Show simple item record

dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorNæsje, Tor
dc.contributor.authorSaksgård, Laila M.
dc.contributor.authorThorstad, Eva Bonsak
dc.contributor.authorJensen, Jenny
dc.contributor.authorChittenden, Cedar
dc.contributor.authorCowley, Paul D.
dc.contributor.authorRikardsen, Audun H.
dc.date.accessioned2017-06-16T06:45:14Z
dc.date.available2017-06-16T06:45:14Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractAltaelva er ei av Norges beste elver for sportsfiske etter laks. Stortinget vedtok i 1978 å utbygge og regulere elva for kraftproduksjon. Byggingen av kraftverksdammen ble igangsatt i 1983, og Alta kraftverk ble satt i drift i 1987. Omfattende fiskebiologiske undersøkelser er gjennomført i vassdraget siden 1981. Formålet har vært å dokumentere eventuelle endringer i laksebestanden, finne årsakene til de eventuelle endringene og å foreslå mulige kompensasjonstiltak. Undersøkelsene har også hatt som formål å danne et faglig grunnlag for å tilrå et endelig manøvreringsreglement for Alta kraftverk, som ble fastlagt 5. februar 2010. Undersøkelsene i 2010 var en videreføring av tidligere års undersøkelser. Feltarbeid og datainnsamling var i hovedsak uforandret fra foregående år, og besto av følgende deler: 1) undersøkelser av bestanden av laksunger, 2) undersøkelse av laksungenes fysiologiske kondisjon, 3) registrering av fangster, fangstinnsats og skjellanalyser av voksen laks, 4) telling av gytegroper og gytelaks, og 5) undersøkelser av tettheten av presmolt om våren. I 2010 ble det som i 2009, i tillegg gjennomført en undersøkelse for å estimere totalt antall gytelaks i Sautso. Innsamling av laksunger ble foretatt på ti stasjoner spredt langs hele elva. Tettheten av presmolt ble undersøkt på to større områder i Sautso på senvinteren. I forbindelse med det ordinære sportsfisket ble spørreskjema sendt ut til alle fiskerne som fikk tildelt fiskekort for å beregne fangst per innsats. Det ble også samlet inn og analysert skjellprøver av fisk fanget i sportsfisket. I tillegg ble fangstene av laks undersøkt ved hjelp av fangstoppgaver innrapportert til Alta Laksefiskeri Interessentskap. Antallet gytegroper ble undersøkt i hele elva ved tellinger fra helikopter. Videre ble antall gytelaks i Sautso registrert og estimert ved en kombinasjon av visuell observasjon (drivtelling ved hjelp av snorkling) og merking av fisk. Tetthet og aldersfordeling av laksunger I 2010 ble korrigert ungfisktetthet (dvs. korrigert for ulike vannføringsforhold under el-fisket) på de to hovedstasjonene i Sautso, Tørmenen og Svartfossen, beregnet til henholdsvis 85 og 25 laksunger per 100 m2 (årsyngel ikke inkludert). Dette var lavere tettheter enn i 2009 for begge stasjonene. For de andre hovedstasjonene i elva (Gabo, Mikkeli, Gargia, Sorrisniva) var korrigert ungfisktetthet også lavere i 2010 enn i 2009 med unntak av stasjonen i Sorrisniva. NØKKELORD : kraftregulering, Altaelva, Finnmark, laks, laksefangster, ungfisktetthet, vinterdødelighet, livshistorie, gytingen_US
dc.identifier.citationUgedal O, Næsje T, Saksgård LM, Thorstad EB, Jensen J.L.A., Chittenden CM, Cowley PD, Rikardsen A. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2010. Norsk Institutt for Naturforskning; 2011. 59 p.. NINA rapport(728)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 903051
dc.identifier.isbn978-82-426-2315-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11157
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport ; 728en_US
dc.relation.projectIDAndre: Statkraft Energi ASen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Limnologi: 498en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Limnology: 498en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Ressursbiologi: 921en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Resource biology: 921en_US
dc.titleFiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2010en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record