Now showing items 1-20 of 399

  • Et affektivt fokus på faglige, interaktive samtaler i matematikk 

   Bremset, Rune (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2015-05-09)
   Avhandlingens tema er faglige, interaktive samtaler i matematikk, der elevenes forestilling av forventning om mestring er hovedfokus. Prosjektets forskningsspørsmål er: Hvordan kan elevers forestillinger av forventning om mestring relateres til deres deltakelse i faglige, interaktive samtaler i matematikk? Hensikten med prosjektet er å få en dypere forståelse av faktorer som påvirker den muntlige ...
  • Hvordan påvirkes matematikkundervisningen av antall elever i klassen? En sammenligning av en liten og stor klasse, med fokus på matematisk innhold, tidsbruk, elevaktivitet og hjelp fra læreren 

   Bjerkmo, Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
   Hvordan påvirkes matematikkundervisningen av antall elever i klassen?, er en kvalitativ studie hvor det sees på hvordan antall elever kan påvirke fire faktorer (matematisk fremstilling, tidsbruk og deltakelse og hjelp fra læreren) av matematikkundervisningen i to 5. klasses matematikkundervisning. Problemstillingen for studiet er: Hvordan påvirkes matematikkundervisningen av antall elever i klassen? ...
  • Dysleksivennlig skole - en god skole for alle. En beskrivelse av en dysleksivennlig skole 

   Salin, Leena-Mari Iversen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
   Oppgavens formål er å avdekke kjennetegn ved dysleksivennlige skoler og deres praksis. Problemstillingen for oppgaven er "hva kjennetegner en dysleksivennlig skole?" Med fokus på leseopplæring og skoleutvikling er målet å beskrive en skole som har fått utmerkelse som dysleksivennlig skole. Gjennom en casebeskrivelse og analyse av sentrale funn har jeg kommet frem til kjennetegn ved skolens praksis, ...
  • Elevers bruk av historiefaglige nøkkelbegreper. Hvordan operasjonaliserer elever på femte trinn nøkkelbegreper i sine besvarelser av historiske spørsmål? 

   Losnedahl, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   Jeg har i denne oppgaven undersøkt hvordan elever i femteklasse operasjonaliserer nøkkelbegreper i sine besvarelser av historiske spørsmål. Dette er da nøkkelbegreper innenfor historiefaget, som skal hjelpe elevene å analysere historiske hendelser. Jeg har undersøkt elevenes bruk av kilde-, empati- og endringsbegrepet. I tillegg til å se på hvordan elevene benyttet begrepene, ville jeg sammenligne ...
  • Lesing som grunnleggende ferdighet i samfunnsfag. Hvordan forstår et utvalg samfunnsfaglærere lesing som grunnleggende ferdighet i samfunnsfag? 

   Mathisen, Ingrid Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   Tema for denne oppgaven er lesing som grunnleggende ferdighet i samfunnsfag, og problemstillingen som er belyst er: Hvordan forstår et utvalg samfunnsfaglærere lesing som grunnleggende ferdighet i samfunnsfag? I tillegg er problemstillingen utbygd med forskningsspørsmål som forsøker å se tematikken fra flere synsvinkler. De omhandler begreper som leseferdighet og lesekompetanse i tilknytning til ...
  • Hva kan nasjonale prøver fortelle om norske elevers prestasjoner i regning og brøk? En utforskende studie av nasjonale prøver i regning 2014 

   Torbergsen, Kristina; Brandsegg, Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   Denne masterstudien i matematikkdidaktikk forsøker å besvare problemstillingen: Hva kan nasjonale prøver fortelle om norske elevers prestasjoner i regning og brøk? Dette blir knyttet opp mot hvilken innvirkning alder, kjønn og bosted har på norske elevers prestasjoner, samt brøkutvikling over tid. Utvalget har bestått av omtrent 170 000 norske elever på femte, åttende og niende trinn som gjennomførte ...
  • Hvordan kan elevers ferdigheter i algebra måles detaljert? En kvalitativ kartlegging av 215 elever på tiende trinns ferdigheter i algebra 

