Now showing items 279-282 of 282

  • Yngre og eldre brukere av hjemmetjenesten - ulike behov eller forskjellsbehandling. Flerfaglig praksis i et interaksjonsteoretisk perspektiv 

   Hamran, Torunn; Moe, Siri (Research report; Forskningsrapport, 2012)
   Bakgrunn for dette prosjektet er den store veksten i yngre brukere av kommunale pleie- og omsorgstjenester og at eldre brukere, selv om de er flest, får en stadig mindre andel av ressursene. Ulikheter i tjenestetilbudet til yngre og eldre brukere er allerede godt kartlagt. Et sentralt spørsmål i denne undersøkelsen er synet på hva som er nødvendig og hva som er verdig omsorg, og om det er grunnlag ...
  • Yrkesmotivasjon og arbeidsglede i helsereformenes tid 

   Breivik, Elisabet; Obstfelder, Aud (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Helsesektoren er preget av organisatoriske endringer og knappe ressurser. Dette kan medvirke til redusert yrkesmotivasjon og arbeidsglede blant sykepleiere. Artikkelen bygger på en kvalitativ studie utført som del av et mastergradstudium i helsefag. Hensikten var å undersøke forhold som førte til trivsel, arbeidsglede og motivasjon i arbeidet. Fem sykepleiere som har vært ansatt på samme sykehusavdeling ...
  • Zigøinerplagen 

   Gjesvik, Kalle (Chronicle; Kronikk, 2013)
  • "Æ har nokka å fortell" : å arbeide med studentenes egne yrkesfortellinger 

   Knudsen, Liv-Berit (Book; Bok, 2001-06)
   Denne rapporten handler om hvordan studenter og yrkesutøvere kan arbeide med sykepleiefaget ved å bruke egne "yrkesfortellinger". Rapporten belyser hvordan arbeidsformen er brukt ved Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, Videreutdanningen i eldreomsorg, og mine erfaringer og refleksjoner relatert til dette. Arbeidsformen kan også ha relevans for andre yrkesfaglige utdanninger. I rapporten ...