Now showing items 10-29 of 82

  • Developing capabilities in market learning, network learning and internal learning. A case study of a Born Global entering the commercialization stage 

   Johansen, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
   The purpose of this thesis is to describe and explain how a Norwegian-based Born Global develop their capabilities in market learning, network learning and internal learning around the time of their first commercial product launch.
  • Distribusjon av nordnorske reiselivsaktiviteter - med fokus på bruk av sosiale medier 

   Bakke, Marlen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Man vet lite om hvilke faktorer som påvirker suksess i henhold til hvilken miks av distribusjonskanaler en nordnorsk reiselivsbedrift benytter seg av. Formålet med denne studien er derfor å utforske strukturen av distribusjonskanaler for reiselivsaktiviteter i Nord-Norge på vinterstid, samt å identifisere og kartlegge den mest hensiktsmessige distribusjonsmiksen. I tillegg er det fokus på bruken av ...
  • En komparativ studie av to ulike flerpartssamarbeid : en sammenheng mellom ulike flerpartssamarbeid, og læring og innovasjon 

   Hokland, Michelle Isabelle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-16)
   I 2011 har staten tildelt 2,8 milliarder kroner til distrikts- og regionalutvikling (Pressemelding, 05/10-2010). Staten fremmer distrikts- og regionalutvikling på mange ulike måter, og et av de viktigste virkemidlene for å fremme distrikts- og regionalutvikling er flerpartssamarbeid. Det er viktig og aktuelt å studere ulike flerpartssamarbeid for å få mer kunnskap om flerpartssamarbeid, ettersom ...
  • En moderne måte å lede på? En casestudie om utøvelse av ledelse ved bruk av IKT i Lerøy Aurora AS 

   Kristiansen, Hanne Indira; Larsen, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan lederne benytter seg av informasjon- og kommunikasjonsteknologi, samt ulike medium for å utøve sin lederrolle når de befinner seg på en annen lokasjon enn sine ansatte på en daglig basis. Et medium er en felles betegnelse for ulike kommunikasjonskanaler som inkluderer ulike IKT-verktøy, samt ansikt-til-ansikt dialog. Studiens problemstilling er ...
  • En modernisering av endringskommunikasjon? Hvordan oppnås effektiv endringskommunikasjon ved bruk av leder og intranett i et samspill? 

   Sivertsen, Cecilie Ann; Holthe, Karina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Tema for denne masteroppgaven er effektiv endringskommunikasjon i en kompleks endringsprosess. Inntreden av ny teknologi og digitalisering fører til at organisasjoner stadig må gjennom hurtige og komplekse endringsprosesser for å opprette sin konkurransekraft. Det er forsket mye på endringsprosesser og leders rolle for effektiv endringskommunikasjon, men det er derimot svært begrenset forskning på ...
  • En SMB i krise. Hvordan sikre en suksessfull endringsprosess gjennom involvering av de interne interessentene? 

   Forøy, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-22)
   Denne masteroppgaven har studert hvordan en SMB har involvert de viktigste interessentene i en markedsmessig svært utfordrende tid. Problemformuleringen er: Hvordan involveres de mest sentrale interne interessentene når en SMB er i krise? Ved å se på hvordan de har utøvd kriseledelse, kommunikasjon og ansattes medvirkning er problemstillingen forsøkt besvart. Det vises i oppgaven til manglende ...
  • Endringskapasitet i sykehussektoren. Hvordan benytter organisasjoner endringskapasitet i forbindelse med endringsprosesser? 

   Lindstad, Petter Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-29)
   Denne avhandlingen setter søkelyset på hvordan organisasjoner benytter endringskapasitet i forbindelse med endringsprosesser. Formålet er å bidra til økt kunnskap og innsikt i hvordan organisasjoner kan håndtere en effektiv daglig drift, mens en undergår endring. Dette undersøkes ved å benytte to kvalitative casestudier fra sykehussektoren; Betanien Hospital Skien (BHS) og Universitetssykehuset ...
  • Entreprenørstudentens rolle i akademisk entreprenørskap – en litteraturstudie 

   Bang, Kent Ove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Akademisk entreprenørskap handler om kommersialisering av forskningsbaserte innovasjoner som har opphav fra akademia. Slike kommersialiseringsprosesser kan resultere i bedriftsetableringer med stort vekstpotensial og dermed også store regionale ringvirkninger. I mange tilfeller fungerer dessverre ikke disse kommersialiseringsprosessene optimalt og det kan i verste fall bety at kommersialiseringsprosessen ...
  • Faktorer som påvirker intensjon til og bruk av online datingtjenester 

   Svensson, Ida Susann; Lyons, Sarah Joy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Hensikten med denne utredningen er å gjøre rede for faktorer som forklarer intensjon til og bruk av online dating. Som et teoretisk rammeverk har teorien om planlagt adferd blitt benyttet, men modellen ble utvidet i forhold til normbegrepet og personlighet. For å samle inn data ble en spørreundersøkelse distribuert gjennom Facebook og et bekvemmelighetsutvalg ble benyttet. Vi endte opp med 350 ...
  • Faktorer som påvirker merkevarelojalitet til en lavpris dagligvarekjede. En studie av lavpriskjeders butikkattributter. 

   Kristiansen, Thomas Valle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Tidligere studer har avdekket hvordan ulike butikkattributter/egenskaper kan påvirke butikkvalg, tilfredshet og lojalitet. Hensikten med denne studien er å kartlegge hvilke faktorer som kan være med å forklare merkevarelojalitet til en lavpris dagligvarekjede. Studienes analysemodell er inspirert av Jinfeng & Zhilong (2009) og Yoo, B., Donthu, N. & Lee, S. (2000), men er utvidet til å inkludere ...
  • Forbrukerengasjement i sosiale medier : "hva motiverer forbrukere til å engasjere seg i sosiale medier?" 

