Now showing items 60-79 of 82

  • Opplevd kvalitet av butikkeide og produsenteide merker i dagligvarebransjen 

   Spring, Jenny Mikkelsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Denne oppgaven tar for seg konsumenters opplevde kvalitet av butikkeide og produsenteide merker med utgangspunkt i produkter fra dagligvaremarkedet. Konsum av dagligvarer er et hverdagslig gjøremål som kan være interessant å studere. Årsaken til det er at forbrukerne har svært ulike kjøpsvaner og foretrekker enkelte produkter og merker framfor andre. Denne oppgaven fokuserer på å studere forbrukeres ...
  • Opplevelse av luksus : en konformativ og eksplorativ analyse av luksusbegrepet mot smarttelefoner og nettbrett. 

   Akimov, Sergej Aleksandrovitsch (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   Formålet med denne studien var å undersøke luksusopplevelsen til smarttelefoner og nettbrett, med utgangspunkt i underliggende luksusmotiver. Den fastsatte problemstillingen var todelt. For det første skulle jeg identifisere graden av luksus på smarttelefoner av to ulike merker og hvilke motiver som var de mest fremtredende for disse produktene. Den andre delen av problemstillingen fokuserte på ...
  • Opplevelsesverdi og tilfredshet. En studie av hvilke faktorer som påvirker turistens verdioppfatning under nordlysopplevelsen 

   Ludvigsen, Marte; Johansen, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-30)
   Formålet med denne studien er å undersøke hvilke faktorer som bidrar til turistens opplevelsesverdi, det vil si deres verdioppfatning under nordlysopplevelsen. I tillegg undersøkes sammenhengen mellom opplevelsesverdi og tilfredshet i denne turistkonteksten. Det teoretiske rammeverket bygger på relevante teorier og begreper som utgjør grunnlaget for å svare på problemstillingene. Avhengige og ...
  • Organisasjonskultur i prosjektbaserte organisasjoner. En kvalitativ intervjuundersøkelse om organisasjonskultur i bygg- og anleggsbransjen 

   Osnes Frøili, Emilie; Thomassen, Birgitte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Formålet med oppgaven har vært å finne ut hvordan organisasjonskultur ser ut i prosjektbaserte organisasjoner, med utgangspunkt og fokus på bygg- og anleggsbransjen. Denne studien har tatt utgangspunkt i virksomheten Peab Bjørn Bygg som representant for bygg- og anleggsbransjen. Oppgaven bygger på et deskriptivt design med en deduktiv tilnærming, og forskningsmaterialet er blitt innhentet ved ...
  • Organisasjonskultur, endring og sensemaking : en komparativ casestudie av hvordan organisasjonskultur påvirker ulik fortolkning av en krise 

   Mortensen, Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-08-15)
   Denne oppgaven søker å belyse temaene organisasjonskultur, endringsprosesser og sensemaking i organisasjoner. Dette i form av en problemstilling som i hovedsak søker å skape innsikt og forståelse rundt organisasjonskulturens betydning for aktørenes egen fortolkning av krise og endring. Finanskrisen anno 2008 er konteksten for denne studien, og direkte årsak til de endringer som studeres. Kombinasjonen ...
  • Prosjektsuksess i olje- og gassektor. En studie om lederes perspektiv på forhold som bidrar til prosjektsuksess i et olje- og gasselskap 

   Olsen, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Prosjekt som arbeidsform blir stadig vanligere innen alle bransjer, sektorer og oppgaver. Likevel mislykkes så mange som 65-70% av prosjekter på en eller flere områder i følge Wysocki (2014). Dette er høye tall som bør kunne endres til det bedre. Derfor ønsker jeg i denne oppgaven å fokusere på hva prosjektsuksess er og hvilke forhold som kan bidra til prosjektsuksess i olje- og gassektor. Jeg har ...
  • Psykologiske kontrakter hos midlertidig ansatte. En undersøkelse av uskrevne forventninger mellom arbeidsgiver og midlertidig ansatte i undervisningssektoren. 

