• Adopsjon og bruk av selvbetjente nettløsning. Faktorer som påvirker bedriftskunders intensjon om å adoptere og bruke selvbetjente nettløsninger 

   Hamoud, Nadia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-29)
   I denne masterutredningen har jeg forsøkt å kartlegge faktorene som påvirker bedriftskunders adopsjon av selvbetjente nettløsninger ved bruk av «Din Bedrift» som eksempel. Selvbetjente teknologi blir stadig mer dominerende i samfunnet og temaet er veldig aktuelt med tanken på hvordan selvbetjente nettløsninger har utviklet seg se siste årene til å bli en del av hverdagen. For å belyse bedriftskunders ...
  • Agile project management. A case study on agile practices 

   Henriksen, André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-02-12)
   In project management and particularly software project management, there has been a shift from traditional plan based project management to the agile event driven project management style. Agile project management has for some time been viewed as the new big change that will revolutionize the software industry. The concept of agile has been around for some time, and although knowledge and usage ...
  • Bidrar balanserte målinger til bedre lønnsomhet? - En empirisk studie av små og mellomstore bedrifters bruk av balanserte målinger 

   Andresen, Anita Irene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-27)
   Tittel: Bidrar balanserte målinger til bedre lønnsomhet – en empirisk studie av små og mellomstore bedrifters bruk av balanserte målinger. Formål: Formålet med studien er å kartlegge om og hvordan SMB bruker balanserte målinger og om balanserte målinger har betydning for lønnsomheten. Studien er begrenset til private profittmaksimerende virksomheter. Metode: For å svare på problemstillingen ...
  • Boligpolitikk og boligmarkedet. En empirisk analyse av effekten innføringen av universell utforming har hatt på boligprisene i Norge i perioden 1998-2016 

   Borg, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-14)
   Denne oppgaven studerer forholdet mellom boligpolitikk og boligmarkedet, og er en empirisk studie av effekten innføringen av universell utforming har hatt på boligprisene i Norge. Universell utforming setter rammene for hvordan en bolig skal utformes, og skal sørge for at alle og enhver skal kunne bo og besøke andre i enhver bolig uavhengig av funksjonsnivå. Hensikten med oppgaven er å se på hvilken ...
  • Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge. Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? 

   Ellingsen, Lars Anton (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-28)
   Formålet for denne studien har vært å prøve å finne ut av i hvilken grad og på hvilke områder et utvalg av nordnorske turistfiskebedrifter samarbeidet pr. høsten 2014, og om det i henhold til gjeldende teorier for næringsmessig samarbeid kan antydes noen samarbeids-områder der bedrifter i turistfiskenæringa bør samarbeide mer for å bedre egen økonomi.Oppgavens hovedfunn er at det samarbeides lite ...
  • Effekten av strategiske og økonomisk valg på sportslige resultater. En tidsserieanalyse av to nordnorske toppfotballklubber 

   Hermo, Kai Arne; Rafhaelsen, Stein Kato (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
   Denne oppgaven har prøvd å se sammenhengen mellom strategiske valg, økonomisk bærekraft, og sportslige prestasjoner i våre to største nordnorske fotballklubber. Utgangs-punktet har vært å knytte et teoretisk rammeverk opp mot den empiriske konteksten, og så drøftet dette gjennom ulike hypoteser. Vi har analysert perioden fra 2008 og frem til i dag for å se ulikhetene og likheter i strategiske valg ...
  • En gammel traver på digitale vinger: Ikaros eller Pegasus? Nordnorsk Magasin AS: En casestudie 

   Eriksen, Hilde Katrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Dette er en casestudie som tar utgangspunkt i min egen bedrift: Nordnorsk Magasin AS (NNM), som også driver Nordkalottforlaget. Som et lite magasin og forlag med kulturelle forpliktelser preges NNM av at globalisering og digitalisering har bidratt til endring av rammevilkårene i publiseringsindustrien. Ideen bak oppgaven var at NNM ville vinne på å digitalisere bøker og magasin, og å benytte digitale ...
  • En lokal handelsstands digitale utfordringer. Hvilke tiltak virker for lokale butikkeiere i konkurranse med netthandel? 

