Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Samskaping av verdi i samiske museer. Hvordan kan den lokale kunden engasjeres til gjentakende besøk? 

  Eira, Marit Kirsten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-19)
  Utredningen ser på hvordan markedsorientering og tjeneste dominant logikk kan gi positiv forbedring av en organisasjons synlighet i markedet. Dette markedet er ikke slik det var for noen år tilbake, da organisasjoner hadde et vareorientert syn hvor markedet skulle påvirkes. Nye teknologiske løsninger endrer verdensbildet raskere enn tidligere. Tjenestedominant logikk er det nyeste innenfor markedsføring. ...
 • Festivalledelse - Frihet under ansvar og fokus på nettverksarbeid. En kvalitativ studie av Tromsø Internasjonale Filmfestival og Riddu Riđđu Festivála. 

  Løkvoll, Maria Agnete Vatne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Temaet for denne oppgaven er festivalledelse. Jeg gikk åpent inn i oppgaven med hensikt om å få mer innsikt om festivalledelse. For å kunne få mer innsikt valgte jeg å se på to festivaler: Tromsø Internasjonale Filmfestival og Riddu Riđđu Festivála. Festivalene har eksistert i ca. 30 år, og derfor betraktet jeg de som vellykket. I denne oppgaven har jeg valgt å ha en hovedproblemstilling, samt ...
 • Cointegration in the Norwegian Model for Wage Formation. Against the Backdrop of the 2004 EU Expansion and the 2001 Change to Inflation Targeting, Have Wage Levels in the Construction and Wholesale Undersectors Continued to Exhibit a Long-Run Relationship with Wage Levels in the Industry, Public and Private Sectors? 

  Viland, Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  In this thesis, hourly wage rate data spanning 1978-2018 has been collected to investigate if the wage levels in the construction and wholesale sectors follow the wage levels in the industry, public, and private sectors. Against the backdrop of the EU expansion in 2004 and the 2001 implementation of inflation targeting monetary policy, there has been an interest in studying the stability of the ...
 • Lønnsomhet i norske transportbedrifter: En studie av lønnsomhetsforskjeller i norske transportbedrifter 

  Thune, Tina T. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Denne mastergradsoppgaven tar sikte på å belyse mulige årsaker til lønnsomhetsforskjeller blant norske transportselskap. Bransjen er preget av svært lav lønnsomhet, og opplever stadig økende konkurranse fra utenlandske transportører som konkurrerer med helt andre rammebetingelser og kostnadsbilde. Det vises til spesielt dårlig lønnsomhet blant mellomstore til store selskaper, noe som tyder på at ...
 • Kommunikasjon av bærekraft 

  Harland, Preben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Masteroppgaven tar for seg kommunikasjon av miljømessig og sosial bærekraft. Forskningsfeltet bærer preg av manglende litteratur, og jeg vil derfor undersøke hvilken dimensjon som har størst påvirkning på forbrukeres holdninger og kjøpsintensjoner og hvordan dette modereres av individuelle og kollektive tanker ved kjøp av et produkt eller en tjeneste. Det har vært manglende forskning på hvordan ...
 • Merkevareformål og holdninger til SAS. En studie av hvordan individuelle verdier og en tydelig kommunisert brand purpose kan påvirke konsumenters holdninger til SAS som merkevare 

  Rinaldo, Ingvild; Lindrupsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvordan individuelle verdier og en tydelig kommunisert brand purpose kan påvirke konsumenters holdninger og kjøpsintensjoner til SAS. Studien tar for seg ulike holdningsdimensjoner og tre ulike individuelle verdier. Det teoretiske rammeverket bygger på teorier om hvordan generelle holdninger påvirkes av ulike spesifikke assosiasjoner til, og vurderinger ...
 • A chip off the old block or not? An analysis of parents' influence on their children's choice of educational field 

