• Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi - kroppslige opplevelser, meningsdannelse og mestring 

      Gabrielsen, Jane (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
      En kvalitativ studie som undersøker hvordan kontakt med egen kropp har endret seg for pasienter i psykomotorisk fysioterapi, og hvilken betydning eventuelle endringer har hatt. Tre pasienter er inkludert i studien, individuelle dybdeintervjuer er benyttet som datainnsamlingsmetode. Dataene er analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering som analyseverktøy. Analysen viser at informantene ...