Now showing items 3808-3827 of 6105

  • N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase Does Not Enhance Prediction of Cardiovascular or All-Cause Mortality by Albuminuria in a Low-Risk Population 

   Toft, Ingrid; Løchen, Maja-Lisa; Mathiesen, Ellisiv B.; Eriksen, Bjørn Odvar; Melsom, Toralf; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Jenssen, Trond Geir (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-06-05)
   Albuminuria is a well known risk factor for cardiovascular disease and mortality, but focus on renal tubular dysfunction as a potential risk factor is growing also. The association between the urinary activity of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG) and cardiovascular risk has been assessed mostly in cross-sectional studies. We studied the cross-sectional associations between urinary NAG and cardiovascular ...
  • The NAFKAM International Registry of Exceptional Courses of Disease Related to the Use of Complementary and Alternative Medicine 

   Fønnebø, Vinjar; Drageset, Brit Johanne; Salamonsen, Anita (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2012-03)
  • Nanopharmaceuticals for improved topical vaginal delivery: Can they deliver? 

   Vanic, Zeljka; Skalko-Basnet, Natasa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Nanopharmaceuticals have the potential to revolutionise medical treatment by permitting the design of more potent, less toxic “smart” therapeutics, ultimately leading to personalised medicine. This review summarises the challenges and potential uses of nanodelivery system for the topical drug therapy of vaginal diseases. The vaginal route of drug administration remains a challenge in the development ...
  • Narkotikapolitikk og myter 

   Gjesvik, Kalle (Chronicle; Kronikk, 2014-03-15)
   Vesentlig en korrigering av uriktig antall heroinoverdoser som benyttes i pressen/offentligheten. Også en kort gjennomgang av resultater angående narkotikabruk for Norge.
  • A Narrative Care approach for persons living with dementia in institutional care settings 

   Berendonk, Charlotte; Blix, Bodil Hansen; Hoben, Matthias; Clandinin, D. Jean; Roach, Pamela M.; Compton, Roslyn M.; Cave, Marie T.; Caine, Vera (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-10-02)
   Aims and objectives We will provide insights in the theoretical background and key concepts of a Narrative Care approach, such as narrative cultures, narrative curiosity, narrative co‐composition and narrative reflective practice. Background Care understood as narrative practice underscores the importance of experiences and how these shape identities. Important to the quality of care in institutional ...
  • National standards in local setting. Implementing electronic nursing and care messages at the University Hospital of North Norway 

   Wangensteen, Gro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-09-12)
   This thesis is an interpretive study examining national electronic Nursing and Care Messages (NUC messages) implemented into a local setting. From the outset the messages were created to support and enhance efficiency and quality for cross level communication when exchanging health information related to shared care. The study focuses on theory of standards and standardization as the NUC messages ...
  • A nationwide survey of first aid training and encounters in Norway 

   Bakke, Håkon Kvåle; Steinvik, Tine; Angell, Johan; Wisborg, Torben (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-02-23)
   Background: <br> Bystander first aid can improve survival following out-of-hospital cardiac arrest or trauma. Thus, providing first aid education to laypersons may lead to better outcomes. In this study, we aimed to establish the prevalence and distribution of first aid training in the populace, how often first aid skills are needed, and selfreported helping behaviour. <br> Methods: <br> We ...
  • Natur, fortellinger og sykdomserfaringer - betydning for opplevelse av livsmot 

   Balteskard, Bjørg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-14)
   This essay is based on a description of the live-giving space of nature. The sense of local belonging, the power of narrative and the listener’s susceptibility to impressions are live-giving phenomena in a situation where disease threatens. Disease often disrupts the life one wants to live. Narrating is related to one’s identity and can help maintain continuity in a life threatened by disease. A new ...
  • Natural Transformation Facilitates Transfer of Transposons, Integrons and Gene Cassettes between Bacterial Species 

   Domingues, Sara; Harms, Klaus; Fricke, W. Florian; Johnsen, Pål Jarle; da Silva, Gabriela J.; Nielsen, Kåre M. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   We have investigated to what extent natural transformation acting on free DNA substrates can facilitate transfer of mobile elements including transposons, integrons and/or gene cassettes between bacterial species. Naturally transformable cells of Acinetobacter baylyi were exposed to DNA from integron-carrying strains of the genera Acinetobacter, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Pseudomonas, ...
  • Naturguidens rolle i det bærekraftige reiselivet på Svalbard. 

