Now showing items 1-20 of 118

  • Pedagogisk entreprenørskap - en fremmed fugl i skolen 

   Håvardsen, Hilde Natalie Pedersen; Adolfsen, Tine Alice (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
   Vi ønsket å finne ut hva pedagogisk entreprenørskap er i skolen. Dette gjorde vi ved å foreta tekstanalyse av den generelle delen av LK06, samt støttedokumenter. Vi utførte også åpent intervju av to lærere og fire elever fra mellomtrinnet. I vår analyse av Generelle delen fant vi ut at begrepet pedagogisk entreprenørskap ikke blir nevnt direkte, men i stedet gjennom ord som kan hevdes å bety det ...
  • Lekser - ”en gammel tradisjon eller en nødvendighet i den norske skolen?” 

   Torbergsen, Anna-Marie Bensnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
   Oppgavens mål er å få lærernes syn på lekser i skolen samt deres vurdering om lekser nødvendig. Jeg ønsker med denne undersøkelsen å være med på å skape undring og sette i gang noen tankeprosesser hos både dagens og fremtidige lærere om deres leksepraksis. Problemstillingen for oppgaven er Lekser - ”en gammel tradisjon eller en nødvendighet i den norske skolen?” For å finne svar på min problemstilling ...
  • Hvordan skal vi møte framtiden? Pedagogisk entreprenørskap som arbeidsmåte 

   Tunset, Bendik Mikko (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   Målet med min forskning er å se hvordan pedagogisk entreprenørskap som arbeidsmåte kan bidra til mer meningsfylt læring for elever på en distriktskole med bruk av lokalsamfunn som tema. Entreprenørskap har lenge vært sett på som en måte å fornye norsk skole i møtet med det postmoderne samfunn. Likevel tyder forskning og egne erfaringer på at entreprenørskap ikke er blitt implementert i den daglige ...
  • ”At nettet fungerer, altså det må det gjøre” - Et prosjekt knyttet til hvordan bruk av IKT i klasserommet utfordrer rollen som klasseleder 

   Øyen, Eline Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   I dette prosjektet har jeg sett nærmere på hvordan bruk av IKT i klasserommet utfordrer rollen som klasseleder. Jeg har valgt å benytte en kvalitativ metode i form av forskningsintervju. Kategoriene i den didaktiske relasjonsmodellen er brukt som utgangspunkt for min intervjuguide. Jeg har ved hjelp av intervjuene samlet perspektivene til mine to deltakere med mål om innsikt og forståelse i et aktuelt ...
  • Alternativ muntlig kommunikasjon i matematikk. Fra et tradisjonelt til et alternativt muntlig kommunikasjonsmønster 

   Aronsen, Frederic (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   I masteroppgaven fokuseres det på alternativ muntlig kommunikasjon i matematikkundervisningen for elevene. Hensikten med undersøkelsen var å få en forståelse for hvordan det tradisjonelle IRF kommunikasjonsmønsteret (Lemke 1990:8, Grevholm 2013:241), som tradisjonelt er blitt brukt i matematikkundervisningen, kan endres ved at lærer legger til rette for alternativt muntlig kommunikasjon i ...
  • ”Ja, det er mye morsommere og da lærer man mye mer”. En studie om læringseffekt av lekser i engelskfaget 

   Røssland, Rikke Holta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan en kan arbeide med leksene i engelskfaget for å øke elevenes læringsutbytte på 7. trinn. Dette har jeg undersøkt ved å benytte meg av en kvalitativ metode med intervju av elever og samtale med engelsklærer. I tillegg har jeg benyttet meg av en aksjon, som ble planlagt med bakgrunn i elevintervjuene. Studiet tar utgangspunkt i tidligere ...
  • Stopp mobbingen! En studie om antimobbeprogrammet Zeros langtidsvirkende effekt på skolers forbyggende arbeid mot mobbing. 

