Now showing items 1-20 of 108

  • Interkommunalt samarbeid som tilrettelegger for helhetlig ROS-analyse 

   Hamnevoll, Helle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-31)
   Oppgaven undersøker hvorvidt deltakelse i interkommunale samarbeid bidrar til økt fokus på samfunnssikkerhet i fire kommuner. Oppgavens problemstilling er «Hvordan påvirker deltakelse i interkommunale samarbeid kommunenes evne til å imøtekomme lovpålagte krav om ivaretakelse av samfunnssikkerhet?» Oppgaven er en casestudie av et regionalt prosjekt, «Robuste lokalsamfunn», og begrenser seg til ...
  • Kommunikasjon og oppfølging av sikkerhetsmål innen to banestrekninger i Jernbaneverket 

   Rutledal, Maren Eriksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   Hovedformålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan sikkerhetsmål blir kommunisert og fulgt opp innenfor to banestrekninger i Jernbaneverket (JBV), og om sikkerhetsmålene kan bidra til organisatorisk læring. Det har i tillegg derfor også vært sentralt å undersøke sikkerhetsstyringen og rapporteringskulturen for disse banestrekningene. Gjennom oppgaven er det avdekket at sikkerhetsmålene på ...
  • Hvordan skal styringssystemet fungere for beredskapsorganisasjonen i Jernbaneverket? 

   Henriksen, Joakim Langeland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   Oppgaven tar for seg arbeidet med beredskap i Jernbaneverket, med fokus på organisasjonens styringssystem innenfor beredskap. Studiens problemstilling er; ”Hvordan skal styringssystemet fungere for beredskapsorganisasjonen i Jernbaneverket?”. Problemstillingen er avgrenset på en sånn måte at den tar for seg organisasjonens arbeid med ulykkesberedskap og ikke den daglige feilrettingsberedskapen. ...
  • Risikokommunikasjon. Hvordan lykkes med å kommunisere risiko? 

   Loland, Jostein Medby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   Denne masteroppgaven er en del av studieprogrammet 2-årig Master i samfunnssikkerhet, fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene. Studiet er gjennomført på Universitetet i Tromsø – NORGES ARKTISKE UNIVERSITET. Arbeidet med oppgaven startet i januar og avsluttes 1. juni 2014. Søkeord: Risiko, kommunikasjon, risikokommunikasjon. Risikokommunikasjon er ett relativt nytt fagfelt og har fått ...
  • Familiarisering av dekksoffiserer om bord på offshore-forsyningsfartøy. En case-studie 

   Vaagland, Ingrid Helen Ingadotter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   Oppgaven tar for seg familiarisering av dekksoffiserer om bord på offshore-forsyningsfartøy. Valg av tema for oppgaven ble gjort på bakgrunn av funn fra Batalden og Sydnes (2014) sin studie av ulykkesårsaker i britisk farvann. ISM-koden stiller krav til at rederiene utarbeider sikkerhetsstyringssystemer, dette som et ledd i IMO sitt arbeid med å øke sikkerheten til sjøs. Batalden og Sydnes (2014) ...
  • Forutsetninger/betingelser for hendelsesrapportering i luftfart og maritim næring 

   Nicolaisen, Malin Jeanette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   Samfunnet vi lever i er preget av mange ulike organisasjoner som benytter seg av kompleks teknologi i sitt daglige virke. I produksjonsprosessen til disse organisasjonene foreligger det ofte et samspill mellom menneskelig aktivitet og denne teknologien. Denne interaksjonen er sårbar overfor feil både fra menneskelige handlinger og teknologisk svikt. Oppgaven fokuserer på hendelsesrapportering i ...
  • The Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic 

   Rise, Ingvild Hoel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   This is a case study of the establishment of an oil spill response regime in the Arctic region. The context is the work of the Arctic Council and the development of the Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic. Three research topics are studied; regime, response system and the role of politics and professions. The Arctic oil spill response agreement ...
  • Risikokompensasjon i Lavangsdalen 

   Korneliussen, Mats (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   Veistrekningen mellom Storskreda og Sørbotn ligger i det som kalles Lavangsdalen. Lavangsdalen er hoved-forbindelsen mellom Tromsø og sørover i Norge. Som følge av de mange trafikkulykkene som har funnet sted i Lavangsdalen, iverksatte regjeringen strakstiltak og bevilget penger for å utbedre veistrekningen mellom Sørbotn og Storskreda. Denne oppgaven har som formål å undersøke om vi kan forvente ...
  • Fremjande og hemmande faktorar i samvirke mellom politi og redningstenesta - Fokus på redningsaksjonar 

   Eknes, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-25)
   Noreg har ein særeigen redningsteneste. Me har ein redningsteneste der mykje er tufta på dugnad og samvirke. Den seinare tida har fleire kritiske hendingar, både menneskeskapte og naturskapte, ramma Noreg. Terrorhendinga 22 juli 2011 førte til at samvirke har vorte nedfelt som eit prinsipp for den norske redningstenesta. Denne masteroppgåva ser på kva faktorar som kan fremja og hemma samvirke i ...
  • Klimatilpasning i Troms fylke – er samfunnet forberedt på klimaendringene? Fylkesmannens rolle som tilsyns- veilednings- og samordningsorgan overfor kommunene i Troms. 

