Now showing items 18-37 of 82

  • Faktorer som påvirker intensjon til og bruk av online datingtjenester 

   Svensson, Ida Susann; Lyons, Sarah Joy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Hensikten med denne utredningen er å gjøre rede for faktorer som forklarer intensjon til og bruk av online dating. Som et teoretisk rammeverk har teorien om planlagt adferd blitt benyttet, men modellen ble utvidet i forhold til normbegrepet og personlighet. For å samle inn data ble en spørreundersøkelse distribuert gjennom Facebook og et bekvemmelighetsutvalg ble benyttet. Vi endte opp med 350 ...
  • Faktorer som påvirker merkevarelojalitet til en lavpris dagligvarekjede. En studie av lavpriskjeders butikkattributter. 

   Kristiansen, Thomas Valle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Tidligere studer har avdekket hvordan ulike butikkattributter/egenskaper kan påvirke butikkvalg, tilfredshet og lojalitet. Hensikten med denne studien er å kartlegge hvilke faktorer som kan være med å forklare merkevarelojalitet til en lavpris dagligvarekjede. Studienes analysemodell er inspirert av Jinfeng & Zhilong (2009) og Yoo, B., Donthu, N. & Lee, S. (2000), men er utvidet til å inkludere ...
  • Forbrukerengasjement i sosiale medier : "hva motiverer forbrukere til å engasjere seg i sosiale medier?" 

   Riise, Jannicke Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-22)
   Bakgrunnen for denne masteroppgaven er sosiale mediers inntog i bedrifters markedsføringssfære. I dag har sosiale medier etablert seg som en selvsagt måte å kommunisere på, også når det gjelder kommunikasjonen mellom bedrifter og forbrukere. Kommersielle bedrifter og andre organisasjoner benytter nå i stadig større grad sosiale medier for å kommunisere med kunder, samt for å markedsføre sin bedrift ...
  • Forretningsmodellutvikling på destinasjonsnivå. En teknikk for å løse sesongutfordringer? 

   Berg, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Reiselivsnæringen i Nord-Norge har hatt en sterk vekst de siste årene. Likevel opplever næringen utfordringer med å tiltrekke seg turister gjennom hele året. Sesongutfordringer står med dette sentralt. En mulig måte og møte disse utfordringene på er å skape nye verdiforslag og innovasjonspotensialer som tiltrekker turister året rundt. For å kunne legge til rette for idégenerering må kreativitet, som ...
  • Fra kaffediskusjon til produktinnovasjon. Hvordan kan ledelsen stimulere ansatte til produktinnovativ adferd? 

   Sørdahl, Magnus; Stefanussen, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Vårt bidrag er et rammeverk for stimuli av produktinnovativ adferd. Den eksisterende innovasjonslitteraturen preges av forskning på enkeltfaktorer, men det er begrenset med studier som søker et helhetlig bilde av hvilke ledelsesstimuli som kan utløse produktinnovativ adferd blant ansatte. I dette henseende har vi utviklet et rammeverk bestående av tre dimensjoner, herunder roller, kommunikasjon, og ...
  • Førstelinjeleders handlingsrom. En studie av førstelinjelederens handlingsrom i bank 

   Rosanoff, Fredrik Dimitrij (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Tema for denne studien er førstelinjelederens handlingsrom. Førstelinjelederrollen er under endring og forskning viser at rollen har fått økt ansvar og betydning i organisasjoner. Jeg ønsker derfor å se nærmere på hvordan førstelinjelederne beskriver sitt handlingsrom innen banknæringen. Det er interessant å se nærmere på om rollen har fått større fleksibilitet i form av handlingsrom til å håndtere ...
  • Handlingsrom – en litteratur review 

   Strand, Arne Mathias Halvorsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
   Hva er handlingsrom, hvilke komponenter består det av og hvilke konsekvenser har det? Dette har blitt utforsket ved å undersøke litteraturen som finnes om handlingsrom.
  • Hotell-turoperatør relasjoner og innovasjon 

