Now showing items 1795-1814 of 5481

  • Factors Determining the Success and Failure of eHealth Interventions: Systematic Review of the Literature 

   Granja, Conceição; Janssen, Wouter; Johansen, Monika Alise (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-01)
   <p><i>Background</i>: eHealth has an enormous potential to improve healthcare cost, effectiveness, and quality of care. However, there seems to be a gap between the foreseen benefits of research and clinical reality.</p> <p><i>Objective</i>: Our objective was to systematically review the factors influencing the outcome of eHealth interventions in terms of success and failure.</p> <p><i>Methods</i>: ...
  • Factors facilitating patient satisfaction among women with medically unexplained long-term fatigue: A relational perspective 

   Hansen, Anne Helen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-05-14)
   Bodily conditions that are difficult to identify, explain and treat with the aid of medical knowledge and technology appear to be particularly challenging to medical encounters. Patients are often dissatisfied with the help they receive, and they often experience that their medical needs are not met. To explore factors facilitating patient satisfaction among patients with a medically unexplained ...
  • Factors influencing unmet needs for family planning among currently married women in Nepal 

   Tiwari, Sweta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-08-01)
   Background: Family planning is one of the most cost-effective interventions available, but still there exists unmet needs for family planning. Women are said to have unmet needs for family planning if they want to stop or delay child bearing, but are not using any methods of contraception. According to Nepal Demographic and Health Survey (NDHS) 2001 data the prevalence of unmet needs in Nepal was ...
  • Factors that determine children’s participation in child welfare decision making. 

   Vis, Svein Arild (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2015-03-05)
  • Factors that determine decision making in child protection investigations: A review of the literature 

   Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild Myhra; Fossum, Sturla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-15)
   The aim of the study was to conduct a systematic review of the literature on factors that determine decision making in child protection investigations. More specifically, to investigate the existing research on the 4 factors that are considered fundamental for child protection decision making: case characteristics, caseworker characteristics, organizational characteristics, and external factors. The ...
  • Factors that may Facilitate or Hinder a Family-focus in the Treatment of Parents With a Mental Illness 

   Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; van Doesum, Karin; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
   Children with mentally ill parents are at risk of developing mental health problems themselves. To enhance early support for these children may prevent mental health problems from being transmitted from one generation to the next. The sample (N = 219) included health professionals in a large university hospital, who responded to a web-based survey on the routines of the mental health services, ...
  • Faecal colonization of E. coli and Klebsiella spp. producing extended-spectrum beta-lactamases and plasmid-mediated AmpC in Mozambican university students 

   Chirindze, Lourenco Marcos; Zimba, Tomas F.; Sekyere, John Osei; Govinden, Usha; Chenia, Hafizah Y.; Sundsfjord, Arnfinn; Essack, Sabiha Y.; Simonsen, Gunnar Skov (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-01-08)
   <p><i>Background</i>: In recent years, the world has seen a surge in Enterobacteriaceae resistant to broad-spectrum beta-lactam antibiotics due to the production of extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) or plasmid-mediated AmpC (pAmpC) enzymes. Data on the epidemiology of cephalosporin-resistant Enterobacteriaceae in Sub-Saharan Africa are still limited.</p> <p><i>Methods</i>: Two hundred ...
  • «Faglig gjennomgang etter uventede hendelser – Hva har betydning for at et slikt behov melder seg hos intensivsykepleieren? Kan samtalen over kaffekoppen være tilstrekkelig?» 

   Johnsen, Nina; Wæraas, Benedicte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-11)
   Bakgrunn: Utviklingen innen intensivmedisin og medisinsk teknologi gjør at flere pasienter overlever avansert intensivbehandling. Intensivsykepleiere og resten av behandlingsteamet må ofte ta hurtige avgjørelser som der og da kan oppleves dramatisk for den enkelte i teamet. Behovet for bearbeidelse og gjennomgang av hendelsesforløpet kan av den grunn melde seg. Hensikt: I denne studien ønsker vi å ...
  • Faglig skjønn og skjerming. En kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer i bruk av faglig skjønn i møte med psykotiske pasienter på psykiatriske akuttposter 

   Nilsen, Mikal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-05)
   Sammendrag Bakgrunn/hensikt: I den senere tid har det vært fokus på psykiatriske akuttposter i lokale og riksdekkende aviser. Mye av denne kritikken handler om at pasienter opplever det er mye bruk av tvang når de er innlagt. Det å skjerme en pasient fra omgivelsene og de andre pasientene er en form for tvang. Hensikten med denne studien er å bidra med innspill i diskusjonen rundt tvangsbruk i ...
  • Fagmiljø i sykehjem. En studie om sykepleieres opplevelse av tilstedeværelse og ivaretakelse av fagmiljø i sykehjem. 

