Now showing items 21-40 of 641

  • Reindriftssamenes bruksretter og jordskifterettens saklige kompetanse 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
   I artikkelen blir det undersøkt hvordan rettsutviklingen har påvirket reindriftssamenes adgang til å være part i jordskifte. I forarbeidet til lov nr. 8/1996 om endringer i reindriftsloven, jordskifteloven og viltloven, ble det uttalt at reindriftssamenes bruksrettigheter var av ”en slik karakter at de må ansees å falle utenfor jordskiftelovens bruksrettsbegrep.” Således kunne ikke slike bruksrettigheter ...
  • Menneskehandel til prostitusjonsformål 

   Hansen, Linn Rognli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Menneskehandel synes å utgjøre den nest største illegale økonomien i verden, og bare i Europa blir ca 500.000 unge jenter og kvinner ofre for menneskehandel hvert år. Også Norge er berørt av denne type illegal virksomhet, og oppgaven tar i hovedsak for seg vår strafferettslige regulering av fenomenet.
  • Ansvar for skade forårsaket av rein 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
   Reineiere og bufeholdere har begge objektivt ansvar for skade deres dyr forårsaker. I praksis kan dette ansvaret arte seg ganske ulikt. Reindriftsloven er for tiden under revisjon, og lovutvalget har uttrykt at det erstatningsansvar som reindriftsloven stiller opp, er strengt og meget omfattende. I artikkelen sammenliknes ansvaret for reineiere og bufeholdere, samtidig som det pekes på ulikheter i ...
  • En antologisk hyllest til en verdig hundreårsjubilant : historien om arbeidet relatert til utviklingen av en mer tjenlig eiendomsstruktur i Norge 

   Ravna, Øyvind; Mjøs, Leiv Bjarte (Chapter; Bokkapittel, 2007)
   Innledning til boken. Gir en beskrivelse av de enkelte bidrag.
  • Brev fra Washington, DC. Fra amerikansk historie, jus og samfunnsliv. 

   Christiansen, Per (Book; Bok, 2007-01)
   Boken formidler ved korte brev inntrykk fra amerikansk historie, jus og samfunnsliv fra en forskningstermin ved George Washington University, 2005-06. Brevene – ca 50 i alt – er inndelt i følgende hovedkategorier: (1) statsstyret, (2) om høyesterett, (3) slaveri og borgerrettigheter, (4) liv og død, (5) utenriksforhold, (6) USA og EU, (7) penger, handel og økonomi og (8) diverse. I en innledning ...
  • Gjerdehold til støtte for reineiers driveplikt etter reindriftsloven § 26 tredje ledd 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007-05)
   The land consolidation court was designated as an appraisement court in cases related to reindeer husbandry through the act of February 23, 1996 no. 8 on changes in the reindeer husbandry act and land consolidation act. Assessment of fence maintenance as regulated by the reindeer husbandry act section 26 was included. The provision is, according to the preparatory work, intended to harmonize the ...
  • Hva skal til for at en rådighetsinnskrenkning skal gi grunnlag for erstatning etter prinsippet i Grunnlovens § 105? 

   Hustad, Kirsten Reinert (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-02)
   Sammendrag. Oppgaven omhandler erstatningsspørmålet ved rådighetsinnskrenkninger i de ulovfestede tilfellene. En rådighetsinnskrenkning vil si at myndighetene regulerer fast eiendom slik at eier mister bruksretter. Utgangspunktet er at eier ikke får erstatning for dette. Dette ut fra hensynet til myndighetenes behov for å kunne regulere fast eiendom for å ivareta allmennhetens behov og ...
  • Samme straffbare forhold. Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 

   Steinsvik, Amund Hol (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-02)
   Hva som skal anses som samme straffbare forhold, representerer et klassisk straffeprosessuelt problem, og går som en rød tråd gjennom hele straffeprosessen. Grensedragningen reiser spørsmål om hvordan forholdets identitet skal fastlegges. Tradisjonelt har denne identitetsproblematikken i norsk straffeprosess vært knyttet til spørsmålet om domstolens kompetanse til å fravike tiltalebeslutningen i ...
  • Misforholdsbegrensing av utbedringsplikten i bustadoppføringslova §32 

   Jakobsen, Bjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-02)
   Tema for avhandlingen er begrensning av entreprenørens plikt til å rette en mangel når rettingen vil volde urimelig kostnad eller ulempe jfr § 32 første ledd i lov nr 43/1997 bustadoppføringslova (buopfl). I rettslitteraturen omtales dette gjerne som misforholdsbegrensning.
  • Prompt release. Et dykk ned i havrettskonvensjonens forsøk på å balansere motparters interesser, og ITLOS kompetanse til å avgjøre tvister på området. 

   Mengkrogen, Frank Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   Når situasjonen er slik at en kyststat holder tilbake fartøy som flagger til en annen nasjon, vil fartøyets flaggstat ofte søke fartøyet frigitt. Det finnes mange folkerettslige metoder som kan bidra til at fartøy blir frigitte. Avhandlingen tar sikte på å drøfte problemstillinger som reiser seg når fartøy kreves frigitt etter bestemmelsene om prompt release i FNs havrettskonvensjon. Prompt release ...
  • Ileggelse av besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a : en analyse av bestemmelsen. 

