Now showing items 5309-5328 of 5637

  • Undersøkelse av en ny topikal antimykotisk "liposom-i-hydrogel" legemiddelformulering med virkestoffet flukonazol 

   Johansen, Kurt Jonny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-20)
   Effektiv antifungal behandling er utfordrende og oppnå, og midler til systemisk bruk er forbundet med mange bivirkninger og interaksjoner. Lokal administrasjon er derfor å foretrekke. Målet for lokal dermal antimykotisk behandling er å maksimere deponeringen av legemiddel til huden, og samtidig unngå transdermal passasje med uønskete systemiske effekter, som bivirkninger og interaksjoner. I denne ...
  • Undersøkelse av kommunikasjon mellom personer med spiseforstyrrelse og tannleger, og forebyggende tiltak 

   Johansen, Kristin Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-19)
   Oppgaven tar for seg hvordan oppleves kommunikasjon mellom personer med spiseforstyrrelse og tannlege. Et gjennomgående funn var at å snakke om spiseforstyrrelse var vanskelig fra begge partenes ståsted. Det vanligste er at personer med spiseforstyrrelse fortsatte å gå til tannlege etter sykdomsdebut, men unnlater å fortelle tannlegen at de har sykdommen. Blant tannleger var egenvurdert kunnskapsnivået ...
  • Undersøkelse av signaltransduksjonsmekanismer ved S100A4-indusert aktivering av transkripsjonsfaktoren NF-κB 

   Grotterød, Ida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-19)
   S100A4 er et lite kalsiumbindende protein som tilhører S100-proteinfamilien. Proteinet er vist å ha en viktig rolle i metastaseprosessen, bl.a. ved å stimulere kreftcellenes motilitet og invasjonsevne. I de senere år har man blitt klar over at flere av de observerte biologiske effektene av S100A4 kan skyldes ekstracellulært protein. Ved transient transfeksjon med et reporterkonstrukt for ...
  • Undersøkelse i barnevernet. En kvalitativ studie om saksbehandleres arbeid i undersøkelsesfasen. 

   Ottesen, Nina Rodrigues (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-04-25)
   Barneverntjenestene i Norge har myndighet til å gjøre store inngrep i private folks liv. Vurderinger og beslutninger som fattes, kan få konsekvenser for de enkelte barn og familier som kommer i kontakt med tjenesten, som kan oppleves både positivt og negativ. Intensjonen bak og grunnlaget for at vi en skal ha en slik tjeneste er å ivareta barns rettigheter, samt for å sikre gode nok oppvekstvillkår ...
  • Undervisning i kvalitative forskningsmetoder - utfordringer i videreutdanninger i helsefag 

   Tingvoll, Wivi-Ann; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer; Kassah, Bente Lind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
  • Undervisning til jordmorstudenter i kunnskapsbasert praksis 

   Skogheim, Gry; Kongslien, Sigrun; Hanssen, Tove (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-07)
   Det er nasjonale og internasjonale føringer for at all helsetjeneste skal være kunnskapsbasert. Her beskriver vi vår erfaring med å undervise i kunnskapsbasert praksis (KBP) i jordmorutdanningen. Jordmorstudenter opplever at det kan være krevende for dem å prioritere læringsaktiviteter i KBP. En årsak er jordmorutdanningens omfattende læringsmål, herunder krav i form av EØS-direktiver, som er ...
  • Undervisning, veiledning og selvopplevde ferdigheter i medisinstudiet : er studierevisjonen i Tromsø på rett vei? 

