Now showing items 21-40 of 95

  • Politiet - en lærende organisasjon? En spørreundersøkelse blant ledere og ansatte i politi- og lensmannsetaten 

   Skogmo, Per Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Er politiet en lærende organisasjon? Med denne problemstilling som bakteppe gjennomgås det her hva en lærende organisasjon er, hva som kjennetegner en lærende organisasjon, hvordan læringsprosessene foregår og hva som hemmer og fremmer læring. For å svare opp problemstillingen tas det utgangspunkt i hvilken grad ledere og ansatte i norsk politi opplever politiet som en lærende organisasjon. I ...
  • Hva er hovedutfordringene med rekruttering av interne ledere i maskinentreprenørbedriften Taraldsvik AS med datterselskap? Hvilke hovedutfordring har Taraldsvik AS med hensyn til kompetanse og rekruttering av mellomledere 

   Danielsen, Kjetil H.; Aspenes, Hans-Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   I et stadig skiftende marked er det avgjørende å inneha rett kompetanse i organisasjonene for å være konkurransedyktige. Rekruttering av medarbeidere er en svært viktig oppgave for alle organisasjoner og det kan være et omfattende arbeid å finne rett kompetanse til å utføre en bestemt oppgave (Innbjør og Kleveland, 2007). For at medarbeiderne skal gjøre en tilfredsstillende jobb er det viktig at ...
  • Fornuft eller følelser? En studie om hvordan profesjonelle rekrutterere tenker om kognitive feilkilder i intervjuet som seleksjonsmetode 

   Sagen, Helga Katrine; Berntsen, Karen Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Ansettelse er en viktig beslutning for en virksomhet. Behovet for kompetanse er høyt og feilansettelser gir økonomiske konsekvenser. I Norge er intervju det vanligste seleksjonsverktøyet. En svakhet ved intervju, er at kognitive feilkilder kan påvirke intervjuer i seleksjonsbeslutningen. Med kognitiv beslutningsteori som bakteppe så vi nærmere på følgende kognitive feilkilder: bekreftelsesfellen, ...
  • Implementering av pakkeforløp i psykisk helse- og rus 

   Dahle, Unn Karin; Eskeland, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å innføre pakkeforløp for fagfeltet psykisk helse- og rus. Fra 2018 innføres og implementeres det til sammen 22 pakkeforløp for dette fagfeltet. Den nye modellen vil innebære at spesialisthelsetjenesten går mot en standardisering av tjenestene. Økt brukermedvirkning nevnes som et mål. Siden vi skriver denne studien før pakkeforløpene ...
  • Holder strategien tritt med virkeligheten? Strategiprosesser i banker med raskere og raskere omstillingstakt 

   Dybwad, Jens-Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Denne avhandlingen ser nærmere på lederes erfaringer med strategiprosesser i dynamiske omgivelser. Formålet er økt innsikt i hvordan omgivelsene påvirker leders arbeide og ansattes involvering i prosessen. Med bakgrunn i dette har jeg formulert følgende problemstilling: Hvilke erfaringer har ledere med gjennomføring av strategiprosesser i organisasjoner med dynamiske omgivelser? -En casestudie i ...
  • En statlig organisasjon – Kalibreres ledernes kompass? - En studie av bedriftens mellomledere 

   Pedersen, Esben; Figenschau, Kurt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Sammendrag Formål Bakgrunnen med vårt studiet er å undersøke hva som kjennetegner en organisasjons strategi for opplæring og utvikling av ledere. Vi utforsker dette ut i fra 4 hovedteorier, en lærende organisasjon, organisasjonskultur, læringskultur og kompetanse og kompetanseutvikling. Til vår problemstilling har vi utarbeidet fire hypoteser. Bedriften som vi har tatt for oss er en statlig ...
  • Soldaters prestasjoner under stress. Hva påvirker soldaters prestasjoner i krevende situasjoner? 

