Now showing items 21-36 of 36

  • BIM 4D - Prosjektstyring og visualisering. Ved prosjektet Østensjøveien 16. BIM 4D – Project management and visualization 

   Bogen, Trym Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   This thesis describes building information modeling focusing on the fourth dimension using a specific software. Within this possibilities and challenges with the use of the fourth dimension during an ongoing project are presented, as well as suggestions on how this can be communicated on site. The literature study describes basic theory for both project planning, project management and building ...
  • Modell for kontroll av innlevert FDV-dokumentasjon for bygg. Model for control of management, operation and maintenances documentation for construction works 

   Dibaba, Dejenu Zerga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   The report discuss requirement established/set by Planning and Building Act (PBL), Technical Regulations (TEK) and responsibilities that client representant has for the control of FDV handover. The consequences due to loss of FDV -documents for those who manage, operate, maintain and develop a building can be a cost and quality concern after the project is completed and handed over. NS 3456:2010 ...
  • Verdiskapende samspill i prosjekteringsprosessen med VDC som prosjektform 

   Nordbakk, Kornelia Rognmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   Virtual Design and Construction er en arbeidsmetodikk som bygger på Lean-tankegangen og setter mennesker, prosesser og nye verktøy i en logisk rekkefølge og sammenheng. VDC består av 4 byggesteiner; Bygningsinformasjonsmodellering (BIM), Integrated Concurrent Engineering (ICE), målinger og prosesser. Ved bruk av ICE-sesjoner vil det optimalt sett føre til integrert og tverrfaglig prosjektering. For ...
  • Solskjerming av vindu 

   Norum, Joakim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   Bakgrunnene for oppgaven er at et hvert byggeprosjekt har behov for klima- og energitekniske beregninger. Solavskjerming kan ha en innvirkende faktor på de klima- og energitekniske beregninger. I dag er det lite krav som stilles til solavskjermingen i byggetekniske forskrifter. Det er derfor ønskelig å forstå hvilke krav som er satt og forstå innvirkningen på solavskjerming i et energiperspektiv.For ...
  • Kontroll av FDVU-dokumentasjon og sammenheng med byggskader. Modell for kontroll av forvaltning-, drift-, og vedlikeholdsdokumentasjon i byggesaker, samt en vurdering av sammenheng mellom byggeskader og manglende eller ufullstendig FDVU-dokumentasjon 

   Alsen, Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-07)
   Missing or incomplete documentation for management, operation, and maintenance can become a problem in relation to both cost and quality. This thesis presents demands and responsible roles in given such documentation and uses the new standard SN/TS 3456:2018 Documentation for management, operations, maintenance and development (FDVU-documentation) to prepare a checklist/control-form for this ...
  • Fremtidens bygningsmaterialer 

   Gjerde, Klaus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-07)
   Bakgrunnen for oppgaven har vært å undersøke fremtidige bygningsmaterialer. Her er isolasjonsmaterialer og konstruksjonsmaterialer som betong, stål og massivtre gjennomgått. Det har i tillegg vært gjennomført et caseprosjekt hvor gjenbrukspotensialet for en bygning brukt i caseprosjektet har blitt vurdert. Videre ble livsløpsvurderinger for bygningen i caseprosjektet vurdert opp mot en tilsvarende ...
  • Kritiske faktorer for effektivisering ved bygging av småhus. Hvordan kan småhusbransjen benytte digitalisering og industrialisering til å effektivisere boligbyggingen og redusere reklamasjoner? 

   Ådnanes, Vegard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-26)
   Småhusbransjen er et segment i bygge- og anleggsbransjen, en bransje som mellom år 2000 og 2016 opplevde en nedgang i effektivitet og produktivitet på 10 prosent. Denne nedgangen skyldes mange forskjellige faktorer, men blant annet ulike byggemetoder, dårlig planlegging og logistikk har ført til at det tar lengre tid å bygge en bolig i dag. Økt fokus på effektivisering ved boligbygging er et populært ...
  • Bygningsfysiske utfordringer i forbindelse med kalde garasjeanlegg 

