Now showing items 1-20 of 171

  • Adoptering av organisasjonsideen samfunnsansvar 

   Laugerud, May Fylkesnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
   Temaet for denne masteroppgaven er organisasjonsideen Corporate Social Responsibility (CSR) eller bedrifters samfunnsansvar. Samfunnsansvar blir karakterisert som en av mange ideer eller oppskrifter for hvordan bedrifter bør se ut og opptre for å oppnå legitimitet og et godt omdømme. Organisasjonsoppskrifter er immaterielle ideer og de må derfor først fortolkes og forstås før de kan adopteres. Jeg ...
  • Arbeidshest i tidsklemme? : hva kjennetegner organisasjonskultur ved Nord-Norsk Hestesenter, og kan dette forklare turnover av ledere i organisasjonen? 

   Sundstrøm, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
   Hva kjennetegner organisasjonskultur ved Nord-Norsk Hestesenter, og kan dette forklare turnover av ledere i organisasjonen? Oppgaven tar utgangspunkt i tre perspektiver; integrasjonsperspektivet, differensieringsperspektivet og fragmenteringsperspektivet som teoretisk rammeverk for analysen. Oppgaven beskriver kjennetegn ved organisasjonskulturen ved Nord-Norsk Hestesenter gjennom tre kulturtema; ...
  • Arbeidsmiljø og Kreativitet. Beskrivende Studie av Arbeidsmiljø og Kreativitet i H. Mydland AS 

   Matulevicius, Audrius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-29)
   Denne masteroppgaven omhandler arbeidsmiljø og kreativitet i H. Mydland AS. Studiet beskriver ansattes oppfatning av ulike arbeidsmiljøforhold som har betydning for kreativitet. Hensikten med denne studien er å kartlegge arbeidsmiljøfaktorer som påvirker kreativitet i H. Mydland as. En ide om en god match mellom ansatt og dens arbeidsplass er et av hovedmålene i organisasjonspsykologi. Det å generere ...
  • ASSS - en idé på reise! Institusjonalisert etter 25 år? 

   Andersen, Geir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-14)
   Oppgaven ser nærmere på en ide som har eksistert siden 1986. Ideen er ASSS(Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storbyer). Ideen oppstod for at store norske kommuner skulle kunne forbedre sine styringsdata og drive benchmarking med hverandre og sammenligne beste praksis. Problemstilling har vært å beskrive hvilke drivkrefter og motiver som har ligget til grunn for etablering og oversetting av ...
  • Balansert målstyring som et styringsverktøy i Harstad kommune 

   Mortensen, Anna Sharova (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-27)
   Det er stadig en debatt, både innenfor privat og offentlig sektor, hvordan en skal styre organisasjonen. Siden 1980-tallet har debatten om den økte vektleggingen av prestasjonsmåling, både finansielt og ikke-finansielt, i offentlig sektor (jf. New Public Management) gjort seg gjeldende i Norge. Det har skjedd store omveltninger og omstruktureringer i offentlig sektor i senere tid. Endringene ...
  • Båtsfjord- et attraktivt sted for ungdom i alderen 17-23 år? 

   Amundsen, Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-22)
   Fokuset på denne oppgaven har vært ungdommens subjektive opplevelse av Båtsfjord. Oppgaven analyserer ungdommens opplevelse av stedets attraktivitet ved hjelp av Simon Anholts City Brand Index Hexagon. De ulike stedsdimensjonene i hexagonet er: the precence, the place, the potential, the pulse, the people, og the prereguisites. Dette er et verktøy som kan brukes for å måle, utvikle og bygge ...
  • Bedre enn sitt rykte? En studie av sammenhengen mellom målt omdømme, stjernekvaliteter og opplevd brukerkvalitet for brukerne av byggesakskontoret i Tromsø kommune 

   Mohåg, Mette Karine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   Denne masteroppgaven handler om målt omdømme for Tromsø kommune, og hvordan dette samsvarer med omdømme til en av kommunens virksomheter, nemlig byggesakskontoret. For å undersøke byggesakskontorets omdømme, har jeg har tatt utgangspunkt i Fombrun og van Riel`s (2007) teori «The roots of fame» som går ut på at virksomheter med godt omdømme skiller seg ut ved å være synlige, transparente, distinkte, ...
  • Benchmarking av kundefunksjonen til Troms Kraft Nett AS. 