   Sagstuen, Martin; Balke, Nils Ole (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Å prestere under krevende forhold er for soldater i Forsvaret ofte avgjørende for å kunne løse sine oppdrag på en god måte. Det er behov for robuste, tilpasningsdyktige og ressurssterke offiserer og soldater for å imøtegå det krevende stridsfeltet (Bartone et al., 2013). Dette støttes av Johnsen med kollegaer (2013) som påpeker at et moderne innsatsforsvar har økt det operasjonelle tempoet og dermed ...
  • Handlingsrommet - hvilket rom er det? Et studie av mellomlederes handlingsrom i NAV 

   Mustaparta, Unn Amundsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Organisasjoner tar i bruk styring og ledelse for å koordinere organisert atferd. Forholdet mellom styring og ledelse vil variere og ut i fra teorien vil de enten kunne erstatte hverandre, konkurrere eller betinge hverandre. Forholdet mellom styring og ledelse forventes å påvirke handlingsrommet. Handlingsrommet er mulighet for å gjøre valg i rommet mellom begrensninger (lover, avtaleverk, økonomi ...
  • Hvordan påvirkes omdømmet av hyppig negativ medieomtale? En studie av Boreal Norge AS omdømme etter 2010 

   Pettersen, June; Borch, Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   I dagens samfunn er omdømme et tema som får stadig mer oppmerksomhet. I dag tas det for gitt at alle virksomheter, både private og offentlige, har et omdømme de må passe på og skjøtte på best mulig måte. Et sterkt mediepress og et økende fokus på virksomheters omdømme, gjør at mange organisasjoner er innforstått med verdien av deres omdømme og forsøker å styre dette i riktig retning. Denne oppgaven ...
  • Styring av kommunale selskaper. For mye frihet eller for mye styring? 

   Nibe, Bjørn-Aage; Vaskinn, Alf-Erlend (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan kommunene styrer sine selskaper. Problemstillingen er belyst gjennom en kvalitativ undersøkelse av de tre mest vanlige kommunale selskapsformene: Kommunalt foretak, interkommunalt selskap, aksjeselskap. I hvert case valgte vi å intervjue ordføreren, rådmannen og kontrollutvalgslederen i kommunen, samt styrelederen og daglig leder i selskapet. Til ...
  • "I omstilling er det mennesker det handler om, det andre kan fikses.". Et studie av organisasjonstilhørighet etter omstilling 

   Kleming, Ida Marie; Nergård, Silja Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-29)
   Forsvaret har gjennomført en større omstilling i sin organisering for å frigi ressurser til operativ virksomhet. En av disse omstillingene er omstilling i Forsvarets HR-virksomhet. Denne oppgaven omhandler organisasjonstilhørigheten til ansatte i FPVS som ble opprettet 01. August 2016 ved at man slo sammen aktørene innenfor HR i Forsvaret til en driftsenhet (DIF). Denne studien ser nærmere på ...
  • Flyt i et programvareutviklingsteam: Et casestudie med fokus på muligheter for tilrettelegging. 

   Lindgren, Frank Thure (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-01)
   Målet for oppgaven har vært å undersøke om fenomenet «flyt» kan brukes som en ressurs i arbeidslivet gjennom å være et grunnlag for evidensbasert ledelse. Undersøkelsen er foretatt som et casestudie i et programvareutviklingsteam hvor forfatteren selv arbeider som gruppeleder. Problemstillingen ble definert til å være: «Hvordan opplever ansatte flyt og betydningen av flyt i arbeidssituasjonen og ...
  • «Vi som jobbet i Andebu er luft for den nye store kommunen». En studie av organisasjonsidentitet i Nye Sandefjord kommune 

   Amundsen, Espen Thijssen; Hovde, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-22)
   Denne masteroppgava er en analyse av nye Sandefjord kommune og hva som kjennetegner organisasjonsidentiteten til de ansatte i Sandefjord kommune et år etter kommunesammenslåing. Grunnlaget for studien er en spørreundersøkelse gjennomført i tidsrommet 09.01.18-28.01.18. Surveyen ble sendt ut til kommunens 5000 ansatte på e-post, og 500 respondenter svarte. Den teoretiske plattformen for undersøkelsen ...
  • Operative lederes oppfattelse av handlingsrom. En studie av hvordan handlingsrommet oppfattes av operative ledere i en kommunal etat versus kommunalt eid kraftselskap 

