Now showing items 1-20 of 141

  • § 9a- en forløper til et strengere regelverk i skolen? 

   Strand, Stian; Jenssen, Jonas Nicolai (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I denne studien undersøkes det hvilke muligheter og utfordringer § 9a gir for å forebygge mobbing. Vi har utført en kvalitativ intervjustudie. Vi har intervjuet to lærere, to rektorer og Mobbeombudet i Troms om mulighetene og utfordringene knyttet til § 9a. Informantene ble valgt på bakgrunn av deres arbeidsområder tilknyttet § 9a. Analysen av intervjuene har ført til kategorisering av pedagogiske ...
  • Alternativ muntlig kommunikasjon i matematikk. Fra et tradisjonelt til et alternativt muntlig kommunikasjonsmønster 

   Aronsen, Frederic (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   I masteroppgaven fokuseres det på alternativ muntlig kommunikasjon i matematikkundervisningen for elevene. Hensikten med undersøkelsen var å få en forståelse for hvordan det tradisjonelle IRF kommunikasjonsmønsteret (Lemke 1990:8, Grevholm 2013:241), som tradisjonelt er blitt brukt i matematikkundervisningen, kan endres ved at lærer legger til rette for alternativt muntlig kommunikasjon i ...
  • ”At nettet fungerer, altså det må det gjøre” - Et prosjekt knyttet til hvordan bruk av IKT i klasserommet utfordrer rollen som klasseleder 

   Øyen, Eline Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   I dette prosjektet har jeg sett nærmere på hvordan bruk av IKT i klasserommet utfordrer rollen som klasseleder. Jeg har valgt å benytte en kvalitativ metode i form av forskningsintervju. Kategoriene i den didaktiske relasjonsmodellen er brukt som utgangspunkt for min intervjuguide. Jeg har ved hjelp av intervjuene samlet perspektivene til mine to deltakere med mål om innsikt og forståelse i et aktuelt ...
  • Av og til er det greit å stå i bussen. Dramaforløpets muligheter for å fremme elevmedvirkning 

   Faukner, Hanne Sletten; Wulff, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
   Læreplanen vektlegger elevaktive arbeidsformer og skapende arbeid. Samtidig opplever vi at drama som læringsform brukes lite i undervisningen. Vi tenker dette blant annet skyldes mangel på dramafaglig kompetanse blant lærere. Målsettingen med denne studien har derfor vært å øke vår egen kompetanse. Forskning viser at dramaforløp som læringsform skaper engasjement og begeistring hos elevene. Med ...
  • «Å finne sin plass på ny». En kvalitativ studie om overgangen mellom barne- og ungdomsskolen 

   Hansen, Keiy Celorico (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-26)
   I Norge ønsker myndighetene at skoleløpet fra 1.klasse og til elevene får vitnemål fra videregående skole, skal anses som, og oppleves som en helhet. Elevene må likevel gjennomgå opp til to overganger mellom opplæringssted, og den fra barne- til ungdomsskole er én av dem. Problemstillingen for mitt prosjekt lyder som følger: Hvordan blir elevenes sosiale omstilling fra barne- til ungdomsskolen ...
  • Å forberede elever på å mestre livet. En kvalitativ studie av læreres erfaringer med skoleprogrammet LINK og Følelsesskolen i et livsmestringsperspektiv 

   Bjørvik, Nora Johanne; Bratbak, Linn Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke styrker og svakheter lærere erfarer med skoleprogrammet LINK – livsmestring i norske klasserom, og hvilke erfaringer lærere har med Følelsesskolen i LINK i arbeidet med emosjonell kompetanse. Hensikten er å belyse hvordan skoleprogrammet LINK kan bidra som et helsefremmende tiltak i forhold til det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring» ...
  • "Å mestre skolen er å mestre livet". En kvalitativ studie om hvordan arbeid med elevers selvoppfatning kan fremme livsmestring blant elever i barneskolen 