   Flygel, Lars Erik; Kilvær-Seth, Ole Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-30)
   Formål – Formålet med oppgaven er to-delt. På den ene siden er det ønskelig å se på hvilke holdninger som finnes lokalt i forhold til å handle lokalt, snarere enn å handle på nett. På den andre siden er det fra butikkeieres perspektiv relevant å se på hvilke grep disse gjør i dag og i fremtiden for å møte den utfordringen og konkurransen som netthandelen representerer. Metode – For å avdekke ...
  • Fordeling av interne strukturelle kostnader - En casestudie av eiendom, bygg og anleggsinvesteringer i Forsvarsbygg 

   Lorentsen, Yngve André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør opprettet i 2002 med den hensikt å frigjøre ressurser til Forsvarets kjernevirksomhet gjennom effektivisering av forsvarssektorens eiendomsforvaltning. I 2012 gjennomførte Forsvarsbygg eiendoms-investeringer for 2,0 milliarder kroner. Denne oppgaven tar utgangspunkt i Forsvarsbygg som offentlig eiendomsaktør og den evigvarende utfordringen ...
  • Hva med de som blir igjen? En studie om motivasjonens påvirkning til de som blir igjen i en bedrift, som har gjennomgått nedbemanning. 

   Nordbakk, Kristine Remme (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
   Denne studien var en kvalitativ studie som baserte seg på semistrukturerte intervjuer. Hensikten med denne studien har vært å undersøke hvordan motivasjonen påvirkes av nedbemanning. Studiens problemstilling var formulert som følger: Hvordan påvirker mulige følelsesmessige reaksjoner som følger av nedbemanning motivasjonen til de ansatte? For å måle motivasjon tok jeg utgangspunkt i selvbestemme ...
  • Hvilke forhold har betydning for lønnsomhet i bilbransjen - en casestudie 

   Lundberg, Ellen Beate Jensen; Lundberg, Lars Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-01-15)
   Formålet med masteroppgaven er å få innsikt i hvilke forhold som har betydning for oppnådd lønnsomhet ved å gjennomføre et casestudie. Samsvar mellom relevante forhold og lønnsomheten i bedriftene testes, og vi ser på om det finnes sammenhenger som kan forklare oppnådd lønnsomhet. Med i undersøkelsen er ti bedrifter, hvorav tre er med i primær-undersøkelsen. De er alle selvstendige bruktbilforhandlere, ...
  • Hvilke forhold hindrer innføring av obligatorisk boligsalgsrapport Et casestudie av samarbeidsavtalen mellom Eiendom Norge (EN), Norges Takseringsforbund (NTF) og Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO-Takst) 

   Klaussen, Oddbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-30)
   Oppgaven tar for seg avtalen som ble inngått mellom Eiendom Norge (EN), den gang Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF), Norges Takseringsforbund (NTF) og Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO Takst) i mai 2013. Avtalen skulle bidra til å øke tryggheten og senke konfliktnivået ved boligtransaksjoner i Norge gjennom bruk av obligatorisk boligsalgsrapport og formalisert uavhengighet ...
  • Hvordan bidrar tjenestekvaliteten til å forklare tilfredshet, lojalitet og WOM til hotellgjester? En test av LQI blant gjester på Scandic Grand Tromsø 

   Kristiansen, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
   Forskere har i flere tiår studert forholdet mellom servicekvalitet og kundetilfredshet. Servicekvalitet blir definert som sammenligningen kunder gjør mellom sine forventninger og oppfatninger av den opplevde servicen (Parasuraman m.fl., 1988). Servicekvalitet har videre en positiv effekt på lojalitet, der kunder som er tilfredse føler lojalitet mot virksomheten. Lojale kunder er de mest lønnsomme ...
  • Hvordan få flere til å bli igjen? En studie om hvordan man kan motivere flere unge til å bli igjen på bygda for å arbeide 

   Olsen, Michelle Kristiansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Fraflytting og sentralisering er ikke ukjente fenomener, og som vi vet er det enormt mange unge som flytter fra bygda til byen når de er ferdig med videregående skole. Formålet med denne studien var derfor å se på hva som kunne motivere unge til å bli igjen på bygda for å arbeide, i stedet for å flytte til storbyen. Valg av case falt på Sortland, en bygd i Nordland hvor handel står som ...
  • Hvordan kan læreres tilfredshet økes med intern markedsføring som verktøy? 

