Now showing items 1-20 of 397

  • Aldersblandet nivådifferensiering i matematikk. En kvalitativ studie av læreres oppfatning av nivådifferensiering i matematikk 

   Eidissen, Thomas Frantzen; Johansen, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Sammendrag Problemstillingen for denne masteroppgaven er følgende: ”Hva kjennetegner læreres oppfatning av nivådifferensiering i matematikk?”. Vi har med utgangspunkt i denne problemstillingen undersøkt en metode for å drive nivådifferensiert undervisning i matematikk, ved en aldersblandet baseskole. Vi har gjennom studien hatt et fokus på hvordan nivådifferensiering kan være en fordel for flinke ...
  • Algebra på nye veier. En kvalitativ studie av elevers tenkemåter etter å ha spilt algebraspillet DragonBox 

   Fandin, Lise Setsaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   Høsten 2015 ble jeg introdusert for et algebraspill for smarttelefoner og nettbrett som går under navnet DragonBox 12 +. Spillet er tilpasset elever fra barneskolen og opp til videregående, uavhengig hvilket nivå eleven ligger på. Firmaet WeWantToKnow har tatt utgangspunkt i at elever er naturlige oppdagere, og i spillet får de mulighet til å eksperimentere med ligninger i sitt eget tempo. Ved hjelp ...
  • Algoritmisk tenkning i matematikk. En kvalitativ casestudie om hva som kjennetegner elevers algoritmiske tenkning 

   Olafsen, Elisabeth Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-27)
   Fra høsten 2020 ble programmering og algoritmisk tenkning tatt inn i læreplanen i matematikk. Algoritmisk tenkning blir løftet fram som en viktig ferdighet for å lykkes med programmering, men blir også sett på som en viktig problemløsningsmetode i matematikk. Dette mastergradsprosjektet undersøker hva som kjennetegner elevers algoritmiske tenkning når arbeider med en geometrioppgave med blokkbasert ...
  • Alle er så gode som de er. En kvalitativ studie av matematisk kompetanse hos lavt presterende elever 

   Ditløvsen, Steffen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Norske elevers resultater har gitt grobunn for begrepet ”svake elever”. Dette begrepet har engasjert meg til å se nærmere på hvordan matematisk kompetanse elever som blir kategorisert som ”svake elever” har. I oppgaven bruker jeg begrepet lavt-presterende elever med tilhørende definisjon fra PISA. For å gjøre oppgaven mer fokusert har jeg konsentrert meg om få elever og to matematiske kompetanser ...
  • Alternative læringsarenaer, kritisk tenking og kunnskap om bærekraftig utvikling i naturfag 

   Bjørkmann, Hege Christin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-11)
   Formålet med denne masteroppgaven har vært å finne ut på hvilken måte alternative læringsarenaer i naturfag kan bidra til kritisk tenking og kunnskap om bærekraftig utvikling hos elevene. Underveis i utdanningen har jeg fått erfare at varierte undervisningsmetoder og undervisning utenfor klasserommet, gir elevene virkelighetsnære erfaringer og forståelse for samfunnsaktuelle problemstillinger. Etter ...
  • «Arbeid med tre i kunst og håndverk i Tromsøskolen.» Sentrumstapping som sammenføyningsteknikk 

   Hofsøy, Sander Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne masteroppgaven har fokus på hvorvidt det legges til rette for treundervisning i Tromsøskolen, samt hvordan sentrumstapper som sammenføyningsteknikk kan oppleves som funksjonell og dekorativ. Målet med denne undersøkelsen er å få kunnskaps om faginnhold og undervisningspraksis i tre, samt hvordan det undervises i ulike sammenføyningsteknikker i tre i Tromsøskolen. Oppgaven består av en teoretisk ...
  • Argumentasjon i matematikk - En kvalitativ studie om elevers argumentasjon på 10. trinn 

   Lecomte, Sebastien; Suhr, Steinar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
   Our study explored how students reason in relation to work with mathematical problems. The purpose is the highlight/illuminate how argumentation occurs and unfolds. The research question is: What characterizes students’ argumentation in work with mathematical problems in 10th grade. This study has used qualitative methods to collect empirical data in the form of observation of two student groups. ...
  • Argumentasjonsferdigheit i naturfag. Samspel mellom naturfagleg kunnskap og undervisingsmetodar som fremjar argumentasjonsferdigheit . 