  Nordli, Sunniva Stoltz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  The intergenerational mobility in education length is well-documented. However, the number of people having a master’s degree in Norway has increased in the past years. An innovative study is instead to investigate the mobility for the educational fields between generations. This thesis is investigating the parents’ influence on their children’s choice of educational fields for higher education. The ...
 • Hvilke faktorer påvirker forbrukerens oppfattede merkevareverdi til Hurtigruten? Betydningen av merkevareformål, samfunnsansvar, serviceverdi og individuelle verdier 

  Pedersen, Lisa; Arntzen, Ingvild Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilke faktorer som har en påvirkning på forbrukernes oppfattede merkevareverdi til Hurtigruten. Vi har valgt å inkludere serviceverdi som en sentral årsak for oppfattet merkevareverdi. Vi undersøkte også samfunnsansvar og merkevareformål med fokus på deres betydning for merkevareverdi, men også for serviceverdi. Individuelle verdier ble inkludert for å ...
 • Bærekraftig kommunikasjon 

  Arnesen, Sarah Lisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Denne studien tar for seg sammenhengen mellom et konkret budskap, en posisjonering som bærekraftig og tillitt til kommunikasjon av bærekraftsaktiviteter. Tidligere forskning hevder at et konkret budskap øker tilliten til kommunikasjon av bærekraft, men er tvetydig når det kommer til effekten et konkret budskap har på kommunikasjon av bærekraft i motebransjen. Videre antydes det at en posisjonering ...
 • The Relationship Between Education and Health in Russia. Does Younger School Enrollment Improve Health Outcomes in Adulthood? 

  Jensen, Marius Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  This thesis investigates the causal relationship between schooling and health outcomes in adulthood. It attempts to clarify if younger enrollment in the Russian primary school improved health later in life. Research on causal inferences in social processes and public services is important because it can give policy makers information on how to allocate resources more efficiently and more equitably. ...
 • Understanding and forecasting population dynamics in changing arctic ecosystems 

  Marolla, Filippo (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-10-21)
  Rapid environmental changes are currently occurring in the Arctic because of global warming. Arctic food webs can exhibit complex dynamics because of the prevalence of tight interactions between trophic levels. Climate change impacts can therefore propagate across food webs and result in non-trivial indirect effects on arctic species and populations. In this thesis, constituted by four papers, I ...
 • The spread of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis Krøyer) from Norwegian fish farms and their impact on sea trout (Salmo trutta L.) 

  Serra-Llinares, Rosa Maria (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-10-09)
  <p>The transmission of salmon lice (<i>Lepeophtheirus salmonis</i> Krøyer) from farm salmon to wild salmonids and the impact on wild populations are sources of intense debate in all salmon producing countries, and it is currently an issue of high political and economic relevance in Norway. Solid science-based evidence is therefore needed by decision makers to apply sound management strategies. Given ...
 • Assessment of risk of introduction of Echinococcus multilocularis to mainland Norway 

  Robertson, Lucy; Tryland, Morten; Davidson, Rebecca K.; Eckner, Karl Fredrich; Kapperud, Georg; Lunestad, Bjørn Tore; Nesbakken, Truls; Nygård, Karin Maria; Tranulis, Michael A.; Yazdankhah, Siamak Pour; Lassen, Jørgen Fr (Research report; Forskningsrapport, 2012-02-15)
  In the light of the recent findings of the tapeworm Echinococcus multilocularis (EM) in four red foxes from three different locations in Sweden, the Norwegian Scientific Committee for Food Safety (Vitenskapskomiteen; VKM), Panel of Biological Hazards (Faggruppe hygiene og smittestoffer) took the initiative to undertake a risk assessment regarding the probability of this parasite being introduced to ...
 • Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter 

  Sandberg, Merete Gisvold; Lien, Andreas Myskja; Sunde, Leif Magne; Størkersen, Kristine Vedal; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S (Research report; Forskningsrapport, 2012-03-29)
  Dette forprosjektet har hatt som mål å legge til rette for videreutvikling av forskningsrelaterte problemstillinger innen tema drift av eksponerte oppdrettslokaliteter. Eksponerte lokaliteter er her derfor å forstå som "oppdrettslokaliteter som er mer utsatt for bølger, strøm og/eller vind enn de fleste lokaliteter er i dag". Fokuset har vært på teknologi, mennesker og fisk. Prosjektet har samlet ...
 • Etter Ukraina: fortsatt norsk-russisk idyll i grenseområdet? 

