• Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge. Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? 

   Ellingsen, Lars Anton (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-28)
   Formålet for denne studien har vært å prøve å finne ut av i hvilken grad og på hvilke områder et utvalg av nordnorske turistfiskebedrifter samarbeidet pr. høsten 2014, og om det i henhold til gjeldende teorier for næringsmessig samarbeid kan antydes noen samarbeids-områder der bedrifter i turistfiskenæringa bør samarbeide mer for å bedre egen økonomi.Oppgavens hovedfunn er at det samarbeides lite ...
  • Effekten av strategiske og økonomisk valg på sportslige resultater. En tidsserieanalyse av to nordnorske toppfotballklubber 

   Hermo, Kai Arne; Rafhaelsen, Stein Kato (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
   Denne oppgaven har prøvd å se sammenhengen mellom strategiske valg, økonomisk bærekraft, og sportslige prestasjoner i våre to største nordnorske fotballklubber. Utgangs-punktet har vært å knytte et teoretisk rammeverk opp mot den empiriske konteksten, og så drøftet dette gjennom ulike hypoteser. Vi har analysert perioden fra 2008 og frem til i dag for å se ulikhetene og likheter i strategiske valg ...
  • En gammel traver på digitale vinger: Ikaros eller Pegasus? Nordnorsk Magasin AS: En casestudie 

   Eriksen, Hilde Katrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Dette er en casestudie som tar utgangspunkt i min egen bedrift: Nordnorsk Magasin AS (NNM), som også driver Nordkalottforlaget. Som et lite magasin og forlag med kulturelle forpliktelser preges NNM av at globalisering og digitalisering har bidratt til endring av rammevilkårene i publiseringsindustrien. Ideen bak oppgaven var at NNM ville vinne på å digitalisere bøker og magasin, og å benytte digitale ...
  • En lokal handelsstands digitale utfordringer. Hvilke tiltak virker for lokale butikkeiere i konkurranse med netthandel? 

   Flygel, Lars Erik; Kilvær-Seth, Ole Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-30)
   Formål – Formålet med oppgaven er to-delt. På den ene siden er det ønskelig å se på hvilke holdninger som finnes lokalt i forhold til å handle lokalt, snarere enn å handle på nett. På den andre siden er det fra butikkeieres perspektiv relevant å se på hvilke grep disse gjør i dag og i fremtiden for å møte den utfordringen og konkurransen som netthandelen representerer. Metode – For å avdekke ...
  • Fordeling av interne strukturelle kostnader - En casestudie av eiendom, bygg og anleggsinvesteringer i Forsvarsbygg 

   Lorentsen, Yngve André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør opprettet i 2002 med den hensikt å frigjøre ressurser til Forsvarets kjernevirksomhet gjennom effektivisering av forsvarssektorens eiendomsforvaltning. I 2012 gjennomførte Forsvarsbygg eiendoms-investeringer for 2,0 milliarder kroner. Denne oppgaven tar utgangspunkt i Forsvarsbygg som offentlig eiendomsaktør og den evigvarende utfordringen ...
  • Hva med de som blir igjen? En studie om motivasjonens påvirkning til de som blir igjen i en bedrift, som har gjennomgått nedbemanning. 

   Nordbakk, Kristine Remme (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
   Denne studien var en kvalitativ studie som baserte seg på semistrukturerte intervjuer. Hensikten med denne studien har vært å undersøke hvordan motivasjonen påvirkes av nedbemanning. Studiens problemstilling var formulert som følger: Hvordan påvirker mulige følelsesmessige reaksjoner som følger av nedbemanning motivasjonen til de ansatte? For å måle motivasjon tok jeg utgangspunkt i selvbestemme ...
  • Hvilke forhold har betydning for lønnsomhet i bilbransjen - en casestudie 

