Now showing items 1-20 of 32

  • Datakommunikasjon ved Universitetet i Tromsø : intern rapport nummer 1. 

   Johnsen, Ola Marius; Sjursen, Sigurd (Others; Andre, 1976)
  • Reiserapport fra kommunikasjonsgruppen 

   Jensen, Willy; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
   La Gaude er et av IBMs 7 labriatorier i Europa. Laboratoriet er ansvarlig for IBMs utvikling når det gjelder svitsjesystem, modemer og såkalte "conversion programs". Formålet med slike "conversion programs" er å øke kompabiliteten mellom maskiner, operativsystemer og forskjellige språk.
  • Fundamentale forskjeller ved tilbudene fra CDC, UNIVAC og ND. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  • Skisser for UNINETT-tilknytning 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
   I dette notatet skisseres kort løsninger for å knytte CDCs, UNIVACs og NDs tilbudte anlegg til UNINETT. UNIVAC og CDC har tilbudt anlegg som i prinsippet er svært lik på kommunikasjonssiden og behandles derfor i denne omgang under ett.
  • Kapasitetsbetraktninger omkring UNIVACs DCT 1000-protokoll 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  • Vurdering av D78-kandidatene m.h.p. UNINETT-tilknytning. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  • Reiserapport : besøk hos CDC i USA 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  • Det avtaleforberedende arbeid, D78 : statusrapport fra prosjektgruppen 

   Unknown author (Others; Andre, 1978)
   Denne rapporten er delt i to deler: den første delen er ment som diskusjonsgrunnlag for å få belyst problemene omkring målformuleringer for EDB-aktiviteten ved universitetet og hvordan disse kan innarbeides i en hovedavtale med ND. Den andre delen beskriver status for arbeidet med 1. leveranse.
  • Sluttrapport for det avtaleforbedrede arbeid 

   Hauge, Jan Olav; Johnsen, Ola Marius; Krogdahl, Stein (Others; Andre, 1978)
  • Kapasitetsbetraktninger omkring UNIVACs DCT 1000-protokoll. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
  • Systemgenerering for MULTITERM-10 

   Sjursen, Sigurd; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
   Denne rapporten beskriver hvirdan MULTITERM-10 systemet (MT-10) skal genereres. Genereringen vil nok kreve en viss kjennskap til hvordan systemet fungerer. Desverre foreligger ennå ikke fullstendig systemdokumentasjon. Denne beskrivelsen må derfor betraktes som foreløpig.
  • Multiterm : brukerveiledning. 

   Johnsen, Ola Marius; Sjursen, Sigurd (Others; Andre, 1978)
   EDB-rapport 88.MT-10.2. Versjon 78-11-10
  • NORDCOM Tromsø, versjon 1 : brukerveiledning 

   Espenes, Rolf; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
  • Tekniske hjelpemidler for blinde og svaksynte 

   Aardal, Arve; Johnsen, Ola Marius; Milje, Lars; Sollie, Bjørn Helge (Others; Andre, 1980)
   Denne rapporten er et resultat av "Samfunnsoppgaven" ved NINFs prosjektlederseminar 23. kull.
  • Maskinanskaffelsen 1982 : innstilling til valg av utstyr. 

   Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
   Denne rapporten avslutter vurderingsarbeidet i forbindelse med kjøp av suppleringsutstyr til EDB-sentret i 1982. Utstyr fra leverandørene Norsk Data AS og Digital Equipment har i siste fase vært de eneste aktuelle alternativ.
  • EDB-senteret som arbeidsplass : en intern spørreskjemaundersøkelse. 

   Dreyer, Inger; Wiig, Petter; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
   EDB-senteret har vært plaget med en ustabil personalsituasjon i det siste. Denne undersøkelsen tar sikte på å kartlegge årsakene til dette og foreslå tiltak for å bedre stabiliteten. bedring av terminalarbeidsplassene og den interne kommunikasjonen kolleger imellom samt omorganisering av kontakten med brukerne er tiltak som de ansatte prioriterer. Lønn og avansemuligheter er imidlertid fortsatt ...
  • Maskinanskaffelsen 1982 : statusrapport 

   Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
   Prosjektgruppen for D82 avgir med dette statusrapport fra vurderingsarbeidet. Rapporten inneholder ingen endelig konklusjon, men tar sikte på å beskrive tilbudene på en sammenlignbar form og dessuten anbefale hvilke brukerkategorier som primært skal bruke det nye anlegget.
  • Datasenter i Salangen. 

   Johansen, Steinar; Johnsen, Ola Marius; Schjefstad, Trond (Others; Andre, 1983)
   Dette er en rapport som beskriver planer for et data/kommunikasjonssenter i Salangen kommune.
  • Terminalkjøring mot BIBSYS via UNINETT. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
   Notatet beskriver kort de tekniske problemene som må løses for at terminalkjøring mot BIBSYS skal bli mulig via UNINETT. De perifere Bibsys-deltakerne vil spare store summer hvert år på å flytte terminaltrafikken over til UNINETT. Samarbeidet i BIBSYS bør derfor utvides til også å omfatte felles kommunikasjonsløsninger. Et prosjekt med sikte på å etablere en Uninett-basert terminaltjeneste bør startes ...
  • Utredning om tekstbehandling 

   Hagland, Randi; Handegård, Odd; Haugland, Wivi; Johansen, Torill; Madsen, Kjell; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
   Tekstbehandlingsutvalget ved UiTøs siste innstilling.