Now showing items 11-30 of 311

  • Bak veledningens dør. Symmetri og asymmetri i veiledningssamtaler 

   Bjørndal, Cato R. P. (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-02)
  • "Bare gudsordet duger" : om kontinuitet og brudd i samisk virkelighetsforståelse 

   Myrvoll, Marit (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2011-03-04)
   Denne avhandlingen er en studie av religiøsitet og tro i et samisk lokalsamfunn i dag, og er resultat av åtte måneders feltopphold i Måsske i Tysfjord. “Det eneste vi har byttet ut, er øverste guderekke”, uttalte en kvinne i lokalsamfunnet. Hun brukte et bilde fra den samiske tromma for å forklare hvordan samisk tro og virkelighets-forståelse har utviklet seg etter religionsskiftet og kristendommen ...
  • Barnehagebarns liv i en samisk kontekst : en arena for kulturell meningsskaping 

   Storjord, Marianne Helene (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-01-29)
   Avhandlingen handler om den samiske barnehagen som en institusjon i dagens samfunn. Resultatene viser at den samiske barnehagen er et mangesidig og komplekst fenomen. Den er en viktig arena for sosialisering og identitetsdannelse for de samiske barna. De ansatte, barna og foreldrene spinner et nett av mening sammen som skapes, bygges opp og kommer til syne i det indre liv som leves i barnehagen. ...
  • Barns deltakelse og barneperspektivet i familierådsmodellen 

   Strandbu, Astrid (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-10)
   Gjennom endringer i barnevernloven i 2003 fikk barn i kontakt med barnevernet rett til å bli hørt fra de er 7 år. I et familieråd gis barnets private nettverk anledning til å diskutere seg frem til løsninger uten at offentlige personer er tilstede. I denne studien reises følgende spørsmål: hvordan forståes og praktiseres barns deltakelse og hvordan håndteres spenningsfeltet mellom barnets rett til ...
  • Bassejoga čáhci. Gáldut nuortasámiid eamioskkoldaga birra álgoálbmotmetodologiijaid olis 

   Porsanger, Jelena (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-01-19)
   <p>This book is based on doctoral dissertation defended in January 2006 at the Faculty of Humanities of the University of Tromsø (Norway). The book examines the sources for the study of the indigenous religion of the Eastern Sami in the period from the 16th to the 20th century. Using proposed elements of indigenous methodologies as a point of departure, the study is divided into three parts and ...
  • Bedre markedsadgang? Nye utfordringer, nye løsninger i handelspolitikken 

   Elvestad, Christel (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2015-01-15)
   The thesis «Better Market Access? New Challenges, New Trade Policy Instruments» addresses what conditions are critical for the ability of exporting countries to ensure market access for its products in foreign markets? The four qualitative studies of the thesis treat both tariff and non-tariff barriers to trade, and discuss the range of policy instruments available to reduce and remove trade barriers. ...
  • Begreper til å begripe med. Effekter av systematisk begrepsundervisning for barn med lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater. 

   Hansen, Andreas (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-02-09)
   Avhandlingen er en studie av effekter over to år med systematisk begrepsundervisning (BU) av fem barn tilmeldt Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste for lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater. Med læreforutsetninger forstås i avhandlingen (1) språklig bevisstgjorte grunnleggende begrepssystemer (GBS – dvs. Farge, form, stilling, størrelse, antall etc.) ...
  • Belief, truth, and the enigma of error. 

   Solberg, Mariann (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-10-13)
   The thesis discusses problems related to the American Philosopher Donald Davidson’s (1917-2003) views upon beliefs, truth and error. Underlying questions are; what are the basic conditions for knowledge? What are the prerequisites for understanding other human beings? What are the conditions for emergence of beliefs that can be true or false? The thesis focuses on the role that our inherited ...
  • Betingelser for kreativitet og implementering av nye ideer : en studie av ansattes innovative potensial 

   Woll, Kristin (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2010-04-15)
  • Between constitutive absence and subversive presence : self and other in the Contemporary War Film. 