   Braathen, Jonette Nærland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-29)
   Sammendrag Klimaendringer utgjør en av de største utfordringene vår samfunn står overfor på global basis. Konsekvensene av klimaendringer er imidlertid merkbar også regional og lokalt her i Norge. Målsettingen om et klimarobust samfunn kan bare oppnås gjennom at fokus og ressurser settes inn på å skape det samfunnet. Et sentralt virkemiddel er det planleggingsarbeidet som gjøres i kommuner rundt ...
  • Barrierer i arbeidet med regional klimatilpasning - en studie av Fylkesmannen i Finnmark 

   Kjellmo, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-29)
   «Hvilke barrierer finnes for lokal klimatilpasning, hvordan jobber Fylkesmannen med disse barrierene og hvordan kan kompetanseoverføring tilrettelegges for å styrke lokal klimatilpasning – en studie av Fylkesmannen i Finnmark.» Problemstillingen har sin bakgrunn i et stadig økende fokus på klimaendringene og tilpasning til disse både globalt, nasjonalt og regionalt. Problemstillingen er forsøkt ...
  • Emergencies and the use of unorganized volunteers. Experiences from Tromsø 

   Skar, Marit Synnøve Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-07-10)
   If disaster strikes, people who are nearby will very often contribute in the emergency response. Emergency responders will have to interact with unorganized volunteers. However, research on unorganized volunteers in emergencies has paid little attention on how to best utilize the average citizen. To contribute to better understanding of the interaction between actors present in emergencies we need ...
  • Risiko og sikkerhetskrav hos norske alenefiskere 

   Fagerborg, Hilde Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-12-15)
   Fisker blir omtalt som Norges farligste yrke (Benjaminsen, 2013). En alenefisker er person som jobber alene om bord et mindre fartøy. Det er mye som kan gå galt om bord en sjark, og man kan være langt fra land når ulykken inntreffer og det kan være vanskelig å få hjelp. Problemstillingen for denne oppgaven er: «Hvordan vurderer alenefiskeren egen risiko, og hvordan forholder de seg til lovpålagte ...
  • Politiets krisehåndteringsevne i før, akutt og etterkrisefasen 

   Vidringstad, Anders Winnem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-30)
   Norsk politi har etter terrorhendelsene 22.juli 2011 vært gjennom flere granskninger og evalueringer av sin innsats under denne hendelsen og andre ekstraordinære hendelser. Hendelsene har ført til et økt fokus på politiets krisehåndteringsevne og politiet går i årene fremover inn i en svært spennende periode hvor mye skal endres for å styrke beredskapen i politiet. Dette studiet har som formål å ...
  • Teamarbeid under kritiske arbeidsoppdrag. Ein casestudie 

   Hole, Malin Bakke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Denne studien skal undersøke korleis ein kan sikre utføring av kritiske arbeidsoperasjonar, her illustrert gjennom operative redningsteam. Det har vorte hevda at det finnast lite empiri om kva som er avgjerande for at operative team presterar, men at etablert teori om teamarbeid kan brukast for å forklare prestasjon i operative team (Flin, 1996). Samtidig, bèr naturen ved arbeidsoppdraga til operative ...
  • Rapporteringskultur og pasientsikkerhet 

   Pettersen, Ellen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Denne studien tar for seg å undersøke hvordan rapporteringskultur påvirker forbedring av pasientsikkerhet på en sykehusavdeling. Det var i min jobb som assistent på en sykehusavdeling jeg opplevde at mange ikke hadde fått opplæring i å bruke rapporteringssystemet for å registrere avviksmeldinger eller uønskede hendelser. Hensikten med å benytte rapporteringssystemer er å lære av og forhindre at ...
  • Læreprosesser ved teknisk avdeling i luftfart. En kvalitativ studie om formell og uformell læring i LT Tech AS 

   Hagen, Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Oppgaven tematiserer formelle og uformelle læreprosesser i flyhangaren ved teknisk avdeling i et flyselskap. Feltarbeidet har blitt gjort på LT Tech AS ved Lufttransport AS’ hovedbase i Tromsø. Oppgavens problemstilling er «Hvordan bidrar uformelle læreprosesser i utviklingen av kyndighet og kompetanse hos teknisk personell i LT Tech AS?» I luftfart stilles høye krav til sikkerhet. Så lenge luftfarten ...
  • Risikopersepsjon og klimaendringer. En studie av flom i Flåm 

   Michaelsen, Mads Odin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Denne masteroppgaven ser nærmere på studien av risikopersepsjon som har til formål å vise at dette er et sentralt forskningsområde i samfunnet vårt. Som konsekvens av de økte klimaendringene ser vi som i min studie hvor sårbart Flåm som bygd kan bli i møte med uønskede hendelser som flom og hvor utfordrende det er for mennesker å imøtekomme flom som risiko. Hovedformålet med denne oppgaven er derfor ...
  • The role of safety culture in establishing an effective safety information system in the oil and gas industry. A case study of an onshore facility 

   Wolff, Steffen Hauge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   The main purpose of this study was to contribute to understanding of how safety culture affects the performance of safety information systems (SISs). More particularly, to investigate how safety culture can both facilitate and inhibit a SIS to function effectively. The thesis has been carried out as a qualitative, single case study of an onshore facility in the oil and gas industry. Seven ...
  • Learning through joint Emergency Preparedness - A Case Study of a joint Industrial Safety and Emergency Preparedness System 

   Olsen, Stian Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-29)
   The purpose of this study is to extend on scientific knowledge related to emergency preparedness, knowledge acquisition and learning within joint collaboration between industrial enterprises. There are limited researches that have been done when it comes to learning (singe and double lop learning) within safety science (Drupsteen and Guldenmund 2014). Further Ramli, Mokhtar & Aziz (2014) and Reiners ...