   Petersen, Ingvill Jensaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   Forskningen presentert i denne oppgaven er gjennomført på bakgrunn av dårlige resultater i internasjonale undersøkelser, særlig i algebra. Problemstillingen er «Hvordan kan jeg måle elevers algebraferdigheter detaljert?» For måle elevers algebraferdigheter utformet jeg en kartleggingsprøve. Kartleggingsprøven bygger på Kierans (2007) GTG-modell, som deler algebraiske aktiviteter inn i genererende, ...
  • Kompetanse, læreplanen og samarbeid. En kvalitativ undersøkelse av utfordringer lærere peker på i overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen 

   Lind, Julie Ingeborg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne kvalitative undersøkelsen tok utgangspunkt i forskningsspørsmålet: ”Hvilke utfordringer peker matematikklærere på i overgangen mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet? ” Bakgrunnen kom fra internasjonale undersøkelsers resultater som viser at elever sliter i algebra. Hensikten var å belyse hvilke utfordringer lærene pekte på i overgangen. Jeg benyttet jeg meg av intervju som metode for å belyse ...
  • «Arbeid med tre i kunst og håndverk i Tromsøskolen.» Sentrumstapping som sammenføyningsteknikk 

   Hofsøy, Sander Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne masteroppgaven har fokus på hvorvidt det legges til rette for treundervisning i Tromsøskolen, samt hvordan sentrumstapper som sammenføyningsteknikk kan oppleves som funksjonell og dekorativ. Målet med denne undersøkelsen er å få kunnskaps om faginnhold og undervisningspraksis i tre, samt hvordan det undervises i ulike sammenføyningsteknikker i tre i Tromsøskolen. Oppgaven består av en teoretisk ...
  • Using pre-speaking activities to increase pupils’ oral confidence in English 

   Skardal, Ida-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   The purpose of the present study is to examine the effect of ‘The English Mode’ (TEM) in increasing pupils’ oral confidence in English. TEM is a self-constructed method, which contains pre-speaking activities that focus on authentic and spontaneous communication. Observation and experiences in schools show that many pupils do not participate orally in class, and are reluctant to speak English during ...
  • «Det hadde vært enklere å organisere en skole som bare var norsk …» Organisering av språkopplæring i samisk og norsk 

   Fagerli, Birgitte; Fagerli, Vibeke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne masteroppgaven handler om tre ulike skolers erfaringer knyttet til organisering av språkopplæring i fagene samisk og norsk. All opplæring i skolen er planlagt og organisert med utgangspunkt i læreplanverkene Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2006 – samisk. Et mål i læreplanene i samisk og norsk er å utvikle elevene til funksjonelle tospråklige talere. Formålet med prosjektet er å finne ...
  • FN-rollespill i samfunnsfaget - en elevaktiv arbeidsform for stort læringsutbytte – også på ungdomsskolenivå 

   Nesland, Erlend Takle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne mastergradsavhandlingen bygger på data fra undersøkelser om pedagogisk bruk av FN-rollespillet. Arbeidet med mastergradsprosjektet startet høsten 2014. For å forstå modellen FN-rollespill som undervisnings- og læringsform, inkluderer min metodologi observasjoner av gjennomføringen av rollespillet. De tre nivåene som ble undersøkt var ungdomstrinnet, videregående skole og lærerutdanningen. ...
  • Aldersblandet nivådifferensiering i matematikk. En kvalitativ studie av læreres oppfatning av nivådifferensiering i matematikk 

   Eidissen, Thomas Frantzen; Johansen, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Sammendrag Problemstillingen for denne masteroppgaven er følgende: ”Hva kjennetegner læreres oppfatning av nivådifferensiering i matematikk?”. Vi har med utgangspunkt i denne problemstillingen undersøkt en metode for å drive nivådifferensiert undervisning i matematikk, ved en aldersblandet baseskole. Vi har gjennom studien hatt et fokus på hvordan nivådifferensiering kan være en fordel for flinke ...
  • Det gjensidige samspill mellom lærer og film. En film kan ikke stå på egne ben 

