Now showing items 1-20 of 225

  • Adoptering av organisasjonsideen samfunnsansvar 

   Laugerud, May Fylkesnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
   Temaet for denne masteroppgaven er organisasjonsideen Corporate Social Responsibility (CSR) eller bedrifters samfunnsansvar. Samfunnsansvar blir karakterisert som en av mange ideer eller oppskrifter for hvordan bedrifter bør se ut og opptre for å oppnå legitimitet og et godt omdømme. Organisasjonsoppskrifter er immaterielle ideer og de må derfor først fortolkes og forstås før de kan adopteres. Jeg ...
  • Arbeidshest i tidsklemme? : hva kjennetegner organisasjonskultur ved Nord-Norsk Hestesenter, og kan dette forklare turnover av ledere i organisasjonen? 

   Sundstrøm, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
   Hva kjennetegner organisasjonskultur ved Nord-Norsk Hestesenter, og kan dette forklare turnover av ledere i organisasjonen? Oppgaven tar utgangspunkt i tre perspektiver; integrasjonsperspektivet, differensieringsperspektivet og fragmenteringsperspektivet som teoretisk rammeverk for analysen. Oppgaven beskriver kjennetegn ved organisasjonskulturen ved Nord-Norsk Hestesenter gjennom tre kulturtema; ...
  • Arbeidsmiljø og Kreativitet. Beskrivende Studie av Arbeidsmiljø og Kreativitet i H. Mydland AS 

   Matulevicius, Audrius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-29)
   Denne masteroppgaven omhandler arbeidsmiljø og kreativitet i H. Mydland AS. Studiet beskriver ansattes oppfatning av ulike arbeidsmiljøforhold som har betydning for kreativitet. Hensikten med denne studien er å kartlegge arbeidsmiljøfaktorer som påvirker kreativitet i H. Mydland as. En ide om en god match mellom ansatt og dens arbeidsplass er et av hovedmålene i organisasjonspsykologi. Det å generere ...
  • ASSS - en idé på reise! Institusjonalisert etter 25 år? 

   Andersen, Geir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-14)
   Oppgaven ser nærmere på en ide som har eksistert siden 1986. Ideen er ASSS(Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storbyer). Ideen oppstod for at store norske kommuner skulle kunne forbedre sine styringsdata og drive benchmarking med hverandre og sammenligne beste praksis. Problemstilling har vært å beskrive hvilke drivkrefter og motiver som har ligget til grunn for etablering og oversetting av ...
  • Balansert målstyring i Forsvaret - En casestudie om bruk av målstyringsverktøyet mål-resultat og risikostyring i Sjøforsvaret 

   Eriksen, Eugen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-01)
   Hensikten med denne studien har vært å utforske hvordan styringsverktøyet mål- resultat og risikostyring (MRR) brukes i styringen av Sjøforsvaret. Studien er en kvalitativ casestudie av hvilke erfaringer militære ledere har med styringsverktøyet som baserer seg på metodikk fra balansert målstyring. Studien problemstilling er: «Hvordan brukes mål-resultat og risikostyring i Sjøforsvaret, og hvilke ...
  • Balansert målstyring som et styringsverktøy i Harstad kommune 

   Mortensen, Anna Sharova (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-27)
   Det er stadig en debatt, både innenfor privat og offentlig sektor, hvordan en skal styre organisasjonen. Siden 1980-tallet har debatten om den økte vektleggingen av prestasjonsmåling, både finansielt og ikke-finansielt, i offentlig sektor (jf. New Public Management) gjort seg gjeldende i Norge. Det har skjedd store omveltninger og omstruktureringer i offentlig sektor i senere tid. Endringene ...
  • Båtsfjord- et attraktivt sted for ungdom i alderen 17-23 år? 