  Borge, Baard Herman; Horne, Henrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-23)
  Etter Sovjetunionens oppløsning i 1991 gikk Europa inn i en relativt fredelig og stabil periode. På 2010-tallet endret dette seg da Russland gjenopptok sine stormakts­ambisjoner. Forholdet til Vesten kjølnet, særlig etter Russlands invasjon av Krim i 2014. Også Norges bilaterale forhold til Russland er blitt forverret.<p><p> Sør-Varanger, med Kirkenes som administrasjonssenter, er den eneste ...
 • Internasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold Kan canadisk teineteknologi være et altenativ i det norske torskefiskeriet? 

  Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B. (Research report; Forskningsrapport, 2011-07-11)
  Pa tross av at det har vrert jobbet mye med utvikling av teine i Norge har dette redsk.apet ik.ke oppnadd tilstrekkelige fangstrater tit a fa innpass i kommerSielt fiskeri, selv om prinsippet med teinedrift er 0nsket av fiskelinii?linga. Malsetningen med dette prosjek.tet var a vurdere om det finnes teinefiskerier andre steder i verden med en teknologi som vii Vii?re mulig a overf0re til norske ...
 • Konsekvensutredning- verktøy for mer bærekraftig akvakultur 

  Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Holm, Petter (Research report; Forskningsrapport, 2011-11-23)
  Konsekvensutredninger (KU) er et vanlig instrument i planlegging av større tiltak på land. Når det gjelder tiltak i sjøområdene er det mindre utbredt, selv om det siden 1997 har vært mulig for forvaltningen å kreve KU for «større akvakulturanlegg». Definisjonen av større oppdrettsanlegg er knyttet til en lokalitetsstørrelse på 3600 MTB, eller mer. Utviklingen innen akvakulturnæringen har medført ...
 • En mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett 

  Winther, Ulf; Prestvik, Øyvind; Ulgenes, Yngve; Heide, Mats Augdal; Nilssen, Frode; Haug, Lise; Uhlig, Christian; Jensen, Hallvard; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar (Research report; Forskningsrapport, 2010-06-29)
  SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med Bioforsk Nord og Nofuna Marked gjennomført en vurdering av mulighetene for økt vekst innen innlandsoppdrett i Norge. Følgende arter er vurdert: Røye, ørret, sik, regnbueørret, gjørs, abbor og lake. Studien gir en oversikt over innlandsoppdrett i Norge og i andre nordiske land. Mulighetene for utvikling av en innlandsoppdrettsnæring i Norge er ellers vurdert ...
 • Development of 14 microsatellite markers for zoonotic tapeworm dibothriocephalus dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea) 

  Bazsalovicsová, Eva; Minárik, Gabriel; Šoltys, Katarína; Radačovská, Alžbeta; Kuhn, Jesper Andreas; Karlsbakk, Egil; Skírnisson, Karl; Králová-Hromadová, Ivica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-12)
  <i>Dibothriocephalus dendriticus</i> is one of the causative agents of the fish-borne zoonosis diphyllobothriosis. Polymorphic microsatellite markers were originally developed for future genetic studies using microsatellite library screening and next-generation sequencing (NGS). Out of 128 microsatellite candidates selected after NGS analysis, 126 yielded PCR products of the expected size. A declared ...
 • Selection and validation of reliable reference genes for gene expression studies from Monilinia vaccinii-corymbosi infected wild blueberry phenotypes 

  Jose, Sherin; Abbey, Joel; Jaakola, Laura; Percival, David (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-16)
  Monilinia blight disease caused by <i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i> (Reade) Honey (<i>M.vc</i>) causes severe damage and economic losses in wild blueberry growing regions. Molecular mechanisms regulating defence responses of wild blueberry phenotypes towards this causal fungus are not yet fully known. A reliable quantification of gene expression using quantitative real time PCR (qPCR) is fundamental ...

View more