Now showing items 2793-2812 of 5481

  • Kan troponiner brukes til å selektere elektive pasienter med nytte av koronar angiografi? 

   Fladseth, Kristina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Innledning: På Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har andelen obstruktiv koronarsykdom på elektiv invasiv koronar angiografi (IKA) falt fra 76 % i 2012 til 54 % i 2005. Det er behov for å gjøre en bedre forhåndsseleksjon av pasienter for å spare samfunnets ressurser og pasienten fra unødvendige engstelse og komplikasjonsfare. Høysensitiv troponin (hs-cTn) brukes for å diagnostisere akutt ...
  • Karakterisering av legemiddelbruk, kvalitet av legemiddellister, symptom på biverknader og livskvalitet hos eldre pasientar. Ei pilotstudie gjennomført ved geriatrisk sengepost, Universitetssjukehuset Nord-Noreg 

   Sigmundsen, Åshild Hidle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   Bakgrunn og formål: Det skal gjennomførast ei randomisert kontrollert studie ved geriatrisk sengepost ved Universitetssjukehuset Nord-Norge med oppstart hausten 2016 kor en strukturert modell for å auke kvalitet av legemiddelbehandling skal testast ut. Det er behov for baseline data i forhold til legemiddelbruk i pasientpopulasjonen samt pilotering av nokre verktøy. Denne studia er utført på geriatrisk ...
  • Karakterisering av modifiserte antistoffer innen radioimmunoterapi 

   Tobiassen, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-20)
   Den prekliniske forskningen i farmasiselskapet Algeta har fokus på utvikling av nye behandlingsmetoder mot kreft ved bruk av målrettet alfa-terapi. I denne problemstillingen inngår bruk av modifiserte antistoffer merket med alfa-emitteren Thorium-227. Modifiseringen innebærer at en kjelator konjugeres til aminosyrene til antistoffet. Dette vil resultere i en heterogen fordeling av antall kjelatorer ...
  • Karakterisering og optimalisering av myke omega-3-kapsler med kalsium : et prosjekt i sammarbeid med ProBio Neutraceuticals AS/Ayanda 

   Tendeland, Judit Chipo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-20)
   For omega-3-kapsler med kalsiumkarbonat ble det observert problemer med dannelse av brune flekker som misfarget det hvite kapselskallet en viss tid etter produksjon. Produktet er myke suspendert i fyllmaterialet. Av visuelle årsaker er denne suspensjonen maskert ved å tilsette titaniumdioksid som fargestoff i gelatinkapselskallet. En hypotese er at misfargingen skyldes lekkasje av fiskeolje fra ...
  • Karakteristika ved ulike behandlingskategorier av diabetes. Kvinner og kreft-studien 

   Sandvik, Line Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   Overvekt og fedme øker i samfunnet og hånd i hånd går den nye folkesykdommen type 2 diabetes. Type 2 diabetes er en alvorlig kronisk sykdom som rammer mange mennesker i hele verden. Det estimeres en fordobling av forekomsten av diabetes fra år 2000 og til år 2030. På grunnlag av dette er det viktigere enn noen gang å finne løsninger og metoder for å eventuelt forebygge eller utsette sykdommen. Det ...
  • Kardial utredning hos pasienter med hjerneinfarkt ved nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge 

   Stave, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-10-14)
   Bakgrunn: Hjertesykdom er en viktig årsak til hjerneinfarkt, og embolier fra hjertet er assosiert med større hjerneinfarkt og dermed dårligere prognose. Formålet med denne oppgaven var å undersøke omfanget av kardial utredning og sekundærprofylaktisk antitrombotisk behandling hos hjerneinfarktpasienter innlagt ved nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i perioden mai 2009 til ...
  • Kardiogent sjokk - ECMO eller konvensjonell behandling? 

   Hansen, Kaja Terese; Blakar, Anja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-02)
   Kardiogent sjokk er en tilstand med svært dårlige prognostiske utsikter til tross for avansert, moderne behandling. For noen av pasientene vil mekanisk sirkulasjonsstøtte i form av ECMO kunne øke overlevelsen. En studie fra 2008 gjort i Tromsø konkluderte med at ECMO ville være et viktig alternativ til behandling for å øke overlevelsen blant pasienter med alvorlig akutt hjertesvikt, det vil si ...
  • Kardiologiens utvikling med fokus på revaskularisering ved perkutan intervensjon og reperfusjonsskader 

   Finvåg, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Formålet med denne oppgaven er å fremstille en oversikt over de vesentlige gjennombruddene i det kardiologiske fagfeltet. Jeg ønsker å beskrive kort hvordan kunnskapen om hjertet har utviklet seg frem til i dag med fokus på anatomi og basal funksjon.. Hovedtemaet vil være utviklingen av den perkutane coronare intervensjonen, PCI, og hvordan den har endret behandlingen for akutt hjerteinfarkt. Hvordan ...
  • Kardioproteksjon: Er proteksjon med adenosin, nicorandil og isofluran additiv? :en studie av isolerte perfunderte rottehjerter 