   Henriksen, Jim Hugo; Olsen, Jorunn Heidi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-24)
   Vi som forskere har bakgrunn fra kommunal etat og kraftselskap, og ut fra egen erfaring har vi en antakelse om at handlingsrommet kan oppleves større i et kraftselskap enn i en kommunal etat. Problemstillingen for studien er: "Hvordan oppfatter operative ledere sitt handlingsrom avhengig av hvilken organisasjon de er en del av?" Den kommunale etaten leverer tjenester til innbyggerne, mens kraftselskapet ...
  • Utdanningsreformen: Økonomisk gevinst eller operativ effekt? En kvalitativ studie av implementeringen av utdanningsreformen i Forsvaret 

   Moxnes, Rasmus Andreas; Morén, Johanne Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-27)
   I denne oppgaven tar vi for oss i hvilken grad forutsetningene lå til rette for en vellykket implementering av utdanningsreformen i Forsvaret. Med utgangspunkt i organisasjonsteori om endringsprosesser sett i lys av bakgrunnen for reformen og våre egne erfaringer som forsvarsansatte, har vi utarbeidet fire hypoteser som danner grunnlag for analysen. Vår første hypotese er at organisasjonsmedlemmene ...
  • Ledelse av ikke-vestlige ansatte. Utfordringer og løsninger for god integrering i arbeidslivet 

   Frostad, Kjersti Irene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-28)
   I oppgaven tar jeg for meg de utfordringer som mellomledere i norske kommuner kan støte på i ledelse av ikke-vestlige ansatte. Det har gjennom flere år vært stor innvandring til Norge, noe som påvirker arbeidslivet ved at det har blitt mer kulturelt sammensatt. I oppgaven har målet mitt vært å forsøke og identifisere mulige utfordringer, og hvilke løsninger lederne benytter. Bakgrunnen er et ønske ...
  • "Godt påbegynt, halvt gjennomført". Om hvordan handlingsrommet i HRM-arbeidet oppleves av enhetsledere i tonivåkommune. 

   Fredheim, Rita Synnøve; Karlsen, Ragnfrid Masterbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Målet med oppgaven har vært å finne ut om det utøves et påtrykk mot enhetsledere sitt handlingsrom. Problemstillingen i oppgaven er; Hvordan opplever enhetsledere sin beslutningsmyndighet når det utøves påtrykk mot handlingsrommet fra HRM avdelingen i form av rådgivning eller instruering? Enhetsledere er tildelt et handlingsrom gjennom tonivåkommune organiseringen. Vi er interessert i hvordan ...
  • Kunsten å balansere. En dagbokstudie av hvordan ansatte ved UiT i Harstad opplever og mestrer balansen mellom jobb og fritid. 

   Klaussen, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Den teknologiske utviklingen har gitt oss mulighet til å være tilkoblet jobben hjemmefra og på reise. At vi har lett tilgang gjør også oss lett tilgjengelig. Hvis ansatte er «koblet på» hele tiden, går det ut over tiden de tilbringer med familie og venner. Flere land har innført lover eller restriksjoner som skal sikre at de ansatte har rett til å ha fri fra jobb i fritiden sin. Målet er å redusere ...
  • Hva skyldes høy turnover blant saksbehandlere i kommunalt barnevern? 

   Olsen, Beatrice Johanne; Garnes, Linda Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Det fremkommer gjennom SSB rapport 2014/18 at det er bekymringsfull høy turnover blant saksbehandlere i kommunalt barnevern. Dette bidro til at vi i vår masteroppgave ønsket å undersøke om vi kunne finne ut hvilke faktorer som påvirket turnoveren. Dette har vi gjort gjennom å intervjue tidligere saksbehandlere i kommunalt barnevern som var en del av denne turnoveren gjennom kvalitative intervjuer
  • Digitalisering og robotisering i NAV - hvordan oppleves prosessene? 

   Øvergård, Iren Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Undersøkelsen ble foretatt i en økonomienhet i NAV. Regjeringen belyser gjennom Stortingsmeldinger hva som forventes i samfunnet og legger dermed føringer for arbeids- og velferdspolitikken. NAV sine tjenester må respondere på samfunnsutviklingen, og digitaliseringen som skjer i samfunnet berører medarbeidere internt i organisasjoner. Funnene fra undersøkelsen viser at informantene opplever ...