• The Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic 

   Rise, Ingvild Hoel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   This is a case study of the establishment of an oil spill response regime in the Arctic region. The context is the work of the Arctic Council and the development of the Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic. Three research topics are studied; regime, response system and the role of politics and professions. The Arctic oil spill response agreement ...
  • Alt er sukret med risiko. Bruk av risikostyringsteori ved utforming av endringsforslag som berører akuttkirurgi i Nasjonal Helse- og Sykehusplan 

   Tellefsen, Jon Iver Eira (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-17)
   Oppgaven tar for seg utfordringer i helsevesenet tilknyttet risikostyring. Det skal foretas en gjennomgang av plan- og beslutningsprosessene rundt stortingsmeldingen Nasjonal Helse- og Sykehusplan (2016-2019), for å se nærmere på hvordan prosessene har ført til den foreslåtte omorganiseringen. Sentralisering av akuttkirurgi vil være oppgavens case. Oppgavens problemstilling er: I hvilken grad er de ...
  • Barrierer i arbeidet med regional klimatilpasning - en studie av Fylkesmannen i Finnmark 

   Kjellmo, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-29)
   «Hvilke barrierer finnes for lokal klimatilpasning, hvordan jobber Fylkesmannen med disse barrierene og hvordan kan kompetanseoverføring tilrettelegges for å styrke lokal klimatilpasning – en studie av Fylkesmannen i Finnmark.» Problemstillingen har sin bakgrunn i et stadig økende fokus på klimaendringene og tilpasning til disse både globalt, nasjonalt og regionalt. Problemstillingen er forsøkt ...
  • Beskyttelse av sensitiv informasjon; En studie av norske nettselskapers beskyttelse av sensitiv informasjon. 

   Kruke, Marta Helene Eskeland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   I dag tar de fleste tilgangen til strøm for gitt. Vi forventer at komfyren skal fungere når vi lager middag, at det er varmt vann i dusjen og at lyset tennes når vi trykker på bryteren (Statnett, 2014, 28.11). Nettselskapene i Norge jobber for å opprettholde en sikker og stabil strømforsyning. Dette arbeidet inkluderer beskyttelse av sensitiv informasjon, altså opplysninger om energiforsyningen som ...
  • Blir kommunenes beredskap for miljø- og kjemikaliehendelser bedre ved innføring av nye krav? En studie av hvordan kommuner integrerer nye krav i forskrift for miljørettet helsevern inn i eksisterende beredskapsarbeid 

   Midtgård, Marianne Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-07-12)
   Samfunnet vårt i dag er avhengig av en rekke kjemikalier i industri og næringsliv (Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet & Forsvarsdepartementet, 2016). Vest-tank ulykken i 2007 i Gulen kommune, hvor en tank på et industrianlegg eksploderte. Anlegget skulle rense forurenset vann fra lasteskip. Det kom frem etter ulykken at Vest-tank også drev med ulovlig håndtering av ...
  • Dimensjonering av sikringstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger. En kvalitativ studie av sårbarhetsvurderinger som et verktøy for dimensjonering av sikringstiltak i norske ISPS-havneanlegg 

   Korneliussen, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-15)
   Terror er ikke et nytt fenomen i Europa. Likevel har terrorfokuset økt som et resultat av en rekke alarmerende hendelser de siste tiårene. Etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001 fikk den vestlige verden for alvor opp øynene for hvordan terrorangrep kan bli utført på den internasjonale arena. Som følger av terrortrusselen utviklet FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, ISPS-koden. Koden stiller ...
  • Emergencies and the use of unorganized volunteers. Experiences from Tromsø 

   Skar, Marit Synnøve Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-07-10)
   If disaster strikes, people who are nearby will very often contribute in the emergency response. Emergency responders will have to interact with unorganized volunteers. However, research on unorganized volunteers in emergencies has paid little attention on how to best utilize the average citizen. To contribute to better understanding of the interaction between actors present in emergencies we need ...
  • Er debriefing bortkastet tid? En studie av emosjonell ventilering og læring i et brannvesen. 

