Now showing items 1-20 of 248

  • Aldersblandet nivådifferensiering i matematikk. En kvalitativ studie av læreres oppfatning av nivådifferensiering i matematikk 

   Eidissen, Thomas Frantzen; Johansen, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Sammendrag Problemstillingen for denne masteroppgaven er følgende: ”Hva kjennetegner læreres oppfatning av nivådifferensiering i matematikk?”. Vi har med utgangspunkt i denne problemstillingen undersøkt en metode for å drive nivådifferensiert undervisning i matematikk, ved en aldersblandet baseskole. Vi har gjennom studien hatt et fokus på hvordan nivådifferensiering kan være en fordel for flinke ...
  • Algebra på nye veier. En kvalitativ studie av elevers tenkemåter etter å ha spilt algebraspillet DragonBox 

   Fandin, Lise Setsaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   Høsten 2015 ble jeg introdusert for et algebraspill for smarttelefoner og nettbrett som går under navnet DragonBox 12 +. Spillet er tilpasset elever fra barneskolen og opp til videregående, uavhengig hvilket nivå eleven ligger på. Firmaet WeWantToKnow har tatt utgangspunkt i at elever er naturlige oppdagere, og i spillet får de mulighet til å eksperimentere med ligninger i sitt eget tempo. Ved hjelp ...
  • Algoritmisk tenkning i matematikk. En kvalitativ casestudie om hva som kjennetegner elevers algoritmiske tenkning 

   Olafsen, Elisabeth Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-27)
   Fra høsten 2020 ble programmering og algoritmisk tenkning tatt inn i læreplanen i matematikk. Algoritmisk tenkning blir løftet fram som en viktig ferdighet for å lykkes med programmering, men blir også sett på som en viktig problemløsningsmetode i matematikk. Dette mastergradsprosjektet undersøker hva som kjennetegner elevers algoritmiske tenkning når arbeider med en geometrioppgave med blokkbasert ...
  • Alle er så gode som de er. En kvalitativ studie av matematisk kompetanse hos lavt presterende elever 

   Ditløvsen, Steffen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Norske elevers resultater har gitt grobunn for begrepet ”svake elever”. Dette begrepet har engasjert meg til å se nærmere på hvordan matematisk kompetanse elever som blir kategorisert som ”svake elever” har. I oppgaven bruker jeg begrepet lavt-presterende elever med tilhørende definisjon fra PISA. For å gjøre oppgaven mer fokusert har jeg konsentrert meg om få elever og to matematiske kompetanser ...
  • «Arbeid med tre i kunst og håndverk i Tromsøskolen.» Sentrumstapping som sammenføyningsteknikk 

   Hofsøy, Sander Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne masteroppgaven har fokus på hvorvidt det legges til rette for treundervisning i Tromsøskolen, samt hvordan sentrumstapper som sammenføyningsteknikk kan oppleves som funksjonell og dekorativ. Målet med denne undersøkelsen er å få kunnskaps om faginnhold og undervisningspraksis i tre, samt hvordan det undervises i ulike sammenføyningsteknikker i tre i Tromsøskolen. Oppgaven består av en teoretisk ...
  • Argumentasjon i matematikk - En kvalitativ studie om elevers argumentasjon på 10. trinn 

   Lecomte, Sebastien; Suhr, Steinar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
   Our study explored how students reason in relation to work with mathematical problems. The purpose is the highlight/illuminate how argumentation occurs and unfolds. The research question is: What characterizes students’ argumentation in work with mathematical problems in 10th grade. This study has used qualitative methods to collect empirical data in the form of observation of two student groups. ...
  • Argumentasjonsferdigheit i naturfag. Samspel mellom naturfagleg kunnskap og undervisingsmetodar som fremjar argumentasjonsferdigheit . 