   Arnesen, Fredd Karl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-12-10)
   I denne oppgaven analyseres effektiviteten i kundefunksjonen til norske kraftnettselskaper, med hovedfokus på Troms Kraft Nett AS (heretter kalt TKN). I kundefunksjonen inkluderes kundeservice, abonnement, avregning og måling. Datamaterialet som jeg anvender er hentet fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (heretter kalt NVE). Jeg anvender videre data fra den såkalte note seks i NVE-regnskapet ...
  • Beslutningsmyndighet hos mellomledere i sykehus 

   Johansen, Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-01)
   Jeg har sett på grad av beslutningsmyndighet hos mellomledere i sykehus, nærmere bestemt Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse (K3K) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). I tillegg til grad av beslutningsmyndighet generelt, ser jeg på grad av beslutningsmyndighet på ulike områder. Jeg har også sett på lederroller, og hvilke av Mintzbergs roller mellomlederne på K3K inntar i jobben sin.
  • Best før, eller like god etter? Antagelser og holdninger knyttet til eldre arbeidstakere – en litteraturstudie med kvalitativt innslag 

   Forsberg, Nelli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-27)
   Denne oppgaven omhandler holdninger og antagelser som eksisterer om eldre arbeidstakere. De som omtales som eldre defineres i litteraturen som personer fra 55 år og oppover, denne definisjonen er angitt på bakgrunn av forskningsartikler, samt studier og undersøkelser som har blitt foretatt på området om når arbeidsgivere betrakter arbeidstakere som «eldre». Oppgavens problemstilling er delt inn i ...
  • Bredbåndsfylket Troms; motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsingen i Troms. Prosessen fra prat til praksis 

   Pettersen, Jannie Synøve; Ringstrand, Mona (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-13)
   Vi har valgt å undersøke ideen om bredbånd som ble kommunisert fra regjeringen i år 2000. Vi antar at ideen sannsynligvis oppsto som følge av en idestrøm fra den globale verden, da vi har funnet indikasjoner på at ideen bygger på eEuropa-planen som kom ut i 1999 (eEuropa 1999). Bredbåndsatsningen skal bidra til at Norge som nasjon når sine overordnede mål innenfor innovasjon og verdiskapning, i ...
  • De brutte løfters camp? : en analyse av forventninger og innfrielse ved en turistbedrift i Nord-Norge 

   Pedersen, Ole-Petter; Hansen, Lill Torunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11)
   I denne oppgaven har vi gjort et casestudie av en liten fiskecamp på Arnøya i Nord-Troms, Crazy Cod Camp. 2010 var selskapets første driftsår, og i forkant av en eventuell utvidelse av fiskecampen var det ønskelig å vite hvor tilfredse kundene var med oppholdet. Dette for å kunne bruke resultatene til å forbedre og øke kundens opplevelse. Vi har med bakgrunn i teorier innenfor turisme, konsumentatferd ...
  • "Den uendelige historien". Om prosjekt brukt som tiltak ved kontinuerlig endringsarbeid i organisasjoner. En studie av Opprykksprosjektet ved Universitetet i Tromsø 

   Stenseth, Ingeborg Eline; Abrahamsen, Randi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-26)
   Oppgaven er en studie av Opprykksprosjektet ved Universitetet i Tromsø. Vi ser på hvordan et prosjekt brukes som tiltak ved kontinuerlig endringsarbeid i organisasjoner. Vår problemstilling er: Universitetet i Tromsø har et strategisk mål om 30 % kvinner i toppstillinger innen 2013. Opprykksprosjektet er ett av tiltakene for å nå målet. Hva har vært UiT sin motivasjon for igangsetting av Opprykksprosjektet? ...
  • Disneys kvinner. Dyproller og ledelse i film og i virkjelighet 

   Woltering, Verena; Berg-Wollan, Kjellaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-04)
   Walt Disney har til dags dato produsert 54 ulike animasjonsfilmer over et tidsperspektiv på mer enn 70 år. I oppgaven analyserer vi kvinnelige lederfigurer i Snehvit og de syv dvergene fra 1937 og Frost fra 2013, samt sine hjelpere og motspillere. Vi sammenligner dem med Paul Moxnes dyproller og har fokus på endringer i framstilling av kvinnelig ledelse over tid. Ikke minst er vi spent om lederfigurene ...
  • En kulturkartlegging av ledelsesorganisasjonen i Brigade Nord. Bygger dagens kultur opp under Brigadekommandoens operative evne? 