   Sivertsen, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Oppgaven er en casestudie av hvordan debriefing benyttes i et brannvesen. Oppgaven vil besvare hvordan dagens praksis for debriefing påvirker emosjonell ventilering og læring. Oppgavens bakteppe er en pågående akademisk debatt om hvorvidt debriefing bør benyttes. I denne oppgaven skiller jeg på psykologisk debriefing og taktisk debriefing. Litteraturen for begge disse formene for debriefing er ...
  • Familiarisering av dekksoffiserer om bord på offshore-forsyningsfartøy. En case-studie 

   Vaagland, Ingrid Helen Ingadotter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   Oppgaven tar for seg familiarisering av dekksoffiserer om bord på offshore-forsyningsfartøy. Valg av tema for oppgaven ble gjort på bakgrunn av funn fra Batalden og Sydnes (2014) sin studie av ulykkesårsaker i britisk farvann. ISM-koden stiller krav til at rederiene utarbeider sikkerhetsstyringssystemer, dette som et ledd i IMO sitt arbeid med å øke sikkerheten til sjøs. Batalden og Sydnes (2014) ...
  • Fatigue Awareness. Introducing fatigue awareness devices as a part of FRMS in an airline 

   Weines, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Fatigue has become more of broad and current interest, and has been claimed to be a contributing factor in several aviation accidents and incidents (European Cockpit Association, 2010; Flin, 2008). The International Air Transport Association (ICAO) changed one of their annexes in 2012, allowing fatigue risk management systems (FRMS) instead of prescriptive flight time limitations. From 2018 there ...
  • Forutsetninger/betingelser for hendelsesrapportering i luftfart og maritim næring 

   Nicolaisen, Malin Jeanette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   Samfunnet vi lever i er preget av mange ulike organisasjoner som benytter seg av kompleks teknologi i sitt daglige virke. I produksjonsprosessen til disse organisasjonene foreligger det ofte et samspill mellom menneskelig aktivitet og denne teknologien. Denne interaksjonen er sårbar overfor feil både fra menneskelige handlinger og teknologisk svikt. Oppgaven fokuserer på hendelsesrapportering i ...
  • Fremjande og hemmande faktorar i samvirke mellom politi og redningstenesta - Fokus på redningsaksjonar 

   Eknes, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-25)
   Noreg har ein særeigen redningsteneste. Me har ein redningsteneste der mykje er tufta på dugnad og samvirke. Den seinare tida har fleire kritiske hendingar, både menneskeskapte og naturskapte, ramma Noreg. Terrorhendinga 22 juli 2011 førte til at samvirke har vorte nedfelt som eit prinsipp for den norske redningstenesta. Denne masteroppgåva ser på kva faktorar som kan fremja og hemma samvirke i ...
  • Frivillig arbeid i kriserammede områder, og konsekvenser av dette arbeidet på enkeltindividet. En casestudie av norske frivillige som reiste til Hellas under flyktningkrisen i perioden 2015-2016 

   Xas, Naska (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Denne masteroppgaven søker å forstå hvorfor noen valgte å reise til kriserammede Hellas under flyktningkrisen i 2015-2016 for å bistå som frivillig hjelpearbeider. Å forstå dette frivillige engasjementet kan være viktig og av betydning for andre krisesituasjoner. I tillegg er det viktig å se hvordan den type arbeid kan påvirke de frivillige etter endt tjeneste, derfor fokuserer denne oppgaven også ...
  • Fører utsettelsesatferd til økt risiko i trafikken? En studie av bilister 

   Mathisen, Thomas Takada (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-09)
   Selv om Norge er et av de mest trafikksikre landene i Europa i følge Trygg Trafikk, er det registrert et høyt antall trafikkulykker her til lands med forskjellig skadegrad. Disse utgjør ikke bare en betydelig samfunnsøkonomisk kostnad, men det er også mange familier og personer som blir rammet, derfor er det viktig å kunne forklare hvorfor ulykker oppstår for å kunne begrense kostnadene og skåne ...
  • Granskingsdilemmaer i tilsyn og kommisjon. En komparativ dokumentanalyse av Statens havarikommisjon for transport og Petroleumstilsynet 