   Pettersen, Martine; Johansen, Marte Djupvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   I denne masteroppgaven belyses forhold som fremstår sentrale i arbeidet med elevers selvoppfatning, med tanke på å skulle fremme livsmestring hos elever i barneskolen. Målsettingen med studien er å bidra til ny og fremtidsrettet forskning på dette fagfeltet, i forkant av fagfornyelsen som gjelder fra høsten 2020. I søken etter sentrale forhold ses det på sammenhenger mellom samfunnets utfordringsbilde ...
  • Å møte framtidens kompetansebehov. En kvalitativ studie av pedagogisk entreprenørskap i skolen 

   Rushfeldt, Håvard Sotkajærvi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Oppgaven tar for seg pedagogisk entreprenørskap som begrep og fenomen i dagens skole. I forskningsprosessen har jeg tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: «Kan entreprenørskap være svaret på hvordan skolen kan imøtekomme framtidens kompetansebehov?» Jeg ønsket å se på hvorvidt pedagogisk entreprenørskap vil være svaret på hvordan skolen kan ivareta framtidens kompetansekrav i forhold til ...
  • Å snakke norsk som andrespråk. Er det bare i språkfag man er flerspråklig? 

   Teig, Vilde Therese; Sørbøen, Torun Rasmussen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   I denne masteroppgaven belyses de erfaringer lærere med elever med norsk som andrespråk i klassen fremhever som viktige. Spørsmålene som stilles er hvordan lærerne selv fremstiller sin egen kompetanse for å arbeide med elever med norsk som andrespråk, og hvilke utfordringer de beskriver at de har opplevd i organiseringen av opplæringen av disse elevene. Studien er kvalitativ med en fenomenologisk ...
  • Å tilpasse opplæringen i arbeidet med muntlige presentasjoner. En casestudie om hvordan lærerne arbeider for å tilpasse arbeidet med muntlige ferdigheter 

   Johansen, Line Hågensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-30)
   Formålet med denne mastergradsavhandlingen er å undersøke hvordan lærere tilpasser opplæringen i arbeidet med muntlige presentasjoner. For å svare på problemstillingen min har jeg valgt en kvalitativ tilnærming, med intervju og observasjon som metode for datainnsamling. Observasjonen ble gjennomført i en 4.klasse, hvor jeg fulgte en gruppe på 12 elever. Jeg har vært en observatør i klassen fra ...
  • Å vite hva som foregår... Med vurderingspraksis i klasserommet i fokus 

   Falstad, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-14)
   Formativ vurdering er en del av underveisvurdering, som er lovpålagt i forskrift for opplæringsloven. Formativ vurdering skal hjelpe elevene til å se egen læring og læringsprosess. Fokuset på bruk av vurdering i klasserommet har blitt større, og flere forskningsprosjekter har sett på hva som skal gjøres for at vurderingen blir en naturlig del av undervisningspraksisen til den norske læreren. I ...
  • Boltrelek og utvikling av sosial kompetanse – Et elevperspektiv 

   Vestå, Andreas Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   I denne studien undersøkes det hvilke muligheter og utfordringer boltrelek gir for utvikling av sosial kompetanse i skolen ved å innta et elevperspektiv. Hensikten med studien er å gi innsikt og forståelse i boltrelek og sosial kompetanse ved å løfte fram elevperspektivet, som ofte blir oversett. Studien er en kvalitativ studie med en hermeneutisk tilnærming. Studiens empiri består at tre ...
  • Bruk av dataspill som motivasjon for læring. Hva skjer med barns motivasjon for læring ved bruk av dataspill som pedagogisk verktøy? 

   Sandal-Kristensen, Yvonne; Rørtveit, Carita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Dataspill er blitt et vanlig innslag i barns fritidsaktiviteter. Relativt mange timer i uken tilbringes foran en skjerm i et eller annet format. Det interessante med denne fritidssysselen er hvor engasjerte og konsentrerte barn er under spilling. De kan løse komplekse problemer og har en indre “drive” med det mål om å komme videre til neste nivå i spillets progress. Hvordan kan det ha seg at disse ...
  • Bruk av instructional scaffolding. Hvordan kan instructional scaffolding brukes som et verktøy i tilpasset opplæring 

   Gotliebsen, Joachim Kristiansen; Halvorsen, Bjørnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Bakgrunnen for denne studien er basert på observasjoner vi som lærerstudenter har observert i yrkespraksis, samt nasjonal forskning som dokumenterer læreryrkets høye stressfaktor. Læreryrket er mangfoldig og det er mange aspekter som tapper lærerens energi og gjør dem utbrent. En lærer skal stå i relasjon med mange, både elever, kolleger og hjemmet. Det er et økt krav til dokumentering som kommer i ...
  • "Den tar jo tid, men jeg ville ikke vært den foruten". Evalueringsboka, et redskap for formativ vurdering? 