   Pettersen, Emil; Pettersen, Bjørn Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-26)
   "Årlig koster byggeskader samfunnet 17 milliarder, gjennom undersøkelser utført av SINTEF byggforsk er det konkludert med at 65-70 prosent av disse byggeskadene skyldes fukt (TU, 2017). Bygge skader som dette har resultert i at Plan og bygningsloven (PBL) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) utarbeidet en ny forskrift som trådte i kraft pr. 1.1.2013 som ett tiltak på å redusere bygge skader. ...
  • Energianalyse av vannbåren varmesystem - Omlegging fra 5 til 3 rørssystem 

   Kulvik, Stein Georg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-26)
   I samarbeid med oppdragsgiver K.Lund, ble det under dette prosjektet utført en analyse av det indirekte 3 rørssystemet ved Kanalen i Trondheim. Målet med oppgaven var å se på om det er store differanser på investeringskostnader og varmetap i de forskjellige systemene for vannbåren varme. Med holdepunkter i referanseanlegget ble det gjort analyse og simuleringer av de andre systemene. Resultatene ...
  • Possibility study for utilization of solar energy in Arctic areas 

   Tamrakar, Stutee (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-26)
   This thesis investigates a solar thermal system and a solar photovoltaic system which produces local energy by incoming solar radiation to meet the energy consumption demand of a residential building in the arctic region. An existing building block in Narvik, within the sub-arctic region, was taken as study case to analyze the potential of solar energy.
  • Spesifikke energiforsyningskonsepter i Smart Arctic Building 

   Li, Lin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
   I oppgaven utredes det spesifikk energiforsyningskonsepter og energikombinasjoner som gir lavest energibruk. Oppgaven ser på to eldre lavboligblokker som ligger i Beisfjordveien 88 og 90, som eies av Ofoten Midt-Troms Boligbyggerlag. Bygget har i dag lite isolasjon, og elektrisk energiforsyning som medfører stort varmetap og høyt energiforbruk på ca. 216 kWh/m2. Rehabiliteringen av blokker omfatter ...
  • Byggetekniske løsninger for kalde og arktiske strøk (Building design & solutions for cold and arctic environment) 

   Sara, Bernt Ailu Utsi; Blegeberg, Magnus Moland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
   In recent years, there has been an increacing focus on environmental issues and the ongoing climate change. With predictions of increasing rainfall and more extreme weather, this poses a greater risk of damage to buildings, which again places stricter requirements on construction details. In Norway, there has been focus on construction in cold and arctic regions, and the impact on existing buildings ...
  • Kartlegging av inneklima på Skistua Barneskole (A study of the indoor climate at Skistua elementary school) 

   Lohne, Olav Nilsen; Thorrud, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
   The purpose of the measurements was to document whether the school had an acceptable indoor climate. An ''ørebro''-examination was performed as an indicator of which parameters might be appropriate to investigate. Using the survey, measurements of CO2, air temperature, PMV, relative humidity and airflow were made. The results that emerged showed that the school had a generally acceptable indoor ...
  • Effekt av Idrocrete KR 1000 på betongporestruktur og permeabilitet (Effect of Idrocrete WP 1000 on concrete pore structure and permeability) 

   Onyango Orony, Elvis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
   This thesis includes a literature study where the focus is concrete theory and how additives affect the durability of the concrete. In addition, there will be a practical part where the largest part of the task will undergo mainly on the concrete laboratory. Two different mixtures will be mixed. A reference mixture (Ref.B35) and another mixtue with the same recipe, but this will contain an additive ...
  • Samspillskontrakter – en vei å forene ulike interesser 

   Nielsen, Håvard Johannes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
   Samspill i norsk bygg- og anleggsbransje øker i omfang. Hensikten med samspillsmodellene er å sørge for mer innovasjon i byggeprosjekter, samtidig som modellen skal motivere til kostnadseffektive løsninger. Tema for denne oppgaven er hvordan samspill kan nyttiggjøres i byggeprosjekter, og hvilke utfordringer og fordeler samspill kan medføre for byggherre. Oppgaven tar også for seg karakteristiske ...
  • Effekt av basaltfiber for betongkvalitet = Effect of basalt fiber for quality of concrete 

   Ha, Duy Quang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-27)
   The need of concrete is getting more and more, experts have researched new materials to improve the good properties of concrete. Basalt fiber is a new additive in the concrete industry, so researches on basalt fiber concrete is not many. Previous research results have shown positive effects of basalt fiber on the mechanical strengths of the concrete. This task is performed by experiments to confirm ...