   Amundsen, Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-22)
   Fokuset på denne oppgaven har vært ungdommens subjektive opplevelse av Båtsfjord. Oppgaven analyserer ungdommens opplevelse av stedets attraktivitet ved hjelp av Simon Anholts City Brand Index Hexagon. De ulike stedsdimensjonene i hexagonet er: the precence, the place, the potential, the pulse, the people, og the prereguisites. Dette er et verktøy som kan brukes for å måle, utvikle og bygge ...
  • Bedre enn sitt rykte? En studie av sammenhengen mellom målt omdømme, stjernekvaliteter og opplevd brukerkvalitet for brukerne av byggesakskontoret i Tromsø kommune 

   Mohåg, Mette Karine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   Denne masteroppgaven handler om målt omdømme for Tromsø kommune, og hvordan dette samsvarer med omdømme til en av kommunens virksomheter, nemlig byggesakskontoret. For å undersøke byggesakskontorets omdømme, har jeg har tatt utgangspunkt i Fombrun og van Riel`s (2007) teori «The roots of fame» som går ut på at virksomheter med godt omdømme skiller seg ut ved å være synlige, transparente, distinkte, ...
  • Benchmarking av kundefunksjonen til Troms Kraft Nett AS. 

   Arnesen, Fredd Karl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-12-10)
   I denne oppgaven analyseres effektiviteten i kundefunksjonen til norske kraftnettselskaper, med hovedfokus på Troms Kraft Nett AS (heretter kalt TKN). I kundefunksjonen inkluderes kundeservice, abonnement, avregning og måling. Datamaterialet som jeg anvender er hentet fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (heretter kalt NVE). Jeg anvender videre data fra den såkalte note seks i NVE-regnskapet ...
  • Beslutningsmyndighet hos mellomledere i sykehus 

   Johansen, Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-01)
   Jeg har sett på grad av beslutningsmyndighet hos mellomledere i sykehus, nærmere bestemt Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse (K3K) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). I tillegg til grad av beslutningsmyndighet generelt, ser jeg på grad av beslutningsmyndighet på ulike områder. Jeg har også sett på lederroller, og hvilke av Mintzbergs roller mellomlederne på K3K inntar i jobben sin.
  • Best før, eller like god etter? Antagelser og holdninger knyttet til eldre arbeidstakere – en litteraturstudie med kvalitativt innslag 

   Forsberg, Nelli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-27)
   Denne oppgaven omhandler holdninger og antagelser som eksisterer om eldre arbeidstakere. De som omtales som eldre defineres i litteraturen som personer fra 55 år og oppover, denne definisjonen er angitt på bakgrunn av forskningsartikler, samt studier og undersøkelser som har blitt foretatt på området om når arbeidsgivere betrakter arbeidstakere som «eldre». Oppgavens problemstilling er delt inn i ...
  • Bredbåndsfylket Troms; motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsingen i Troms. Prosessen fra prat til praksis 

   Pettersen, Jannie Synøve; Ringstrand, Mona (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-13)
   Vi har valgt å undersøke ideen om bredbånd som ble kommunisert fra regjeringen i år 2000. Vi antar at ideen sannsynligvis oppsto som følge av en idestrøm fra den globale verden, da vi har funnet indikasjoner på at ideen bygger på eEuropa-planen som kom ut i 1999 (eEuropa 1999). Bredbåndsatsningen skal bidra til at Norge som nasjon når sine overordnede mål innenfor innovasjon og verdiskapning, i ...
  • De brutte løfters camp? : en analyse av forventninger og innfrielse ved en turistbedrift i Nord-Norge 

   Pedersen, Ole-Petter; Hansen, Lill Torunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11)
   I denne oppgaven har vi gjort et casestudie av en liten fiskecamp på Arnøya i Nord-Troms, Crazy Cod Camp. 2010 var selskapets første driftsår, og i forkant av en eventuell utvidelse av fiskecampen var det ønskelig å vite hvor tilfredse kundene var med oppholdet. Dette for å kunne bruke resultatene til å forbedre og øke kundens opplevelse. Vi har med bakgrunn i teorier innenfor turisme, konsumentatferd ...
  • Da abonnentene ble digitale: En studie av suksessfaktorer i en vellykket endringsprosess 