   Ravlo, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å utvikle kunnskap og bidra til økt forståelse av arbeidsgivers og midlertidig ansattes vurderinger og refleksjoner knyttet til psykologiske kontrakter og påvirkningskraften på deres arbeidsforhold. Det finnes omfattende forskning rundt bruken av fast ansatte, men den økte bruken av midlertidig ansatte krever ny forskning på denne yrkesgruppen. Psykologiske ...
  • Relasjonen mellom servicekvalitet og tipsing. En studie av hva som gjør at kunder tipser på norske restauranter 

   Steinsvik, Aleksander Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-02-10)
   I løpet av de siste tiår har flere studier vist at servicekvalitet kun er en svak prediktor for hvor mye kunder tipser på restauranter. Andre variabler har vist seg å spille en like stor rolle når tipsen skal bestemmes, men ingen komplett modell har blitt konstruert. Metoden for å måle servicekvalitet i tidligere studier har ofte vært enkel, og det har derfor vært i denne studiens hensikt å teste ...
  • Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap - En casestudie av en universitetsbedrift i oppstartsfasen 

   Hammervold, Linn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-18)
   Nettverk og relasjonelle bånd har vist seg å være avgjørende for nyetablerte bedrifter ved at de bidrar med tilgang på essensielle ressurser. For å lettere kunne utvikle bedrifter og dermed kommersialisere forskningsbasert kunnskap, er det derfor nyttig for akademiske entreprenører å vite noe om hvordan ressursakkvisisjon foregår. Videre har tidligere forskning gitt inkonsistente funn når det kommer ...
  • Sammenhengen mellom menneskelig personlighet og merkepersonlighet 

   Elvevold, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Temaet for denne oppgaven er menneskelig personlighet og merkepersonlighet, og sammenhengen mellom disse. Tidligere studier på temaet har vært kvantitative, og konkludert med at det eksisterer en sammenheng mellom de to begrepene. Formålet med oppgaven er å gå i dybden på denne sammenhengen, og forstå hvordan den eksisterer. Sentralt for en slik forståelse er ulike faktorer som påvirker og blir ...
  • Samskaping gjennom kundeengasjement i offentlig sektor. En kvalitativ studie av kommunens forutsetninger for samskaping og drivere for kundeengasjement 

   Malin, Lottelise Kvalberg; Normann, Hanne Kathrine Alapnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Kommunenes rolle er under omstilling, noe som utfordrer dens tradisjonelle rolle som myndighetsutøver og tjenesteleverandør, til å bli en tilrettelegger av det nye velferdssamfunnet. Kommunene tilrådes å involvere private, sivile og offentlige aktører i offentlig problemløsning. Vi ønsket å undersøke hvilke forutsetninger kommunen har for å engasjere aktører i samskaping, samt hvilke drivere som ...
  • Shoppingmotivasjon blant unge voksne 

   Steffensen, Lena Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-07-05)
   Formål - Hovedformålet med denne oppgaven var å forstå hva som motiverer unge voksne til å shoppe. Oppgaven ser også på ulikheter mellom motivasjon for å shoppe i bysentrum og å shoppe på kjøpesenter, samt hvilke motiv respondentene har for å shoppe på ferie i andre byer og land og om disse skiller seg ut fra motiv for å shoppe i egen hjemby. Studien vil også se på ulikheter for shoppingmotivasjon ...
  • Shoppingmotivasjon. Hva motiverer unge voksne til å shoppe i fysiske butikker og nettbutikker? 

   Benjaminsen, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Formålet med oppgaven var å forstå hva som motiverer unge voksne til å shoppe og få innsikt i hva som motiverer dem til å shoppe i fysiske butikker versus nettbutikker. Oppgaven bygger på en deduktiv og eksplorerende strategi, og datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av kvalitativ metode. Det ble utført to fokusgruppeintervjuer med tilsammen 12 deltakere. Intervjuene ble analysert basert på ...
  • Sosiale medier og lojalitet. En studie av effektene mellom konsumenter og sosiale medier 

