Now showing items 585-604 of 5495

  • Bruk av prevensjonsimplantater - Norge 2005-2008 

   Øvre-Eide, Vigdis Larsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
   Prevensjonsimplantatet Implanon ble markedsført i Norge i 2002. Det finnes ingen norske og få internasjonale studier angående brukermønster for implantater. I denne studien kartlegger vi hvordan kvinner i Norge bruker implantat, karakteristika vedrørende foreskriver av implantat, samt variasjon i bruk mellom helseregionene. Det er benyttet data fra Reseptregisteret for perioden 2004-2008. Studien ...
  • Bruk av reseptpliktige legemidler hos pasienter med hypotyreose eller Sjøgrens syndrom som starter med lavdose naltrekson (LDN) 

   Khong, Kim Phung (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   De siste årene har Lavdose naltrekson (≤ 5 mg/dag) i økende grad blitt brukt som «off label» støttebehandling ved kroniske smerte, fibromyalgi, multippel sklerose, inflammatorisk tarmsykdom Sjøgrens syndrom, hypotyreose og andre autoimmune lidelser. Det er finnes ingen publiserte studier hvor det er undersøkt effekt av LDN ved behandling hos pasienter med hypotyreose eller Sjøgrens syndrom. Formålet ...
  • Bruk av stentgraft i thoracalaorta. Initielle erfaringer fra UNN. 

   Nilsen, Einar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005)
  • "Bruk intuisjonen og fantasien". Ein kunnskapsteoretisk analyse av Aadel Bülow-Hansen si fagutøving og Norsk Psykomotorisk Fysioterapi 

   Teigen, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-11)
   Bakgrunn: Med utgangspunkt i erfaringar frå klinisk praksis som psykomotorisk fysioterapeut har eg byrja å stilla spørsmål ved det tradisjonelle biomedisinske kunnskap- og vitskapsidealet. Norsk Psykomotorisk Fysioterapi (NPMF) har fått kritikk for å vera utilstrekkeleg vitskapeleg dokumentert, noko ein kan sjå i lys av nemnde ideal med randomiserte kontrollerte studier (RCT) som gullstandard. Som ...
  • Bruk og forskrivning av p-sprøyte - Norge, 2005-2008 

   Roksvaag, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-12)
   Bakgrunn: Formålet med denne oppgaven er å studere bruk og forskrivning av p-sprøyte i Norge (2005-2008) med data fra Reseptregisteret. Materiale og metode: Data fra Reseptregisteret i tidsperioden 01.01.04-31.12.08 inngår i oppgaven. Med reseptuttak som enhet for registrering inngår følgende opplysninger om legemiddelbrukeren: pseudonym (løpenummer), fødselsår, fødselsmåned, kjønn og bostedskommune. ...
  • Bruk og konsekvenser av økt risikofokusering knyttet til helse i det senmoderne samfunn. 

   Vold, Johanne B.; Stinessen, Cathrine M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-09-28)
  • Brukererfaringer ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter- psykisk helsevern og rus). En spørreundersøkelse blant foresatte til pasienter innskrevet i perioden 2013 til 2015 

   Hay, Maiken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Formålet med oppgaven var å undersøke hvilke erfaringer foresatte, som har hatt barn til behandling ved BUP-SANKS, har hatt med det tilbudet som de har mottatt. Det ble undersøkt om det var forskjeller i brukererfaringer mellom ulike undergrupper av utvalget fordelt på familiens språkbakgrunn og pasientens alder. I tillegg ble det undersøkt hvordan den samiskspråklige gruppen hadde opplevd den ...
  • Brukermedvirkning - rehabilitering - slagpasienter : fysioterapeuters erfaringer fra samhandling med eldre slagpasienter 

   Sørheim, Katy Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   This master’s thesis concentrates on patient-participation in rehabilitation of elderly stroke patients, and it is a qualitative study based on in-depth interviews with three experienced physiotherapists. The objective of this study is to illuminate the patient-participation of elderly stroke patients. It is also an aim to stimulate into reflections on problems within this field of practice and thus ...
  • Brukermedvirkning i demensomsorgen. En oppsummering av kunnskap. 

   Sørly, Rita (Research report; Forskningsrapport, 2017)
   This publication is based on a review of the research literature and the grey literature on the topic user involvement in dementia care in, or relevant to, Norwegian conditions. No distinction between user involvement in dementia care involving home services and dementia care in nursing homes has been made. Users are defined as adults who receive dementia care services, or people who are affected ...
  • Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre - et interaksjonsteoretisk perspektiv. Praktisering av "brukermedvirkning" i fellesrom og rapporter 

   Mathisen, Vår (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-04-28)
   Formålet for studien har vært å få kunnskap om hvordan fagpersoner organiserer og utøver brukermedvirkning som en del av det daglige arbeidet i døgnavdelinger i distriktspsykiatriske sentre i Norge. Et interaksjonsteoretisk perspektiv er brukt for å studere brukermedvirkning som praktisk arbeid. Metoden er kvalitativ. Datainnsamling i denne studien har foregått ved hjelp av feltarbeid, inspirert av ...
  • Brukermedvirkning i psykiatriske institusjoner. Praktisering av "brukermedvirkning" gjennom miljøterapeutiske aktiviteter 