   Øvre Helland, Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-27)
   Denne masteroppgaven er en case-studie av hvilke faktorer som kan forklare hvorfor en endringsprosess ble vellykket. Konteksten for undersøkelsen er mediekonsernet Amedia og den endringsprosessen konsernet iverksatte i 2014 for å gjøre papirabonnenter om til digitale abonnenter. Undersøkelsen baserer seg på 10 dybdeintervjuer som primærdata og offentlige rapporter som sekundærdata. Oppgaven tar sikte ...
  • "Den uendelige historien". Om prosjekt brukt som tiltak ved kontinuerlig endringsarbeid i organisasjoner. En studie av Opprykksprosjektet ved Universitetet i Tromsø 

   Stenseth, Ingeborg Eline; Abrahamsen, Randi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-26)
   Oppgaven er en studie av Opprykksprosjektet ved Universitetet i Tromsø. Vi ser på hvordan et prosjekt brukes som tiltak ved kontinuerlig endringsarbeid i organisasjoner. Vår problemstilling er: Universitetet i Tromsø har et strategisk mål om 30 % kvinner i toppstillinger innen 2013. Opprykksprosjektet er ett av tiltakene for å nå målet. Hva har vært UiT sin motivasjon for igangsetting av Opprykksprosjektet? ...
  • Digital kommunikasjon som erstatning for samlokasjon med kollegaer og leder 

   Arneberg, Kjersti Outzen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-13)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan ledere kan redusere avstandsulemper gjennom bruk av digitale kommunikasjonsverktøy. For å belyse dette har jeg sett nærmere på hvordan oppgavenes kompleksitet og avhengighet til andre oppgaver påvirker graden av avstandsulemper som oppstår. Med avstandsulemper menes negative innvirkninger på arbeidsforholdene der avstand er medvirkende ...
  • Digitaliseringens betydning for ledelse - En systematisk litteraturgjennomgang om hvilke implikasjoner digitalisering kan ha for ledelse av fellestaktiske samvirkeoperasjoner i Finnmark landforsvar 

   Lein, Runar (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-28)
   Hensikt Masteroppgaven handler om digitalisering og ledelse, med følgende problemstilling: Hvilke implikasjoner kan økt digitalisering i Finnmark landforsvar ha for utøvelsen av ledelse ved fellestaktiske samvirkeoperasjoner? Det ble sett særlig på temaene fjernledelse og digital beslutningstøtte. Metode Det er gjort en litteraturgjennomgang på bakgrunn av et bredt litteratursøk på sentrale begreper ...
  • Disneys kvinner. Dyproller og ledelse i film og i virkjelighet 

   Woltering, Verena; Berg-Wollan, Kjellaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-04)
   Walt Disney har til dags dato produsert 54 ulike animasjonsfilmer over et tidsperspektiv på mer enn 70 år. I oppgaven analyserer vi kvinnelige lederfigurer i Snehvit og de syv dvergene fra 1937 og Frost fra 2013, samt sine hjelpere og motspillere. Vi sammenligner dem med Paul Moxnes dyproller og har fokus på endringer i framstilling av kvinnelig ledelse over tid. Ikke minst er vi spent om lederfigurene ...
  • Egenskaper ved leder av destruktiv ledelse Hva oppleves som destruktiv ledelse? 

   Rochstad, Cecilie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-29)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på semistrukturerte intervjuer, med fire personer som har opplevd, å ha hatt en destruktiv leder. Hva jeg er ute etter, er hvilken atferd respondentene mener får lederne til å fremstå som destruktive ledere. Jeg er derfor ute etter den ansattes opplevelse av situasjonen. Jeg er også ute etter om dette, kan sees opp mot de utvalgte teoriene ...
  • Eigarstyring i kommunale føretak – har samansetning av styret noko å seie? - Kva meiner norske ordførarar? 

   Midtbø, Linda Mortensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-27)
   Emnet for denne masteroppgåva er om korleis norske kommunar forsøker å utøve eigarstyring av kommunale føretak gjennom samansetning av føretaket sitt styre. Kor medviten er måten kommunar sett saman styret på, og har samansetning av styret noko å seie for kva ein oppnår? Fokuset er retta mot kva ordførarane meiner om dette spørsmålet. Utifrå tilbakemeldinga frå ordførarane er det ikkje eintydig kven ...