Now showing items 586-605 of 5604

  • Bruk av Marevan® i klinisk praksis. En spørreundersøkelse blant pasienter i Tromsø. 

   Nilsen, Marte Hottran (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2006-06-06)
   Bakgrunn: Antikoagulasjonsbehandling med warfarin er indisert ved ulike hjerte-/karsykdommer. Warfarin har smalt terapeutisk vindu, og doseringen er basert på jevnlige INR-målinger. Mangelfull terapistyring kan gi opphav til komplikasjoner, og årlig meldes det om 70-80 warfarinrelaterte alvorlige blødninger her i landet. Omtrent halvparten av disse er fatale. Pasienter som behandles med warfarin må ...
  • Bruk av medikamenter for alkoholbrukslidelser i Norge 2004–16 

   Heldal, Anne Taraldsen; Skurtveit, Svetlana; Lobmaier, Philipp Paul K.; Vederhus, John-Kåre; Bramness, Jørgen Gustav (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-08)
   <p><i>Bakgrunn - </i>Alkoholbrukslidelser forårsaker alvorlig sykelighet og tidlig død. Livstidsprevalens estimeres til 7–10 % i den norske befolkningen. Mange pasienter kommer ikke inn i behandlingsapparatet, og det antas at få av dem som kommer i behandling får medikamentell behandling. På markedet er det flere medikamenter som kan hjelpe til med å redusere mengde inntatt alkohol og å opprettholde ...
  • Bruk av oksytocin som ristimulerende medikament ved et lokalsykehus i et år 

   Zachariassen, Stine Hjellnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-10-15)
   Hensikten med denne oppgaven er å få økt kunnskap om bruk av oksytocin som ristillende medikament. Derfor ønsket vi å undersøke hvor ofte oksytocin benyttes som ristillende medikament, og på hvilken indikasjon, samt om det er noen endring i bruk i forhold til en tilsvarende studie utført av E. Blix ved Hammerfest sykehus i perioden 1996-2000. Materiale og metode: Oppgaven ble begrenset til alle ...
  • Bruk av opioidanalgetika hos barn og unge som ikke har kreft 

   Olsen, Wenche (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Bakgrunn: I mange land ser man økt forbruk av opioidanalgetika de siste årene. Til nå har man hatt lite kunnskap om bruksmønstret hos pasienter under 18 år. Et økt forbruk kan skyldes at man er blitt flinkere til å behandle smerte hos barn og unge, eller det kan være snakk om et uønsket økt forbruk. Bruk av opioidanalgetika har gjerne vært forbundet med kreftbehandling, men man ser at en stadig ...
  • Bruk av opioidanalgetika hos personer som ikke har kreft : prospektiv studie basert på data fra Reseptregisteret 2004- 2006. 

   Moroz, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-20)
   Bakgrunn: Forekomst av bruk av opioidanalgetika er høy og ser ut til å være økende. Bruk av opioider ved behandling av ikke- kreftrelaterte smerter er omdiskutert. Kunnskap om bruk av opioider i Norge har til nå hovedsaklig vært basert på salgsstatistikk fra grossister til apotek. Ved bruk av Reseptregisteret (NorPD) har man mulighet til å beskrive bruk av opioider på individnivå. Formål: Studere ...
  • Bruk av permanent urinveiskateter ved UNN : praksis og retningslinjer i harmoni? 

   Haraldsen, Emma (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
   Resymé Bakgrunn: Studier har vist et sprik mellom retningslinjer og praksis når det kommer til bruk av KAD [1-4]. Vi ønsket derfor å se i hvilken grad disse samsvarte ved Universitetssykehuset i Nord Norge, UNN Tromsø. Metode: En observasjonsstudie ble utført gjennom fire uker ved fire ulike avdelinger ved UNN Tromsø. Data ble innsamlet ved hjelp av spørreskjema og gjennomgang av pasientenes ...
  • Bruk av prevensjon etter fødsel 

   Falck, Birgitte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
   Introduksjon Bruk av prevensjon etter fødselen er avhengig av kvinnens behov for prevensjon og prevensjonsmetodens potensielle effekt på amming og spedbarn. WHO fraråder bruk av østrogenholdige preparater under amming, mens det gis ingen restriksjoner for bruk av gestagenholdige preparater. Valg av type prevensjonsmetode varierer ut fra kvinnens alder og paritet. Formålet med masteroppgaven er ...
  • Bruk av prevensjonsimplantater - Norge 2005-2008 

   Øvre-Eide, Vigdis Larsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
   Prevensjonsimplantatet Implanon ble markedsført i Norge i 2002. Det finnes ingen norske og få internasjonale studier angående brukermønster for implantater. I denne studien kartlegger vi hvordan kvinner i Norge bruker implantat, karakteristika vedrørende foreskriver av implantat, samt variasjon i bruk mellom helseregionene. Det er benyttet data fra Reseptregisteret for perioden 2004-2008. Studien ...
  • Bruk av reseptpliktige legemidler hos pasienter med hypotyreose eller Sjøgrens syndrom som starter med lavdose naltrekson (LDN) 

   Khong, Kim Phung (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   De siste årene har Lavdose naltrekson (≤ 5 mg/dag) i økende grad blitt brukt som «off label» støttebehandling ved kroniske smerte, fibromyalgi, multippel sklerose, inflammatorisk tarmsykdom Sjøgrens syndrom, hypotyreose og andre autoimmune lidelser. Det er finnes ingen publiserte studier hvor det er undersøkt effekt av LDN ved behandling hos pasienter med hypotyreose eller Sjøgrens syndrom. Formålet ...
  • Bruk av stentgraft i thoracalaorta. Initielle erfaringer fra UNN. 