   Mathisen, Vår; Obstfelder, Aud; Lorem, Geir F; Måseide, Per (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   User participation in psychiatric institutions - Practicing of "user participation" through milieu therapeutic activities. The purpose of this article is to examine how user participation is enabled in practice. Fieldwork is conducted in three Norwegian District Psychiatric Centres (DPCs), with an emphasis on observations of staff working with patients and interviews. The theoretical framework ...
  • Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. En oppsummering av kunnskap 

   Klausen, Rita Kristin (Research report; Forskningsrapport, 2016-03)
   Denne oppsummeringen gir et innblikk i brukermedvirkning i psykisk helsearbeid i en norsk kontekst, med en særlig vekt på helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Brukerne er voksne personer (over 18 år) som mottar tjenester direkte, eller personer som blir berørt av tjenesten indirekte. Oppsummeringen beskriver forsknings- og utviklingsarbeid, lover og forskrifter, offentlige dokument og annet ...
  • Brukertilfredshet i primærhelsetjenesten 

   Horvei, Lars Andreas; Johansen, Kjersti Lillian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-09-15)
   Bakgrunn: Pasienttilfredshet tillegges økende vekt i kvalitetsevaluering av helsetjenesten. Internkontroll, og herunder å ta hensyn til pasientenes tilbakemelding, er lovpålagt. Hensikten med vår studie var å måle pasientopplevd kvalitet ved Nordbyen legesenter i Tromsø, og sammenligne resultater og metoder med internasjonal litteratur. Materiale og metode: Det ble utarbeidet et egenprodusert ...
  • Brukerundersøkelse om pasienttilfredshet som ledd i kvalitetssikring av Preoperativ anestesipoliklinikk (PreoP) ved UNN Tromsø 

   Enoksen, Karina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Oppgaven var å utarbeide - og gjennomføre - en brukerundersøkelse som beskriver pasientopplevelse, kvalitet på kommunikasjon mellom pasient og personale (og evt. annet personale), og faktisk kunnskapsnivå om det perioperative forløp hos pasientene, før og etter oppstart av preoperativ anestesipoliklinikk (PreoP) ved UNN Tromsø. I oppgaven inngår presentasjon av resultater, noe statistisk analyse, ...
  • Bruksmønster for vaginalring. Norge 2005-2008 

   Skipenes, Vanja Poppe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-12)
   Bakgrunn. Vaginalring er en relativt ny hormonell prevensjonsmetode. Formålet med denne oppgaven er å analysere bruker- og foreskrivermønster med data fra reseptregisteret. Materiale og metode. I Reseptregisteret finnes alle uthentere av resepter, med kobling til fødselsår, samt til foreskriver, som er registrert med kjønn, fødselsår og spesialitet. Det er også registrert hvilke apoteker uttakene ...
  • Brystkreftopererte kvinners preoperative forventninger, problemområder og tilfredshet etter rekonstruksjon 

   Christensen, Marius; Fodstad, Helge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004)
  • Brystkreftpasienter ved UNN Tromsø, - diagnostikk og kirurgisk behandling 

   Larsen, Martine Mirabella Bjørnvold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   Bakgrunn: Brystkreftpasienter utgjør en stor pasientgruppe. Formålet med oppgaven var å beskrive status for brystkreftpasienter ved UNN Tromsø i forhold til diagnostikk og den kirurgiske behandlingen. I tillegg ønsket vi å sammenligne våre tall med nasjonale retningslinjer og kvalitetsmål, samt internasjonal litteratur. Materiale og metode: Data ble hentet fra journalene for alle aktuelle pasienter ...
  • Bullying Among Hospital Staff : Use of Psychometric Triage to Identify Intervention Priorities 

   Eriksen, Geir Steinar; Nygren, Ivan; Rudmin, Floyd Webster (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   Survey of workplace bullying in a Norwegian hospital found that 10% of nurses, therapists, and physicians (N=440) had witnessed bullying. Negative Acts Questionnaire (NAQ) scores were low, Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) scores were positive, and Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) scores were neutral. NAQ scores and having witnessed bullying both predicted low MSQ scores, ...
  • Burden of hip fracture using disability-adjusted life-years: a pooled analysis of prospective cohorts in the CHANCES consortium 

   Papadimitriou, Nikos; Tsilidis, Konstantinos K.; Orfanos, Philippos; Benetou, Vassiliki; Ntzani, Evangelia E.; Soerjomataram, Isabelle; Künn-Nelen, Annemarie; Pettersson-Kymmer, Ulrika; Eriksson, Sture; Brenner, Hermann; Schöttker, Ben; Saum, Kai-Uwe; Holleczek, Bernd; Grodstein, Francine D.; Feskanich, Diane; Orsini, Nicola; Wolk, Alicja; Bellavia, Andrea; Wilsgaard, Tom; Jørgensen, Lone; Boffetta, Paolo; Trichopoulos, Dimitrios; Trichopoulou, Antonia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-04-11)
   <p><i>Background</i>: No studies have estimated disability-adjusted life-years (DALYs) lost due to hip fractures using real-life follow-up cohort data. We aimed to quantify the burden of disease due to incident hip fracture using DALYs in prospective cohorts in the CHANCES consortium, and to calculate population attributable fractions based on DALYs for specific risk factors.</p> <p><i>Methods</i>: ...