kristina Louise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Ringvassøya er lokalisert i nordøstlige del av Vest-Troms gneisregion som består av arkeiske til paleoproterozoiske bergarter separert av NV-SØ strykende grønnsteinsbelter. Berggrunnen i Lakselvhøgda på sørvestlige Ringvassøya domineres av tonalittiske gneiser (2885 ± 20 Ma) som har en utpreget NNV strykende foliasjon, som faller moderat til steilt mot SV og er intrudert av paleoproterozoiske mafiske ...
  • Morphological expressions of recent and past fluid flow expulsion of the SW Barents Sea 

   Namyatova, Daria Alekseevna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-16)
   ABSTRACT Three 3D seismic cubes (EL0001, St0309 and ST05M09) from different parts of the SW Barents Sea basin were studied to decipher processes causing depressions in the seabed and subseabed. Since the investigated areas were under the influence of various depositional and erosional conditions during ice ages special attention was given to the potential of ice driven morphologies. Depressions ...
  • Fjellskred i Nomedalstinden : en strukturstyrt masseutglidning på et underliggende storskala glideplan 

   Husby, Emil Danielsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   En studie av et fjellskred klassifisert som en katastrofal masseutglidning på et underliggende glideplan. Fjellskredet befinner seg i Nomedalstinden på nordøstsiden av Kåfjorden i Troms fylke. Skredet har oppstått i planfolierte granatglimmergneiser i Kåfjordgruppen i Reisadekkekomplekset. Bergartene er gjennomsatt av et sprekkemønster med flere populasjoner av sprekker. Observasjoner gjort i felt ...
  • Fluid flow features along the Bjørnøyrenna Fault Complex west of West Loppa High, SW Barents Sea 

   Larsen, David Selvåg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-15)
   This master thesis contributes to better understand the occurrence and development of giant to medium scale vertical fluid flow structures in the area west of the Loppa High at the Bear Island Fault Complex (BIFC). The study area lies in the SW-Barents Sea and the study was based on the interpretation of a 3D seismic cube “West Loppa 2008”. Fluid emissions features and accumulation area visualized ...
  • Structural geometry and controlling factors for a rock slope failure area at Hompen/Váráš, Signaldalen, Troms, North Norway 

   Hannus, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05)
   Abstract This thesis uses a multidisciplinary approach to investigate factors affecting the origin and evolution of a rock slope failure (RSF) at Hompen (Varas) in Troms, Northern Norway. These factors include internal existing structures in the bedrock, external factors such as glacial unloading, and changes in fluid pressure affecting the RSF. The study combines bedrock geology, structural ...