   Sivertsen, Sindre Rødsten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Sammendrag. Hovedformålet med denne studien var å forstå hvordan naturguidens rolle i et bærekraftig reiseliv ble opplevd og forstått av naturguider og guidemanagere på Svalbard. Det teoretiske rammeverket bestod av; bærekraftig utvikling og reiseliv, naturbasert turisme, naturguiden, friluftsliv og reiseliv og økofilosofi. Litteraturgjennomgangen viser at det eksisterer lite forskning på naturguidens ...
  • Naturlegemidler og plantebaserte legemidler - endringer i omsetning og lovgivning i perioden 2003-2011 

   Kulagin, Ilya (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-20)
   Alternativ medisin har vesentlig interesse utenfor skolemedisin. Preparater fra naturen er et populært eksempel på alternative behandlingsmetoder. Markedet for naturmedisin er stort. I perioden fra 2003 til 2011 har det skjedd en del endringer i lovgivningen omkring naturlegemidler som kan påvirke forbruket. En deskriptiv studie av omsetning av naturlegemidler i perioden 2003-2011 er basert på ...
  • Naturlegemidler. Omsetning og lovgivning 

   Waaseth, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-12-02)
   Naturlegemidler – omsetning og lovgivning Bakgrunn Bruk av naturmidler øker i vestlige land inkludert Norge. Urtemedisin brukes vanligvis som egenbehandling, men interessen er økende også i etablert helsevesen. Naturlegemiddelordningen ble opprettet i 1994 for å gi et mer oversiktlig naturmiddelmarked. Salgsomfang og bruk av naturlegemidler er ikke kartlagt i særlig grad og lovgivningen omkring ...
  • "Når fergemannen ror meg over". Intervju med pensjonister om en verdig død 

   Schneider, Kristina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-02)
   Sammendrag Bakgrunn: I min yrkesrolle som geriatrisk sykepleier opplever jeg at helsepersonell kvier seg for å snakke med de eldre om døden. Jeg har et ønske om at de eldre skal kunne snakke om døden om behovet er der. Studien gir oppmerksomhet til eldre mennesker og deres forhold til døden. Studiens fokus rettes mot hva en ”verdig død” betyr for pensjonister og hvordan det levde liv spiller inn ...
  • "Når ingen sitter med fasit svar" : fysioterapi i kommunehelsetjenesten for barn med Obstetrisk plexus brachialis parese 

   Rosén, Anna Katarina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-12)
   Denne studie fokuserer på kommunefysioterapeuters oppfølging av barn med OBPP med varig sequele. OBPP er medfødt skade av armens nerveplexus og gir varierende utfall, avhengig av skadens omfang og alvorlighetsgrad, fra kortvarig til varig lammelse. Empirien er tilvirket, inspirert av fenomenologisk-hermeneutisk vitenskapstradisjon, vha semistrukturerte intervju av erfarne kommunefysioterapeuter ...
  • "Når kroppen husker". En kvalitativ undersøkelse i psykomotorisk fysioterapi 

   Myklestad, Kristin Sørdahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-11)
   Formålet med studien er å belyse når bevegelse og berøring bringer frem glemte minner i psykomotorisk fysioterapi. Fenomenet kalles for ”når kroppen husker” i denne oppgaven. Problemstillingen som søkes belyst er hvordan erfarne psykomotoriske fysioterapeuter forholder seg til fenomenet i psykomotorisk behandlingspraksis. Hensikten er å bidra til å utforske et godt kjent, men mindre systematisk ...
  • Når legen blir i tvil – et litteraturstudie om usikkerhet hos leger 

   Erlandsen, Rune André; Fondevik, Guro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
   Innledning og formål: Medisinfaget er et fag uten garantier og sikkerheter. Denne oppgaven tar for seg følelsen usikkerhet hos legen, med hovedfokus på allmennlegen. Usikkerhet er et tema som i liten grad tas opp på medisinstudiet, og som er relativt lite utforsket forskningsmessig. Oppgavens formål er å se på faktorer som kan gi opphav til usikkerhet hos legen, innenfor diagnostikk og kommunikasjon, ...
  • Når legen blir i tvil. Et observasjonsstudie 

   Slotvik, Mikael Nordstrand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Bakgrunn: Det å jobbe som allmennlege er et yrke som sjeldent tillater en å sette to strek under svaret. Ofte er man nødt til å støtte seg til generell statistikk og erfaringsbasert kunnskap der man gjerne skulle hatt garantier og sikkerhet. Denne oppgaven tar for seg tvil og usikkerhet hos allmennlegen med hovedfokus på konsultasjoner som omhandler sykemelding. Da tvil og håndtering av tvilstilfeller ...
  • Når legen blir i tvil. Hvilken betydning har erfaring for allmennlegens håndtering av usikkerhet 

   Syversen, Iren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-30)
   Usikkerhet er et grunnvilkår i helsevesenet og skaper utfordringer både for helsepersonell og pasienter. Ferdigheter for å håndtere denne usikkerheten er viktig. Spesielt er dette viktig hos allmennlegen der det dukker opp flere uorganiserte og utydelige saker enn på sykehus der pasientene allerede er ferdig sortert. Denne oppgaven er en kvalitativ observasjonsstudie som tar for seg usikkerhet hos ...
  • Når massemedia slår DSM-V: Lekfolks beslutninger omkring kliniske lidelser 

   Fredriksen, Trine; Gurandsrud, Elise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-04-25)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvordan lekfolk tar beslutninger omkring hva som oppfattes som sykt og friskt. Undersøkelsen er basert på forskning av Vandereycken (2011), som undersøkte hvordan fagfolk gjorde vurderinger vedrørende fire foreslåtte lidelser i DSM-V innen spiseforstyrrelsesfeltet; ortoreksi, emetofobi, muskeldysmorfi og nattspisesyndrom. I denne undersøkelsen ønsker vi å ...