Now showing items 21-40 of 1095

  • Grensegang og rettsavklaring i utmark og høyfjell 

   Reiten, Magne; Ravna, Øyvind (Peer reviewed; Chapter; Bokkapittel, 2007)
   Den norske stat har valgt varierende domstolsordninger for å avklare rettsforhold i utmark og høyfjell. Disse har vært så vidt forskjellige at det ikke kan utelukkes at dette kan ha hatt innflytelse på resultatet. Finnmarksloven inneholder det siste eksemplet på en slik ordning hvor rettsforhold, herunder det samiske urfolkets «rett til land og vann», skal avklares etter modell av tidligere dømmende ...
  • En antologisk hyllest til en verdig hundreårsjubilant : historien om arbeidet relatert til utviklingen av en mer tjenlig eiendomsstruktur i Norge 

   Ravna, Øyvind; Mjøs, Leiv Bjarte (Chapter; Bokkapittel, 2007)
   Innledning til boken. Gir en beskrivelse av de enkelte bidrag.
  • Ansvar for skade forårsaket av rein 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
   Reineiere og bufeholdere har begge objektivt ansvar for skade deres dyr forårsaker. I praksis kan dette ansvaret arte seg ganske ulikt. Reindriftsloven er for tiden under revisjon, og lovutvalget har uttrykt at det erstatningsansvar som reindriftsloven stiller opp, er strengt og meget omfattende. I artikkelen sammenliknes ansvaret for reineiere og bufeholdere, samtidig som det pekes på ulikheter i ...
  • Menneskehandel til prostitusjonsformål 

   Hansen, Linn Rognli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Menneskehandel synes å utgjøre den nest største illegale økonomien i verden, og bare i Europa blir ca 500.000 unge jenter og kvinner ofre for menneskehandel hvert år. Også Norge er berørt av denne type illegal virksomhet, og oppgaven tar i hovedsak for seg vår strafferettslige regulering av fenomenet.
  • Jordskifterettens saklige kompetanse i grensegangssaker 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
  • Brev fra Washington, DC. Fra amerikansk historie, jus og samfunnsliv. 

   Christiansen, Per (Book; Bok, 2007-01)
   Boken formidler ved korte brev inntrykk fra amerikansk historie, jus og samfunnsliv fra en forskningstermin ved George Washington University, 2005-06. Brevene – ca 50 i alt – er inndelt i følgende hovedkategorier: (1) statsstyret, (2) om høyesterett, (3) slaveri og borgerrettigheter, (4) liv og død, (5) utenriksforhold, (6) USA og EU, (7) penger, handel og økonomi og (8) diverse. I en innledning ...
  • Gjerdehold til støtte for reineiers driveplikt etter reindriftsloven § 26 tredje ledd 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007-05)
   The land consolidation court was designated as an appraisement court in cases related to reindeer husbandry through the act of February 23, 1996 no. 8 on changes in the reindeer husbandry act and land consolidation act. Assessment of fence maintenance as regulated by the reindeer husbandry act section 26 was included. The provision is, according to the preparatory work, intended to harmonize the ...
  • Hva skal til for at en rådighetsinnskrenkning skal gi grunnlag for erstatning etter prinsippet i Grunnlovens § 105? 

   Hustad, Kirsten Reinert (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-02)
   Sammendrag. Oppgaven omhandler erstatningsspørmålet ved rådighetsinnskrenkninger i de ulovfestede tilfellene. En rådighetsinnskrenkning vil si at myndighetene regulerer fast eiendom slik at eier mister bruksretter. Utgangspunktet er at eier ikke får erstatning for dette. Dette ut fra hensynet til myndighetenes behov for å kunne regulere fast eiendom for å ivareta allmennhetens behov og ...
  • Misforholdsbegrensing av utbedringsplikten i bustadoppføringslova §32 

   Jakobsen, Bjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-02)
   Tema for avhandlingen er begrensning av entreprenørens plikt til å rette en mangel når rettingen vil volde urimelig kostnad eller ulempe jfr § 32 første ledd i lov nr 43/1997 bustadoppføringslova (buopfl). I rettslitteraturen omtales dette gjerne som misforholdsbegrensning.
  • Samme straffbare forhold. Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 

   Steinsvik, Amund Hol (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-02)
   Hva som skal anses som samme straffbare forhold, representerer et klassisk straffeprosessuelt problem, og går som en rød tråd gjennom hele straffeprosessen. Grensedragningen reiser spørsmål om hvordan forholdets identitet skal fastlegges. Tradisjonelt har denne identitetsproblematikken i norsk straffeprosess vært knyttet til spørsmålet om domstolens kompetanse til å fravike tiltalebeslutningen i ...
  • Prompt release. Et dykk ned i havrettskonvensjonens forsøk på å balansere motparters interesser, og ITLOS kompetanse til å avgjøre tvister på området. 

