Now showing items 1-20 of 91

  • Fordeling av interne strukturelle kostnader - En casestudie av eiendom, bygg og anleggsinvesteringer i Forsvarsbygg 

   Lorentsen, Yngve André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør opprettet i 2002 med den hensikt å frigjøre ressurser til Forsvarets kjernevirksomhet gjennom effektivisering av forsvarssektorens eiendomsforvaltning. I 2012 gjennomførte Forsvarsbygg eiendoms-investeringer for 2,0 milliarder kroner. Denne oppgaven tar utgangspunkt i Forsvarsbygg som offentlig eiendomsaktør og den evigvarende utfordringen ...
  • Økonomiske incentiver og motivasjon - En litteraturstudie 

   Hagen, Håvard Alexander; Christiansen, Hans Roar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Temaet for denne oppgaven er hvordan økonomiske incentiver påvirker motivasjon. Det blir stadig vanligere å anvende bonusordninger i norske bedrifter med det argument at de har en positiv effekt på medarbeiderens motivasjon og prestasjoner, og dermed for bedriftens resultat. Gjennom en litteraturstudie ønsker vi å se nærmere på om slike incentivsystemer har den tilsiktede effekten på arbeidstakere ...
  • Hva kjennetegner bruken av styringsverktøy hos Gasellebedrifter? En undersøkelse blant bedrifter innenfor SSB-sektoren: "oppføring av bygninger". 

   Dreyer, Maylen Klo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   Økonomistyring har utviklet seg de siste tiårene og en rekke nye verktøy og begreper er presentert i litteraturen. Til tross for stadig tilbakevendende debatter om forholdet mellom teori og praksis viser tidligere forskning at praksis er forskjellig blant ulike bransjer og avviker i større eller mindre grad i forhold til teori. Denne oppgaven har undersøkt hvordan styringsverktøy brukes i vekstbedrifter ...
  • Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge. Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? 

   Ellingsen, Lars Anton (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-28)
   Formålet for denne studien har vært å prøve å finne ut av i hvilken grad og på hvilke områder et utvalg av nordnorske turistfiskebedrifter samarbeidet pr. høsten 2014, og om det i henhold til gjeldende teorier for næringsmessig samarbeid kan antydes noen samarbeids-områder der bedrifter i turistfiskenæringa bør samarbeide mer for å bedre egen økonomi.Oppgavens hovedfunn er at det samarbeides lite ...
  • Kjøp av lokalmat – effekten av hjelpetilbøyelighet og lokalpatriotisme 

   Skallerud, Wenche (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-11)
   I dagens samfunn er det et stadig sterkere fokus på mat og mange forbrukere foretrekker produkter fra lokale produsenter. Det finnes en rekke forskning som forklarer forbruk av mat. Imidlertid har vi lite systematisk kunnskap om årsaker til at forbrukere velger lokalmat, og jeg kjenner ikke til noen norske studier som har kartlagt hvorfor forbrukere velger eller ikke velger lokalprodusert mat. Etter ...
  • Tannlegeutdanningen i Tromsø. Har den svart til forventningene når, det gjelder å rekruttere tannleger til Nor-Norge? 

   Ingebrigtsen, Morten Gaarden (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Sammendrag: Målsetningen med oppgaven er å belyse om etableringen av en tannlegeutdanning ved UiT har svart til forventningene når det gjelder å rekruttere tannleger til den offentlige tannhelsetjenesten. I oppgaven undersøkes den geografiske fordelingen av tannleger som er uteksaminert i Tromsø og Bergen i perioden 2009-2013. Utvalgsundersøkelsen er basert på sekundærdata innhentet fra ...
  • Lederatferd og vedvarende suksess - hva kjennetegner den suksessfulle lederen? 

   Sørensen, Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-24)
   Studien er en mastergradsoppgave innenfor Master of Business Administration ved Handelshøyskolen i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Inspirasjon for denne studien er hentet fra egne erfaringer med ledere som har hatt en lederatferd som har vært destruktiv for organisasjonen de skulle representere. Derfor er følgende problemstilling valgt for studien: «Hva kjennetegner lederatferden til en leder ...
  • Bidrar balanserte målinger til bedre lønnsomhet? - En empirisk studie av små og mellomstore bedrifters bruk av balanserte målinger 

   Andresen, Anita Irene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-27)
   Tittel: Bidrar balanserte målinger til bedre lønnsomhet – en empirisk studie av små og mellomstore bedrifters bruk av balanserte målinger. Formål: Formålet med studien er å kartlegge om og hvordan SMB bruker balanserte målinger og om balanserte målinger har betydning for lønnsomheten. Studien er begrenset til private profittmaksimerende virksomheter. Metode: For å svare på problemstillingen ...
  • Markedsinngangsbarrierer i Kina. En studie av hvilke inngangsbarrierer oppleves av de norske aktørene ved markedsinngang i Kina 

   Chen, Kang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-29)
   Kina ble i 2010 verdens nest-største økonomi, den største produsent av industrivarer, den største eksportnasjon og den nest-største importøren. Landet har et enormt potensial for videre økonomisk vekst, og utviklingen der vil i stor grad påvirke hva som skjer i resten av verden. Utviklingen i Kina er derfor viktig for Norge. Dette er noe som åpner opp for nye muligheter for bedrifter, men mangler ...
  • Medisinsk koding av sykehusopphold på Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. En undersøkelse av kvaliteten på kodingen og hvordan problemet med ukorrekt koding kan bedres 

