Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Development of 14 microsatellite markers for zoonotic tapeworm dibothriocephalus dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea) 

  Bazsalovicsová, Eva; Minárik, Gabriel; Šoltys, Katarína; Radačovská, Alžbeta; Kuhn, Jesper Andreas; Karlsbakk, Egil; Skírnisson, Karl; Králová-Hromadová, Ivica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-12)
  <i>Dibothriocephalus dendriticus</i> is one of the causative agents of the fish-borne zoonosis diphyllobothriosis. Polymorphic microsatellite markers were originally developed for future genetic studies using microsatellite library screening and next-generation sequencing (NGS). Out of 128 microsatellite candidates selected after NGS analysis, 126 yielded PCR products of the expected size. A declared ...
 • Selection and validation of reliable reference genes for gene expression studies from Monilinia vaccinii-corymbosi infected wild blueberry phenotypes 

  Jose, Sherin; Abbey, Joel; Jaakola, Laura; Percival, David (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-16)
  Monilinia blight disease caused by <i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i> (Reade) Honey (<i>M.vc</i>) causes severe damage and economic losses in wild blueberry growing regions. Molecular mechanisms regulating defence responses of wild blueberry phenotypes towards this causal fungus are not yet fully known. A reliable quantification of gene expression using quantitative real time PCR (qPCR) is fundamental ...
 • Rethinking the Heuristic Traps Paradigm in Avalanche Education: Past, Present and Future 

  Johnson, Jerry; Mannberg, Andrea; Hendrikx, Jordy; Hetland, Audun; Stephensen, Matthew (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-08-27)
  This paper will review the emergence and adoption of decision heuristics as a conceptual framework within the avalanche research and education community and demonstrate how this emphasis on the heuristic decision framework has anchored and was critical in redefining the discussion around avalanche accidents. This paradigm has been a critical and meaningful step in recognizing the importance of ...
 • Seasonal dynamics of carbonate chemistry, nutrients and CO2 uptake in a sub-Arctic fjord 

  Jones, Elizabeth Marie; Renner, Angelika; Chierici, Melissa; Wiedmann, Ingrid; Lødemel, Helene; Biuw, Martin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-08-17)
  Environmental change can have a significant impact on biogeochemical cycles at high latitudes and be particularly important in ecologically valuable fjord ecosystems. Seasonality in biogeochemical cycling in a sub-Arctic fjord of northern Norway (Kaldfjorden) was investigated from October 2016 to September 2018. Monthly changes in total inorganic carbon (C<sub>T</sub>), alkalinity (A<sub>T</sub>), ...
 • A broad-host-range event detector: expanding and quantifying performance between Escherichia coli and Pseudomonas species 

  Khan, Nymul; Yeung, Enoch; Farris, Yuliya; Fansler, Sarah J.; Bernstein, Hans C. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-02-24)
  Modern microbial biodesign relies on the principle that well-characterized genetic parts can be reused and reconfigured for different functions. However, this paradigm has only been successful in a limited set of hosts, mostly comprised from common lab strains of <i>Escherichia coli</i>. It is clear that new applications such as chemical sensing and event logging in complex environments will benefit ...
 • Oxidant-induced modifications in the mucosal transcriptome and circulating metabolome of Atlantic salmon 

  Lazado, Carlo C.; Pedersen, Lars-Flemming; Kirste, Katrine H.; Soleng, Malene; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Timmerhaus, Gerrit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-06)
  Here we report the molecular networks associated with the mucosal and systemic responses to peracetic acid (PAA), a candidate oxidative chemotherapeutic in Atlantic salmon (<i>Salmo salar</i>). Smolts were exposed to different therapeutic doses (0, 0.6 and 2.4 mg/L) of PAA for 5 min, followed by a re-exposure to the same concentrations for 30 min 2 weeks later. PAA-exposed groups have higher external ...
 • Hvilke faktorer påvirker kontantbeholdningen til norske selskaper notert på Oslo Børs? En empirisk studie av påvirkningsfaktorer i perioden 2004-2018 