   Mengkrogen, Frank Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   Når situasjonen er slik at en kyststat holder tilbake fartøy som flagger til en annen nasjon, vil fartøyets flaggstat ofte søke fartøyet frigitt. Det finnes mange folkerettslige metoder som kan bidra til at fartøy blir frigitte. Avhandlingen tar sikte på å drøfte problemstillinger som reiser seg når fartøy kreves frigitt etter bestemmelsene om prompt release i FNs havrettskonvensjon. Prompt release ...
  • "En presentasjon av aksjelovens § 3-8" : livets rett eller overflødig papirarbeid 

   Snellingen, Magnus Nordøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Presentasjon av aksjelovens § 3-8 med endringer av 1.1.2007. Vurdering av behovet for bestemmelsen ved siden av aksjelovens øvrige regler.
  • Erstatningsansvaret for trakassering på arbeidsplassen 

   Samuelsen, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Temaet for denne masteroppgaven er erstatningsansvaret for trakassering på arbeidsplassen. I denne sammenheng vil erstatningsvilkårene bli belyst, spesielt de forskjellige erstatningsgrunnlag. Videre vil oppgaven belyse hva som ligger i trakasseringsbegrepet og herunder hva som skal til for at en står overfor trakassering. I korthet vil så enkelte andre problemstillinger ved trakassering bli ...
  • Ileggelse av besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a : en analyse av bestemmelsen. 

   Bernhardsen, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Tema for oppgaven er besøksforbud etter strpl. § 222 a. Påtalemyndigheten har anledning til, med hjemmel i strpl § 222 a, å forby en person å oppholde seg på et bestemt sted eller forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en bestemt person dersom nærmere angitte vilkår er oppfylt. Oppgaven er en redegjørelse av innholdet i bestemmelsen om besøksforbud.
  • Avvik mellom eierskap og kontroll i ASA, med fokus på stemmeretten 

   Olsen, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Temaet er knyttet til maktutøvelse på generalforsamlingen i allmennaksjeselskaper. Generalforsamlingen er eiernes organ, og den øverste myndigheten i selskapet. Det handler om hvem som skal være i posisjon til å være med på å ta beslutninger. Utgangspunktet er likhetsprinsippet i asal. § 4-1. Aksjonærer skal likebehandles. Videre bestemmer asal. § 5-4 første ledd at hver aksje har en stemme. I ...
  • Seksuell omgang med mindreårige : en analyse av straffeloven §§ 195 og 196 

   Kyllo, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Tema for avhandlingen er seksuell omgang med mindreårige. De sentrale bestemmelsene som regulerer dette er straffeloven §§ 195 og 196. Avhandlingen er en analyse av disse bestemmelsene. Grunnet Norges inkorporasjon av EMK må norske domstoler se hen til reglene i konvensjonen ved praktiseringen av norske rettsregler. I relasjon til §§ 195 og 196 har uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2 stor ...
  • Barn og unge med atferdsproblemer : politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom 

   Fuglem, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-15)
   Temaet i oppgaven var å se på hvilken myndighet politiet og barnevernet, sammen og hver for seg, har til å gripe inn overfor og til å hjelpe barn og unge med atferdsproblemer. Politi og barneverntjeneste får på to ulike måter kjennskap til barnets atferdsproblemer. Mens politiet møter barnet ute i det offentlige rom etter å ha begått en straffbar handling, møter barneverntjenesten barnet i hjemmet. ...
  • Ettervern i barnevernet 

   Aasterud, Unn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-15)
   Avhandlingen sier noe om rettstilstanden til ungdom mellom 18-23 år i barnevernet. Problemstillingen er som følgende: "Hvordan er retten til å få hjelp i medhold til barnevernloven etter fylte 18 år?"
  • Barn under 14 år som vitner i straffesaker 

   Sandnes, Inger Uleberg; Wormdal, Mari Ekrem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Tema er barn under 14 år som vitner i straffesaker. Avhørsmetodene dommeravhør og observasjon, jf. straffeprosessloven § 239 gjennomgås med fokus på om barnets beste, og barnets, og siktedes rettssikkerhet ivaretas godt nok. Sentrale emner er blant annet reglene om formaning av barnet, to ukers fristen, lovens krav til avhørspersonen, herunder krav om særlig skikkethet, reglene om lyd - og videoopptak ...
  • Nye rettigheter for fornærmede i straffeprosessen : i konflikt med tiltaltes rettigheter etter EMK artikkel 6? 

   Haugen, Monica Eidem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Våren 2006 ble NOU 2006:10 ”Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter” fremmet. Utredningen inneholder forslag til lovendringer som bedre ivaretar fornærmedes interesser i straffeprosessen. Tema for oppgaven er å finne om de foreslåtte rettighetene for fornærmede kan komme i konflikt med tiltaltes rettigheter etter EMK artikkel 6. Forslag om kortere frister for avholdelse ...