Now showing items 1-1 of 1

    • Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst 

      Huber, Sandra; Nygård, Torgeir; Warner, Nicholas Alexander; Remberger, Mikael; Harju, Mikael; Uggerud, Hilde Thelle; Kaj, Lennart; Schalbach, Martin; Hanssen, Linda (Research report; Forskningsrapport, 2014)
      I dette kartleggingsprosjektet ble analysert konsentrasjonene til en lang rekke uorganiske og organiske miljøgifter, som metaller, organotinn, polysykliske aromatiske hydrokarboner, polyklorerte bifenyler og metabolitter, klorerte parafiner, klororganiske pesticider og andre pesticider, per- og polyfluoralkylstoffer, deklorane pluss, oktaklorostyren, organofosfor flammehemmere, bromerte flammehemmere, ...