   Lundberg, Ellen Beate Jensen; Lundberg, Lars Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-01-15)
   Formålet med masteroppgaven er å få innsikt i hvilke forhold som har betydning for oppnådd lønnsomhet ved å gjennomføre et casestudie. Samsvar mellom relevante forhold og lønnsomheten i bedriftene testes, og vi ser på om det finnes sammenhenger som kan forklare oppnådd lønnsomhet. Med i undersøkelsen er ti bedrifter, hvorav tre er med i primær-undersøkelsen. De er alle selvstendige bruktbilforhandlere, ...
  • Hvilke forhold hindrer innføring av obligatorisk boligsalgsrapport Et casestudie av samarbeidsavtalen mellom Eiendom Norge (EN), Norges Takseringsforbund (NTF) og Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO-Takst) 

   Klaussen, Oddbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-30)
   Oppgaven tar for seg avtalen som ble inngått mellom Eiendom Norge (EN), den gang Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF), Norges Takseringsforbund (NTF) og Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO Takst) i mai 2013. Avtalen skulle bidra til å øke tryggheten og senke konfliktnivået ved boligtransaksjoner i Norge gjennom bruk av obligatorisk boligsalgsrapport og formalisert uavhengighet ...
  • Hvordan bidrar tjenestekvaliteten til å forklare tilfredshet, lojalitet og WOM til hotellgjester? En test av LQI blant gjester på Scandic Grand Tromsø 

   Kristiansen, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
   Forskere har i flere tiår studert forholdet mellom servicekvalitet og kundetilfredshet. Servicekvalitet blir definert som sammenligningen kunder gjør mellom sine forventninger og oppfatninger av den opplevde servicen (Parasuraman m.fl., 1988). Servicekvalitet har videre en positiv effekt på lojalitet, der kunder som er tilfredse føler lojalitet mot virksomheten. Lojale kunder er de mest lønnsomme ...
  • Hvordan få flere til å bli igjen? En studie om hvordan man kan motivere flere unge til å bli igjen på bygda for å arbeide 

   Olsen, Michelle Kristiansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Fraflytting og sentralisering er ikke ukjente fenomener, og som vi vet er det enormt mange unge som flytter fra bygda til byen når de er ferdig med videregående skole. Formålet med denne studien var derfor å se på hva som kunne motivere unge til å bli igjen på bygda for å arbeide, i stedet for å flytte til storbyen. Valg av case falt på Sortland, en bygd i Nordland hvor handel står som ...
  • Hvordan kan læreres tilfredshet økes med intern markedsføring som verktøy? 

   Antonsen, Marlin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-29)
   Det snakkes om en rekrutteringskrise i skolesektoren hvor det er mangelvare på kvalifiserte lærere. Regjeringen iverksetter tiltak, de reduserer studielånet til de som velger lærerutdanningen fra høsten 2017. Det er viktig å fokusere på rekruttering, men når 3 av 10 lærere slutter i yrket, er det vel så viktig å vurdere hva som gjør lærere tilfreds til yrket i dag, for å beholde de. Denne studien ...
  • I hvilken grad påvirker endringsklima, endringseffektivitet og innovasjonsgrad individuell endringsberedskap i et norsk energikonsern, og varierer sammenhengene mellom grupper av ansatte? 

   Øfsti, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Demografiske endringer, globale økonomiske maktforskyvninger, urbanisering, ressursknapphet og klimaendringer og teknologiske gjennombrudd er fem av våre tids megatrender ifølge konsulentselskapet PwC. Forskning på endring og utvikling er et forskningsfelt av betydning, og interessen for området er økende i takt med at organisasjoner strever med å håndtere teknologiske fortrinn, en global markedsplass ...
  • IA-avtalen. Til begjær eller besvær? 

   Wik, Annie Abrahamsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
   Tema for denne oppgaven er inkluderende arbeidsliv, nærmere bestemt «Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018» (IA-avtalen). Formålet med denne oppgaven har vært å peke på utfordringer som virksomheter og bedriftsledere står overfor ved implementering og gjennomføring av IA-avtalen i sin organisasjon. Hovedspørsmålet er knyttet til hvordan ledere oppfatter at IA-avtalen påvirker ...
  • Intern kontroll i Forsvaret. En studie av kompetanse for utførelse av intern kontroll lokalt i Forsvarets avdelinger 

