Now showing items 1-16 of 16

  • Arkeologiske undersøkelser i tilknytning til Mauken/Blåtind skytefelt 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2014)
   Utravingene I tilknytning til Mauken/Blåtind skytefelt omfattet tolv boplasslokaliteter fordelt over ett ca. 500 dekar stort fjellområde. Totalt 14 unike ildstedsstrukturer ble undersøkt. Utgravingene tok sikte på å åpne opp større arealer rundt ildstedene enn hva som har vært vanlig tidligere, noe som ga resultater i form av boligavgrensning for syv av lokalitetene. Det ble til sammen avdekt 280 ...
  • Bergli på Tromsøya: Bosetting fra eldre steinalder og tidlig metalltid 

   Grydeland, Sven Erik; Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2014)
   Utgravningene på Bergli ble gjennomført i 2009 (Bergli 3) og 2010 (Bergli 1 og 2) og omfattet bosetting fra eldre steinalder til tidlig metalltid. Utgravningen av Bergli 1 og 2 resulterte i funn av 3180 slåtte steingjenstander fordelt på råstoffene flint, kvartsitt, chert og bergkrystall. Det ble i tillegg funnet seks hele slipte steinøkser samt 20 fragmenter. Materialet peker typologisk sett mot ...
  • Bosetning fra steinalder til jernalder på Eidet - Skålbunesprosjektet 2006-2007 

   Hole, Johan Terje; Arntzen, Johan Eilertsen; Grydeland, Sven Erik (Conference object; Konferansebidrag, 2007)
   Et større boplassområde ble funnet i forbindelse med Statens vegvesens ”Reguleringsplan Rv. 17 Tverlandshalvøya” i Bodø kommune, Nordland fylke. Funnene ligger midt i traseen for den nye riksvegen og utgravningene ble konsentrert om to hovedområder: Eidet og Flata. På begge plassene er det boreale gjenstandsfunn i harde bergarter. Det ble også funnet et par gjenstander i slipt skifer. Det ...
  • Den første gården i Nord-Norge : jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy 

   Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid (Research report; Forskningsrapport, 2010-06)
  • Den nordligste bronsealderen i Norden? Gjennomføringsplan for arkeologiske undersøkelser av tidlig jordbruksboplass i Sandvika, Tromsø kommune (ID: 115182) sommeren 2013 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Som et ledd i undertegnedes PhD-prosjekt “The consolidation of farming in northern Norway 1200 BC–0 AD: An investigation based on settlement sites” planlegges en arkeologisk undersøkelse i Sandvika, Tromsø kommune våren 2013. Ett av hovedmålene med det overliggende prosjektet er å undersøke omfanget, karakteren og betydningen av jordbruk i Nord-Norge i “konsolideringsfasen”. En større mengde ...
  • Den største flateavdekkingen i Nord-Norge: Fra gård til grav på Kveøya 

   Arntzen, Johan Eilertsen; Henriksen, Jørn Erik; Sommerseth, Ingrid (Conference object; Konferansebidrag, 2008)
   Planområdet ligger på Hundstadneset på Kveøya i Kvæfjord kommune i Troms. Det er satt i gang arkelogiske undersøkelser som følge av en regulering splan for bru­forbindelse mellom Kveøya og Hinnøya.
  • Ei barnegrav fra romertid i Nord-Norge 

   Pape, Nora Paalgard; Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid (Conference object; Konferansebidrag, 2009)
   For rundt 1700 år siden, mot slutten av yngre romertid, ble det gravlagt et lite barn på Hundstad på Kveøya. Funnmaterialet gir indikasjoner på at det er ei jente i 4 års alderen. Jenta har trolig blitt lagt i et steinsatt gravkammer, og hun ble plassert med hodet mot havet i sør. Hun har fått med seg flere gravgaver; ei bøylespenne i bronse, ei glassperle samt en rekke gjenstander av jern.
  • The empirical basis for research on farming settlements in northern Norway 1200 BC – 0 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Chapter; Bokkapittel, 2013)
   Palynological investigations show that farming became a considerable part of the subsistence economy amongst coastal settlements in northern Norway around 1200-1100 BC. Through a relatively small number of stray finds of Nordic Bronze Age character it is clear that these settlements have had connections to the South. Until recently these findings have not been backed up by settlement data. Two ...
  • En sen vikingtids våpengrav med østlige trekk fra Løding, Bodø k. 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2015-12)
   Som følge av amatørinngrep i ei vikingtids våpengrav på Østre Løding i Bodø kommune gjennomførte Tromsø Museum ei sikringsutgravning i 2014. Undersøkelsene viste at grava var anlagt på et svaberg med ei naturlig bergrenne som gravkammer. Den gravlagte var utstyrt med et våpensett (øks, sverd og spyd), syv perler av glass, rav og glassfluss og hadde med seg ei hesteskoforma ringspenne med østlig ...
  • Fra steinalder til jernalder på Skålbunes : RV 17-prosjektet på Tverlandet, Bodø kommune, Nordland 