   Pedersen, Steffen Skogvang; Brandvold, Bendik Befring (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Forskning fastslår at vurderingspraksis som setter elevene i sentrum har stor læringseffekt. Elevene bør i samråd med lærer vurdere egen læringsprosess, og på sikt være i stand til egenhendig å endre kurs og vurdere egne læringsmål. Disse prinsippene faller innenfor formativ vurdering. I forskning og politiske dokumenter blir formativ vurdering ofte omtalt i abstrakte ordelag, og det kan virke ...
  • "Det er viktig for meg med tilbakemeldinger". Underveisvurdering fra et elevperspektiv 

   Hansen, Cecilie Terese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
   I masteravhandlingen har jeg utført en kvalitativ studie med fokus på underveisvurdering fra et elevperspektiv. Observasjon og gruppeintervju er benyttet som metode i 5. klasse, fra to forskjellige skoler. Målet har vært å belyse hvordan elevene oppfatter underveisvurderingen i sin hverdag. For å besvare dette har jeg benyttet tre forskningsspørsmål: «Hvordan bidrar underveisvurdering til at elevene ...
  • Det flerkulturelle klasserom - berikende og utfordrende. En kasusstudie om tilpasset og inkluderende opplæring i en distriktskole med mange flerspråklige elever 

   Isaksen, Eva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   I denne oppgaven presenteres en casestudie som har som formål å belyse hvordan lærere på barnetrinnet opplever å arbeide i en klasse med mange minoritetselever. Fokusområdene og problemstillingen for oppgaven er «Hvordan opplever lærere på barnetrinnet å tilrettelegge for en inkluderende og tilpasset opplæring for minoritetselever?». Datamaterialet ble samlet inn gjennom tre semistrukturerte ...
  • "Det var bare stjerner overalt". En studie om bruk av observasjon for å identifisere evnerike elever og tilpasset opplæring 

   Johnsen, June Eliseussen; Johnsen, Annie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Målsetningen med denne masteravhandlingen er å få innsikt i hvordan lærere ser på det å skulle identifisere evnerike elever ved bruk av observasjon og hvordan de opplever å skulle tilpasse opplæringen til denne elevgruppen. Forskningsdesignet i studiet er fenomenologisk, fordi vi er opptatt av informantens opplevelser. Vi har anvendt et kvalitativt forskningsintervju som datainnsamlingsmetode, hvor ...
  • «Det var lettere for meg å tenke at jeg bare var dum». En studie om tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker 

   Holkestad, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
   Skolehverdagen til elever med lese- og skrivevansker kan bli svært utfordrende når elevene ikke får den hjelpen de trenger. Jeg har selv dysleksi, og vet fra erfaring hvor utfordrende det kan være. Dette vekket min interesse for å undersøke tema lese- og skrivevansker nærmere. Formålet med studien er å belyse hvordan lærere arbeider for å tilpasse undervisningen for elever med lese- og skrivevansker. ...
  • "Det var litt rart å begynne på skolen, men nå som jeg liksom vet hvordan det er å gå på skolen så er det jo greit!". En studie av hvordan barns behov ivaretas i overgangen fra barnehagen til skolen 

   Christensen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Overgang barnehage-skole kan for mange barn være en svært sårbar prosess som kan være både skremmende og vanskelig. De siste årene har overgangen blitt et større tema for staten da de har sett viktigheten av å ha gode rutiner på dette feltet. Omfattende forskning har blitt gjennomført og det har blitt skrevet rapporter for å gi innblikk i hvordan prosessen foregår i praksis. I disse rapportene er ...