   Kristoffersen, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i ”Hvordan øke læringsutbyttet ved mer bevisst pedagogisk bruk av film som læringsressurs i samfunnsfagundervisningen?”. Dette spørsmålet ble forsøkt svart med tre utdypende spørsmål om filmsjanger, didaktiske valg med film som læringsressurs, og om noen disipliner i samfunnsfag er bedre tjent med film enn andre. Oppgaven baserer seg på teori fra flere forfattere ...
  • Elevers matematiske forklaringer - Praktisk og matematisk baserte likheter og ulikheter 

   Johnsen, Esben; Olsen, Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   I denne teksten fokuserer vi på elevenes forklaringer i matematikk. Gjennom deltakende observasjon fant vi ut at elever på 8.klassetrinn forklarer seg på et ulikt teknisk nivå i elevstyrte og lærerstyrte kontekster. Størst variasjon i forklaringene fant vi når samtalen var lærerstyrt, og her kom det frem at enkelte spørsmål satte elevene i en forklaringssituasjon hvor de ikke kunne gjøre rede for ...
  • En komparativ studie av matematikkoppgaver i et norsk og et finsk læreverk 

   Johnsen, Marthe Kristin Mathisen; Storaas, Ane Evensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Dette er en masteroppgave i matematikkdidaktikk som sammenligner ett matematikklæreverk for ungdomstrinnet fra Norge og ett fra Finland. På bakgrunn av Finland sine gode resultater i de internasjonale undersøkelsene TIMSS og PISA, ville vi undersøke problemstillingen: Hvilke læringsmuligheter får norske og finske elever gjennom lærebøker i matematikk? • Hvilke kognitive ferdigheter og kognitive ...
  • "Kulturelle ulikheter gjør livet mer verdifullt." En kasusstudie om flerkulturelle perspektiver i norskfaget 

   Carlsen, Ida Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne masteroppgaven har til hensikt å belyse og beskrive det flerkulturelle perspektivet i norskfaget gjennom en kasusstudie hvor et variert utvalg kvalitative metoder tas i bruk: dokumentanalyser, utforskende samtaler, klasseromsobservasjon og kvalitativt intervju. Studien har hatt et spesielt fokus på arbeid med tekster som kan tematisere kulturelt mangfold på ulike måter, og den avgrenser seg ...
  • Når is framstår som hardt vann. Om metaforer i elevtekster skrevet av minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet 

   Dørum, Vegard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Metaforer er ofte noe som er problematisk når man snakker om minoritetspråklige elever og skriveopplæring på andrespråket, og denne teksten utfordrer problemtenkingen rundt temaet. Teksten handler om læreres erfaringer med metaforer i skriveopplæringen av minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet: om metaforer blir brukt skriftlig av minoritetsspråklige elever, hvordan de kan deles inn, hvordan ...
  • Minoritetsspråklige elever i matematikk. En kvalitativ studie av minoritetsspråklige elevers divisjonsstrategier 

   Skrivervik, Marte; Lotternes, Ingrid Wikeland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne studien har tittelen: Minoritetsspråklige elever i matematikk. Hensikten med studien er å bedre forståelsen av hvordan minoritetsspråklige elever løser divisjonsoppgaver innenfor naturlige tall. Vi har hatt fokus både på hvordan elevene tenker når de løser divisjonsoppgaver, og hvordan deres flerspråklighet påvirker oppgaveløsningen. Studien tar utgangspunkt i et konstruktivistisk kunnskapssyn, ...
  • "Jeg har opplevd mye skriveglede. Sikkert nok til å fylle hele jorda!" Et digitalt samskrivingsprosjekt på mellomtrinnet 

   Ringerike, Thea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne masteroppgaven omhandler digital samskriving blant mellomtrinnselever, og har fokus på skriveglede og samarbeidslæring. Studien ble gjennomført i to klasser på femte årstrinn, og datamaterialet består av observasjonsnotater og elevlogger. Hovedspørsmålet som belyses er som følger: Hvordan påvirker digital samskriving elevers skriveglede på mellomtrinnet? Dessuten var det også et mål å finne ...