   Karlsen, Charlotte; Fredriksson, Linn Marlen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   I denne studien har vi undersøkt om Zero-programmet har hatt langtidsvirkende effekt på skolens forebyggende arbeid. Vi har undersøkt hvilke tiltak fra Zeroprogrammet skolene har valgt å beholde og hvilke nye tiltak skolene har innført i sitt forebyggingsarbeid. Vår problemstilling er «På hvilken måte har antimobbeprogram langtidsvirkning hos skolens forebyggende arbeid mot mobbing?». Vi har valgt ...
  • Koding som digital grublis. En kvalitativ studie om hvordan elevenes læringsstrategier påvirkes gjennom programmering 

   Iversen, Susanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   Dette prosjektet viser hvordan læringsstrategiene til elevene påvirkes gjennom programmering i Scratch. Elevene jobber problemløsende, men benytter få problemløsningsstrategier. Prosjektet går ut på å undersøke om, og hvordan elever på mellomtrinnet jobber problemløsende i programmering, og om de benytter seg av de kjente problemløsningsstrategiene. Prosjektet er en kvalitativ studie hvor det er ...
  • Misoppfatninger om desimaltall. Kartlegging av misoppfatninger hos elever på 5-trinn og diagnostisk undervisning som metode for begrepsutvikling i desimaltall 

   Karlsen, Linn-Mari; Stark, Kathrine Bakkelund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   Misoppfatninger om desimaltall er et kjent fenomen i litteraturen. Derfor stilte vi oss undrende til hvilken grad dette forekommer i dagens klasserom. Problemstillingen for oppgaven var "På hvilken måte kan diagnostisk undervisning bidra til å avdekke misoppfatninger, slik at elevene kan utvikle begreper knyttet til desimaltall". Masteravhandlingens teoretiske referanseramme er konstruktivismen. ...
  • En studie av montessoripedagogikk. En kan ikke drasse med seg 17 epler hele livet 

   Vangen, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Med utgangspunkt i tilveksten av montessoriskoler i Norge har jeg valgt å utføre en kvalitativ studie der jeg har gått ut i skolen med et åpent blikk for å utforske montessoripedagogikken. Etter noen dager ute i observasjon ble jeg interessert i arbeid med materiell, og dette var det som skulle bli viktigst i mitt prosjekt. Gjennom observasjoner på 1.-3. trinn og intervju av montessoripedagoger har ...
  • "Her er rom for alle, men ikke for alt". En kvalitativ studie om organisering av undervisning til det beste for flerspråklige elever. 

   Li, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Utgangspunktet for mitt prosjekt er det økende mangfoldet i skolen, og jeg synes derfor det er viktig å sette fokus på de flerspråklige elevene. I denne masteroppgaven ønsker jeg å få et nærmere innblikk i skolehverdagen til de flerspråklige elevene i begynneropplæringen. Jeg har sett nærmere på hvordan lærerne organiserer undervisningen, og problemstillingen har som mål å søke svar på om de ...
  • Sosial inkludering for elever som mottar spesialundervisning. "Det er ikke barna som er spesielle, de har ikke spesielle behov, men de har noen behov som er spesielle" 

   Mørtsell, Karen Cecilie; Haugland, Camilla Falch (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Temaet for oppgaven vår, er å se på hvordan skolehverdagen ser ut for de elevene som mottar spesialundervisning. Hovedfokuset ligger på klassetilhørighet, og vår problemstilling er som følger: Hvordan ivaretar Fjæra skole sosial inkludering for elever som mottar spesialundervisning? For å svare på problemstillingen har vi samlet empiri ved Fjæra skole, vi ønsket å få reell tilgang til feltet, og var ...
  • Gården - en alternativ opplæringsarena. "Det var verdens gøyeste skoledag" 

   Pedersen, Sissel-Merete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Fra mine tidligere arbeidserfaringer med barn og dyr, har jeg sett gleden og verdien barn har av å være sammen med dyr. På bakgrunn av denne erfaringen, ville jeg se nærmere på temaet Inn på tunet og hvilke muligheter dette kan gi i skolesammenheng. Formålet med dette prosjektet var at jeg ønsket å få en dypere forståelse om hva samarbeidet med Inn på tunet-gårder går ut på, og å lære om hvordan ...
  • "En kan ikke lære å bygge lego uten legoklosser" - En kvalitativ studie om utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse 

   Isaksen, Silje Elisabeth Bjørklund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Dette prosjektet handler om profesjonsfaglig digital kompetanse med fokus på lærere og deres utvikling innenfor den profesjonsfaglige digitale kompetansen. Jeg har benyttet meg av det kvalitative forskningsintervjuet for å få en dypere innsikt i profesjonsfaglig digital kompetanse gjennom følgende forskningsspørsmål, Hvordan jobber lærere for å utvikle deres profesjonsfaglige digitale kompetanse? Hva ...
  • Tilpasset opplæring - Hva skjer når de er to? 