   Pedersen, Seija Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-09-15)
   Formålet med denne undersøkelsen var å se på tre viktige emnefelt i medisinstudiet i Norge. Tyngdepunkt i undervisningen, veiledning/tilbakemelding og selvopplevde ferdigheter ved siste studieår. Dette er spesielt interessant i Tromsø hvor det nå foregår en revisjon av studieplan. Det ble sendt ut mail med invitasjon og link til spørreundersøkelse til studenter ved Universitet i Tromsø, NTNU og ...
  • Undesirable financial effects of head and neck cancer radiotherapy during the initial treatment period 

   Egestad, Helen; Nieder, Carsten (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-01-22)
   Background. Healthcare cost and reforms are at the forefront of international debates. One of the current discussion themes in oncology is whether and how patients’ life changes due to costs of cancer care. In Norway, the main part of the treatment costs is supported by general taxpayer revenues. <p>Objectives. The objective of this study was to clarify whether head and neck cancer patients (n67) ...
  • Undiagnosed cardiovascular disease prior to cardiovascular death in individuals with severe mental illness 

   Heiberg, Ina Heidi; Jacobsen, Bjarne K.; Balteskard, Lise; Bramness, Jørgen Gustav; Næss, Øyvind; Ystrøm, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Hultman, Christina M.; Nesvåg, Ragnar; Høye, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-07)
   <p><i>Objective - </i>To examine whether individuals with schizophrenia (SCZ) or bipolar disorder (BD) had equal likelihood of not being diagnosed with cardiovascular disease (CVD) prior to cardiovascular death, compared to individuals without SCZ or BD. <p><i>Methods - </i>Multivariate logistic regression analysis including nationwide data of 72 451 cardiovascular deaths in the years 2011–2016. ...
  • Unemployment and disability pension-an 18-year follow-up study of a 40-year-old population in a Norwegian county 

   Støver, Morten; Pape, Kristine; Johnsen, Roar; Fleten, Nils; Sund, Erik Reidar; Claussen, Bjørgulf; Bjørngaard, Johan Håkon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   This study explored the association of unemployment and an increased risk of receiving disability pension, and the possibility that this risk is attributed to municipality-specific characteristics. A cohort of 7,985 40-42 year olds was followed for 18 years in national registers, identifying new episodes of unemployment and cases of disability pension. The association between an unemployment period ...
  • Unexplained severe lactic acidosis in emergency medicine 

   Ulvin, Ole Erik; Nielsen, Erik Waage (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-10-20)
   Case report A 49-year-old previously healthy man was admitted to the ICU after cardiac arrest following a short history with headache, blurred speech and reduced consciousness. After cardiopulmonary resuscitation perfusion rhythm was regained, but the patient didn`t regain consciousness. The arterial blood gas analysis at the ICU revealed a severe metabolic acidosis with pH at 6.86 and lactate ...
  • Ung skiløper i nord. En studie av ulike faktorers betydning for juniorløpere i langrenn og skiskyting 

   Hansen, Bjørn gunnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-12)
   Hensikten med denne undersøkelsen er å se på betydningen av ulike faktorer generelt og i forhold til prestasjonsnivået , hos juniorløpere i langrenn og skiskyting hjemmehørende i Troms og Finnmark. Faktorene knyttes opp mot en helhetlig utvikling av utøverne i forhold til økologiske modeller og arenamodeller. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av spørreskjema på utøvere ved NTG-Tromsø, ...
  • Ungdata, mental health and gender differences. A study of gendered mental health re-enactments in Ungdata’s dLTC youth surveys 

   Schille-Rognmo, Marthe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   In Norway the psychological well-being among adolescents has been extensively studied through the Ungdata project, digitalized Low Transaction Costs (dLTC) Surveys offered free of charge to all Norwegian municipalities with the primary aim of providing an overview of the local youth environment and a basis for local policy development and implementation. The studies have shown that there are systematic ...
  • Ungdom og bosituasjon. En studie av deltakelse på ulike fritidsarenaer blant borteboende og hjemmeboende elever i videregående skole i Finnmark. 