  Hansen, Snorre; Andersen, Morten Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-04)
  Formålet med denne avhandlingen er å identifisere faktorer som påvirker kontantbeholdningen til norske selskaper notert på Oslo Børs. Faktorene som undersøkes er forankret i litteratur og tidligere empiriske funn. Både selskapsinterne- og selskapseksterne variabler inkluderes, i tillegg til en fryktvariabel som har til hensikt å måle usikkerheten i markedet. Med bakgrunn i fire fremtredende ...
 • The Effect of Airbnb on Real Estate Prices. A Panel Data Regression Study on Variables Affecting Real Estate Prices 

  Pedersen, Cathrine; Myrland, Ørjan Nyborg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  The real estate prices in Norway have increased steadily over the last 15 years. With the Norwegian housing policy encouraging the populations to own instead of renting, it is a hot topic. With the rise of Airbnb and its simplicity for hosts and visitors, the purpose of this study is to measure the effect of Airbnb rentals on real estate prices in Norway. The study further explores the effect of ...
 • Samme naturressurs, ulik eksportpris - hvorfor? En komparativ studie av norsk og islandsk makrellnæring 

  Dreyer, Sofie; Evenseth, Susann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Hvordan en nasjon presterer i en internasjonal konkurransesituasjon henger i stor grad sammen med nasjonens omgivelser og ressurser og kapabiliteter. Norge og Island er to tilsynelatende like land med mange av de samme forutsetningene. De blir blant annet sammenlignet som fiskerinasjoner da begge høster store verdier fra havet. De to nasjonene fisker på mange av de samme artene – en av disse er ...
 • Potensielle innsparinger og effektivitetsgevinster fra sammenslåing innen norsk bompengesektor. En ex-ante fusjonsanalyse med DEA 

  Myskja, Sakarias; Hjermstad-Sollerud, Amund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  I 2018 ble seksti bompengeselskap slått sammen til fem regionale bompengeselskap for å redusere kostnader og skape mer effektiv drift som en del av bompengereformen. Tidligere studier viser til ubenyttede stordriftsfordeler i sektoren, men det ikke er gjort eksplisitte analyser om sammenslåingen har potensialet til å øke effektivitet i bompengesektoren. Denne studien undersøker potensielle innsparinger ...
 • Kvalitetsvurderinger av laks og ørret: En kvalitativ studie av forbrukeres kjøp med fotoanalyse som verktøy 

  Myrland, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Norske forbrukeres sjømatkonsum viser en negativ trend, og sjømatprodusenter søker etter svar på hvordan man kan øke salget av laks og ørret. For å snu den negative trenden må man forstå hva forbrukerne vektlegger når de velger sjømat. Studier viser at matkvalitet stadig blir viktigere, der kvaliteten oppfattes gjennom produktets intrinsiske (indre) og ekstrinsiske (ytre) attributter. Formålet med ...
 • På jakt etter alfa, oppside beta og andre skjevheter. Test av investeringsstrategi i lys av adferdsøkonomiske fenomen 

  Nygaard, Bjørn Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Denne masteroppgaven tester om det er mulig å oppnå risikojustert meravkastning i det norske aksjemarkedet gjennom en investeringsstrategi som holder billige selskaper målt på inntjening. Oppgaven er motivert av tidligere studier som indikerer overreaksjon hos investorer og brudd på hypotesen om effisiente markeder. En konsentrert portefølje som inneholder de 10 aksjene med lavest price earnings ...
 • Forholdet mellom samhandlingsprosessen og resultatet i en prosjektfase. En kvalitativ studie av delprosjektet «Regnskapsmodulen i Visma» i sammenslåingen av Troms og Finnmark Fylkeskommune 

  Rolland, Benedicte Wichstrøm; Sveen, Mette Alexandra Bjune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Temaet for denne masteroppgaven er samhandlingsprosessen i prosjektfasen. Oppgaven undersøker samhandling gjennom måten ulike aktører interagerer og samarbeider med hverandre i en prosjektorganisering. Det stilles spørsmål til hvordan man kan forstå delprosjektet «Regnskapsmodulen i Visma» i sammenslåingsprosessen av Troms og Finnmark fylkeskommune, som et resultat av samhandlingen. Hensikten med ...
 • Oppfyllelse av opplysningsplikt og arbeid med miljøaspektet ved bærekraft; hvordan og hvorfor? En undersøkelse av trålerbransjen. 