   Mathisen, Lene Cecilie; Mathisen, Thor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-30)
   Innsatsstyrt finansiering (ISF) har siden 1997 vært implementert i inntjeningsmodellen i det norske helsevesenet. Dette innebærer at hvert helseforetak får en del av sin inntjening på bakgrunn av koder helsepersonell registrerer ved avslutningen av hvert sykehusopphold. Koder om hoveddiagnose for sykehusoppholdet, samt eventuelle bidiagnoser og utførte prosedyrer ligger bak beregningen av de ressursene ...
  • Lønnsomhet i kunnskapsbaserte teknologibedrifter. En casestudie fra Multiconsult AS 

   Kussl, Sebastian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-30)
   Personalkostander er hoved kostandsfaktor i kunnskapsbaserte teknologibedrifter og har størst påvirkning til lønnsomheten. Oppgaven viser at offshoring av arbeid til lavkostland har mindre påvirkning til lønnsomhetsøkning enn forventet. Den potensielle offshorings-enheten må ha en viss størrelse for å hente inn kostnadsbesparelser som forsvarer store investeringskostnader. Begrensinger, både kulturell ...
  • Hvilke forhold har betydning for lønnsomhet i bilbransjen - en casestudie 

   Lundberg, Ellen Beate Jensen; Lundberg, Lars Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-01-15)
   Formålet med masteroppgaven er å få innsikt i hvilke forhold som har betydning for oppnådd lønnsomhet ved å gjennomføre et casestudie. Samsvar mellom relevante forhold og lønnsomheten i bedriftene testes, og vi ser på om det finnes sammenhenger som kan forklare oppnådd lønnsomhet. Med i undersøkelsen er ti bedrifter, hvorav tre er med i primær-undersøkelsen. De er alle selvstendige bruktbilforhandlere, ...
  • Agile project management. A case study on agile practices 

   Henriksen, André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-02-12)
   In project management and particularly software project management, there has been a shift from traditional plan based project management to the agile event driven project management style. Agile project management has for some time been viewed as the new big change that will revolutionize the software industry. The concept of agile has been around for some time, and although knowledge and usage ...
  • Strategisk planlegging i stiftelser 

   Strøm, Frida; Kroken, Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-02-29)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som ser nærmere på strategisk planlegging i stiftelser ved å gå i dybden på fem case. Problemstillingen er: “Bruker stiftelser strategisk planlegging når de skal sørge for at stiftelsens formål realiseres, og ser de nytten av det?” Det empiriske materialet ble samlet inn ved å undersøke stiftelsenes dokumenter, samt kvalitative intervju med øverste leder ...
  • Strategi og organisasjonskultur - Det ene viktigere enn det andre? 

   Brastad, Robert (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-15)
   For å oppnå suksess kan strategi vise seg å spille en viktig rolle. For eksempel bidrar strategier til å gi de ulike delene av en organisasjon en klar forståelse av organisasjonen som helhet og hva som kreves av dem for at de skal lykkes. I tillegg bidrar strategier til at organisasjoner kan endre seg for å kunne overleve i en verden som er i stadig endring. Slike type endringer kan være politisk, ...
  • Showrooming. -Kvalitativt studie av mindre, uavhengige butikker i klesbransjen. 

   Hoel, Beathe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Denne oppgaven har som hensikt å undersøke hvordan showrooming atferd hos kundene påvirker de mindre klesbutikkene som ikke er tilknyttet en kjede. Problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan vurderer mindre, uavhengige butikker i klesbransjen de utfordringene som knyttes til trenden showrooming og hva gjør de for å motvirke eventuelle negative virkninger av slik forbrukeratferd? Studien har ...
  • Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA per 31.12.2014 

   Gorovaya, Nadezda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Formålet med denne oppgaven har vært å beregne en estimert aksjeverdi på selskapet Norwegian Air Shuttle ASA ved bruk av verdivurderingsmetoder, sammenligne denne verdien mot selskapets markedsverdi og gi en vurdering av om aksjen er over- eller underpriset. Problemstilling er derfor formulert som følger: «Hva er verdien på selskapet Norwegian Air Shuttle ASA per 31.12.2014?» Prosessen resulterte ...
  • En gammel traver på digitale vinger: Ikaros eller Pegasus? Nordnorsk Magasin AS: En casestudie 

   Eriksen, Hilde Katrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Dette er en casestudie som tar utgangspunkt i min egen bedrift: Nordnorsk Magasin AS (NNM), som også driver Nordkalottforlaget. Som et lite magasin og forlag med kulturelle forpliktelser preges NNM av at globalisering og digitalisering har bidratt til endring av rammevilkårene i publiseringsindustrien. Ideen bak oppgaven var at NNM ville vinne på å digitalisere bøker og magasin, og å benytte digitale ...
  • Ledelse gjennom rekruttering. En studie av ledere i Forsvaret sin involvering i rekruttering. 

   Johnsen, Eskil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Hovedproblemstillingen har vært om ledere kan oppnå større suksess ved å engasjere seg sterkere i rekruttering. Idéen ledelse gjennom rekruttering er nyttet som en rød tråd sammen med forskningsspørsmål. Idéen innebærer at ledere bygger omdømmet slik at dyktige medarbeidere tiltrekkes, påser at riktig kompetanse finnes i egen avdeling og bidrar til en tydelig forventningsavklaring med de som ...
  • Kommunal budsjettpraksis. Ex ante eller ex post? En casestudie av én kommunes bruk, nytteverdi og holdning til budsjettet som styringsverktøy 

   Rognlid, Lars Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   I denne masteroppgaven har jeg ønsket å se nærmere på kommunal budsjettpraksis: bruk, opplevd nytteverdi, utfordringer og kritikk av budsjettprosess, budsjettering og budsjett som styringsverktøy. Som casestudie har jeg benyttet Tromsø kommune, som siden 2002 har vært organisert i en to-nivåmodell. På undersøkelsestidspunktet, medio desember 2015, primo januar 2016 og medio mai 2016, benyttet Tromsø ...