   Lorentsen, Roger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-15)
   Denne studien undersøker deltakelse på ulike fritidsarenaer blant borteboende og hjemmeboende elever i videregående skole i Finnmark. Studien ser også på om det er forskjell mellom samiske og norske ungdommer og om det er forskjeller mellom jenter og gutter sin deltakelse på tre fritidsarenaene: treningsarena, friluftslivsarena og fritidsarena. For å svare på problemstillingen har jeg brukt data ...
  • Ungdom og snøscooterkjøring i Finnmark, Nord-Troms og på Svalbard : en studie av ungdoms forhold til snøscooterkjøring, risikotaking, ulykker og uhell med foreslåtte forebyggingsstrategier. 

   Mehus, Grete (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2012-12-11)
   Målet med prosjektet er å få frem aktørenes fokus for forebygging av ulykker og skader og å belyse hva de anser som helsefremmende med snøscooterkjøring. Gjennom fokusgruppe intervju med 30 jenter og 51 gutter om hvordan de ser på snøscooterkjøring, risiko, ulykker, og hva de gjør for å unngå uhell og ulykker, har vi fått innsikt i hva som bør være fokus i de forebyggende strategier som velges. ...
  • Ungdommers erfaring med tidsavgrensede, intensive treningsopphold ved institusjon. En kvalitativ intervjustudie 

   Kildalsen, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-06)
   Ungdommer med funksjonsnedsettelser er mindre i fysisk aktivitet enn den øvrige befolkningen. Deltakelse i fysisk aktivitet har betydning for utvikling av sosiale nettverk og kan bidra til å kompensere for funksjonsnedsettelser. Fysioterapeuter har ansvar for oppfølging av unge med funksjonsnedsettelser, deler av oppfølgingen kan skje som tidsavgrensede treningsopphold på institusjon. Studien bygger ...
  • Ungdommers holdninger til eldre på sykehjem. Hvilke erfaringer har ungdom som har hatt sommerjobb i sykehjem gjennom prosjekt gjort med tanke på holdninger til eldre og aldring? 

   Vårtun, Mari Ovedie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-07)
   Tema for mastergradsoppgaven er møte mellom generasjoner. Dette møtet handler om hva ungdom tenker om eldre mennesker og hvilke holdninger de har til eldre på sykehjem. For å komme til kjernen i denne tematikken har jeg ved hjelp kvalitativ tilnærming dybdeintervjuet fire ungdommer av begge kjønn som tok del i prosjektet «Aksjon ungdom», som hadde som oppgave å formidle sommerjobber ved sykehjem. ...
  • Unguided Internet-based self-help for symptoms of depression : a translation project: From planning and establishing the efficacy to dissemination and cost-benefit evaluatio 

   Lintvedt, Ove Kåre Kumetz (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2013-09-30)
   Depresjon har relativt høy livstidsprevalens og kan være forbundet med betydelig funksjonshemming. Forebyggende tiltak kan redusere utvikling og forekomst av kronisk depresjon, de negative følgene av depresjon, tilbakefall og behovet for tid- og kostnadskrevende behandling. Evidensbasert psykologisk behandling som kognitiv atferdsterapi har vist seg å være effektiv behandling av depresjon. ...
  • UNN-leger gir håp mot smertene 

   Weum, Sven; de Weerd, Louis; Andreassen, Skjalg (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2018-11-30)
   <i>Ingress</i>: En ny behandlingsmetode med ultralydveiledet injeksjon av Botox har gitt gode resultater for UNN-pasienter med smerter i hender, rygg og mage.
  • Unngåelighet av prehospitale dødsfall ved alvorlige traumer. En litteraturgjennomgang 

   Steinvik, Tine Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-18)
   Bakgrunn Skadedødsfall representerer et stort tap av liv på verdensbasis. En regner med at en viss andel av traumepasienter dør av skader som kunne vært behandlet. Analyser av slike unngåelige dødsfall brukes som ledd i å bedre skadebehandling. Denne studien forsøkte å kartlegge nåværende kunnskap om i hvilken grad prehospitale skadedødsfall er unngåelige, og hvilke faktorer som kan være medvirkende ...