   Blomstervik, Ingvild Hansten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-29)
   Reiselivssektoren i Nord-Norge har opplevd en kraftig vekst. Likevel gjennomgår sektoren utfordringer som er med på å hindre videre utvikling. Tiltak som kan løse dette er fokus på relasjoner og innovasjon. Relasjon beskrives som et samarbeidsforhold, mens innovasjon relateres til nyskaping. Jeg ønsket å studere hvordan hotell-turoperatør relasjoner påvirker innovasjon, da med fokus på relasjonsfaktorer. ...
  • Hva påvirker kundeforpliktelse og intensjon om å bytte bank: Eksempelet Soknedal Sparebank 

   Moshaug, Bernt Are (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Teorier om banklojalitet, med fokus på ulike former for kundeforpliktelse. Lojalitetsbegrepene inkluderer affektiv- kontinuerende- og normativ forpliktelse i tillegg til bytteintensjon. De sentrale driverne av kundeforpliktelse og bytteintensjon inkluderer tilfredshet, vane, involvering, byttekostnader, manglende alternativer, subjektiv norm, sosialt ansvar og lokalpatriotisme.
  • Hvilke faktorer påvirker fiskeforbruk og intensjon i forbruk av fisk blant befolkningen i Teheran? En kvantitativ undersøkelse ved hjelp av teorien om planlagt atferd 

   Zamandaraeh, Zara (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Målet med denne masteroppgaven var å få en forståelse for hvilke holdninger og barrierer driver forbrukere til å danne intensjon for konsum av fisk i Teheran. Undersøkelsens spørsmål er: “Hvilke faktorer påvirker fiskeforbruk og intensjon i forbruk av fisk blant befolkningen i Teheran?” For å løse denne problemstillingen tar studien utgangspunkt i ” teorien om planlagt atferd” (Ajzen, 1991), ...
  • Hvilke faktorer påvirker forbrukerens oppfattede merkevareverdi? Merkevareverdi i skobransjen 

   Lund, Johanne Sofie Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-25)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke faktorer som påvirker forbrukerens oppfattede merkevareverdi når det kommer til valg av nye fritidssko. Bakgrunnen for valget var egeninteresse basert på at jeg selv har jobbet i skobutikk, og se på hva som er grunnen til at noen kun velger sko fra den originale merkevaren, mens andre nøyer seg med billigere kopiprodukter. Det teoretiske rammeverket ...
  • Hvordan bruker turister sosiale medier når de planlegger en feriereise? En analyse av deltakelse i online turistsamfunn 

   Karlsen, Sveinung Fjellvang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Internett har endret måten turister søker etter informasjon på, ved å tilby svært store mengder data som koster lite eller ingenting å skaffe. Disse fordelene har ført til at sosiale medier og virtuelle samfunn er blant de viktigste informasjonskildene når det gjelder kjøp av feriereiser. I denne oppgaven jeg har undersøkt hvilke behov som påvirker turisters bruk av sosiale medier når de planlegger ...
  • Hvordan påvirker pakningselementer forbrukeropplevelser og kjøpsintensjon til eksklusiv fersk torsk 

   Hansen, Ingrid Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Produsenter kjemper en hard kamp om å vinne forbrukernes verdifulle tid og oppmerksomhet ved kjøp av dagligvarer. Et viktig verktøy for å skille seg ut i et mangfold av merkevarer vil være å satse på utvikling og design av produktpakninger. Formålet med denne studien er å kartlegge hvordan ulike pakningselementer til ferdigpakket eksklusive ferske torskeprodukter påvirker forbrukeropplevelser, ...
  • Hvordan praktiseres dualmodellen i Fotball-Norge. Et casestudie av TIL-fellet Tromsø Idrettslag 

