Now showing items 42-61 of 82

  • Konsumentenes assosiasjoner til merkevaren Hennes & Mauritz 

   Martinsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-29)
   Formål – Hovedformålet med denne oppgaven var å kartlegge hvilke assosiasjoner konsumenter hadde til merkevaren Hennes & Mauritz. Fokuset i studien har vært på assosiasjonene til lojalitet, opplevd kvalitet, merkevarekjennskap og sosialt ansvar (CSR). Metode – For å belyse oppgavens problemstilling og avdekke de ulike assosiasjonene valgte jeg å benytte meg av dybdeintervju. Dette for å ha muligheten ...
  • Konsumenters bruk av sosiale medier som informasjonskilde. En studie av opplevd risiko, involvering og kunnskap som drivere for informasjonssøking i ulike beslutningsfaser. 

   Øyen, Ida Martine Kofoed (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan opplevd risiko, involvering og kunnskap påvirker bruk av sosiale medier som informasjonskilde i ulike beslutningsfaser. Bakgrunnen for valget er sosiale mediers økende betydning i markedsføringssammenheng, samt endringen av konsumenters beslutningsprosess basert på den digitale utviklingen. Opplevd risiko, involvering og kunnskap ble valgt som drivere ...
  • Kunnskapens makt. Faktorer som påvirker kunnskapsoverføring og absorberingskapasitet i en klynge 

   Østby, Kirsten Ravna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-08)
   Tema for denne studien er kunnskap, noe som er viktig å ha et fokus på da organisasjoner er blitt mer kunnskapsintensive og behovet for å utnytte verdien av kunnskap er økende. Denne studien har den bioteknologiske og FoU-baserte klyngen Biotech North som case. Biotech North opererer i en kunnskapsintensiv bransje, noe som betyr at de er helt avhengig av ny ekstern kunnskap. I den bioteknologiske ...
  • Kunnskapsledelse i hotellbransjen. Hvordan bidrar ulike organisasjonskapabiliteter til kunnskapsdeling? 

   Jakobsen, Ida Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Tema for denne oppgaven er kunnskapsdeling i en reiselivskontekst. Dette er viktig å forske på fordi litteraturen fremhever en organisasjons kunnskap som den viktigste brikken til konkurransemessig fortrinn. Mange bedrifter og organisasjoner jobber iherdig for å kapitalisere på denne ressursen, noe som innebærer at det utvikles strategier og prosedyrer for kunnskapsdeling. Hvilken strategi som ...
  • Kunnskapsutvikling i organisasjoner : en kvalitativ undersøkelse av kunnskapsutvikling i Varanger Kraft konsernet 

   Iversen, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Denne oppgaven belyser hvordan organisasjoner utvikler kunnskap internt og gjennom nettverk. Nettverk, kunnskap og kunnskapsutvikling er faktorer som oppfattes særdeles viktige i organisasjoner i nyere tid. Organisasjoner blir i dag stilt over for nye og stadig strengere krav av ulike slag. Disse kravene sammen med raske endringer i form av teknologi, økt konkurranse, økt internasjonalisering og ...
  • Kvinner og ledelse i politiet 

   Lyngmo, Mona (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Tema for denne studien er kvinner og ledelse, hvor jeg undersøker om det foreligger bestemte oppfatninger av kvinner og ledelse i politiet. Avhandlingen tar utgangspunkt i tre antakelser, hvor det undersøkes hvorvidt disse gjør seg gjeldende i politiet. Det vil også diskuteres hvilke praktiske konsekvenser mine funn vil ha for politiet. På bakgrunn av dette er oppgavens overordnede problemstilling ...
  • Lean-metodikkens betydning for kunnskapsutvikling på UNN 

