Now showing items 1-20 of 1260

  • Delt omsorg for felles barn ved samlivsbrudd 

   Haugli, Trude (Research report; Forskningsrapport, 1994)
  • Tilvenningen til samisk kultur og rettstenking i norsk høyesterettspraksis. Om møtet mellom en muntlig og en tekstbasert rettskultur 

   Eriksen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2002)
   A major problem for all indigenous peoples who live under the legal rule of a majority population is that their legal culture is often based on oral traditions, which suffer because of the text-based legal culture of the majority population. After a brief historic review of the relations between the Saami and the Norwegians, the author discusses the significance of Saami customary law and other ...
  • Rettsvernet for samiske rettigheter fram til siste halvdel av 1700-tallet - og betydningen av dette i dag 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2002)
  • Forslag til endringer i reindriftsloven og konsekvenser for jordskifterettens oppgaver 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2004)
   In connection with the current process of change in the Reindeer Husbandry Act, The Reindeer Husbandry Legal Committe makes several proposals that bear on the formal competence of the Land Consolidation Court. According to the proposal, the Court will be allowed to examine rules related to defining reindeer husbandry districts, to prescribe rules related to the use of pastures, and formulate rules ...
  • Forslaget til "Finnmarkslov" og bygdefolks rettigheter 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2004)
  • En sammenlikning av prosessforutsetninger i sivilprosessen og i jordskifteprosessen 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2004)
   The main duty for an ordinary court of law is to settle litigation. The main duty of the land consolidation court, by contrast, concerns land consolidation or severance, which are common terms for processes for improving property structures. The differences in the duties of the two courts have resulted in differences in procedural requirements. This article presents an analysis of differences ...
  • Oppfatningen av samiske reinbeiterettigheter som «tålt bruk» i jordskiftesaker 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2005)
   I en rekke rettstvister der reindriftssamenes interesser har kommet i konflikt med grunneiernes jordbruksinteresser, har reinbeiterettighetene blitt betraktet som en form for vikende rett eller tålt bruk. Jordskifterettene er gitt en særlig kompetanse til å behandle rettsutgreiing og bruksordning i reinbeiteområder, noe som gir grunnlag for å rette fokus på avgjørelsene i jordskifterettene og i ...
  • ”Finnelinja” – historisk kuriositet eller rettslig realitet? Reindriftssamenes arealrettigheter i det sørsamiske området drøftet ut fra jordskifterettslig praksis. 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2005)
   Synet på reindriftssamenes arealrettigheter har variert opp gjennom tiden. Det samme har synet på i hvilken grad disse rettighetene kunne være gjenstand for behandling etter jordskifterettslige prinsipper. I dette foredraget vil jeg se på hvordan samenes arealrettigheter er blitt vurdert ut fra hvordan de er behandlet i jord-skiftesaker i det sørsamiske området. Gjennomgangen vil også kunne si noe ...
  • Avgjørelsesformene i jordskifteprosessen - med vekt på lovrevisjonen av 1998 og noen utilsiktede virkninger 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2005)
   In civil procedure the primary aim of the court is to settle lawsuits. In the land consolidation court procedure, by contrast, the main aim of the court concerns resolving indistinct boundaries and improving property structures. These differences have resulted in different forms of legal decisions in the two court systems. The article gives an overview of similarities and differences between the ...
  • Retten til jorden i Finnmark, samenes rettigheter og forslaget til Finnmarkslov 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2005)
  • Finnmarksloven er vedtatt. Om de vesentligste endringene i loven i forhold til regjeringens lovforslag i Ot.prp. nr 53 (2002-2003) 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2005)
   The Finnmark Act was recently approved in the parliament by a clear majority. A half-century discussion concerning land rights of the Saami people has culminated in an Act concerning the «right to land and water» in Finnmark County. The legislative history of the Act covers approximately 25 years, and started when the Saami Law committee was appointed in autumn 1980. In this paper the author ...
  • Kontinentalsokkelretten i Norges nordområder - Anvendelsen av Svalbardtraktaten på kontinentalsokkelen utenfor Svalbards territorialfarvann 

