Now showing items 1-2 of 2

  • Natur og mennesker i det pitesamiske området 

   Mikkelsen, Anne Kalstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
   Problemstillingene i oppgaven er: -Hvilke tap medførte fornorskningen for pitesamene? -Hvordan har fornorskningen påvirket pitesamisk identitet og selvforståelse? -Hvordan kommer pitesamisk selvforståelse til utrykk i dag? Jeg har forsøkt å besvare problemstillingen med utgangspunkt i feltarbeid som inkluderer dybdeintervju av fire personer i pitesamisk område. Jeg har valgt kvalitativ ...
  • Samisk verdensforståelse i møte med helsevesenet. Misforståelser i terapien 

   Mathisen, Rita Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-24)
   I denne oppgaven ønskes det å sette fokus på samiske pasienters møte med psykiatrien. Det anses her som et problem at sjøsamisk verdensforståelse og verdier ikke blir forstått, og/eller tatt hensyn på, i det psykiatriske systemet. Det presenteres eksempler på den spirituelle verden, som sjøsamer i mitt eget lokalsamfunn lever i, gjennom fortellinger gitt av informanter fra den sjøsamiske kommunen ...