   Alexandersen, Ina Oskal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-06)
   Hensikt: Studien søker å belyse hvordan sykepleiere opplever tilstedeværelse og ivaretakelse av fagmiljøet i sykehjem. Det ønskes belyst hva sykepleierne oppfatter som et fagmiljø, hva de tenker eller opplever bidrar til et fagmiljø, og hvordan de opplever egen rolle i fagmiljøet. Problemstilling: Hvordan opplever sykepleiere tilstedeværelse og ivaretakelse av fagmiljø i sykehjem? Metode: Studien ...
  • Fagovergripende diskurs:en fremtid for kunstfagene i norsk skole 

   Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte med St.meld. 28 Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet, nye fagovergripende tema for å skape fornyelse i norsk skole. Det foreslås satsning på: ‘Demokrati og medborgerskap’, ‘Bærekraftig utvikling’ og ‘Folkehelse og livsmestring’. Vi vil i dette innhogget belyse hva vi tror kreves diskursivt for å gjennomføre en fagovergripende ...
  • Fagutvikling for kreftsykepleiere i pleiepraksis : en studie av hva kreftsykepleiere forstår med fagutvikling, hva det betyr for dem og hvordan de opplever at det prioriteres og tilrettelegges for det i pleiepraksis. 

   Fagerjord, Britt Elin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Oppsummering Mastergradsoppgaven med tema fagutvikling for kreftsykepleiere i pleiepraksis, er en kvalitativ studie som baserer seg på en hermeneutisk tilnærming. Fagutvikling er en betegnelse som brukes mye av sykepleiere. Begreper som kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid rommer også fagutvikling. Studiens empiri er erfaringer kreftsykepleiere har knyttet til fagutvikling i egen pleiepraksis. ...
  • Failure to Find a Conditioned Placebo Analgesic Response 

   Flaten, Magne; Bjørkedal, Espen; Lyby, Peter Solvoll; Figenschau, Yngve Anton; Aslaksen, Per M (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-30)
   <p><i>Background</i>: Associative learning has, in several studies, been modulated by the sex of the participant. Consistent with this, a recent review found that conditioned nocebo effects are stronger in females than in males.</p> <p><i>Purpose</i>: It has been suggested that conditioned placebo responses are stronger in females, and this hypothesis was investigated in the present study. Cortisol ...
  • Familie er familie. En kvalitativ studie av fosterforeldres egne barns psykososiale erfaringer med å mestre det å være fostersøsken i slektsfosterhjem. 

   Solbakken, Jeanette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
   Fokuset på rekruttering av fosterhjem i slekt er styrket som et resultat av dagens politiske og juridiske føringer, og antallet slektsfosterhjem øker. Fordi mange fosterforeldre i slektsfosterhjem har egne barn betyr dette at flere barn kommer til å vokse opp med fosterbarn fra samme familie. Hvordan barn av fosterforeldre opplever å mestre det å være fostersøsken har betydning for om en ...
  • Familie og kontinuitet : pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom 

   Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Artikkelen bygger på intervju av nære pårørende om livsløpet til pasienter med demenssykdom som bor i sykehjem i Nord-Norge. De pårørende ble spesielt spurt om pasientenes vaner, interesser og aktiviteter gjennom livsløpet. Det ble utført narrativ analyse av intervjuene med vekt på fortolkning av livsløp og livshendelser hos pasientene. Artikkelen viser hvordan pårørende konkret bidrar til å videreføre ...
  • Familie og venners rolle i rekruttering og utvikling av idrettstalent 

   Rønbeck, Nils-Fredrik (Research report; Forskningsrapport, 2006)
  • Familien som aktør i kommunal eldreomsorg 

   Sørly, Rita (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017-09-29)
   <i>Introduction</i>: Jeg har møtt Oddrun Sortland. Oddrun er sykepleier, med mange års fartstid i kommunal eldreomsorg. Oddrun er tilknyttet Senter for omsorgsforskning, vest og arbeider med et doktorgradsprosjekt knyttet til samspillet mellom eldre hjelpetrengende og deres familier og kommunale helsetjenester. Pårørende blir møtt på så mange ulike måter i tjenesten, og det ser ut til å være liten ...
  • Familiestruktur og atferdsforstyrrelser blant barn henvist til spesialisthelsetjenesten: Er det forskjeller mellom ene– og toforelderfamilier? 

   Ilstad, Linn Kathrin Karlsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-04-28)
   Det er en vekst i antall barn som bor sammen med en av sine foreldre. Flere studier viser at barn som vokser opp i eneforelderfamilier har større sannsynlighet for å vise atferdsforstyrrelser. Det er viktig med økt kunnskap om hvordan denne risikofaktoren henger sammen med atferdsproblemer for å kunne sette inn forebyggende tiltak og bedre behandlingseffekten av tiltak for denne gruppen. Alle barna ...
  • Family and community involvement in Indigenous social work. A comparative study 

   Nygård, Reidunn Håøy (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-12-07)
   This thesis investigates the relevance of family and community involvement for culturally adequate social work in Indigenous communities. The study is qualitative and comparative. I compare social work within Indigenous communities in Norway and Montana with the aim of adding to the available knowledge regarding culturally adequate social work in these communities. The thesis consists of three ...
  • Family assessment conversations as a tool to support families affected by parental mental illness: a retrospective review of electronic patient journals 

   Lauritzen, Camilla; Kolmannsskog, Anne Berit; Iversen, Anette Christine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-24)
   <p><i>Background</i>: Previous research has shown a link between parental mental illness and adverse development in their offspring. In Norway, it is mandatory for health professionals to identify if patients in adult mental health services have children, and subsequently to provide support for the children. An important tool to detect if families are affected by parental mental illness and to ...