   Sæleset, Johannes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne studien ser på korleis tre undervisingsmetodar i kombinasjon betra argumentasjonsferdigheita til elevar i ein klasse på 9./10. trinn. Undervisingsmetodane som studien fokuserar på er grubleteikningar, rollespel og studentresponssystem. Studien er kvalitativ og det mest sentrale datamaterialet er lydopptak frå gruppediskusjonar med åtte elevar før og etter to undervisingsperiodar i klassen. ...
  • Assessment for Learning of Oral Skills in the English Subject 

   Johansen, Åse Jannie Meyer; Olsen, Kjetil Bjørner (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   This study investigates how teachers of English understand 'assessment for learning' and how they apply that knowledge in their practice with oral skills in the English subject. The Norwegian Directorate for Education and Training (2014, pp.2-3) found that the assessment practice in basic training was in need for development and aimed to manage this by increasing the competence and understanding of ...
  • Audiobooks to improve reading enjoyment 

   Sætrum, Marius Brasøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Sammendrag Denne studien undersøkte hvordan elever responderte til å lese en bok på engelsk mens de hørte på lydboken samtidig. Gjennom diskusjoner og opphetede debatter, var elevene veldig begeistret for boken. Men, det er mulig at det var mer boken enn lydboken som førte til at elevene var så engasjerte. Forskingsspørsmålene er som følger: Vil bruken av lydbøker mens man leser ha en positiv ...
  • Å lykkes med Forskerspiren. En studie om implementering av hovedområdet Forskerspiren i naturfaglæreres undervisningspraksis. 

   Pedersen, Ragnhild Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   Denne studien retter et positivt blikk på implementering av forskerspiren, et hovedområde i læreplanen for naturfag (LK06). Det er viktig og aktuelt, å prøve og avdekke hvilke faktorer som kan bidra til en vellykket implementering i en organisasjon som skolen. Formålet med forskningsprosjektet er å bidra med innsikt i hvordan lærere kan lykkes med implementering av forskerspiren, og hvilke faktorer ...
  • Å lære bort divisjon med brøk. Hvordan forklarer matematikklærere i ungdomsskolen sin undervisning i emnet divisjon med brøk? 

   Vedvik, Ole Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-12)
   I dette mastergradsprosjektet har jeg sett nærmere på hvordan lærere forklarer sin undervisning knyttet til emnet divisjon med brøk. Hensikten med undersøkelsen har vært å avdekke sentrale kjennetegn ved ulike måter å undervise på når det gjelder det aktuelle emnet. Som et teoretisk grunnlag for oppgavens tematikk har jeg i det andre kapittelet løftet frem ulike forståelser av brøk, divisjon og ...
  • Å møte naturfaglige begreper med to språk. En casestudie av elevers bruk av samisk og norsk i samtaler rundt naturfaglige begreper 

   Mulder, Kari Marlene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
   Denne casestudien undersøker hvordan tospråklige elever som snakker nordsamisk og norsk bruker begge språkene i samtaler rundt naturfaglige begreper. Casene i studien er to elevgrupper fra ungdomsskole og videregående skole. Formålet var å finne ut hvilke språklige praksiser elevene bruker, og hvordan de to språkene brukes for å søke etter eller uttrykke begrepsforståelse. Studien er forankret i ...
  • Å utforske i kunst og håndverk. En søken etter eget uttrykk 

   Sømhovd, Vivi-Ann Andreassen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
   I denne masteroppgaven Å utforske i kunst og håndverk, ønsker jeg å finne frem til ny innsikt gjennom arbeid med utforsking som prosess og metode. Med utgangspunkt i eget skapende arbeid søker jeg å oppnå en bredere forståelse for arbeid med utforskende tilnærminger i praktisk estetiske fag, både knyttet til eget skapende arbeid og som undervisningsmetode. Oppgaven tar utgangspunkt i eget forprosjekt ...
  • Bevegelse i tegning. En studie av bevegelsesuttrykk i todimensjonal media 

