• § 9a- en forløper til et strengere regelverk i skolen? 

   Strand, Stian; Jenssen, Jonas Nicolai (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I denne studien undersøkes det hvilke muligheter og utfordringer § 9a gir for å forebygge mobbing. Vi har utført en kvalitativ intervjustudie. Vi har intervjuet to lærere, to rektorer og Mobbeombudet i Troms om mulighetene og utfordringene knyttet til § 9a. Informantene ble valgt på bakgrunn av deres arbeidsområder tilknyttet § 9a. Analysen av intervjuene har ført til kategorisering av pedagogiske ...
  • Alternativ muntlig kommunikasjon i matematikk. Fra et tradisjonelt til et alternativt muntlig kommunikasjonsmønster 

   Aronsen, Frederic (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   I masteroppgaven fokuseres det på alternativ muntlig kommunikasjon i matematikkundervisningen for elevene. Hensikten med undersøkelsen var å få en forståelse for hvordan det tradisjonelle IRF kommunikasjonsmønsteret (Lemke 1990:8, Grevholm 2013:241), som tradisjonelt er blitt brukt i matematikkundervisningen, kan endres ved at lærer legger til rette for alternativt muntlig kommunikasjon i ...
  • ”At nettet fungerer, altså det må det gjøre” - Et prosjekt knyttet til hvordan bruk av IKT i klasserommet utfordrer rollen som klasseleder 

   Øyen, Eline Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   I dette prosjektet har jeg sett nærmere på hvordan bruk av IKT i klasserommet utfordrer rollen som klasseleder. Jeg har valgt å benytte en kvalitativ metode i form av forskningsintervju. Kategoriene i den didaktiske relasjonsmodellen er brukt som utgangspunkt for min intervjuguide. Jeg har ved hjelp av intervjuene samlet perspektivene til mine to deltakere med mål om innsikt og forståelse i et aktuelt ...
  • Av og til er det greit å stå i bussen. Dramaforløpets muligheter for å fremme elevmedvirkning 

   Faukner, Hanne Sletten; Wulff, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
   Læreplanen vektlegger elevaktive arbeidsformer og skapende arbeid. Samtidig opplever vi at drama som læringsform brukes lite i undervisningen. Vi tenker dette blant annet skyldes mangel på dramafaglig kompetanse blant lærere. Målsettingen med denne studien har derfor vært å øke vår egen kompetanse. Forskning viser at dramaforløp som læringsform skaper engasjement og begeistring hos elevene. Med ...
  • Å møte framtidens kompetansebehov. En kvalitativ studie av pedagogisk entreprenørskap i skolen 

   Rushfeldt, Håvard Sotkajærvi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Oppgaven tar for seg pedagogisk entreprenørskap som begrep og fenomen i dagens skole. I forskningsprosessen har jeg tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: «Kan entreprenørskap være svaret på hvordan skolen kan imøtekomme framtidens kompetansebehov?» Jeg ønsket å se på hvorvidt pedagogisk entreprenørskap vil være svaret på hvordan skolen kan ivareta framtidens kompetansekrav i forhold til ...
  • Å snakke norsk som andrespråk. Er det bare i språkfag man er flerspråklig? 

   Teig, Vilde Therese; Sørbøen, Torun Rasmussen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   I denne masteroppgaven belyses de erfaringer lærere med elever med norsk som andrespråk i klassen fremhever som viktige. Spørsmålene som stilles er hvordan lærerne selv fremstiller sin egen kompetanse for å arbeide med elever med norsk som andrespråk, og hvilke utfordringer de beskriver at de har opplevd i organiseringen av opplæringen av disse elevene. Studien er kvalitativ med en fenomenologisk ...
  • Å vite hva som foregår... Med vurderingspraksis i klasserommet i fokus 

   Falstad, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-14)
   Formativ vurdering er en del av underveisvurdering, som er lovpålagt i forskrift for opplæringsloven. Formativ vurdering skal hjelpe elevene til å se egen læring og læringsprosess. Fokuset på bruk av vurdering i klasserommet har blitt større, og flere forskningsprosjekter har sett på hva som skal gjøres for at vurderingen blir en naturlig del av undervisningspraksisen til den norske læreren. I ...
  • Bruk av dataspill som motivasjon for læring. Hva skjer med barns motivasjon for læring ved bruk av dataspill som pedagogisk verktøy? 