   Solsvik, Magnus B.; Johansen, Anders S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-29)
   Forsvaret har gjennom årene ved flere anledninger fått negativ omtale grunnet manglende kontroll med forsvarlig forvaltning. Gjennom Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i Forsvaret, dokument 3:9 (2010-2011), fikk Forsvaret kritikk for mangelfull kvalitet på intern kontroll lokalt i Forsvarets avdelinger. Videre ble det påpekt svakheter ved risikostyringen. Formålet med denne studien er ...
  • Kjøp av lokalmat – effekten av hjelpetilbøyelighet og lokalpatriotisme 

   Skallerud, Wenche (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-11)
   I dagens samfunn er det et stadig sterkere fokus på mat og mange forbrukere foretrekker produkter fra lokale produsenter. Det finnes en rekke forskning som forklarer forbruk av mat. Imidlertid har vi lite systematisk kunnskap om årsaker til at forbrukere velger lokalmat, og jeg kjenner ikke til noen norske studier som har kartlagt hvorfor forbrukere velger eller ikke velger lokalprodusert mat. Etter ...
  • Kommunal budsjettpraksis. Ex ante eller ex post? En casestudie av én kommunes bruk, nytteverdi og holdning til budsjettet som styringsverktøy 

   Rognlid, Lars Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   I denne masteroppgaven har jeg ønsket å se nærmere på kommunal budsjettpraksis: bruk, opplevd nytteverdi, utfordringer og kritikk av budsjettprosess, budsjettering og budsjett som styringsverktøy. Som casestudie har jeg benyttet Tromsø kommune, som siden 2002 har vært organisert i en to-nivåmodell. På undersøkelsestidspunktet, medio desember 2015, primo januar 2016 og medio mai 2016, benyttet Tromsø ...
  • Kvalitetssikring av lønnsomhet i bygg- og anleggsprosjekter. Hvilke risikoområder må rettes særskilt oppmerksomhet i bygg- og anleggsprosjekter for å unngå kostnadsoverskridelser 

   Leistad, Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
   Temaet for denne utredningen er kvalitetssirking av lønnsomhet i bygg- og anleggsporsjekter. Utredningens overordnede hensikt er å si noe om hvilke risikoområder som må rettes særskilt oppmerksomhet for å unngå kostnadsoverskridelser i bygg- og anleggsbransjen. Under forutsetningen om å minimere risiko og således optimalisere fortjenesten. Nesttun Byggconsult AS vil i dette studiet bli brukt som et ...
  • Ledelse gjennom rekruttering. En studie av ledere i Forsvaret sin involvering i rekruttering. 

   Johnsen, Eskil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Hovedproblemstillingen har vært om ledere kan oppnå større suksess ved å engasjere seg sterkere i rekruttering. Idéen ledelse gjennom rekruttering er nyttet som en rød tråd sammen med forskningsspørsmål. Idéen innebærer at ledere bygger omdømmet slik at dyktige medarbeidere tiltrekkes, påser at riktig kompetanse finnes i egen avdeling og bidrar til en tydelig forventningsavklaring med de som ...
  • Lederatferd og vedvarende suksess - hva kjennetegner den suksessfulle lederen? 

   Sørensen, Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-24)
   Studien er en mastergradsoppgave innenfor Master of Business Administration ved Handelshøyskolen i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Inspirasjon for denne studien er hentet fra egne erfaringer med ledere som har hatt en lederatferd som har vært destruktiv for organisasjonen de skulle representere. Derfor er følgende problemstilling valgt for studien: «Hva kjennetegner lederatferden til en leder ...
  • Ledererfaring før lederutdanning - hva gir best resultat? En sammenligning av offiserer med og uten ledererfaring før utdanningen på Krigsskolen 

   Müller, Evin Patrik; Frisak, Magnus Bøhn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-01)
   Vi har i denne studien sammenlignet to ulike grupper offiserer som har fullført utdanningen på Krigsskolen (KS). Det ene gruppen har gjennomført utdanningsløpet hvor de har ledererfaring fra avdeling før skolestart, mens den andre ikke har det. I oppgaven kalles disse vanlig KS og KS Gjennomgående. Vi ønsket å se hvilken gruppe offiserer som scoret best på prestasjoner de gjorde før, underveis og ...