   Pötzsch, Holger (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2012-04-19)
   Through the combination of a discourse-theoretical framework and advances in cognitive film theory, this dissertation aims at conceptualizing the ways through which film and other audio-visual media impact on the spectator and on political discourse. In close readings of a variety of contemporary war films and games, I describe the formal representational conventions through which the genre frames ...
  • Bevegelig handlingskunnskap. En studie i sykepleiens praksis 

   Lykkeslet, Else (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2003-12-16)
   Avhandlingen bygger på en studie i sykepleiens praksis. Hensikten med studien var å sette fokus på daglig praksiskunnskap i sykepleien. Dette på bakgrunn av at sykepleierutdanningen siden 1970 tallet har gjennomgått flere reformer som kort sagt kan sies å ha resultert i kortere praksisperioder og innføring av et mer vitenskapelig kunnskapsparadigme. Det som her løftes frem er sykepleiekunnskap slik ...
  • The birth of mathematical physics : Kepler's proof of the planets' elliptical orbits from causal hypotheses 

   Tønnessen, Sigurd (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2012-06-07)
   Johannes Kepler (1571-1630) was an iconographic scientist and one of the forefathers of the scientific revolution. His groundbreaking work on astronomy has been extensively used in the study of scientific progress. I have continued this tradition in this thesis, and have studied Kepler’s original work in order to understand his theory development. More specifically, I have studied Kepler’s analysis ...
  • Bissie dajve : relasjoner mellom folk og landskap i Voengel-Njaarke sïjte 

   Jernsletten, Jorunn L. (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2010-06-15)
   Analysen er basert på feltarbeid og intervjuer, samt skriftlige beskrivelser fra 1800- og 1900-tallet. Geografisk er hovedvekten på Voengel-Njaarke sïjte (Kappfjell/Bindal reinbeitedistrikt) helt sør i Nordland fylke. Fokuset er på hvordan fortellinger og erfaringer preger sørsamers forståelse av deres relasjon til slektas landskap. Informantene har vært oppdratt til å se landskaper som bebodde. ...
  • Boarding School Education of the Sami People in Soviet Union (1935–1989): Experiences of Three Generations. 

   Afanasyeva, Anna (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-05-03)
   This monograph examines boarding school policies introduced on the Sami people in the Soviet Union from 1935 to 1989. On the basis of field and archival research on the Kola Peninsula and in Moscow, conducted over the course of 2014 and 2015, the study offers historical accounts and experiences of residential schooling among three generations of the Sami people in Russia. Through Sami oral accounts, ...
  • Border Performances: Politics, art and tourism where Norway meets Russia 

   Fors, Bjarge Schwenke (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-02-25)
   This thesis deals with political, artistic and touristic performances on Norway’s border with Russia. Based on ethnographic research in and around the town of Kirkenes, the thesis demonstrates how the state border and the borderland are staged through these performances. On a more general level, it aims to identify, explore and increase our knowledge about the role of performances in the construction ...
  • Borealisme og kulturnasjonalisme : bilder av nord i norsk og russisk folkeminnegransking 1830-1920 

   Myklebost, Kari Aga (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2010-11-26)
   Nord som kulturelt avvik og kulturell essens: 1800-tallets kulturelle forestillinger om nordlig geografi og nordlige folk er svært mangetydige, og spenner fra nedlatende forakt via romantisk eksotisering til sterk idealisering. Avhandlinga Borealisme og kulturnasjonalisme. Bilder av nord i norsk og russisk folkeminnegransking 1830-1920 ble levert i mars 2010, og forsvares for graden ph.d. 26. ...
  • The bridge-building role of political procedures : indigenous rights and citizenship rights within and across the borders of the nation-state 

   Broderstad, Else Grete (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-06-26)
   Abstract for chapter 3: The subject of chapter three is the treatment of the so-called Finnmark Act in the Norwegian Parliament (Storting) from 2003 to 2005. A distinct aspect of the process was the invitation from the Norwegian Parliament for the Finnmark County Council and the Saami Parliament to participate in consultations relating to the law, a process for which no provision is made in the ...
  • Brytninger mellom lokal og akademisk kulturminnekunnskap. En analyse av fortidsforestillinger i Nord-Troms og Lofoten 

   Nilsen, Gørill (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2003-09-27)
   Undersøkelsens geografiske ramme er Lofotkommunene Vestvågøy og Vågan samt Nord-Troms kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Kildemateriale fra disse områdene, lokalhistoriske og vitenskapelige artikler og bøker, lovverk og arkivmateriale, kulturstier samt museer er gjort til gjenstand for analyse. I tillegg ble det foretatt en serie med dybdeintervjuer. ...
  • Career maturity : contributions to its construct validity 

   Dybwad, Tom-Erik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-05-26)
  • Category-effects and stimulus characteristics in visual perception 

   Låg, Torstein (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-12-01)
   This thesis describes a number of experiments that aimed to investigate the role of relatively low-level visual input factors in category-specific effects in object identification and colour perception. In the object recognition experiments, using picture-name or name-picture verification tasks, as well as object-naming tasks, clues to the causal factors contributing to such effects were obtained. ...