Now showing items 1-20 of 108

  • The Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic 

   Rise, Ingvild Hoel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   This is a case study of the establishment of an oil spill response regime in the Arctic region. The context is the work of the Arctic Council and the development of the Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic. Three research topics are studied; regime, response system and the role of politics and professions. The Arctic oil spill response agreement ...
  • Alt er sukret med risiko. Bruk av risikostyringsteori ved utforming av endringsforslag som berører akuttkirurgi i Nasjonal Helse- og Sykehusplan 

   Tellefsen, Jon Iver Eira (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-17)
   Oppgaven tar for seg utfordringer i helsevesenet tilknyttet risikostyring. Det skal foretas en gjennomgang av plan- og beslutningsprosessene rundt stortingsmeldingen Nasjonal Helse- og Sykehusplan (2016-2019), for å se nærmere på hvordan prosessene har ført til den foreslåtte omorganiseringen. Sentralisering av akuttkirurgi vil være oppgavens case. Oppgavens problemstilling er: I hvilken grad er de ...
  • Avradikalisering og intervensjon: Utfordringer og mulige endringer 

   Alzayegh, Nor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-27)
   Endinger i verdensstrukturen har bidratt til utvikling av den tradisjonelle sikkerhetsrealiteten, mot mer komplekse og sammensatte systemer. Disse kompleksiteter har ført til dannelsen av nye risikoer og handlingsmønstre i håndteringen av radikalisering og voldelig ekstremisme. Denne studien handler om utfordringer som er tilfellet på ulike nivåer av det etablerte forebyggingssystemet. Oppgaven ser ...
  • Barrierer i arbeidet med regional klimatilpasning - en studie av Fylkesmannen i Finnmark 

   Kjellmo, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-29)
   «Hvilke barrierer finnes for lokal klimatilpasning, hvordan jobber Fylkesmannen med disse barrierene og hvordan kan kompetanseoverføring tilrettelegges for å styrke lokal klimatilpasning – en studie av Fylkesmannen i Finnmark.» Problemstillingen har sin bakgrunn i et stadig økende fokus på klimaendringene og tilpasning til disse både globalt, nasjonalt og regionalt. Problemstillingen er forsøkt ...
  • Beskyttelse av sensitiv informasjon; En studie av norske nettselskapers beskyttelse av sensitiv informasjon. 

   Kruke, Marta Helene Eskeland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   I dag tar de fleste tilgangen til strøm for gitt. Vi forventer at komfyren skal fungere når vi lager middag, at det er varmt vann i dusjen og at lyset tennes når vi trykker på bryteren (Statnett, 2014, 28.11). Nettselskapene i Norge jobber for å opprettholde en sikker og stabil strømforsyning. Dette arbeidet inkluderer beskyttelse av sensitiv informasjon, altså opplysninger om energiforsyningen som ...
  • Blir kommunenes beredskap for miljø- og kjemikaliehendelser bedre ved innføring av nye krav? En studie av hvordan kommuner integrerer nye krav i forskrift for miljørettet helsevern inn i eksisterende beredskapsarbeid 

   Midtgård, Marianne Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-07-12)
   Samfunnet vårt i dag er avhengig av en rekke kjemikalier i industri og næringsliv (Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet & Forsvarsdepartementet, 2016). Vest-tank ulykken i 2007 i Gulen kommune, hvor en tank på et industrianlegg eksploderte. Anlegget skulle rense forurenset vann fra lasteskip. Det kom frem etter ulykken at Vest-tank også drev med ulovlig håndtering av ...
  • Cooperation and resilience in remote communities. A case study of cooperation and resilience for emergency preparedness organizations on Svalbard 

   Svane, Peder (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   This study seeks to look at how cooperation can facilitate resilience for emergency preparedness organization in remote communities, illustrated through the emergency preparedness actors in Longyearbyen, Svalbard. Advocates of resilience argue that in a high risk environment, resilience is necessary for organization to avoid potential disasters and to prevent smaller events from escalating (Weick & ...
  • Dimensjonering av sikringstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger. En kvalitativ studie av sårbarhetsvurderinger som et verktøy for dimensjonering av sikringstiltak i norske ISPS-havneanlegg 

   Korneliussen, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-15)
   Terror er ikke et nytt fenomen i Europa. Likevel har terrorfokuset økt som et resultat av en rekke alarmerende hendelser de siste tiårene. Etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001 fikk den vestlige verden for alvor opp øynene for hvordan terrorangrep kan bli utført på den internasjonale arena. Som følger av terrortrusselen utviklet FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, ISPS-koden. Koden stiller ...
  • Effekten av endringer i skredvarsel og faregrad – på opplevd skredfare og valg av terreng. Risikokommunikasjon- og persepsjon 

   Dahlhaug, Jøran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-07-10)
   Økt interesse for ferdsel i skredfarlig terreng gjennom ski- og brettkjøring, har økt risikoen for snøskredulykker. Skredvarslingen Varsom er en av de viktigste verktøyene man har i dag til å skaffe informasjon om vær- og snøforhold, planlegge tryggere turer og forhindre menneskelige feil. Dette fordrer effektiv risikokommunikasjon og riktige forutsetninger for å oppfatte den kommuniserte risikoen. ...
  • Emergencies and the use of unorganized volunteers. Experiences from Tromsø 

   Skar, Marit Synnøve Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-07-10)
   If disaster strikes, people who are nearby will very often contribute in the emergency response. Emergency responders will have to interact with unorganized volunteers. However, research on unorganized volunteers in emergencies has paid little attention on how to best utilize the average citizen. To contribute to better understanding of the interaction between actors present in emergencies we need ...
  • En studie om kvaliteten på risikostyringsprosessen – Interessegruppers involvering, risikoaksept og risikokommunikasjon 