   Bernhardsen, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Tema for oppgaven er besøksforbud etter strpl. § 222 a. Påtalemyndigheten har anledning til, med hjemmel i strpl § 222 a, å forby en person å oppholde seg på et bestemt sted eller forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en bestemt person dersom nærmere angitte vilkår er oppfylt. Oppgaven er en redegjørelse av innholdet i bestemmelsen om besøksforbud.
  • Seksuell omgang med mindreårige : en analyse av straffeloven §§ 195 og 196 

   Kyllo, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Tema for avhandlingen er seksuell omgang med mindreårige. De sentrale bestemmelsene som regulerer dette er straffeloven §§ 195 og 196. Avhandlingen er en analyse av disse bestemmelsene. Grunnet Norges inkorporasjon av EMK må norske domstoler se hen til reglene i konvensjonen ved praktiseringen av norske rettsregler. I relasjon til §§ 195 og 196 har uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2 stor ...
  • Erstatningsansvaret for trakassering på arbeidsplassen 

   Samuelsen, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Temaet for denne masteroppgaven er erstatningsansvaret for trakassering på arbeidsplassen. I denne sammenheng vil erstatningsvilkårene bli belyst, spesielt de forskjellige erstatningsgrunnlag. Videre vil oppgaven belyse hva som ligger i trakasseringsbegrepet og herunder hva som skal til for at en står overfor trakassering. I korthet vil så enkelte andre problemstillinger ved trakassering bli ...
  • "En presentasjon av aksjelovens § 3-8" : livets rett eller overflødig papirarbeid 

   Snellingen, Magnus Nordøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Presentasjon av aksjelovens § 3-8 med endringer av 1.1.2007. Vurdering av behovet for bestemmelsen ved siden av aksjelovens øvrige regler.
  • Avvik mellom eierskap og kontroll i ASA, med fokus på stemmeretten 

   Olsen, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Temaet er knyttet til maktutøvelse på generalforsamlingen i allmennaksjeselskaper. Generalforsamlingen er eiernes organ, og den øverste myndigheten i selskapet. Det handler om hvem som skal være i posisjon til å være med på å ta beslutninger. Utgangspunktet er likhetsprinsippet i asal. § 4-1. Aksjonærer skal likebehandles. Videre bestemmer asal. § 5-4 første ledd at hver aksje har en stemme. I ...
  • Barn og unge med atferdsproblemer : politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom 

   Fuglem, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-15)
   Temaet i oppgaven var å se på hvilken myndighet politiet og barnevernet, sammen og hver for seg, har til å gripe inn overfor og til å hjelpe barn og unge med atferdsproblemer. Politi og barneverntjeneste får på to ulike måter kjennskap til barnets atferdsproblemer. Mens politiet møter barnet ute i det offentlige rom etter å ha begått en straffbar handling, møter barneverntjenesten barnet i hjemmet. ...
  • Ettervern i barnevernet 

   Aasterud, Unn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-15)
   Avhandlingen sier noe om rettstilstanden til ungdom mellom 18-23 år i barnevernet. Problemstillingen er som følgende: "Hvordan er retten til å få hjelp i medhold til barnevernloven etter fylte 18 år?"
  • Maskert utbytte 

   Olsen, Tone Merethe Viklem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Oppgaven er en rettsdogmatisk undersøkelse av det maskerte utbyttet. I hovedsak reiser oppgaven problemstillinger om grensedragningen mellom det som er å anse som et maskert utbytte mot det som er å anse som en gjensidig bebyrdende avtale. Oppgaven innledes med en mer generell tilnærming av det maskerte utbyttet. Videre er det blant annet nevnte et utvalg av typefall disposisjoner som kan antas å ...
  • Plan- og bygningsloven § 7 

   Haave, Anne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Denne masteroppgaven består av to hoveddeler. Første del er en teoretisk fremstilling av regelens innhold og hvilke hensyn som gjør seg gjeldende for dispensasjonsvurderingen. Først behandler jeg formålsbestemmelsen i pbl. § 2 og deretter grensen for hvilke hensyn man kan ta ved bruk av dispensasjonsbestemmelsen. De materielle vilkårene for å gi dispensasjon vil deretter grundig bli behandlet, ...
  • Alder som moment ved mangelsvurdering etter avhendingsloven 

   Hansen, Geir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Oppgaven undersøker om alder har betydning for mangelsvurdering etter avhendingsloven og om det i norsk rettspraksis finnes noen tendenser for hvordan tvisteobjektets alder tillegges betydning ved mangelsvurderingen. Problemstillingen har interesse i forhold til at alder umiddelbart framstår som betydningsfullt, men likevel ikke er nevnt i lovteksten eller forarbeidene til loven. I juridisk teori ...