Now showing items 37-46 of 46

  • Showrooming. -Kvalitativt studie av mindre, uavhengige butikker i klesbransjen. 

   Hoel, Beathe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Denne oppgaven har som hensikt å undersøke hvordan showrooming atferd hos kundene påvirker de mindre klesbutikkene som ikke er tilknyttet en kjede. Problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan vurderer mindre, uavhengige butikker i klesbransjen de utfordringene som knyttes til trenden showrooming og hva gjør de for å motvirke eventuelle negative virkninger av slik forbrukeratferd? Studien har ...
  • Stolleken eller konkurranse om de beste talentene? En kvalitativ studie på frivillig turnover i legemiddelindustrien i Norge 

   Hovland, Nina Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-30)
   Masteroppgaven tar for seg personalomsetning i form av frivillig turnover. Det gjort en case-studie av legemiddelindustrien i Norge, som i stor grad er preget av store internasjonale aktører. Studien baserer seg på åtte dybdeintervjuer i kombinasjon med deltakende observasjon og dokumentanalyse. Formålet med oppgaven har vært å utvide innsikten i hva som påvirker de «beste folkas» beslutning om å ...
  • Strategi og organisasjonskultur - Det ene viktigere enn det andre? 

   Brastad, Robert (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-15)
   For å oppnå suksess kan strategi vise seg å spille en viktig rolle. For eksempel bidrar strategier til å gi de ulike delene av en organisasjon en klar forståelse av organisasjonen som helhet og hva som kreves av dem for at de skal lykkes. I tillegg bidrar strategier til at organisasjoner kan endre seg for å kunne overleve i en verden som er i stadig endring. Slike type endringer kan være politisk, ...
  • Strategisk planlegging i stiftelser 

   Strøm, Frida; Kroken, Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-02-29)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som ser nærmere på strategisk planlegging i stiftelser ved å gå i dybden på fem case. Problemstillingen er: “Bruker stiftelser strategisk planlegging når de skal sørge for at stiftelsens formål realiseres, og ser de nytten av det?” Det empiriske materialet ble samlet inn ved å undersøke stiftelsenes dokumenter, samt kvalitative intervju med øverste leder ...
  • Tannlegeutdanningen i Tromsø. Har den svart til forventningene når, det gjelder å rekruttere tannleger til Nor-Norge? 

   Ingebrigtsen, Morten Gaarden (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Sammendrag: Målsetningen med oppgaven er å belyse om etableringen av en tannlegeutdanning ved UiT har svart til forventningene når det gjelder å rekruttere tannleger til den offentlige tannhelsetjenesten. I oppgaven undersøkes den geografiske fordelingen av tannleger som er uteksaminert i Tromsø og Bergen i perioden 2009-2013. Utvalgsundersøkelsen er basert på sekundærdata innhentet fra ...
  • Time, change and resistance. A literature review of the influence of time on change and resistance to change in organisations 

   Holman, Oliver (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   This study explores how the multifaceted concept of time influences change. A comprehensive systematic review of the literature is used as the method, with twelve empirical studies forming the base of the empirical data considered against the theoretical framework. There was division found in the studies between "recipient”-focused and "management/organisational performance”-focused studies. ...
  • Utenlandsk eierskap i norsk hvitfiskindustri. Investeringsmotiver og lønnsomhetsstrategier 

   Mogård-Jansen, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Norsk hvitfiskindustri har tidligere vært en næring i sammenhengende krise. Hard konkurranse om knappe ressurser har ført til konsolideringer. Allikevel har en rekke utenlandske bedrifter investert i Norge i perioder med dårlig lønnsomhet. Bedriftene har levert ulike økonomiske prestasjoner i analyseperioden. Fokuset for denne oppgaven har vært å finne ut hvilke motiver som ligger til grunn for ...
  • Utvikling av klynger. Et casestudie i Eyde-klyngen 

   de Lange, Christer Eikrem; Opheim, Anne-Lill (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-30)
   Denne masteroppgaven analyserer klyngeprosjektet Eyde-klyngen. Eyde-klyngen er en næringsorientert klyngeorganisasjon innen prosessindustrien på Sørlandet. I vår studie ønsket vi å studere klyngens historiske utvikling gjennom sitt livsløp. Vi ønsket videre å studere hvilke drivkrefter som har hatt betydning for denne utviklingen, og hva andre klynger kan lære av Eyde-klyngens erfaringer. Studiet ...
  • Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA per 31.12.2014 

   Gorovaya, Nadezda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Formålet med denne oppgaven har vært å beregne en estimert aksjeverdi på selskapet Norwegian Air Shuttle ASA ved bruk av verdivurderingsmetoder, sammenligne denne verdien mot selskapets markedsverdi og gi en vurdering av om aksjen er over- eller underpriset. Problemstilling er derfor formulert som følger: «Hva er verdien på selskapet Norwegian Air Shuttle ASA per 31.12.2014?» Prosessen resulterte ...
  • Økonomiske incentiver og motivasjon - En litteraturstudie 

   Hagen, Håvard Alexander; Christiansen, Hans Roar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Temaet for denne oppgaven er hvordan økonomiske incentiver påvirker motivasjon. Det blir stadig vanligere å anvende bonusordninger i norske bedrifter med det argument at de har en positiv effekt på medarbeiderens motivasjon og prestasjoner, og dermed for bedriftens resultat. Gjennom en litteraturstudie ønsker vi å se nærmere på om slike incentivsystemer har den tilsiktede effekten på arbeidstakere ...