   Arntzen, Johan Eilertsen; Olsen, Morten; Grydeland, Sven Erik; Hole, Johan Terje (Research report; Forskningsrapport, 2008-05)
   RV 17 – prosjektet på Tverlandet har vært gjennomført av Tromsø museum, Universitetsmuseet – Seksjon for kulturvitenskap. Forberedelser, de arkeologiske undersøkelsene og etterarbeidet har tatt rundt to år, hvor utgravningene foregikk somrene 2006 og 2007. Det ble funnet to større boplasser fra steinalder. I tid ligger disse i siste del av boreal og første del av atlantisk tid. Tidligere er det ...
  • Fra vikingtid til brytningstid - En gårdsbosetning på Skålbunes 

   Olsen, Morten; Arntzen, Johan Eilertsen (Conference object; Konferansebidrag, 2007)
  • Jordbruksboplasser fra bronsealder og førromersk jernalder i Nord-Norge: Veien videre 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Chapter; Bokkapittel, 2012)
   Nord-Norge er en langstrakt landsdel med store regionale forskjeller, både når det kommer til bosetting, ressursutnyttelse, landskap og klima. Landsdelen har ei lang historie som et grenseområde mellom ulike folkeslag. Det er også i Nord- Norge det nordlige grenseområdet for den nordiske jordbruksbosettinga i bronsealder og førromersk jernalder finnes. En stor mengde pollenanalyser av ...
  • Jordbruksbosetting i bronsealder og førromersk jernalder på Kveøya i Nord-Norge 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Grunnlaget for kunnskapen vi i dag har om den tidlige jordbruksbosettinga i Norge er tett knyttet opp mot innføringa av maskinell flateavdekking som utgravingsmetode. Mens det metodiske gjennombruddet på landsbasis kom tidlig på 1980-tallet, tok det nesten 30 år før den første større utgravinga fant sted i Nord-Norge; på Kveøya i Sør-Troms. Resultatene fra dette prosjektet inkluderer omfattende ...
  • Kveøyprosjektet: arkeologiske undersøkelser på Hundstad i forbindelse med bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya i Kvæfjord kommune : årsrapport 2008 

   Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid (Research report; Forskningsrapport, 2009-03)
   De arkeologiske undersøkelsene på Kveøya er satt i gang som følge av reguleringsplanen for bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya. Undersøkelsen som er en forvaltningsgraving i regi av Tromsø Museum, foregår på Hundstadneset på Kveøya i Kvæfjord kommune i Troms. Prosjektet er planlagt innenfor en tidsramme fra sommeren 2008 til vinteren 2010, og inngår ved seksjon for kulturvitenskap ved Tromsø ...
  • Prøvestikk i innmark på Flakstad Prestegård sommeren 2012 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Som et ledd i undertegnedes PhD-prosjekt “The consolidation of farming in northern Norway” ble det den 26.07.2012 gjort befaringer og mindre prøvegravninger på Flakstad Prestegård i Flakstad kommune. Stedet ligger helt nord på Flakstadøya på en sandstrandflate mellom fjellet og havet og rett nord for Flakstad kirke fra 1700-tallet. Jordsmonnet består av fin flygesand og preges der hvor det ikke ...
  • Undersøkelse av mulig funnsted for halsekrager i Tennevik sommeren 2012 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Som et ledd i undertegnedes PhD-prosjekt “The consolidation of farming in northern Norway” ble det den 03.08.2012 gjort befaringer ved gården Tennevik i Skånland kommune, Troms fylke. Disse befaringene ble fulgt opp med mindre prøvegravninger den 26.08.2012. Hensikten bak undersøkelsen var å gjøre et forsøk på å påvise det eksakte funnstedet for TS.160a og b, et depot- eller offerfunn av to halsekrager ...