Now showing items 21-40 of 132

  • Gjerdehold til støtte for reineiers driveplikt etter reindriftsloven § 26 tredje ledd 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007-05)
   The land consolidation court was designated as an appraisement court in cases related to reindeer husbandry through the act of February 23, 1996 no. 8 on changes in the reindeer husbandry act and land consolidation act. Assessment of fence maintenance as regulated by the reindeer husbandry act section 26 was included. The provision is, according to the preparatory work, intended to harmonize the ...
  • Kan bruksordning etter jordskifteloven skape tjenelige forhold i reindriftsområder? 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
   Rettsutgreiing og bruksordning etter jordskifteloven har lenge vært nyttet for å skape tjenlig beitebruk i den sørnorske fjellheimen. De samiske reinbeiteområdene har ikke vært omfattet av slike ordninger. I stortingsmeldingen En bærekraftig reindrift fra 1992 ble det foreslått å utvide jordskifteloven til å omfatte slike områder. Dette ble en realitet i 1996. I artikkelen,som er basert på ...
  • Hva må til for at finnmarksloven skal lede til at samene får anerkjent sine landrettigheter? 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
   Gjennom finnmarksloven vedtok det norske Storting å overføre eiendomsretten til om lag 95 % av landarealet i Norges nordligste fylke fra staten til Finnmarkseiendommen. Landarealet er samtidig et samisk kjerneområde. Artikkelen drøfter om den norske stat gjennom vedtakelsen av finnmarksloven kan rette opp følgene av den langvarige manglende anerkjennelsen av samers landrettigheter i Finnmark. Sentralt ...
  • Rett til beite for jordbrukseiendom på Finmarkseiendommens grunn 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
   Med finnmarksloven vedtok Stortinget å overføre eiendomsretten til om lag 95 % av landarealet i Norges nordligste fylke fra staten til et nytt rettssubjekt kalt Finnmarkseiendommen. I samme lov § 23 annet ledd ble det fastslått: «Til jordbrukseiendom ligger rett til beite for så stor buskap som kan vinterføs på eiendommen.» I denne fremstillingen vil jeg undersøke om § 23 annet ledd er en kodifisering ...
  • Kan reindriftssamenes bruks- og beiterett gjøres mer tjenlig ved bruk av jordskiftelovens virkemidler? 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
   Jordskifte er et virkemiddel for å gjøre eiendommer og bruksrettsforhold mer anvendelige. I jordskifteloven (jsk.) § 1 heter det at «Eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på tenleg måte etter tid og tilhøve, kan leggjast under jordskifte etter denne loven». Problemstillingen for denne artikkelen er om jordskiftevirkemidlene kan være anvendelige for å gjøre reindriftssamenes beiteområder mer ...
  • Hensynet til samisk språk og kultur ved organiseringen av domstolene 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2009)
   The consideration of Sámi language and culture by organizing the courts of justice.
  • I hvilken utstrekning er samenes rett til reindrift vernet av EMK P1-1 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2009)
  • Behovet for en jordskifteutdanning i Nord-Norge 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2009)
   The Norwegian education system has gone through fundamental changes in the last decades. The educational monopoly the University of Life Sciences has had in educating land consolidation judges is proposed removed, and it’s time for innovative thinking. In northern- and parts of mid-Norway, new programmes to educate land consolidation judges can be reasoned not only because of the problems in ...
  • The Swedish Nordmaling case 

   Allard, Christina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
  • Krigsbegrepet i nasjonal rett og enkelte beslektede straffeprosessuelle spørsmål 

   Frostad, Magne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   I tiltakende grad anvendes krigsbegrepet i samfunnsdebatten, og for vår del brukes begrepet i den senere tid særlig i forbindelse med Norges militære engasjement i Afghanistan. Her anvendes begrepet ofte uten at det tas sikte på dets rettslige innhold,1 og i den grad dets rettslige innhold er det sentrale, er det nok fortrinnsvis begrepets folkerettslige innhold som berøres. I debatten som fulgte ...
  • The Nordic countries’ law on Sámi territorial rights 

   Allard, Christina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
  • Mekling i barnefordelingssaker på godt og ondt 

   Nylund, Anna (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2011)
   Mekling er et godt verktøy i barnefordelingssaker for å oppnå konfliktreduksjon mellom foreldre og robuste avtaler. Likevel kan mekling også lede til forlikspress, avtaler som ikke er i tråd med hensynet til barnets beste og saker som kan karakteriseres som "gjengangere". I denne artikkelen forsøker jeg analysere hvorfor mekling i følge undersøkelser ikke fungerer like godt i alle barnefordelingssaker ...
  • Gender Equality in the Swedish Welfare State 

   Svensson, Eva-Maria; Gunnarsson, Åsa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Sweden represents utopia for many women’s activists around the world. The article tries to explain the policies that created the vision of a women-friendly welfare state. Global gender gap indexes have placed Sweden in the top five for many years. The success is measured in a high level of labour market participation and education, instituted policies for the reconciliation of work and family life ...
  • Barnefordelingssaker og "familier med høyt konfliktnivå". 

   Nylund, Anna (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
  • Strukturkvotetillatelser som formuesgoder 

   Arntzen, Svein Kristian (Chapter; Bokkapittel; Peer reviewed, 2012)
  • Options for Regional Regulation of Merchant Shipping Outside IMO, with Particular Reference to the Arctic Region 

   Molenaar, Erik Jaap (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • "Just let sleeping dogs lie?" -Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven § 98 

   Arntzen, Svein kristian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   Drøftingen tar utgangspunkt i at fiskerisystemet for kystfartøygruppen forskjellsbehandler fiskerne ut fra eierskap til enkeltfartøy i lukkede grupper. Dette innebærer at den som ønsker å drive ervervsmessig fiske i de lukkede fiskerier, i de fleste tilfeller er henvist til å erverve fartøy med kvotefaktorer. Dermed betaler vedkommende vederlag for retten til høsting av en ressurs som er tildelt ...
  • Kan liv tas til vern av annet enn menneskelig liv og helse? 

   Frostad, Magne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   May life be taken in order to defend other values than life and health? Until the new provision on the right to life in the Norwegian constitution, Norwegian law would seem to have allowed for this, whereas our obligations under international law, especially under the European Convention on Human Rights, would seem to prohibit it. This text argues among others for a revision of the penal law ...
  • The Oslo Declaration on High Seas Fishing in the Central Arctic Ocean 

   Molenaar, Erik Jaap (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2015)
   On 16 July 2015, in Oslo, the coastal states of the Arctic Ocean – Canada, Denmark, Norway, the Russian Federation and the United States (Arctic Five) – took a long-awaited further step in the international regulation of Arctic Ocean fisheries by signing the ‘Declaration Concerning the Prevention of Unregulated High Seas Fishing in the Central Arctic Ocean’ (Oslo Declaration). Key features of ...