Now showing items 2661-2680 of 6105

  • "I call it survival skills" Living everyday life in recovery : The experience of five men living with severe mental illness in Zambia 

   Olsen, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-09-17)
   Denne masteroppgaven handler bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser i en hverdagslivssammenheng. Det er en kvalitativ studie med intervju av voksne menn i Zambia. I dette perspektivet står personens subjektive erfaring sentralt og det er fokus på personers egen innsats for å mestre og å leve med psykiske lidelser i sitt nærmiljø. Sosial kontekst og de materielle levevilkårene er også av ...
  • "I did not intend to stop. I just could not stand cigarettes any more." A qualitative interview study of smoking cessation among the elderly 

   Medbø, Astri; Melbye, Hasse; Rudebeck, Carl Edvard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   Every year, more than 650,000 Europeans die because they smoke. Smoking is considered to be the single most preventable factor influencing health. General practitioners (GP) are encouraged to advise on smoking cessation at all suitable consultations. Unsolicited advice from GPs results in one of 40-60 smokers stopping smoking. Smoking cessation advice has traditionally been given on an individual ...
  • “I Do Not Really Belong Out There Anymore”: Sense of Being and Belonging Among People With Medically Unexplained Long-Term Fatigue 

   Lian, Olaug S; Lorem, Geir F (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-03-01)
   In this article, we explore relations between health, being, belonging and place through an interpretive thematic analysis of autobiographic text and photographs about the everyday lives of 10 women and men living with medically unexplained long-term fatigue in Norway. While interpreting their place-related illness experiences, we ask: How do they experience their being in the world, where do they ...
  • I ensomheten sin verden 

   Nyvoll, Hanna Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-30)
   Bakgrunnen for å gå i gang med denne studien er min arbeidserfaring fra et psykoseteam i en voksenpsykiatrisk poliklinikk. Gjennom arbeidet i dette teamet erfarte jeg at det kunne være en utfordring å få etablert kontakt med personer som kunne være i ferd med å utvikle psykose. Som regel gjaldt det unge mennesker, og i de fleste situasjonene var det pårørende som var bekymret for dem. Personen selv ...
  • I forkant? 

   Gjesvik, Kalle (Chronicle; Kronikk, 2013-02-11)
   Kronikken er skrevet på bakgrunn av fem års arbeid i virtuelle verdener. Den berører i hovedsak virtuelle verdeners muligheter innen høyere undervisning og konferanser, spesielt med tanke på hvilken nytte UiT kan ha av dette, men også med et videre siktemål da dette er ganske nye tanker i Norge. Den nevner også en ny metodikk for rehabilitering.
  • I hvilken grad kan sosiologiske faktorer forklare ulikheter i selvmordsratene blant menn i Norges fylker? 

   Moe, Anja Kolbu; Kalberg, Linn Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-01)
   Bakgrunn: Selvmord er et folkehelseproblem i Norge som årlig krever flere liv enn trafikkulykker. Det forekommer forskjeller mellom menns selvmordsrater i de ulike fylkene, videre er årsakene komplekse og mange. Oppgavens formål er å undersøke om sosiologiske faktorer kan være med å forklare fylkesvise ulikheter i forekomsten av selvmord. Materiale og metode: Dette er en økologisk studie med ...
  • I hvilken grad påvirker intensiv, individuell fysioterapibehandling, med hovedfokus på trening i vektbærende stillinger, gange og balanse hos voksne med hereditær spastisk paraparese? 

   Lie, Hildegunn Karlsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-11)
   Hereditær spastisk paraparese (HSP) er fellesbetegnelsen for en gruppe arvelige, nevrodegenerative sykdommer som karakteriseres av sakte progredierende spastisitet og varierende grad av svakhet i bena. Gangvansker, balanseproblemer og falltendens er vanlig. Individuelt tilpasset fysioterapi rettet mot muskelstyrke, bevegelighet, gange og balanse anbefales, men er lite undersøkt. Hensikten med denne ...
  • I hvilken grad påvirker ridefysioterapi balanse og gangfunksjon hos pasienter med Multippel Sklerose som har et høyt til moderat funksjonsnivå? Hvilke spesifikke deler av balansen påvirkes? 

   Tråsdahl, Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-06)
   Bakgrunn: Multippel Sklerose (MS) er en nevrodegenerativ sykdom som ofte fører til problemer med balanse og gangfunksjon. Ridefysioterapi er et tilbud der man bruker hestens bevegelser som grunnlag for terapi. Hensikten med denne studien var å undersøke om ridefysioterapi hadde effekt på balanse og gangfunksjon hos personer med MS med høyt til moderat funksjonsnivå, og om noen spesifikke deler av ...
  • I hvilken grad påvirker trening i trapp, kombinert med individualisert fysioterapi, gange og funksjonell balanse hos pasienter med Parkinsons sykdom? 