   Moan, Silje Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne masteroppgaven handler om økt lærertetthet og tilpasset opplæring. Den er knyttet til et prosjekt mellom Universitetet i Tromsø, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og Tromsø kommune. Det er inngått en partnerskapsavtale om forskning og utvikling (FoU) knyttet til om økt lærertetthet i begynneropplæringen kan gi bedre kvalitet på den tilpassede opplæringen. Jeg har hatt som mål å ...
  • Bruk av dataspill som motivasjon for læring. Hva skjer med barns motivasjon for læring ved bruk av dataspill som pedagogisk verktøy? 

   Sandal-Kristensen, Yvonne; Rørtveit, Carita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Dataspill er blitt et vanlig innslag i barns fritidsaktiviteter. Relativt mange timer i uken tilbringes foran en skjerm i et eller annet format. Det interessante med denne fritidssysselen er hvor engasjerte og konsentrerte barn er under spilling. De kan løse komplekse problemer og har en indre “drive” med det mål om å komme videre til neste nivå i spillets progress. Hvordan kan det ha seg at disse ...
  • "Lærer-i-rolle", et bidrag i skriveopplæringen? Pedagogisk utviklingsarbeid gjennom et aksjonsforskningsbasert singlecase-studie. 

   Brox, Åse Cecilie; Berglund, Kristine Olive (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Målsettingen med denne studien er å undersøke hvordan den dramapedagogiske metoden «Lærer-i-rolle» kan bidra i skriveopplæringen på småtrinnet. I masteroppgaven vil vi fokusere på hva metoden lærer-i-rolle tilførte skriveopplæringen. Problemstillingen vår belyser vi gjennom kvalitative forskningsmetoder i form av ulike typer kvalitative forskningsintervju, observasjoner og elevtekstanalyser. ...
  • Faktorer med betydning for matematikkprestasjoner på 4. trinn. En kvantitativ analyse av data fra TIMSS. 

   Hætta, Kai Ante (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   I denne masteroppgaven undersøker jeg sammenhengen mellom elevsvarene og matematikkskår i TIMSS for elever på 4.trinn i Norge. I dette arbeidet har jeg brukt de statistiske metodene; prinsipal minste kvadraters metode (PLS), korrelasjonsanalyser, prinsipal komponent analyse (PCA), kovariansanalyse og multippel lineær regresjon. Flere spørsmålsvariabler hadde sammenheng med matematikkskår og av ...
  • Drømmelæreren - en kvalitativ studie om ulike elevers drømmelærer 

   Bjørklund, Ulrikke Elise Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Jeg har i min oppgave tatt for meg hvordan ulike elever beskriver det mye omdiskuterte begrepet drømmelærer. Problemstillingen min lyder «På hvilken måte beskriver ulike elever sin drømmelærer?». Å være lærer handler i stor grad om bruk av klasseledelse. Klasseledelse et høyaktuelt tema i dagens skole som omfavner mye. Jeg valgte derfor ut hovedkategorier innenfor temaet som jeg mener er relevant i ...
  • Engelsk i den fådelte skolen. Tilpasset opplæring i engelskfaget med aldersblanding 

   Hundstad, Tom-Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   I denne oppgaven spør og drøfter jeg hvordan lærere ved en fådelt skole organiserer engelskundervisningen gjennom sin fortolkning av prinsippet om tilpasset opplæring. Oppgaven har basis i det sosiokulturelle perspektivet for læring, med teori grunnlagt i tilpasset opplæring, engelsk fagdidaktikk og aldersblanding i den fådelte skolen. Jeg har brukt observasjon og intervju som forskningsmetoder for ...