  Rasmussen, Jeanette Elisabeth Moen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Det blir stadig mer fokus på miljøproblemene verden står ovenfor. I den forbindelse må også næringslivet ta sin del av ansvaret. Samtidig har myndighetene også et viktig ansvar, der de gjennom rapporteringskrav og reguleringer kan påvirke selskapene til å sette bærekraft på dagsorden. Rskl § 3-3a tiende ledd er ment for å formidle viktige opplysninger til interessenter, samt øke styret og daglig ...
 • Økonomiansvar i et helseforetak. En studie av holdningen til økonomiansvar blant ledere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

  Kvalvik, Kiana Sarah (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Denne studien undersøker ledernes holdninger til økonomiansvar i et helseforetaket UNN-HF, med hensikt å kartlegge holdningene på ulike nivå. Dette er belyst gjennom følgende problemstilling: «Hvordan er holdningene til økonomiansvaret på de ulike ledernivåene i et helseforetak?» Det er gjennomført en ekstensiv casestudie, hvor både kvantitativ og kvalitativ metode er benyttet. En spørreundersøkelse ...
 • Hvordan jobber ledere og medarbeidere i Fagrent med å oppnå økt jobbnærvær? En casestudie om nærværsarbeid 

  Larsen, Ida; Sjølingstad Olsen, Rebecca (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  De seneste årene er det blitt rettet mer fokus på nærvær fremfor sykefravær, og dette var noe vi ønsket å undersøke nærmere. Temaet for oppgaven er derfor nærværsarbeid. Vi har inngått et samarbeid med Tromsø kommunes renholdsoperatør, Fagrent, som har et pågående arbeid med nærvær. Fra Fagrent startet nærværsarbeidet i 2016 har de redusert sykefraværet drastisk, der nærvær og deltakelse blir beskrevet ...
 • Verdsetting av nyetablerte vekstselskap; case CUTTERS AS 

  Imøy, Vetle; Mauroy, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-27)
  Denne oppgaven omfatter problematikk knyttet til verdsetting av nyetablerte vekstselskaper. I dette henseende gjennomføres det en verdsetting med CUTTERS AS som case. Vi har gjennomført en fundamental verdsettelse av selskapet som innebærer at vårt verdiestimat baseres på strategiske og regnskapsmessige analyser. Innledningsvis presenterer vi selskapet og gir leseren et innblikk i frisørbransjen. ...
 • Intensjon til å eie bolig. Betydningen av holdninger, normer, ressurser og barrierer 

  Lunde, Mia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvorvidt holdninger, ressurser og barrierer, normer og boligpriser påvirker intensjon til å eie bolig. Det teoretiske rammeverket tar utgangspunkt i en utvidet modell av teorien om planlagt atferd (Ajzen, 1991). Herunder inkluderer jeg verdier og spesifikke personlighetstrekk som forløpere til holdninger, samtidig som spesifikke kontrollfaktorer fanges opp ...
 • Budsjettbruk i små- og mellomstore nordnorske reiselivsbedrifter. En empirisk studie 

  Nilsen, Erik; Iversen, Hilde Sivertsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Utforming og bruk av styringssystemer er et sentralt tema innenfor fagområdet økonomistyring. Budsjettet, som er ett av flere styringssystemer, er trolig det første formelle styringssystemet bedrifter benytter seg av (King et al., 2010). I denne studien vil vi undersøke om betingelsesfaktorene størrelse, struktur, strategi og oppfattet usikkerhet i omgivelsene er relatert til budsjettpraksisen i ...
 • Prosessering av sjømat – Endring i næringsinnhold, biotilgjengelighet og helseeffekter 

  Larsen, Rune; Stormo, Svein Kristian; Eilertsen, Karl-Erik; Mæhre, Hanne K; Jensen, Ida-Johanne; Østerud, Bjarne; Elvevoll, Edel Oddny (Research report; Forskningsrapport, 2010-11-29)
  Rapporten oppsummerer hvordan prosessering kan påvirke innholdet av næringsstoffer i sjømat, samt hvordan biotilgjengeligheten til ulike stoffer kan endres som følge av prosessbetingelsene. I tillegg er det kort redegjort for vitenskapelig status på helseeffektene av sjømatkonsum, samt hvilke ernæringsmessige faktorer som gjør sjømat til et særegent næringsmiddel. Økt prosesseringsgrad av sjømat ...

View more