Now showing items 1-20 of 134

  • Arbeidshest i tidsklemme? : hva kjennetegner organisasjonskultur ved Nord-Norsk Hestesenter, og kan dette forklare turnover av ledere i organisasjonen? 

   Sundstrøm, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
   Hva kjennetegner organisasjonskultur ved Nord-Norsk Hestesenter, og kan dette forklare turnover av ledere i organisasjonen? Oppgaven tar utgangspunkt i tre perspektiver; integrasjonsperspektivet, differensieringsperspektivet og fragmenteringsperspektivet som teoretisk rammeverk for analysen. Oppgaven beskriver kjennetegn ved organisasjonskulturen ved Nord-Norsk Hestesenter gjennom tre kulturtema; ...
  • ASSS - en idé på reise! Institusjonalisert etter 25 år? 

   Andersen, Geir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-14)
   Oppgaven ser nærmere på en ide som har eksistert siden 1986. Ideen er ASSS(Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storbyer). Ideen oppstod for at store norske kommuner skulle kunne forbedre sine styringsdata og drive benchmarking med hverandre og sammenligne beste praksis. Problemstilling har vært å beskrive hvilke drivkrefter og motiver som har ligget til grunn for etablering og oversetting av ...
  • Båtsfjord- et attraktivt sted for ungdom i alderen 17-23 år? 

   Amundsen, Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-22)
   Fokuset på denne oppgaven har vært ungdommens subjektive opplevelse av Båtsfjord. Oppgaven analyserer ungdommens opplevelse av stedets attraktivitet ved hjelp av Simon Anholts City Brand Index Hexagon. De ulike stedsdimensjonene i hexagonet er: the precence, the place, the potential, the pulse, the people, og the prereguisites. Dette er et verktøy som kan brukes for å måle, utvikle og bygge ...
  • Bedre enn sitt rykte? En studie av sammenhengen mellom målt omdømme, stjernekvaliteter og opplevd brukerkvalitet for brukerne av byggesakskontoret i Tromsø kommune 

   Mohåg, Mette Karine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   Denne masteroppgaven handler om målt omdømme for Tromsø kommune, og hvordan dette samsvarer med omdømme til en av kommunens virksomheter, nemlig byggesakskontoret. For å undersøke byggesakskontorets omdømme, har jeg har tatt utgangspunkt i Fombrun og van Riel`s (2007) teori «The roots of fame» som går ut på at virksomheter med godt omdømme skiller seg ut ved å være synlige, transparente, distinkte, ...
  • Benchmarking av kundefunksjonen til Troms Kraft Nett AS. 

   Arnesen, Fredd Karl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-12-10)
   I denne oppgaven analyseres effektiviteten i kundefunksjonen til norske kraftnettselskaper, med hovedfokus på Troms Kraft Nett AS (heretter kalt TKN). I kundefunksjonen inkluderes kundeservice, abonnement, avregning og måling. Datamaterialet som jeg anvender er hentet fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (heretter kalt NVE). Jeg anvender videre data fra den såkalte note seks i NVE-regnskapet ...
  • Beslutningsmyndighet hos mellomledere i sykehus 

   Johansen, Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-01)
   Jeg har sett på grad av beslutningsmyndighet hos mellomledere i sykehus, nærmere bestemt Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse (K3K) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). I tillegg til grad av beslutningsmyndighet generelt, ser jeg på grad av beslutningsmyndighet på ulike områder. Jeg har også sett på lederroller, og hvilke av Mintzbergs roller mellomlederne på K3K inntar i jobben sin.
  • Bredbåndsfylket Troms; motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsingen i Troms. Prosessen fra prat til praksis 

   Pettersen, Jannie Synøve; Ringstrand, Mona (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-13)
   Vi har valgt å undersøke ideen om bredbånd som ble kommunisert fra regjeringen i år 2000. Vi antar at ideen sannsynligvis oppsto som følge av en idestrøm fra den globale verden, da vi har funnet indikasjoner på at ideen bygger på eEuropa-planen som kom ut i 1999 (eEuropa 1999). Bredbåndsatsningen skal bidra til at Norge som nasjon når sine overordnede mål innenfor innovasjon og verdiskapning, i ...
  • De brutte løfters camp? : en analyse av forventninger og innfrielse ved en turistbedrift i Nord-Norge 