   Krehic, Slaven (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Denne undersøkelsen utforsker hvilken rolle nettsamfunn kan spille innenfor digital markedsføring. Mer spesifikt undersøkes det hvordan samspillet mellom sosiale medier, konsumenter og bedrifter fungerer og hvilke effekter dette kan gi. Hovedfaktorene i undersøkelsen er samspillet mellom nettsamfunn, deltakelse, verdi og lojalitet. Undersøkelsen inneholder utredninger for nettsamfunn som Facebook, ...
  • Suksesskriterier i krysskulturelle forretningsrelasjoner mellom franske kjøpere og norske selgere. En kvalitativ studie av dyader i sjømatnæringen 

   Høydahl, Tina Kristoffersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   I en stadig mer global forretningsverden der flere aktører er avhengig av eksportmarkedet for å oppnå nødvendig fortjeneste, spiller vellykkede krysskulturelle forretningsrelasjoner en viktig rolle for å sikre bedriftens konkurransedyktighet. Mesteparten av norsk sjømat går til eksport, og Frankrike er et av de viktigste markedene. Den globale sjømatnæringen bærer imidlertid preg av økende markedskrav ...
  • Ulike innholdsfokus i kunnskapsoverføringsprosesser. En kvalitativ casestudie om overføring av matsvinnsarbeid som del av fokus på samfunnsansvar i serveringsbransjen 

   Renland, Maren Waagaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Det er ulike forståelser når det gjelder bakgrunn og hensikt til overføring av kunnskap, hvordan kunnskapen bearbeides og blir tatt i bruk. Hvorvidt kunnskapen blir tatt i bruk og nedfelt i organisasjoners kjerneprosesser varierer. Formålet med denne studien er å medvirke til en økt forståelse for ulike innholdsfokus og utfall av kunnskapsoverføringsprosesser. Dette i kontekst av matsvinnsarbeid i ...
  • Utfordringer med fjernledelse 

   Stefanussen, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Denne oppgaven tar for seg utfordringer med fjernledelse. Fjernledelse er sett på som fremtidens ledelsesform på bakgrunn av økt globalisering og mer komplekse organisasjoner. Den teoretiske delen tar for seg fjernledelse versus tradisjonell ledelse og begreper som virtualitet, formell versus ikke formell leder, kommunikasjon og tillit. Disse begrepene blir brukt for å belyse utfordringer som er ...
  • Valg av innovasjonsoppdrag på bakgrunn av strategiske prosesser : med utgangspunkt i telemedisinindustrien 

   Ahlkvist, Christina Elaine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   I studier av strategi er det forsket på sammenhengen mellom strategi og innovasjon. De to begrepene henger tett sammen fordi det handler om hvordan strategisk styring kan tilrettelegge for innovasjon. Endrede økonomiske situasjoner øker behov for en retning i organisasjoner fordi det oppstår knapphet på ressurser. Fokuset i studien ses i sammenheng med strategi og innovasjon og er utvidet til å ...
  • Vaners betydning for valg av middagsmat 

   Bjerke, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Oppgavens første spørsmål ”Er vane et entydig begrep, eller står vi ovenfor flere typer av vaner?” er hovedfokus for oppgaven, altså hvorvidt ulike årsaker kan føre til ulike vanetyper, med ulike utfall. Middagen ble valgt for å studere vaner, siden den repeteres daglig og i stabile rammer med en viss grad av variasjon (Khare & Inman, 2006). Problemstillingens andre del, ”i hvilken grad blir ...
  • Våt i havet, tørr på land – middagsmat til alle mann. En forbrukerstudie av utvannet tørrfisk som middagsrett. 

   Gotliebsen, Melissa; Birkestrand, Cato Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Utvannet tørrfisk er et relativt nytt produkt for norske forbrukere. Mens forbrukere synes å prøve dette produktet i restauranter, har omsetningen gjennom dagligvarehandelen gått saktere. Målet med studien har vært å oppnå en dypere forståelse av hvilke forventninger forbrukere har til å prøve utvannet tørrfisk i sin egen hjemmesituasjon, samt hvilke erfaringer de gjør seg etter å ha konsumert det. ...