   Antonsen, Marlin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-29)
   Det snakkes om en rekrutteringskrise i skolesektoren hvor det er mangelvare på kvalifiserte lærere. Regjeringen iverksetter tiltak, de reduserer studielånet til de som velger lærerutdanningen fra høsten 2017. Det er viktig å fokusere på rekruttering, men når 3 av 10 lærere slutter i yrket, er det vel så viktig å vurdere hva som gjør lærere tilfreds til yrket i dag, for å beholde de. Denne studien ...
  • I hvilken grad påvirker endringsklima, endringseffektivitet og innovasjonsgrad individuell endringsberedskap i et norsk energikonsern, og varierer sammenhengene mellom grupper av ansatte? 

   Øfsti, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Demografiske endringer, globale økonomiske maktforskyvninger, urbanisering, ressursknapphet og klimaendringer og teknologiske gjennombrudd er fem av våre tids megatrender ifølge konsulentselskapet PwC. Forskning på endring og utvikling er et forskningsfelt av betydning, og interessen for området er økende i takt med at organisasjoner strever med å håndtere teknologiske fortrinn, en global markedsplass ...
  • IA-avtalen. Til begjær eller besvær? 

   Wik, Annie Abrahamsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
   Tema for denne oppgaven er inkluderende arbeidsliv, nærmere bestemt «Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018» (IA-avtalen). Formålet med denne oppgaven har vært å peke på utfordringer som virksomheter og bedriftsledere står overfor ved implementering og gjennomføring av IA-avtalen i sin organisasjon. Hovedspørsmålet er knyttet til hvordan ledere oppfatter at IA-avtalen påvirker ...
  • Intern kontroll i Forsvaret. En studie av kompetanse for utførelse av intern kontroll lokalt i Forsvarets avdelinger 

   Solsvik, Magnus B.; Johansen, Anders S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-29)
   Forsvaret har gjennom årene ved flere anledninger fått negativ omtale grunnet manglende kontroll med forsvarlig forvaltning. Gjennom Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i Forsvaret, dokument 3:9 (2010-2011), fikk Forsvaret kritikk for mangelfull kvalitet på intern kontroll lokalt i Forsvarets avdelinger. Videre ble det påpekt svakheter ved risikostyringen. Formålet med denne studien er ...
  • Kjøp av lokalmat – effekten av hjelpetilbøyelighet og lokalpatriotisme 

   Skallerud, Wenche (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-11)
   I dagens samfunn er det et stadig sterkere fokus på mat og mange forbrukere foretrekker produkter fra lokale produsenter. Det finnes en rekke forskning som forklarer forbruk av mat. Imidlertid har vi lite systematisk kunnskap om årsaker til at forbrukere velger lokalmat, og jeg kjenner ikke til noen norske studier som har kartlagt hvorfor forbrukere velger eller ikke velger lokalprodusert mat. Etter ...
  • Kommunal budsjettpraksis. Ex ante eller ex post? En casestudie av én kommunes bruk, nytteverdi og holdning til budsjettet som styringsverktøy 

   Rognlid, Lars Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   I denne masteroppgaven har jeg ønsket å se nærmere på kommunal budsjettpraksis: bruk, opplevd nytteverdi, utfordringer og kritikk av budsjettprosess, budsjettering og budsjett som styringsverktøy. Som casestudie har jeg benyttet Tromsø kommune, som siden 2002 har vært organisert i en to-nivåmodell. På undersøkelsestidspunktet, medio desember 2015, primo januar 2016 og medio mai 2016, benyttet Tromsø ...