   Christiansen, Siri Aasen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-09)
   For at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, blir hydrogen ansett å være en av løsningene. Hydrogen kan bli en grønn energikilde ved at det blir produsert via elektrolyse som kommer fra vind, vann og solenergi. Samtidig er hydrogen luktfri, fargeløse og anses som både brann- og eksplosjonsfarlig. Dette gjør at det er fokus på at hydrogen skal produseres trygt, men og at det skal være trygt ...
  • En studie om organisatorisk resiliens i kommunal beredskap mot fremtidige klimaendringer 

   Lysgaard, Vilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
   Organisatorisk resiliens er et fagområde med stor akademisk interesse, dog er det fortsatt stor usikkerhet og lite konsensus om hva resiliens er og hvordan det er sammensatt. Det mangler empirisk forskning og et felles analytisk rammeverk til hvordan organisasjoner kan utvikle resiliens. Denne oppgaven er mitt bidrag til fagfeltet, hvor jeg går i dybden på hvordan utvalgte kommuner kan bygge en ...
  • En systemkritisk risikoanalyse av tilsiktede uønskede handlinger mot norske politibygg 

   Huurnink, Mona Røksund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
   Politiet skal være samfunnets beskytter og sørge for at ulike samfunnsinteresser ivaretas og beskyttes ved angrep mot den norske stat, person eller egen organisasjon. Politistyrkene i seg selv er ansett som kritiske for å ivareta disse interessene og kunne yte hjelp til publikum ved faresituasjoner. I samarbeid med politiets operasjonssentral skal de ivareta den operative styringen av politiets ...
  • Er debriefing bortkastet tid? En studie av emosjonell ventilering og læring i et brannvesen. 

   Sivertsen, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Oppgaven er en casestudie av hvordan debriefing benyttes i et brannvesen. Oppgaven vil besvare hvordan dagens praksis for debriefing påvirker emosjonell ventilering og læring. Oppgavens bakteppe er en pågående akademisk debatt om hvorvidt debriefing bør benyttes. I denne oppgaven skiller jeg på psykologisk debriefing og taktisk debriefing. Litteraturen for begge disse formene for debriefing er ...
  • Familiarisering av dekksoffiserer om bord på offshore-forsyningsfartøy. En case-studie 

   Vaagland, Ingrid Helen Ingadotter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   Oppgaven tar for seg familiarisering av dekksoffiserer om bord på offshore-forsyningsfartøy. Valg av tema for oppgaven ble gjort på bakgrunn av funn fra Batalden og Sydnes (2014) sin studie av ulykkesårsaker i britisk farvann. ISM-koden stiller krav til at rederiene utarbeider sikkerhetsstyringssystemer, dette som et ledd i IMO sitt arbeid med å øke sikkerheten til sjøs. Batalden og Sydnes (2014) ...
  • Fatigue Awareness. Introducing fatigue awareness devices as a part of FRMS in an airline 

   Weines, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Fatigue has become more of broad and current interest, and has been claimed to be a contributing factor in several aviation accidents and incidents (European Cockpit Association, 2010; Flin, 2008). The International Air Transport Association (ICAO) changed one of their annexes in 2012, allowing fatigue risk management systems (FRMS) instead of prescriptive flight time limitations. From 2018 there ...
  • Fatigue i norsk flygeledertjeneste 

   Brøvik, Marius Høyer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
   Det siste århundre har det vært stort fokus på forskning, om fatigue. Allerede i 1990 så satte FAA fatigue som en av de store årsakene man måtte bekjempe for å gjøre luftfarten trygg. Etter dette har det blitt gjennomført mye forskning blant piloter. Forskning frem til i dag har hatt lite fokus på fatigue blant flygeledere. Derfor har denne masteroppgaven sett på fatigue blant flygeldere, og hvordan ...
  • Fatigue og arbeidstidsordning blant piloter 

   Lokøy, Aina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
   I en stadig mer globalisert verden har luftfart fått en sentral rolle. De siste års utvikling, der piloter jobber stadig mer med dårligere arbeidsvilkår enn tidligere, er en trussel mot flysikkerheten. Fatigue er en av de ulykkesårsakene som er enklest å forebygge. Nasjonal Transportplan fra 2021 har pekt på psykisk helse og fatigue for flygere som viktige fokusområder fremover (Meld. St. 20 (2020 ...
  • Felles situasjonsforståelse og beslutningstaking i snøskredaksjoner 

   Brochmann, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
   Snøskredulykker rammer samfunnet flere ganger årlig. Overlevelsestiden forbundet med å bli fullstendig begravet i snøskred er svært kort. Redningsoperasjoner i miljøer der disse ulykkene skjer innebærer ofte betraktelige usikkerhets- og risikomomenter for det betydelige antallet redningsmannskap som rykker ut på slike hendelser. Som en konsekvens av disse faktorene, kreves det veloverveide beslutninger ...
  • Fokus på sikkerhetskultur i organisasjoner: Hvordan kan organisasjoner bedre forstå og arbeide med sikkerhetskultur? 

   Flakstad, Thor-Eivind C. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-14)
   Sikkerhetskultur har fått et økende fokus i organisasjoner som et nytt verktøy som burde fokuseres på i organisasjoners sikkerhetsarbeid. Tankene rundt brukbarheten til sikkerhetskultur er sprikende mellom akademikere, lovgivere og innen organisasjoner. Denne studien forsøker å vise at sikkerhetskultur er mer enn bare de observerbare manifesteringene av kulturen, samtidig som det forsøkes å skape ...