   Sæleset, Johannes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne studien ser på korleis tre undervisingsmetodar i kombinasjon betra argumentasjonsferdigheita til elevar i ein klasse på 9./10. trinn. Undervisingsmetodane som studien fokuserar på er grubleteikningar, rollespel og studentresponssystem. Studien er kvalitativ og det mest sentrale datamaterialet er lydopptak frå gruppediskusjonar med åtte elevar før og etter to undervisingsperiodar i klassen. ...
  • Assessment for Learning of Oral Skills in the English Subject 

   Johansen, Åse Jannie Meyer; Olsen, Kjetil Bjørner (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   This study investigates how teachers of English understand 'assessment for learning' and how they apply that knowledge in their practice with oral skills in the English subject. The Norwegian Directorate for Education and Training (2014, pp.2-3) found that the assessment practice in basic training was in need for development and aimed to manage this by increasing the competence and understanding of ...
  • Assessment for learning using digital tools in the English subject 

   Knustad, Odd-Arild; Robertsen, Birgitte (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
   Denne studien undersøker hvordan vurdering for læring kan bidra til livslang læring i ved bruk av digitale verktøy i engelskfaget på ungdomsskolen. Motivasjonen for denne studien har vært å tilegne seg mer kunnskap om begrepet vurdering for læring og hvordan digitale verktøy kan støtte om begrepet. Til dette formålet har vi formulert følgende problemstilling: Hvordan kan vurdering for læring bidra ...
  • Audiobooks to improve reading enjoyment 

   Sætrum, Marius Brasøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Sammendrag Denne studien undersøkte hvordan elever responderte til å lese en bok på engelsk mens de hørte på lydboken samtidig. Gjennom diskusjoner og opphetede debatter, var elevene veldig begeistret for boken. Men, det er mulig at det var mer boken enn lydboken som førte til at elevene var så engasjerte. Forskingsspørsmålene er som følger: Vil bruken av lydbøker mens man leser ha en positiv ...
  • Å bruke variabler i programmering i matematikk En observasjons og intervjustudie om variabler i tekstbasert og visuell programmering 

   Berg, Dag-Martin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
   Sammendrag Tittel «Å bruke variabler i programmering i matematikk» Bakgrunn og formål Bakgrunnen for masteren er innføring av programmering i matematikkfaget ved innføringen av LK20. Det som er mest brukt i programmering er variabler (Karlsen, A. i Sund, 2023). Derfor ville jeg se nærmere på bruk av variabler i programmering i matematikkfaget. Formålet er å se om det er forskjell på å jobbe ...
  • Å lykkes med Forskerspiren. En studie om implementering av hovedområdet Forskerspiren i naturfaglæreres undervisningspraksis. 

   Pedersen, Ragnhild Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   Denne studien retter et positivt blikk på implementering av forskerspiren, et hovedområde i læreplanen for naturfag (LK06). Det er viktig og aktuelt, å prøve og avdekke hvilke faktorer som kan bidra til en vellykket implementering i en organisasjon som skolen. Formålet med forskningsprosjektet er å bidra med innsikt i hvordan lærere kan lykkes med implementering av forskerspiren, og hvilke faktorer ...
  • «Å lære å håndtere meningsbrytninger» 

   Bakkejord, David (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
   Samfunnsfag er et fag som ikke nødvendigvis har rette og gale svar, noen ganger er temaene åpen for diskusjon. På grunn av dette er samfunnsfag ett passende fag for å utvikle demokratisk aktive medborgere. Denne masteroppgaven tar sikte på å få innsikt i hvordan samfunnsfagslærere på ungdomsskoler tenker omkring meningsbrytninger i klasserommet. Problemstillingen for oppgaven er som følger «Hvordan ...
  • Å lære bort divisjon med brøk. Hvordan forklarer matematikklærere i ungdomsskolen sin undervisning i emnet divisjon med brøk? 