   Henriksen, Vegar H.; Edvardsen, Snorre H. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Temaet for studien er kunnskapsutvikling på UNN, og hvordan de ansatte mener at dette er blitt påvirket gjennom implementeringen av lean-metodikken. Det som gjør kunnskapsaspektet interessant i relasjon til lean, er at det reiser en rekke spørsmål med tanke på den kunnskapen som ansatte besitter, og hva som skjer med kunnskapen når det skapes nye rutiner og standardiseringer. Vi har tatt utgangspunkt ...
  • Ledelsens rolle i medarbeiderdrevet innovasjon 

   Friis, Mailinn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-07-28)
   Satsning på ansatte gjennom medarbeiderdrevet innovasjon får stadig mer oppmerksomhet for å hente ut det innovative potensialet i bedriften. Årsaken begrunnes i virksomhetens eksistens og vekst. I Sverige er intraprenørskap et godt etablert fagfelt og flere svenske bedrifter har innført rutiner og systemer som fanger opp de ansattes ideer og gjør noe med dem. I Norge etterlyses derimot mer engasjement ...
  • Lederidentitet i profesjonsbaserte organisasjoner. En casestudie i veterinærbedrifter 

   Rathe, Eva Margrethe Neergaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-29)
   Lederidentitet blir ifølge teorien utviklet gjennom ulike faktorer i den daglige kontakten mellom leder og medarbeider. Temaet for denne oppgaven er hvordan lederidentitet i profesjonsbaserte organisasjoner blir formet av dette samspillet. I profesjonsbaserte bedrifter følger det både utfordringer og fordeler med lederstillingen. Forming av lederidentiteten møter andre utfordringer her enn i andre ...
  • Leserens nytte av brukerskapte produktanmeldelser. En studie av kredibilitet og opplevd nytte av produktanmeldelser av søke- og erfaringsprodukter 

   Antonsen, Eirik Barosen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan kredibilitet påvirker den oppfattede nytten for leseren av brukerskapte produktanmeldelser av søke- og erfaringsprodukter. Brukerskapte produktanmeldelser på internett har på kort tid blitt en viktig informasjonskilde for konsumenter i en kjøpsprosess. Den teoretiske gjennomgangen viser at kredibilitet er sentralt for at en leser skal få mest ...
  • Medarbeiderens betydning for produktinnovasjon - En casestudie av en liten bedrift 

   Utne, Alexander Stene; Pleym, Ingelinn Eskildsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-08-16)
   Denne studien søker å belyse medarbeidernes betydning for produktinnovasjon i en liten bedrift. Fiskeindustrien skaper en interessant kontekst, fordi den beskyldes for bringe få nye produkter ut i markedet. Vi har derfor valgt en bedrift som nettopp introduserer nye produkter og vi tok i vår undersøkelse utgangspunkt i casebedriftens siste produktinnovasjon. For å utforske medarbeidernes betydning ...
  • Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap : en analyse av Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere 

   Molberg, Hanne Kristine; Nyheim, Kristin Margrethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Denne oppgaven belyser hvilken betydning motivasjon og engasjement har for kunnskapsutvikling. Læring, kunnskap og kunnskapsutvikling er alle elementer som oppfattes som viktige ressurser i en organisasjon. Enkelte hevder kunnskap om kunnskap er en kritisk faktor for en bedrifts overlevelse. Samtidig opplever vi at utvikling av kunnskap på individnivå kan være utfordrende for ledere. I den forbindelse ...
  • Mellomleders rolle i organisatoriske endringer 

   Holtan, Gøril Grant (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-29)
   Historisk sett har mellomlederen blitt betraktet som en del av organisasjonens kontrollsystem, og hans viktigste oppgave har vært å holde driften gående. Innenfor nyere forskning derimot pålegges mellomledere mange ulike roller og ansvar, også med hensyn til organisatoriske endringer. Hensikten i denne studien har vært å avdekke hva mellomlederens rolle består av, og hvordan den potensielt påvirkes ...
  • Motivasjon for frivillig ledelse. En kvalitativ studie av norske studentidrettslederes motivasjon 