   Skaug, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Fotballen er ifølge Gammelsæter og Ohr (2002) business på helt egne premisser. Fotballens vekst har medført økte kompetansekrav vedrørende både økonomiske, juridiske og organisatoriske aspekter. Siden 1992 har det blitt åpnet opp for å knytte til seg et kommersielt selskap for å skaffe til veie kapital og kunnskap til å drifte de kommersielle arbeidsoppgavene. Dette la grunnlaget for å utarbeide en ...
  • Idegenerering i IT-bedrifter - åpenhet og nettverks betydning for idégenerering 

   Liafjell, Tony Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Innovasjoner er ansett som kritisk for å skape konkurransefortrinn. For bedrifter som ønsker å satse på innovasjon, kreves det kjennskap til hele innovasjonsprosessen. Praktikere og teoretikere har imidlertid tradisjonelt fokusert mest på resultat og slutten av innovasjons-prosessen. Idegenerering er en del av starten, og den delen hvor bedrifter kan oppnå de største fordelene. Temaet for denne ...
  • Individuelle trekk og motiver for e-vareprat. En studie av hvilke sosiale motiver, selvmotiver og personlighetstrekk som påvirker konsumenter til e-vareprat 

   Junge, Lene; Andreassen, Stine-Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-28)
   Tidligere studier på vareprat (se de Matos & Rossi, 2008 for en gjennomgang) fokuserte på tilfredshet, lojalitet, kvalitet, forpliktelse, tillit og opplevd verdi (i produktforhold) som drivere til vareprat. Hensikten med denne studien har derfor vært å kartlegge hvilke sosiale motiver og selvmotiver som kan påvirke konsumenter til e-vareprat. Studien tar derfor for seg ulike motiver som kan ligge ...
  • Innovasjon i reiseliv - en litteraturstudie 

   Olsen, Ina Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Innovasjon er stadig et aktuelt tema, og anses som viktig for å lykkes i de fleste bransjer. En undersøkelse gjort av SSB viser at reiselivsnæringen i Norge scorer lavest på innovasjonsaktivitet sammenlignet med andre næringer, og kan tyde på at næringen har en lang vei å gå når det kommer til innovasjon. På den andre siden viser studier basert på undersøkelser fra inn- og utland at dette ikke ...
  • Innovation adoption in a hospital. The role of perceived innovation attributes in the adoption intention 

   Worum, Haakon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Research on innovation attributes- and adoption is an inconclusive branch that has been deemed highly dependent on its context. Attempts to create general scales of measuring innovation attributes as an antecedent of adoption have all failed as evident by the amassed critique of such scales. The only concurrence within this research discipline is that scales that intend to explain innovation adoption ...
  • Intensjon til å velge synskirurgi. En studie av hvordan holdninger, norm og personlighetstrekk påvirker individers intensjon til å velge synskirurgi 

   Rosten, Amalie Steen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilke holdninger, normer og individuelle trekk som kan påvirke individer til å velge synskirurgi. For å besvare problemstillingen valgte jeg å benytte meg av teori om planlagt atferd (Ajzen, 1991) og utvalgte begreper fra Health Belief Model (Rosenstock, 1974; Janz & Becker, 1984). Spesifikke antakelser tilknyttet pris, holdning til briller/kontaktlinser ...
  • Internkommunikasjon i endringer. En studie av mellomlederes perspektiv på internkommunikasjon i endringer, i Nord-Norges største grossistselskap 

   Edvardsen, Ina Alexandra (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Oppgavens fokus er internkommunikasjon i endringer, da det kan oppstå et gap mellom hvor en organisasjon er, og hvor de ønsker å være. Internkommunikasjon er sett som en nøkkelfaktor for å implementere en endring, da det brukes for å forklare og forberede ansatte for en endring, som vil lukke gapet mellom hvor en organisasjon er og hvor de vil. En mellomleder er en sterk ressurs for å hjelpe ...