   Bockelie, Olesia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-31)
   Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i min personlig erfaring, der jeg har utviklet mening om at formspråk er en vesentlig komponent i flere områder av faget kunst og håndverk. Evnen til å utrykke seg slik at budskap blir forstått av betrakteren, er essensielt i visuell kommunikasjon, design og en stor del av mestring i kunst. Ro og bevegelse er to sider av formspråk, og jeg valgte derfor å fokusere ...
  • Bevegelse og kroppslig læring: Tiltak rettet mot motorisk læring og utvikling i kroppsøvingsundervisningen. En kvantitativ studie om motorisk utvikling og læring i kroppsøvingsfaget 

   Sneltvedt, Cecilie; Barosen, Aina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
   Hensikten med dette forskningsprosjektet er å se om enkle tiltak i kroppsøvingsundervisningen kan være med på å forbedre utvalgte motoriske ferdigheter hos elevene. I tillegg ønsker vi å drøfte tiltakene opp mot planlegging og gjennomføring av undervisningen. For å gjennomføre dette forskningsprosjektet har vi valgt å bruke et kontrollert casedesign. Her vil vi gjennomføre en pre- og post-test med ...
  • Bevisproduksjon i ungdomsskolen. En kvalitativ studie av ungdomsskoleelevers bevisprosess i arbeid med generaliserte aritmetiske påstander 

   Didriksen, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I dette mastergradsprosjektet har jeg undersøkt hva som kjennetegner flinke ungdomsskoleelevers bevisprosess i arbeid med generaliserte aritmetiske påstander. Hensikten med prosjektet har vært å avdekke spesielle kjennetegn ved bevisprosessen, for å skaffe innsikt i ungdomsskoleelevers kjennskap til konseptet bevis. Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å aktualisere bevis i grunnskolen, for å ...
  • Bokmåls- og talemålsavvik i nynorske elevtekstar. Ein kvantitativ studie om bokmåls-­ og talemålsavvik i tekstar skrivne av elevar med nynorsk som hovudmål. 

   Røhme, Thea Øvregard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   Denne undersøkinga tek føre seg bokmåls- og talemålsavvik i tekstar skrivne av elevar med nynorsk som hovudmål. Datagrunnlaget er 44 tekstar skrivne av 44 elevar med nynorsk som hovudmål, fordelte på fem skular i Sogn. Det er ei kvantitativ undersøking der avvika i elevtekstane er registrerte i ulike avvikskategoriar og delte inn i om dei er bokmålssamanfall, talemålssamanfall, ikkje bokmåls- eller ...
  • Bruk av konkreter i matematikkundervisning 

   Nilsen, Kaja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-24)
   Denne studien ser på hvor ofte det brukes konkreter i matematikkundervisningen og om det er noen sammenheng mellom bruken av konkreter og elevenes mestring. I tillegg tar den opp faktorer som kan påvirke elevenes mestring. Forskningsspørsmålet for oppgaver er: Hvor ofte og hvorfor bruker lærere konkreter i sin undervisning, og hvilke faktorer påvirker elevenes egen mestring? Teori viser kan konkreter ...
  • Bruk av varierte læringsarenaer. En kvalitativ studie om funksjoner ved bruk av varierte læringsarenaer 

   Sandnes Stensland, Ulrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I januar 2018 ble det utgitt en studie som viser at økt motivasjon for læring kan oppstå underveis og i etterkant av en undervisningstime utenfor skolen (Kuo, Browning & Penner, 2018). Det fremstår at å variere omgivelsene der læring skjer kan være nyttig i henhold til å tilpasse undervisningen. Masteroppgaven utforsker dette tema, om variasjon i læringsarenaene har noen virkning for elevenes ...
  • Bruken av konkretiseringsmateriell i divisjon i montessori 

   Madsen, Elise Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
   I min masteroppgave er fokuset bruken av konkretiseringsmateriell, i divisjon, på en montessoriskole. Målet med oppgaven er å få en dypere forståelse for hva montessoripedagoger legger i begrepet konkretiseringsmateriell, og hvilket læringsutbytte elevene har av konkretiseringsmateriellet. I oppgaven min fokuserer jeg på et spesifikt materiell kalt long-division. Problemstillingen er: Hvordan brukes ...