Now showing items 1-7 of 7

  • Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid 

   Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia; Reedtz, Charlotte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Activating young people on social benefits – requirements for transition to work <br> Young people on social benefits have a variety of complex challenges such as health and social problems, school dropout, immigration and previous child protection measures. This puts them at higher risk of being marginalized fromemployment. The individual right to a minimum economic security and to work-promoting ...
  • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt? 

   Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   Regjeringens begrunnelse for lovendringen som medfører at det skal stilles vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk sosialhjelp, er at en slik aktivitetsplikt anses som den beste måten å bistå søkerne med overgang til arbeidslivet. Vår empiriske undersøkelse viser at regjeringens forutsetning for å endre regelen er for svakt begrunnet fordi det i praksis er tilgangen til et tilstrekkelig antall ...
  • Barnets rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste 

   Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Stenberg, Oddbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
   Barn har menneskerettslig krav på en forsvarlig levestandard. Oppvekst i lavinntektsfamilier medfører risiko for utenforskap og generasjonsoverføring av fattigdom, og forebyggingsog bistandsansvar påligger ulike kommunale virksomhetsområder. Vår undersøkelse i barnevernstjeneste og Nav viser at barnets rettigheter kan hemmes og fremmes av ulike forhold. Skolers organisering av kostnadsmessige ...
  • Barnevern - et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar? 

   Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-10)
   I forbindelse med revidering av lov om barneverntjenester har det regjeringsoppnevnte Barnevernslovutvalget foreslått å avgrense barneverntjenestens forebyggingsansvar til å spesifikt omfatte de barn som er «i risiko», og som har «særlig behov» for bistand. Alle barn har imidlertid et menneskerettslig krav på trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten har en særlig kompetanse og erfaring med barn i ...
  • Barns menneskerettslige krav på beskyttelse – En sammenligning av juridiske rammer for bekymringsmelding og undersøkelse i Norge og England 

   Kane, Aina Aune (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Barnets rett til beskyttelse skal ifølge FNs Konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen 1989) fremmes gjennom både lovgivning og myndighetsutøvelse. Både England og Norge har ratifisert barnekonvensjonen, og har nasjonale lover som skal sikre barnets beskyttelse mot vold og omsorgssvikt gjennom at bekymringsverdige forhold blir meldt fra om og undersøkt av ansvarlige myndigheter. Begge ...
  • Forsvarlighetskravet i barneverntjenester 

   Kane, Aina Aune (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-19)
   Barn og familier kan motta kommunale velferdstjenester i form av helse- og omsorgstjenester og/eller barneverntjenester. Tjenestene kan være like i formål, innhold og saksbehandlingsregler, og begge instanser skal utøve sitt arbeid forsvarlig. Barn og familier må likevel forholde seg til instanser og personale med forsvarlighetskrav som er ulikt beskrevet i lovgivningen. Helselovgivningens mer ...
  • Navs begrunnelser av enkeltvedtak. Hvilke forhold kan påvirke utformingen av Navs enkeltvedtak, og hvilke konsekvenser kan det ha for brukernes rettssikkerhet? 

   Kane, Aina Aune (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-18)
   Ut fra problemstillingen har jeg studert vedtaksbegrunnelser knyttet til arbeidsavklaringspenger og økonomisk sosialhjelp og intervjuet veiledere ved to Nav-kontor i Nord-Norge, for å få et innblikk i hvilke hensyn som fremstår som førende i utforming av vedtaksbegrunnelser. Jeg har analysert datamaterialet gjennom menneskerettigheter, lovgivning, aktuelle lovforarbeider og rundskriv, og juridisk ...