   Pedersen, Ole-Petter; Hansen, Lill Torunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11)
   I denne oppgaven har vi gjort et casestudie av en liten fiskecamp på Arnøya i Nord-Troms, Crazy Cod Camp. 2010 var selskapets første driftsår, og i forkant av en eventuell utvidelse av fiskecampen var det ønskelig å vite hvor tilfredse kundene var med oppholdet. Dette for å kunne bruke resultatene til å forbedre og øke kundens opplevelse. Vi har med bakgrunn i teorier innenfor turisme, konsumentatferd ...
  • "Den uendelige historien". Om prosjekt brukt som tiltak ved kontinuerlig endringsarbeid i organisasjoner. En studie av Opprykksprosjektet ved Universitetet i Tromsø 

   Stenseth, Ingeborg Eline; Abrahamsen, Randi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-26)
   Oppgaven er en studie av Opprykksprosjektet ved Universitetet i Tromsø. Vi ser på hvordan et prosjekt brukes som tiltak ved kontinuerlig endringsarbeid i organisasjoner. Vår problemstilling er: Universitetet i Tromsø har et strategisk mål om 30 % kvinner i toppstillinger innen 2013. Opprykksprosjektet er ett av tiltakene for å nå målet. Hva har vært UiT sin motivasjon for igangsetting av Opprykksprosjektet? ...
  • Disneys kvinner. Dyproller og ledelse i film og i virkjelighet 

   Woltering, Verena; Berg-Wollan, Kjellaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-04)
   Walt Disney har til dags dato produsert 54 ulike animasjonsfilmer over et tidsperspektiv på mer enn 70 år. I oppgaven analyserer vi kvinnelige lederfigurer i Snehvit og de syv dvergene fra 1937 og Frost fra 2013, samt sine hjelpere og motspillere. Vi sammenligner dem med Paul Moxnes dyproller og har fokus på endringer i framstilling av kvinnelig ledelse over tid. Ikke minst er vi spent om lederfigurene ...
  • En rektors guide til ledelsesuniverset! En litteraturstudie om sammenhengen mellom ledelse og elevenes resultater 

   Aas, Arnold; Daae, Hans Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-12-14)
   Denne oppgaven har til hensikt å gi et bidrag til kunnskap om hvordan ledelse i skolen kan påvirke elevenes læring og resultater. Målet med studien er altså å undersøke om skoleledelse gjør en forskjell. Det har vi gjort gjennom å undersøke problemstillingen: Er det sammenheng mellom ledelse og elevenes resultater. Vi har studert et utvalg artikler for å finne dokumenterte sammenhenger mellom ledelse ...
  • En sammenligning av etablerte og institusjonaliserte styringskonsepter i kommunene : mål- og resultatstyring, balansert målstyring og utflating og fleksibilisering 

   Sætre, Rita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-15)
   Dette er en studie av tre etablerte og institusjonalisert styringskonseptene ”mål- og resultatstyring”, ”utflating og fleksibilisering” og ”balansert målstyring”. De tre styringskonseptene kan sies å være rådende styringsmodeller i norske kommuner, hvor disse konseptene i flere tilfeller er innført og praktiseres samtidig i kommuneorganisasjonen. Tidligere har disse konseptene blitt forsket på og ...
  • Endring til det bedre? En kvalitativ studie av omorganiseringsprosessen av den regionale forvaltningen av reindriften 

   Sokki, Sara Ellen Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-15)
   Fokus i denne masteroppgaven har vært å se på omorganiseringen av den statlige forvaltningen av reindriften. Det ble lagt til grunn ble to sentrale organisasjonsteoretiske perspektiver; det instrumentelle perspektivet og det ny-institusjonelle perspektivet, herunder også oversettelsesperspektivet. I oppgaven ønsket jeg å se nærmere på motiver og begrunnelser for den omorganiseringen, hvordan prosessen ...
  • Endringsledelse. Opplevelser og utfordringer knyttet til en endringsprosess ved Universitetssykehuset Nord- Norge 