   Hågensen, Ragni Strand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Formålet med denne oppgaven var å forstå hva som motiverer personer til å drive med frivillig ledelse av studentidrettslag. Oppgaven avgrenser seg til å benytte seg av selvbestemmelsesteorien som teoretisk grunnlag, og videre til å se på studentidrettsledernes indre og ytre motivasjon for sine verv. Det er også sett på det sosiale miljøet og konteksten rundt lederne og hvorvidt dette kan framme eller ...
  • Motivasjon hos ledere. En studie av ledernes motivasjon i bygg- og anleggsbransjen 

   Nilsen, Malin Holm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Tema for dette studiet er motivasjon blant ledere. Dette temaet er viktig å forske på ettersom motiverte ansatte er essensielt for en bedrifts presentasjoner, spesielt motiverte ledere. Et klart flertall av studier som undersøker motivasjon fokuserer på de ansatte. Motivasjon blant ledere virker i stor grad å være et oversett tema i forsknings verden. Hensikten med dette studiet er derfor å medvirke ...
  • Motivasjons påvirkning på commitment. En studie av ansattes commitment til en attføringsbedrift 

   Martinussen, Ingrid Kvist (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Tema for denne studien er commitment og motivasjon, hvor det blir undersøkt hvordan motivasjon påvirker commitment blant ansatte i en attføringsbedrift. Dette er en bransje som preges av omstillinger på grunn av endrede rammeverk, en bransje som ikke er konkurransedyktig på lønn og som preges av høy turnover. På bakgrunn av dette er oppgavens overordnede problemstilling: Hvordan motiveres ansatte ...
  • Motiver og personlige karakteristikker for kunstmuseumsbesøk - En studie av hvordan besøksmotiver, interesse og kunnskap påvirker besøksfrekvens for kunstmuseum. 

   Hansen, Karina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan sentrale motiver, interesse og kunnskap påvirker konsumenter til å besøke kunstmuseum. Oppgaven har gjennom teoretisk redegjørelse identifisert fem sentrale besøksmotiver for kunstmuseum: Læring, underholdning, emosjonell verdi, sosialt samvær og sosial status. I tillegg er personlige karakteristikker som interesse i kunst og profesjonell interesse ...
  • Norske forbrukeres beslutningsstiler. En studie av hvilke faktorer som påvirker norske forbrukeres kjøpsbeslutninger 

   Karlsen, Christin Janita Fosland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Forbrukere tilnærmer seg shopping på ulike måter, og forskjellige beslutningstrekk påvirker denne tilnærmingen. Disse trekkene kombineres og former forbrukeres beslutningsstil. Hensikten med denne studien er å undersøke hvilke beslutningstrekk som former norske forbrukeres beslutningsstiler, i hvilken grad psykologiske faktorer har innflytelse på beslutningsstilene og hvordan beslutningsstilene ...
  • Opplevd kvalitet av butikkeide og produsenteide merker i dagligvarebransjen 

   Spring, Jenny Mikkelsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Denne oppgaven tar for seg konsumenters opplevde kvalitet av butikkeide og produsenteide merker med utgangspunkt i produkter fra dagligvaremarkedet. Konsum av dagligvarer er et hverdagslig gjøremål som kan være interessant å studere. Årsaken til det er at forbrukerne har svært ulike kjøpsvaner og foretrekker enkelte produkter og merker framfor andre. Denne oppgaven fokuserer på å studere forbrukeres ...
  • Opplevelse av luksus : en konformativ og eksplorativ analyse av luksusbegrepet mot smarttelefoner og nettbrett. 

   Akimov, Sergej Aleksandrovitsch (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   Formålet med denne studien var å undersøke luksusopplevelsen til smarttelefoner og nettbrett, med utgangspunkt i underliggende luksusmotiver. Den fastsatte problemstillingen var todelt. For det første skulle jeg identifisere graden av luksus på smarttelefoner av to ulike merker og hvilke motiver som var de mest fremtredende for disse produktene. Den andre delen av problemstillingen fokuserte på ...