   Vedvik, Ole Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-12)
   I dette mastergradsprosjektet har jeg sett nærmere på hvordan lærere forklarer sin undervisning knyttet til emnet divisjon med brøk. Hensikten med undersøkelsen har vært å avdekke sentrale kjennetegn ved ulike måter å undervise på når det gjelder det aktuelle emnet. Som et teoretisk grunnlag for oppgavens tematikk har jeg i det andre kapittelet løftet frem ulike forståelser av brøk, divisjon og ...
  • Å møte naturfaglige begreper med to språk. En casestudie av elevers bruk av samisk og norsk i samtaler rundt naturfaglige begreper 

   Mulder, Kari Marlene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
   Denne casestudien undersøker hvordan tospråklige elever som snakker nordsamisk og norsk bruker begge språkene i samtaler rundt naturfaglige begreper. Casene i studien er to elevgrupper fra ungdomsskole og videregående skole. Formålet var å finne ut hvilke språklige praksiser elevene bruker, og hvordan de to språkene brukes for å søke etter eller uttrykke begrepsforståelse. Studien er forankret i ...
  • Å skrive seg til lesing: En bedre tilpasning til elevmangfoldet? 

   Høidahl, Sofie Serine; Maribu, Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er fokuset på forskningsbaserte tilnærminger til skrive- og leseopplæringen som vi har blitt presentert for gjennom lærerutdanningen, og vår opplevelse av at mange lærere støtter seg til et systematisk bokstavprogram i den første skrive- og leseopplæringen. Formålet med studien har derfor vært å undersøke og belyse hvordan man kan legge til rette for at elevene kan ...
  • Å undervise om 22. juli - En kvantitativ og kvalitativ studie om hvordan lærere underviser om terrorhendelsen på ungdomstrinnet 

   Andreassen, Charlotte (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
   Den nye læreplanen LK20 pålegger lærere å inkludere 22. juli i undervisningen. I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan lærere underviser om 22. juli i samfunnsfag på ungdomstrinnet etter innføringen av ny læreplan. Studien tar utgangspunkt i fire forskningsspørsmål: 1) Hvilken betydning har læreplanforankringen av 22. juli hatt for om lærere underviser mer om tematikken enn tidligere? 2) ...
  • Å utforske i kunst og håndverk. En søken etter eget uttrykk 

   Sømhovd, Vivi-Ann Andreassen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
   I denne masteroppgaven Å utforske i kunst og håndverk, ønsker jeg å finne frem til ny innsikt gjennom arbeid med utforsking som prosess og metode. Med utgangspunkt i eget skapende arbeid søker jeg å oppnå en bredere forståelse for arbeid med utforskende tilnærminger i praktisk estetiske fag, både knyttet til eget skapende arbeid og som undervisningsmetode. Oppgaven tar utgangspunkt i eget forprosjekt ...
  • Begrepsformidling i digitale læreverk 

   Ruud, Alice Irene Roligheten (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
   Denne studien har hatt som formål å undersøke hvordan digitale læreverk bidrar til elevenes varige begrepsforståelse. Dette ble gjort gjennom en lærebokanalyse av to digitale digitale læreverk i matematikk, hvor det ble undersøkt hvordan begreper formidles. Analysen tok utgangspunkt i et todelt analyseskjema som ga mulighet til å undersøke flere aspekter ved deres formidlinger. Av resultatene fremgikk ...