   Riise, Jannicke Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-22)
   Bakgrunnen for denne masteroppgaven er sosiale mediers inntog i bedrifters markedsføringssfære. I dag har sosiale medier etablert seg som en selvsagt måte å kommunisere på, også når det gjelder kommunikasjonen mellom bedrifter og forbrukere. Kommersielle bedrifter og andre organisasjoner benytter nå i stadig større grad sosiale medier for å kommunisere med kunder, samt for å markedsføre sin bedrift ...
  • Forretningsmodellutvikling på destinasjonsnivå. En teknikk for å løse sesongutfordringer? 

   Berg, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Reiselivsnæringen i Nord-Norge har hatt en sterk vekst de siste årene. Likevel opplever næringen utfordringer med å tiltrekke seg turister gjennom hele året. Sesongutfordringer står med dette sentralt. En mulig måte og møte disse utfordringene på er å skape nye verdiforslag og innovasjonspotensialer som tiltrekker turister året rundt. For å kunne legge til rette for idégenerering må kreativitet, som ...
  • Fra kaffediskusjon til produktinnovasjon. Hvordan kan ledelsen stimulere ansatte til produktinnovativ adferd? 

   Sørdahl, Magnus; Stefanussen, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Vårt bidrag er et rammeverk for stimuli av produktinnovativ adferd. Den eksisterende innovasjonslitteraturen preges av forskning på enkeltfaktorer, men det er begrenset med studier som søker et helhetlig bilde av hvilke ledelsesstimuli som kan utløse produktinnovativ adferd blant ansatte. I dette henseende har vi utviklet et rammeverk bestående av tre dimensjoner, herunder roller, kommunikasjon, og ...
  • Førstelinjeleders handlingsrom. En studie av førstelinjelederens handlingsrom i bank 

   Rosanoff, Fredrik Dimitrij (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Tema for denne studien er førstelinjelederens handlingsrom. Førstelinjelederrollen er under endring og forskning viser at rollen har fått økt ansvar og betydning i organisasjoner. Jeg ønsker derfor å se nærmere på hvordan førstelinjelederne beskriver sitt handlingsrom innen banknæringen. Det er interessant å se nærmere på om rollen har fått større fleksibilitet i form av handlingsrom til å håndtere ...
  • Handlingsrom – en litteratur review 

   Strand, Arne Mathias Halvorsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
   Hva er handlingsrom, hvilke komponenter består det av og hvilke konsekvenser har det? Dette har blitt utforsket ved å undersøke litteraturen som finnes om handlingsrom.
  • Hotell-turoperatør relasjoner og innovasjon 

   Blomstervik, Ingvild Hansten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-29)
   Reiselivssektoren i Nord-Norge har opplevd en kraftig vekst. Likevel gjennomgår sektoren utfordringer som er med på å hindre videre utvikling. Tiltak som kan løse dette er fokus på relasjoner og innovasjon. Relasjon beskrives som et samarbeidsforhold, mens innovasjon relateres til nyskaping. Jeg ønsket å studere hvordan hotell-turoperatør relasjoner påvirker innovasjon, da med fokus på relasjonsfaktorer. ...
  • Hva påvirker kundeforpliktelse og intensjon om å bytte bank: Eksempelet Soknedal Sparebank 

   Moshaug, Bernt Are (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Teorier om banklojalitet, med fokus på ulike former for kundeforpliktelse. Lojalitetsbegrepene inkluderer affektiv- kontinuerende- og normativ forpliktelse i tillegg til bytteintensjon. De sentrale driverne av kundeforpliktelse og bytteintensjon inkluderer tilfredshet, vane, involvering, byttekostnader, manglende alternativer, subjektiv norm, sosialt ansvar og lokalpatriotisme.
  • Hvilke faktorer påvirker fiskeforbruk og intensjon i forbruk av fisk blant befolkningen i Teheran? En kvantitativ undersøkelse ved hjelp av teorien om planlagt atferd 

   Zamandaraeh, Zara (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Målet med denne masteroppgaven var å få en forståelse for hvilke holdninger og barrierer driver forbrukere til å danne intensjon for konsum av fisk i Teheran. Undersøkelsens spørsmål er: “Hvilke faktorer påvirker fiskeforbruk og intensjon i forbruk av fisk blant befolkningen i Teheran?” For å løse denne problemstillingen tar studien utgangspunkt i ” teorien om planlagt atferd” (Ajzen, 1991), ...
  • Hvilke faktorer påvirker forbrukerens oppfattede merkevareverdi? Merkevareverdi i skobransjen 

   Lund, Johanne Sofie Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-25)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke faktorer som påvirker forbrukerens oppfattede merkevareverdi når det kommer til valg av nye fritidssko. Bakgrunnen for valget var egeninteresse basert på at jeg selv har jobbet i skobutikk, og se på hva som er grunnen til at noen kun velger sko fra den originale merkevaren, mens andre nøyer seg med billigere kopiprodukter. Det teoretiske rammeverket ...
  • Hvordan bruker turister sosiale medier når de planlegger en feriereise? En analyse av deltakelse i online turistsamfunn 

   Karlsen, Sveinung Fjellvang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Internett har endret måten turister søker etter informasjon på, ved å tilby svært store mengder data som koster lite eller ingenting å skaffe. Disse fordelene har ført til at sosiale medier og virtuelle samfunn er blant de viktigste informasjonskildene når det gjelder kjøp av feriereiser. I denne oppgaven jeg har undersøkt hvilke behov som påvirker turisters bruk av sosiale medier når de planlegger ...