   Sandal-Kristensen, Yvonne; Rørtveit, Carita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Dataspill er blitt et vanlig innslag i barns fritidsaktiviteter. Relativt mange timer i uken tilbringes foran en skjerm i et eller annet format. Det interessante med denne fritidssysselen er hvor engasjerte og konsentrerte barn er under spilling. De kan løse komplekse problemer og har en indre “drive” med det mål om å komme videre til neste nivå i spillets progress. Hvordan kan det ha seg at disse ...
  • Bruk av instructional scaffolding. Hvordan kan instructional scaffolding brukes som et verktøy i tilpasset opplæring 

   Gotliebsen, Joachim Kristiansen; Halvorsen, Bjørnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Bakgrunnen for denne studien er basert på observasjoner vi som lærerstudenter har observert i yrkespraksis, samt nasjonal forskning som dokumenterer læreryrkets høye stressfaktor. Læreryrket er mangfoldig og det er mange aspekter som tapper lærerens energi og gjør dem utbrent. En lærer skal stå i relasjon med mange, både elever, kolleger og hjemmet. Det er et økt krav til dokumentering som kommer i ...
  • "Den tar jo tid, men jeg ville ikke vært den foruten". Evalueringsboka, et redskap for formativ vurdering? 

   Pedersen, Steffen Skogvang; Brandvold, Bendik Befring (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Forskning fastslår at vurderingspraksis som setter elevene i sentrum har stor læringseffekt. Elevene bør i samråd med lærer vurdere egen læringsprosess, og på sikt være i stand til egenhendig å endre kurs og vurdere egne læringsmål. Disse prinsippene faller innenfor formativ vurdering. I forskning og politiske dokumenter blir formativ vurdering ofte omtalt i abstrakte ordelag, og det kan virke ...
  • "Det var bare stjerner overalt". En studie om bruk av observasjon for å identifisere evnerike elever og tilpasset opplæring 

   Johnsen, June Eliseussen; Johnsen, Annie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Målsetningen med denne masteravhandlingen er å få innsikt i hvordan lærere ser på det å skulle identifisere evnerike elever ved bruk av observasjon og hvordan de opplever å skulle tilpasse opplæringen til denne elevgruppen. Forskningsdesignet i studiet er fenomenologisk, fordi vi er opptatt av informantens opplevelser. Vi har anvendt et kvalitativt forskningsintervju som datainnsamlingsmetode, hvor ...
  • "Det var litt rart å begynne på skolen, men nå som jeg liksom vet hvordan det er å gå på skolen så er det jo greit!". En studie av hvordan barns behov ivaretas i overgangen fra barnehagen til skolen 

   Christensen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Overgang barnehage-skole kan for mange barn være en svært sårbar prosess som kan være både skremmende og vanskelig. De siste årene har overgangen blitt et større tema for staten da de har sett viktigheten av å ha gode rutiner på dette feltet. Omfattende forskning har blitt gjennomført og det har blitt skrevet rapporter for å gi innblikk i hvordan prosessen foregår i praksis. I disse rapportene er ...
  • Digital mobbing - hva er det? 

   Aders, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-24)
   I denne masteroppgaven undersøkes det hvordan elever, lærere og foreldre i barneskolen forstår og forholder seg til digital mobbing. Undersøkelsen ble gjort ved at elever i 6. og 7. klasse skrev fortellinger om digital mobbing mens fem lærere og to foreldre i grupper ble intervjuet om temaet. Analysen av elevtekstene og intervjuene viser at det går et skille mellom barne- og voksengenerasjonen i ...
  • "Distriktsskoler er hjerte i bygda". Om samarbeid mellom distriktsskoler 