   Lillefloth, Lars Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005)
   Havretten, som er en del av folkeretten, har hatt en sterk utvikling i de siste tiårene. Begreper som kontinentalsokkel og økonomisk sone har fått et juridisk innhold. For en kyststat som Norge, er utviklingen innenfor havretten av stor betydning. Den norske stat er stadig sterkere bundet av den internasjonale rettsorden, og vi har forpliktet oss gjennom mange konvensjoner og traktater. Begrepet ...
  • Varierende rettsoppfatninger og strid om jordskifterettens kompetanse i bruksordning i reinbeiteområde 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2006)
   I rettstvister der reindriftssamenes interesser har kommet i konflikt med grunneiernes jordbruksinteresser, har reindriften ofte måttet vike. En nylig avsluttet rettstvist om beiteordning på Reinøya i Troms, som er behandlet i så vel jordskifterett, lagmannsrett, Høyesteretts kjæremålsutvalg og jordskifteoverretten, danner grunnlag for drøftingen av status til reindriftssamenes beiterett der disse ...
  • Domstolens rett og plikt til å drive materiell prosessledelse i dispositive saker 

   Osnes, Anett Beatrix (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-02)
   Avhandlingen behandler en del av spørsmålene rundt domstolens forhold til partenes prosesshandlinger i sivile saker. Det spørres for det første hvorvidt retten har en adgang til å drive materiell prosessledelse. Spørsmålet søkes besvart ved en gjennomgang av de sentrale hensyn med særlig fokus på hovedhensynene, nemlig hensynet til en materielt riktig avgjørelse og hensynet til rettens nøytralitet ...
  • Reinøya-saken. Tvist om beiterett i jordskiftesak 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2006-04)
   I rettstvister der reindriftssamenes interesser har kommet i konflikt med grunneiernes jordbruksinteresser, har reinbeiterettighetene ofte blitt betraktet som en form for tålt bruk. En nylig sluttet sak om beiteordning på Reinøya i Troms danner grunnlag for drøftingen av oppfatningen av reindriftssamenes beiterettigheter, der disse kommer i konflikt med grunneiernes interesser.
  • Nødrett som rettsgrunnlag for forvaltningens faktiske handlinger og rettslige beslutninger 

   Hovde, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-23)
   Forvaltningens virkemidler for samfunnsmessig styring kan ha ulik form og bygge på ulikt rettskildegrunnlag. Tema for denne oppgaven er forvaltningens adgang til å foreta rettslige beslutninger og faktiske handlinger på nødrettsgrunnlag, med særlig vekt på oppfyllelsen av legalitetsprinsippets krav til rettskildefundament ved slike forvaltningstiltak. Bakgrunnen for et slikt perspektivvalg ...
  • Den strafferettslige særreaksjonen forvaring 

   Foshaug, Bente (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-15)
   Avhandlingen tar for seg straffereaksjonen forvaring. Forvaring er en av tre strafferettslige særreaksjoner som trådte i kraft i januar 2002. Særreaksjonen kan gis i stedet for fengselsstraff når visse vilkår er oppfylt. Tanken bak forvaringsinstituttet er å beskytte samfunnet mot de særlig farlige lovbryterne, og i motsetning til fengselsstraff er derfor forvaring en tidsubestemt straffereaksjon. ...
  • Statsstøttereglene og offentlige tjenester. Om statens forhold til hurtigruteselskapene 

   Simonsen, Kristin Dahlin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2006-12-15)
   Rettsvitenskap. EØS-reglene om statsstøtte i forhold til offentlige tjenester. Redegjørelse for gjeldende rett. Illustrasjon: Statens forhold til hurtigruteselskapene. Sjøtransporttjenester og etterfølgende forhold (fusjon og nettolønn)
  • Reindrift og jordskiftelovgivningen 

   Ravna, Øyvind (Peer reviewed; Chapter; Bokkapittel, 2007)
   I 1996 ble jordskifteloven utvidet til å omfatte reindrift. I løpet av de drøye 10 år loven har vært virksom, har det kun blitt gjennomført tre saker. Det må således kunne sies at loven ikke har oppfylt lovgivers intensjon om å bli en «problemløser» i forhold mellom reindrift og jordbruk. I denne artikkelen blir det påpekt sider ved lovgivningen som etter forfatterens mening bør lede til at spørsmålet ...
  • Reindriftssamenes bruksretter og jordskifterettens saklige kompetanse 

   Ravna, Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
   I artikkelen blir det undersøkt hvordan rettsutviklingen har påvirket reindriftssamenes adgang til å være part i jordskifte. I forarbeidet til lov nr. 8/1996 om endringer i reindriftsloven, jordskifteloven og viltloven, ble det uttalt at reindriftssamenes bruksrettigheter var av ”en slik karakter at de må ansees å falle utenfor jordskiftelovens bruksrettsbegrep.” Således kunne ikke slike bruksrettigheter ...