   Pedersen, Kine Eide (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-10-30)
   Endringsledelse virker å være et veldokumentert tema i litteraturen, likevel synes det vanskelig å håndtere i praksis. Dagens helsevesen er i kontinuerlig endring, hvor både den generelle folkehelsen og teknologisk utvikling legger mange føringer for hvordan denne sektoren skal og burde drives. Omgivelsene er med andre ord av stor betydning for når og hvordan endring skal skje. Denne masteroppgaven ...
  • Er det så viktig hvor eieren bor? : fortellinger fra Husøy og Berlevåg om betydningen av eierskap i fiskeindustrien 

   Trælvik, Else Bitten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-01)
   Er eierforhold av vesentlig betydning for muligheter til å oppnå et godt resultat for både bedrift og lokalsamfunn? To fiskerisamfunn – Husøy og Berlevåg er undersøkt. Oppgaven fokuserer på fiskeindustrien som er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene. Det er samlet inn intervjuer som det er laget fortellinger av om hvordan befolkningen opplever sine lokalsamfunn. Spesielt fokus er lagt på betydningen ...
  • Erfaringslæring og kunnskapsoverføring. Hvordan systemer og rutiner kan forbedre spredning av erfaringslæring fra prosjektarbeid i bygg- og anleggsbedrifter. 

   Sandven, Frode; Vik, Lars Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-12)
   I bygg- og anleggsnæringen finnes det store mengder uformell kompetanse som er tilegnet gjennom opplæring i praksis og erfaring. Når ny kunnskap oppstår i en prosjektorganisasjon som resultat av erfaring, vil det være i bedriftens interesse at denne kunnskapen spres via basisorganisasjonen og ut til andre prosjektorganisasjoner i bedriften. Målrettet og planlagt kunnskapsspreding kan forhindre ...
  • Evig eies kun et dårlig rykte? - en kvalitativ studie av hvordan sentrale aktører innenfor legemiddelindustrien i Norge håndterer sitt omdømme. 

   Kvamme, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-17)
   Bakgrunn: Høsten 2012 gjennomførte Legemiddelindustriforeningen en omdømmeundersøkelse blant befolkningen. Undersøkelsen viser at legemiddelindustrien har et svakt omdømme i befolkningen og at legemiddelindustrien scorer svakt på kommunikasjonsdimensjonene ekte, åpen og mottakelig. Formål: Masteroppgaven tar sikte på å beskrive og drøfte fire ulike selskaper og bransjeorganisasjonens kommunikasjon ...
  • Fagkompetanse – en nødvendighet for sjøoffiseren? Ett studie av spesialistbefalsordingens effekt på utøvende lederskap i Sjøforsvaret 

   Steinsland, Ole; Reksten, Arnt W. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Hensikten med denne studien har vært å undersøke det utøvde lederskapet på Sjøforsvarets fartøyer i den hensikt å belyse hvorvidt innføringen av Ordningen for Militært Tilsatte (OMT) har påvirkning på dette. Studien omfatter fagfeltet organisasjon og ledelse og har følgende problemstilling: Hvilken betydning har ordningen for Militært Tilsatte (OMT) for utøvelse av lederskap på Sjøforsvarets ubåter, ...
  • Fish Health Management in Uganda. From Soft Laws to Practical Implementation 

   Fredriksen, Børge Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-25)
   Fish farming is becoming an increasingly important part of the food supply for the growing world population. Uganda is one of the countries in Africa where fish farming is on the rise, largely dominated by Nile tilapia and North Africa Catfish. With abundant water resources, an ideal climate and a market demand for fish, the conditions for development of the fish farming sector are in place. In this ...
  • Forandre for å bevare. En studie av Vinmonopolets omdømmefremmende arbeid sett i lys av ”Fombrun & Van Riel” sine fem stjernekvaliteter. 

   Eng, Jørgen Hansson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-15)
   Vinmonopolet har de siste årene vunnet flere store omdømmemålinger. At et alkoholmonopol hvis fremste oppgave er å begrense det norske alkoholkonsumet er blant Norges mest populære organisasjoner er spesielt, og noe som jeg mener det er interessant å forske på. Masteroppgaven tar sikte på å beskrive og drøfte Vinmonopolet i lys av stjernekvalitetene til Fombrun og van Riel (2004). Dette for å ...