   Norum, Mats (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-11)
   Bakgrunn: Parkinsons sykdom er en av de vanligste sykdommene som gir bevegelsesforstyrrelser, og kan karakteriseres ved kardinalsymptomene bradykinesi, hypokinesi, rigiditet og tremor. For de fleste med sykdommen er nedsatt balanse med fare for fall, nedsatt mobilitet og endret kroppsholdning et utpreget og vanlig problem. Mange av disse pasientene møter utfordringer og vanskeligheter i hverdagslige ...
  • I kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene 

   Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-24)
   Denne artikkelen har som mål å bidra til diskusjoner om begrepet kvalitet slik det framkommer i bedømmelsesprosesser ved professor- og dosentopprykk, gjennom å utforske hvorvidt og hvordan kjønn har betydning for måten kvalitet vurderes og kommer til uttrykk på i slike prosesser. Studien er en analyse av dybdeintervjuer med fem erfarne komitémedlemmer i kunstutdanningsfeltet i Norge. Vår analyse av ...
  • I klinikken - en nærstudie av en praksissituasjon 

   Lygren, Nathalie Sanchez (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-10-01)
   Denne studien utforsker samtalens plass i psykomotorisk fysioterapi, en profesjon som befinner seg i grenselandet mellom fysioterapi og psykoterapi, og der samtalens funksjon er omdiskutert. Dette er en kvalitativ studie som bygger på en behandlingstime i PMF, der forskningsmaterialet er hentet fra video – opptak av pasient og fysioterapeut og intervju av terapeuten i etterkant av opptaket. Studien ...
  • I kva grad kan individuell fysioterapibehandling med fokus på kjernestabilitet ha innverknad på balanse og gangfunksjon hjå unge vaksne med cerebral parese 

   Arnevik, Kamilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-06)
   Cerebral Parese (CP) er ei gruppe tilstander som er kjenneteikna av endra rørsle og/eller stilling samt motorisk funksjon, grunna ei ikkje-progredierande skade i den umodne hjernen. Vaksne med CP møter likevel utfordringar med nedsett funksjon, inkludert redusert eller bortfall av gangfunksjon. Det er lite forsking relatert til denne utfordringa. Då kjernestabilitet er viktig for å oppretthalde ...
  • I learned to trust myself. An oral history of professional nurses' wartime practice in Finnmark 

   Immonen, Ingrid B (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   As we can see in war areas today, health care systems and especially hospitals can be considered as a safety net for the civilian population. This was also the case of civilian health care institutions, nurses and medical practitioners in the sparsely populated areas in Finnmark and Northern part of Troms during World War II. Nurses are, and were, the largest group of health professionals. Most ...
  • "I naturen er jeg aldri alene". En kvalitativ studie av salutogenese hos samiske krigsoverlevere 

   Somby, Anja Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-03)
   Sammendrag Bakgrunn og hensikt: Hva var psykiske beskyttende faktorer for den samiske befolkningen i Øst-Finnmark under krigen og i etterkrigstiden? Dette spørsmålet stilles med tanke på de påkjenninger som disse menneskene opplevde i det nedbrente Finnmark. Det er forsket lite på dette feltet og nå i forbindelse med krigsminne markeringer etter 2 verdenskrig blir slike spørsmål aktuelle. Er ...
  • "I sinn og skinn" - psykisk helse og fysisk aktivitet 

   Bremnes, Ann Merete Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-01)
   Bakgrunn: Det fysiske aktivitetsnivået reduseres fra barn til ungdom, og flere unge rapporterer symptomer som kan tyde på psykiske vansker. Det er dokumentert en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og god psykisk helse i flere studier blant voksne, men blant barn og unge er denne sammenhengen mindre studert. Formålet med studien var å undersøke og beskrive sammenhenger mellom ulike indikatorer ...
  • "I stretch my knees and I bend my toes ...". En observasjonsstudie av konduktive praksissituasjoner 

   Bårdsen, Åse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-08-30)
   Hensikten med denne oppgaven er å bidra til større innsikt i konduktiv opplæring som praksisform. Med utgangspunkt i observasjon av aktiviteter, virkemidler og samhandling setter oppgaven fokus på sammenhengen mellom barns deltagelse, og læring og utvikling hos førskolebarn med cerebral parese. Konduktiv opplæring, også kalt Petø-metoden, ble utviklet i Ungarn i årene etter 2. verdenskrig, og ...
  • " I want to go home, but I need to stay": The transition to become ready for discharge from acute psychiatric wards, as narrated by persons who experienced acute psychotic illness 

   Sebergsen, Karina; Talseth, Anne-Grethe; Norberg, Astrid (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-04-11)
   <p><i>Background:</i> Discharge planning for persons with psychotic illness who are admitted to acute psychiatric wards is critical for decreasing the well-known risk of new phases of psychosis and early readmissions after discharge from the ward. There is limited knowledge about admitted persons’ experience of their readiness for discharge from acute psychiatric wards. This study aims to describe ...
  • ICAM1 expression is induced by proinflammatory cytokines and associated with TLS formation in aggressive breast cancer subtypes 

   Figenschau, Stine; Knutsen, Erik; Urbarova, Ilona; Fenton, Christopher Graham; Elston, Bryan; Perander, Maria; Mortensen, Elin Synnøve; Fenton, Kristin Andreassen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-06)
   Intratumoral formation of tertiary lymphoid structures (TLS) within the tumor microenvironment is considered to be a consequence of antigen challenge during anti-tumor responses. Intracellular adhesion molecule 1 (ICAM1) has been implicated in a variety of immune and inflammatory responses, in addition to associate with triple negative breast cancer (TNBC). In this study, we detected TLS in the ...
  • ICD-behandling i Nord-Norge i perioden 1997-2006 

   Halvorsen, Kyrre; Pedersen, Audun Domaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-09-15)
   I Nord-Norge har ICD-behandling vært et behandlingsalternativ siden 1997. Vi har gått gjennom journaldata for alle 167 pasientene som har fått denne behandlingen ved UNN. ICD står for Implantable Cardioverter Defibrillator. En ICD er en implanterbar enhet som fungerer både som hjertedefibrillator og pacemaker. Denne behandlingen ble, for ti år siden, gitt sekundærprofylaktisk til pasienter som ...