   Nilsen, Einar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005)
  • "Bruk intuisjonen og fantasien". Ein kunnskapsteoretisk analyse av Aadel Bülow-Hansen si fagutøving og Norsk Psykomotorisk Fysioterapi 

   Teigen, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-11)
   Bakgrunn: Med utgangspunkt i erfaringar frå klinisk praksis som psykomotorisk fysioterapeut har eg byrja å stilla spørsmål ved det tradisjonelle biomedisinske kunnskap- og vitskapsidealet. Norsk Psykomotorisk Fysioterapi (NPMF) har fått kritikk for å vera utilstrekkeleg vitskapeleg dokumentert, noko ein kan sjå i lys av nemnde ideal med randomiserte kontrollerte studier (RCT) som gullstandard. Som ...
  • Bruk og forskrivning av p-sprøyte - Norge, 2005-2008 

   Roksvaag, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-12)
   Bakgrunn: Formålet med denne oppgaven er å studere bruk og forskrivning av p-sprøyte i Norge (2005-2008) med data fra Reseptregisteret. Materiale og metode: Data fra Reseptregisteret i tidsperioden 01.01.04-31.12.08 inngår i oppgaven. Med reseptuttak som enhet for registrering inngår følgende opplysninger om legemiddelbrukeren: pseudonym (løpenummer), fødselsår, fødselsmåned, kjønn og bostedskommune. ...
  • Bruk og konsekvenser av økt risikofokusering knyttet til helse i det senmoderne samfunn. 

   Vold, Johanne B.; Stinessen, Cathrine M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-09-28)
  • Brukererfaringer ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter- psykisk helsevern og rus). En spørreundersøkelse blant foresatte til pasienter innskrevet i perioden 2013 til 2015 

   Hay, Maiken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Formålet med oppgaven var å undersøke hvilke erfaringer foresatte, som har hatt barn til behandling ved BUP-SANKS, har hatt med det tilbudet som de har mottatt. Det ble undersøkt om det var forskjeller i brukererfaringer mellom ulike undergrupper av utvalget fordelt på familiens språkbakgrunn og pasientens alder. I tillegg ble det undersøkt hvordan den samiskspråklige gruppen hadde opplevd den ...
  • Brukermedvirkning - rehabilitering - slagpasienter : fysioterapeuters erfaringer fra samhandling med eldre slagpasienter 

   Sørheim, Katy Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   This master’s thesis concentrates on patient-participation in rehabilitation of elderly stroke patients, and it is a qualitative study based on in-depth interviews with three experienced physiotherapists. The objective of this study is to illuminate the patient-participation of elderly stroke patients. It is also an aim to stimulate into reflections on problems within this field of practice and thus ...
  • Brukermedvirkning i demensomsorgen. En oppsummering av kunnskap. 

   Sørly, Rita (Research report; Forskningsrapport, 2017)
   This publication is based on a review of the research literature and the grey literature on the topic user involvement in dementia care in, or relevant to, Norwegian conditions. No distinction between user involvement in dementia care involving home services and dementia care in nursing homes has been made. Users are defined as adults who receive dementia care services, or people who are affected ...
  • Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre - et interaksjonsteoretisk perspektiv. Praktisering av "brukermedvirkning" i fellesrom og rapporter 

   Mathisen, Vår (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-04-28)
   Formålet for studien har vært å få kunnskap om hvordan fagpersoner organiserer og utøver brukermedvirkning som en del av det daglige arbeidet i døgnavdelinger i distriktspsykiatriske sentre i Norge. Et interaksjonsteoretisk perspektiv er brukt for å studere brukermedvirkning som praktisk arbeid. Metoden er kvalitativ. Datainnsamling i denne studien har foregått ved hjelp av feltarbeid, inspirert av ...
  • Brukermedvirkning i psykiatriske institusjoner. Praktisering av "brukermedvirkning" gjennom miljøterapeutiske aktiviteter 

   Mathisen, Vår; Obstfelder, Aud; Lorem, Geir F; Måseide, Per (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   User participation in psychiatric institutions - Practicing of "user participation" through milieu therapeutic activities. The purpose of this article is to examine how user participation is enabled in practice. Fieldwork is conducted in three Norwegian District Psychiatric Centres (DPCs), with an emphasis on observations of staff working with patients and interviews. The theoretical framework ...
  • Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. En oppsummering av kunnskap 

   Klausen, Rita Kristin (Research report; Forskningsrapport, 2016-03)
   Denne oppsummeringen gir et innblikk i brukermedvirkning i psykisk helsearbeid i en norsk kontekst, med en særlig vekt på helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Brukerne er voksne personer (over 18 år) som mottar tjenester direkte, eller personer som blir berørt av tjenesten indirekte. Oppsummeringen beskriver forsknings- og utviklingsarbeid, lover og forskrifter, offentlige dokument og annet ...