   Sæbø, Mariell Bergh; Jessen, Ann Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
   Målsetningen med denne avhandlingen er; å bidra med en innsikt i hvordan distriktsskoler kan samarbeide for å forhindre nedleggelse. Vi ser på hvordan distriktsskoler utfører samarbeid og hvilke hjelpemidler som brukes. Det profesjonsfaglige fokuset er på samarbeidet mellom distriktsskoler, lærere, og elever. Vi har forsket på temaet gjennom en kvalitativ studie, der vi intervjuet fire ansatte ved ...
  • Drømmelæreren - en kvalitativ studie om ulike elevers drømmelærer 

   Bjørklund, Ulrikke Elise Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Jeg har i min oppgave tatt for meg hvordan ulike elever beskriver det mye omdiskuterte begrepet drømmelærer. Problemstillingen min lyder «På hvilken måte beskriver ulike elever sin drømmelærer?». Å være lærer handler i stor grad om bruk av klasseledelse. Klasseledelse et høyaktuelt tema i dagens skole som omfavner mye. Jeg valgte derfor ut hovedkategorier innenfor temaet som jeg mener er relevant i ...
  • Du må være litt som en blekksprut. En studie om sammenhenger mellom dramafaglig undervisningsmetode og proaktiv klasseledelse 

   Andersen, Kamilla Dyrstad; Paulsen, Vilde Flermoen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Drama kan for mange virke litt skremmende, og det å skulle være klasseleder når en slik arbeidsmetode integreres i læringsarbeidet kan føles som en utfordrende oppgave. Man tenker ofte tilbake på skuespill, teater eller fremføringer foran andre. Dette er bare en brøkdel av hva drama egentlig innebærer. Vi tror at mange kan kjenne seg igjen i det vi presenterer, og vi håper at studien kan bidra til ...
  • Eksemplets makt og frigjørende pedagogikk i LK06 

   Johnsen, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-13)
   Denne masteroppgaven har til hensikt å bidra til å belyse potensialet for lokalorientert pedagogikk i den norske skolen. Forskningsinteressen ligger i å finne ut om lokalorientert pedagogikk kan være et verktøy i arbeidet med tilpasset opplæring og kompetanseoppnåelse. Videre vil det fokuseres på hvilke muligheter og utfordringer som knyttes til dette. Forskningsstrategisk har det vært benyttet ...
  • Elever med ekstraordinært læringspotensial. Hvem er de og hvordan tilpasse opplæringen for dem? 

   Henriksen, Nina Mari; Hansen, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-12)
   Målsetningen med denne studien er å bidra til økt kunnskap om elever med ekstraordinært læringspotensial. Vi har gjennomført en kvalitativ studie hvor vi undersøker hvordan en kan identifisere elevgruppen og tilpasse opplæringen etter deres behov. Vi har også sett på hvilke konsekvenser det kan føre med seg dersom dette ikke skjer. Elevgruppen kan være høyt presterende, men er ikke nødvendigvis det. ...
  • "En kan ikke lære å bygge lego uten legoklosser" - En kvalitativ studie om utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse 

   Isaksen, Silje Elisabeth Bjørklund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Dette prosjektet handler om profesjonsfaglig digital kompetanse med fokus på lærere og deres utvikling innenfor den profesjonsfaglige digitale kompetansen. Jeg har benyttet meg av det kvalitative forskningsintervjuet for å få en dypere innsikt i profesjonsfaglig digital kompetanse gjennom følgende forskningsspørsmål, Hvordan jobber lærere for å utvikle deres profesjonsfaglige digitale kompetanse? Hva ...
  • En studie av montessoripedagogikk. En kan ikke drasse med seg 17 epler hele livet 

   Vangen, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Med utgangspunkt i tilveksten av montessoriskoler i Norge har jeg valgt å utføre en kvalitativ studie der jeg har gått ut i skolen med et åpent blikk for å utforske montessoripedagogikken. Etter noen dager ute i observasjon ble jeg interessert i arbeid med materiell, og dette var det som skulle bli viktigst i mitt prosjekt. Gjennom observasjoner på 1.-3. trinn og intervju av montessoripedagoger har ...