   Willassen, Silje Johansen; Blikra, Øyvind Bolstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-29)
   I 2015 ble Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) presentert. Her ble det redegjort for at blant annet Forsvarets ledelse, staber og administrasjon skulle effektiviseres. I denne sammenheng fikk Brigadekommandoen, ledelsesorganet i Brigade Nord, nedtrekk i årsverk som skulle tilføres Hæren for å bygge Nasjonalt Landoperasjonssenter (NLS). Dette samtidig som Brigadekommandoen skulle fortsette å ivareta ...
  • En kvalitativ studie av ansattes medvirkning under endringsprosesser 

   Yarkov, Yury; Bulygina, Polina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-13)
   Utgangspunktet for vår undersøkelse er en endringsprosess som et offentlig sykehus har vært gjennom. Vi har valgt å ikke oppgi sykehusets fulle navn og holde opplysningene som kan avsløre dette utenfor oppgavens rammer. Bakgrunnen for endringen var behovet for å få opprettholdt et godt sykehustilbud til befolkningen, sikre at dagens lov- og regelverk blir ivaretatt og på samme tid få til en ...
  • En reise i kontekstualisering av organisering av ungdomsoppfølging, og oppfølging av unge i NAV. Fra forskningsbasert informasjon til praksis i NAV 

   Ollestad, Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-27)
   Igjennom denne oppgaven har jeg sett om ideen om organisering av ungdomsteam, og oppfølging av ungdom har blitt kontekstualisert i NAV. Jeg har valgt å bruke Røviks (2016) teori om kontekstualisering for å følge oversettingsprosessen gjennom flere organisatoriske nivå: Fra de sentrale politiske føringene videre til de skriftlige kildene internt, til de lokale NAV-kontorene. Jeg har målt kontekstualiseringen ...
  • En rektors guide til ledelsesuniverset! En litteraturstudie om sammenhengen mellom ledelse og elevenes resultater 

   Aas, Arnold; Daae, Hans Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-12-14)
   Denne oppgaven har til hensikt å gi et bidrag til kunnskap om hvordan ledelse i skolen kan påvirke elevenes læring og resultater. Målet med studien er altså å undersøke om skoleledelse gjør en forskjell. Det har vi gjort gjennom å undersøke problemstillingen: Er det sammenheng mellom ledelse og elevenes resultater. Vi har studert et utvalg artikler for å finne dokumenterte sammenhenger mellom ledelse ...
  • En sammenligning av etablerte og institusjonaliserte styringskonsepter i kommunene : mål- og resultatstyring, balansert målstyring og utflating og fleksibilisering 

   Sætre, Rita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-15)
   Dette er en studie av tre etablerte og institusjonalisert styringskonseptene ”mål- og resultatstyring”, ”utflating og fleksibilisering” og ”balansert målstyring”. De tre styringskonseptene kan sies å være rådende styringsmodeller i norske kommuner, hvor disse konseptene i flere tilfeller er innført og praktiseres samtidig i kommuneorganisasjonen. Tidligere har disse konseptene blitt forsket på og ...
  • Endring til det bedre? En kvalitativ studie av omorganiseringsprosessen av den regionale forvaltningen av reindriften 

   Sokki, Sara Ellen Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-15)
   Fokus i denne masteroppgaven har vært å se på omorganiseringen av den statlige forvaltningen av reindriften. Det ble lagt til grunn ble to sentrale organisasjonsteoretiske perspektiver; det instrumentelle perspektivet og det ny-institusjonelle perspektivet, herunder også oversettelsesperspektivet. I oppgaven ønsket jeg å se nærmere på motiver og begrunnelser for den omorganiseringen, hvordan prosessen ...