   Krogsæter, Stig (Forelesning; Manuskript; Lecture; Preprint, 2016-09-23)
   I denne oppgaven gjør jeg en komparativ dokumentanalyse av Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Petroleumstilsynet (Ptil). Den undersøker hvordan rekke granskingsdilemmaer påvirker granskinger, ved å forklare hvordan disse dilemmaene påvirker granskingenes læringspotensial. Dilemmaene knytter seg til granskingenes mandat, metodikk og forklaringsmodell, uavhengighet, forebyggingstiltak samt ...
  • Hvordan skal styringssystemet fungere for beredskapsorganisasjonen i Jernbaneverket? 

   Henriksen, Joakim Langeland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
   Oppgaven tar for seg arbeidet med beredskap i Jernbaneverket, med fokus på organisasjonens styringssystem innenfor beredskap. Studiens problemstilling er; ”Hvordan skal styringssystemet fungere for beredskapsorganisasjonen i Jernbaneverket?”. Problemstillingen er avgrenset på en sånn måte at den tar for seg organisasjonens arbeid med ulykkesberedskap og ikke den daglige feilrettingsberedskapen. ...
  • Interkommunalt samarbeid som tilrettelegger for helhetlig ROS-analyse 

   Hamnevoll, Helle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-31)
   Oppgaven undersøker hvorvidt deltakelse i interkommunale samarbeid bidrar til økt fokus på samfunnssikkerhet i fire kommuner. Oppgavens problemstilling er «Hvordan påvirker deltakelse i interkommunale samarbeid kommunenes evne til å imøtekomme lovpålagte krav om ivaretakelse av samfunnssikkerhet?» Oppgaven er en casestudie av et regionalt prosjekt, «Robuste lokalsamfunn», og begrenser seg til ...
  • Kan vi sikre oss mot flom? - En kvalitativ studie av forebyggingsarbeid i norske kommuner 

   Røsok, Mats-Fredrik Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   I løpet av de siste årene har en erfart usedvanlig mange flombaserte hendelser i Norge. Vi kan samtidig forvente ytterligere eksponering for flombaserte hendelser i framtiden. Ulike klimaframskrivinger og prognoser viser blant annet at havnivået vil stige og ekstreme regnværsperioder vil komme oftere. I denne oppgaven har jeg undersøkt følgende problemstilling: På hvilken måte kan forebyggende arbeid ...
  • «Kanskje de lytter neste gang de får varsling?». En casestudie av situasjonsforståelse på sentralt nivå under politiets håndtering av migrasjonsstrømmen over Storskog høsten 2015 

   Falck, Frithjof (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-22)
   I 2015 ankom 5 542 migranter fra Russland til Norge over Storskog grenseovergangssted i Finnmark (Politidirektoratet, 2016a). De fleste ankom i løpet av noen hektiske høstmåneder. Migrasjonsstrømmen resulterte i stort press på lokale ressurser, herunder politiet i daværende Østfinnmark politidistrikt (ØFPD). Ifølge evalueringsrapporten til Politidirektoratet (POD) var det ulik situasjonsforståelse ...
  • Kjør han på fjæra, så søkk han ikke. En casestudie av sikkerhetsstyring på små fartøy rundt Svalbard 

   Kvien, Marcus Ellburg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Denne oppgaven er en studie av implementering av sikkerhetsstyring på små fartøy som fører opp til 100 passasjerer og opererer rundt Svalbard, et tema som er svært dagsrelevant grunnet økende turisme og søk- og redningsberedskap som er preget av gap mellom dagens tilstand og en ønsket fremtidig tilstand som kan håndtere den generelle økningen i aktivitet i nordområdene. Grunnlaget for å ikke studere ...