   Giske, Anders; Gjertsen Rypdal, Veronika (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-09-15)
   Adenosin, nicorandil og isofluran har hver for seg vist å ha kardioprotektive egenskaper. I denne studien ønsker vi å finne ut om adenosin, nicorandil og isofluran gitt sammen gir en additiv effekt. Vi skal på bakgrunn av dette kombinere de ulike medikamentene for å finne ut om de potenserer hverandre og sammen gir en større beskyttelse av rottehjertet enn hva de ville gjort hver for seg. Metode: ...
  • Kardiotokografi (CTG) sammenlignet med CTG + ST-analyse hos risikofødende 

   Sellevold, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-21)
   Fødende med økt risiko for negativt fosterutfall overvåkes kontinuerlig under fødselsforløpet. I dag benyttes kardiotokografi (CTG) alene eller sammen med ST-analyse for kontinuerlig fosterovervåkning. Fagmiljøet enes ikke om hvilken metode som er best egnet. Formålet med oppgaven er å lage en systematisk oversikt over de randomiserte kontrollerte forsøk og systematiske oversikter som foreligger, ...
  • Karieserfaring hos 5-, 12- og 18-åringer i Tromsø og Skien i 2013 

   Aasvik, Jorunn; Thoresen, Sunniva Venn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-08)
   Kariesprevalensen i Norge har de siste tiårene sunket betraktelig. Likevel er det stor variasjon mellom fylkene og barn i Nord-Norge har høyere karieserfaring enn barn i andre deler av landet. Tannhelsedata for 5-, 12- og 18-åringer i alle fylkeskommunene rapporteres årlig inn til SSB i forbindelse med KOSTRA. Det er disse data som brukes for å sammenlikne tannhelsen og se utvikling over tid. Det ...
  • Kartleggelse av skaderisiko innen kampsporten Mixed Martial Arts 

   Larsen, Jon-Atle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-03)
   Bakgrunn: Mixed martial arts (MMA) er en fullkontakt kampsport i sterk vekst. I MMA trener utøverne flere typer kampgrener for å oppnå den beste kombinasjonen. Til tross for økende oppmerksomhet rundt sporten, er det mangel på studier om skaderisiko og skadeforekomst. Denne oppgaven vil forsøke kartlegge de vanligste skadene og risikofaktorene, og sammenligne med annen idrett. Materiale og metode: ...
  • Kartlegging av alle tvillingfødsler ved Nordlandssykehuset Bodø 2009/2010 med beskrivelse av de som endte med akutt keisersnitt 

   Johansen, Nina Myking (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Formål: Tvillingsvangerskap medfører hyppigere plager og komplikasjoner for mor, og økt sykelighet og dødelighet for barna. Tvillingfødsler har også økt frekvens av akutte keisersnitt sammenlignet med enkeltfødsler. Hensikten med studien, var å kartlegge alle tvillingfødslene ved Kvinneklinikken Nordlandssykehuset i en to års periode, med beskrivelse av de som endte med akutt keisersnitt. I tillegg ...
  • Kartlegging av det akutte forløpet ved fleksorseneskader i hånd og håndleddsregionen 

   Nergård, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003)
  • Kartlegging av fødselsasfyksi hos fullbårne nyfødte i Troms og Finnmark 

   Astad, Veslemøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-09-15)
   Asfyksi hos fullbårne nyfødte er en sjelden tilstand, men med høy morbiditet og mortalitet hos de som rammes. Sekveler forekommer i form av cerebral parese, mental retardasjon, blindhet/døvhet og epilepsi. Risikofødsler bør derfor selekteres til kvinneklinikker og større fødeavdelinger, med nødvendige kompetanse i beredskap for optimal behandling. Asfyktiske barn som blir født i distriktene hentes ...
  • Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst 

   Huber, Sandra; Nygård, Torgeir; Warner, Nicholas Alexander; Remberger, Mikael; Harju, Mikael; Uggerud, Hilde Thelle; Kaj, Lennart; Schalbach, Martin; Hanssen, Linda (Research report; Forskningsrapport, 2014)
   I dette kartleggingsprosjektet ble analysert konsentrasjonene til en lang rekke uorganiske og organiske miljøgifter, som metaller, organotinn, polysykliske aromatiske hydrokarboner, polyklorerte bifenyler og metabolitter, klorerte parafiner, klororganiske pesticider og andre pesticider, per- og polyfluoralkylstoffer, deklorane pluss, oktaklorostyren, organofosfor flammehemmere, bromerte flammehemmere, ...
  • Kartlegging av potensielt uhensiktsmessige legemidler hos sykehjemspasienter i Tromsø og Lofoten ved bruk av STOPP-kriteriene: en deskriptiv tverrsnittsstudie. 

   Martinsen, Øyvind Klemetsrud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Introduksjon: Sykehjemspasienter er en gruppe med høy sykelighet, og er blant dem i samfunnet som bruker flest legemidler. På grunn av aldersrelaterte forandringer er en rekke legemidler uhensiktsmessige for eldre. Formålet med oppgaven var å kartlegge potensielt uhensiktsmessige legemidler blant sykehjemspasienter i Tromsø og Lofoten med utgangspunkt i kriterielisten Screening Tool of Older People`s ...
  • Kartlegging av prosedyrer for oppdekking av instrumentbord ved kirurgiske inngrep 

   Igesund, Unni; Rasmussen, Guri; Overvåg, Grete; Rekvig, Ole Petter (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2019)
  • Kartlegging og analyse av virksomheten ved BUP-Karasjok i en 6-års periode (1999-2004) 

   Boyne, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-09-15)