Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Læring og vurdering. Om læringsformer, undervisningsformer og bruk av ulike vurderingsformer i høyere utdanning. Evaluering del 2 etter pilotprosjektet UiTspire 

  Schjelde, Tor Jørgen; Bottolfsen, Trond; Korsnes, Lena; Michalsen, Bård Borch (Research report; Forskningsrapport, 2019)
  Dagens studenter viser økt interesse for nye undervisnings- og læringsformer. Noe av forklaringen er økt fokus på 21st Century Skills (Pellegrino & Hilton, 2012) og endrede krav fra arbeidslivet til kunnskap og ferdigheter. Istedenfor lærerstyrt undervisning og tradisjonelle skoleeksamener, så ønsker studentene en mer studentaktiv undervisning og bruk av vurderingsformer som passer i forhold til ...
 • HPI-axis and heat shock protein (HSP) gene transcripts, and their responsiveness to stress in Atlantic salmon (Salmo salar L.) embryos and larvae 

  Andersen, Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-25)
  Exposure to stress may have a profound impact on the physiology and health of an individual later in life. During a production cycle of Atlantic salmon eggs, the eggs are subjected to different kind of handling, e.g. shocking and transport. Handling of this extent would have elicited stress responses in adult fish. Stress responses can broadly be divided into primary, secondary and tertiary response. ...
 • Tap av tamrein – et kunnskapsgrunnlag 

  Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Sørensen, Ole Jakob; Mørk, Torill; Bråthen, Kari Anne; Johansen, Bernt; Moa, Pål Fossland; Risvoll, Camilla; Sandström, Camilla; Winje, Erlend (Research report; Forskningsrapport, 2019-12-30)
  Tap av dyr er en utfordring og et sentralt tema i norsk tamreindrift. Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver status for hva vi vet om tapsomfang, tapsårsaker og tapsammenhenger innen områdene tap av rein til rovvilt, sykdom, klimarelatert tap, påkjørsler og grunnet kumulative effekter. Videre setter den fokus på forebyggende tiltak og hvilke felt man trenger ytterligere kunnskapsbygging på. Gjennomgående ...
 • Consumer preference for eco-labelled aquaculture products in Vietnam 

  Bui, Bich Xuân (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-01)
  Product labelling with eco-certifications is market-based incentive tool for sustainable aquaculture, thus mitigating negative environmental impacts. The aims of this study are to investigate: i) whether consumers prefer eco-labelled (eco-certified) shrimps over conventional (non-certified) shrimp; and ii) whether consumers prefer specific eco-label (eco-certification logo) over others. The study ...
 • Public Perceptions of Deep-Sea Environment: Evidence from Scotland and Norway 

  Ankamah-Yeboah, Isaac; Xuan, Bui Bich; Hynes, Stephen; Armstrong, Claire W. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-10)
  Knowledge of people's understanding of environmental problems is vital for the effective implementation of the ecosystem approach to marine management. This is especially relevant when conservation goals are aimed at ecosystems in the deep-sea that are remote to the consciousness of most people. This study explores public perceptions of the deep-sea environment among the Scottish and Norwegian public. ...
 • Trading off Tourism and Fisheries 

  Bui, Bich Xuân; Armstrong, Claire W. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-22)
  This paper presents a deterministic bioeconomic model in which the creation of a marine protected area (MPA) is not only a fisheries management tool but also introduced in order to provide tourism amenity benefits. The theoretical model is illustrated with analysis of the Nha Trang Bay (NTB) MPA in Khanh Hoa province in Vietnam, where the anchovy purse seine fishery is considered. An amenity value ...
 • Influence of glacial water and carbonate minerals on wintertime sea-ice biogeochemistry and the CO2 system in an Arctic fjord in Svalbard 

  Fransson, Agneta; Chierici, Melissa; Nomura, Daiki; Granskog, Mats; Kristiansen, Svein; Martma, Tõnu; Nehrke, Gernot (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-08-13)
  The effect of freshwater sources on wintertime sea-ice CO2 processes was studied from the glacier front to the outer Tempelfjorden, Svalbard, in sea ice, glacier ice, brine and snow. March–April 2012 was mild, and the fjord was mainly covered with drift ice, in contrast to the observed thicker fast ice in the colder April 2013. This resulted in different physical and chemical properties of the sea ...
 • Stability of lipids during wet storage of the marine diatom Porosira glacialis under semi-preserved conditions at 4 and 20 °C 

  Dalheim, Lars; Svenning, Jon Brage; Vasskog, Terje; Eilertsen, Hans Christian; Olsen, Ragnar Ludvig (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-17)
  Cultivation of diatoms may help alleviate the pressure on wild fish stocks for marine nutrient availability in aquaculture feed and for human consumption. However, the lipids in microalgae biomass are easily deteriorated, both trough lipolysis and degradation of polyunsaturated fatty acids (PUFA). Proper storage conditions are therefore necessary to maintain the lipid quality. Additionally, the ...
 • The effect of long-term use on the Catch efficiency of Biodegradable gillnets 

  Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Jacques, Nadine; Kubowicz, Stephan; Cerbule, Kristine; Su, Biao; Larsen, Roger B.; Vollstad, Jørgen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-05)
  The effect of long-term use on the catch efficiency of biodegradable gillnets was investigated during commercial fishing trials and in controlled lab aging tests. The relative catch efficiency between biodegradable and nylon gillnets was evaluated over three consecutive fishing seasons for Atlantic cod (Gadus morhua) in Norway. The biodegradable gillnets progressively lost catch efficiency over time, ...
 • Troppssjefers legitimitet: Påvirket av en strukturell endring? En kvalitativ studie av troppssjefers legitimitet i forbindelse med implementering av ny personellstruktur i Forsvaret 

  Trones, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Denne oppgaven dreier seg om endringen ny ordning for militært tilsatte har for anseelsen av en nyutdannet troppssjef. Ny ordning for militært tilsatte er en ny personellstruktur som endrer organisering og implementerer en ny utdanningsreform. Organiseringen deler de ansatte i to hovedkategorier; offiseren og spesialisten. Disse har med utdanningsreformen fått andre inngangsverdier til grad, kompetanse ...
 • Utøvelse av religiøst basert ledelse i en virtuell organisering: Fra klan til eksternt motivert kultur 

  Fjellestad, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Formålet med oppgaven er avdekke hvordan ledelsesdynamikker i en religiøst basert organisasjon påvirkes av en desentralisert virtuell organisering. Oppgaven er en intervjubasert case-studie av en desentralisert hjelpeorganisasjon i et kirkesamfunn som er blitt omstrukturert til en virtuell arbeidsplass, men hvor hver enkelt av de ansatte deler stillingen med ansettelse i en lokal menighet i ...
 • Institutional and financial entry barriers in a fishery 

  Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-18)
  Fishery policies over the past decades have mainly aimed at capacity reduction to preserve overexploited stocks. For that reason, research has focused on exploring incentives to exit fisheries rather than examining entry barriers. However, in quota-regulated fisheries, potential entrants might face substantial institutional and financial barriers, as opposed to incumbents, whose rights might have ...
 • Rådmannsavganger med sluttpakker i små norske kommuner 2014 – 2018. En studie av ledelsesutfordringer i små norske kommuner 

  Gaino, Anne-Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Kommuner er politisk styrte organisasjoner og forutsetningen for en velfungerende kommune er at samhandlingen mellom politikk og administrasjon fungerer godt. Dessverre har utviklingen i rådmannsavganger økt drastisk de senere årene. Ca. 80 rådmenn slutter årlig i norske kommuner og rundt 25-35% av disse går av med sluttpakke. Denne masteroppgaven er en studie av ledelsesutfordringer i små norske ...
 • Digitalisering av kraftbransjen - mellomledernes erfaringer 

  Brattfjord, Lene Charlotte; Teigland, Linda Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Kraftbransjen står overfor store omstillinger i årene som kommer, med bakgrunn i digitaliseringen og elektrifiseringen som råder i Norge i dag. Økende etterspørsel etter ladestasjoner, samt etablering av industri i grisgrendte strøk krever tilgang til både strøm og nok kapasitet. For å møte etterspørselen som strømnettselskapene er pliktig til å levere, krever det store investeringer i strømnettet ...
 • Hvilke forventninger har lærere i videregående skole til sine ledere? 

  Hanssen, Halvor S.; Sollie, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-27)
  I denne oppgaven undersøker vi hvilke forventninger lærere i videregående skole har til sine ledere. Vi deler lærerne inn i 2 kategorier basert på utdanning og yrkesbakgrunn og ser etter likheter og forskjeller mellom de to gruppene. Den ene består av lærere som har ulik yrkesfaglig bakgrunn, og den andre av lærere som har akademisk bakgrunn med studier på lærerhøgskole eller universitet. ...
 • Can you trust someone you have never met? Swift trust and self-disclosure in temporary teams 

  Sand, May-Britt Aronsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  In this thesis I ask the question “can you trust someone you have never met”. The background for this is the temporary nature of cabin crew teams which implies that it is not possible to rely on conventional trust, and to better understand how it still is possible to trust someone you have never met I have focused on factors that contribute to initial trust (or categorization) and swift trust. An ...
 • Hvordan påvirker bruk av digitale samhandlingsverktøy og ledelsespraksiser hverandre i en distribuert organisasjon? En sammenliknende casestudie av virtuelle møter som ledelsespraksis i et flercampus-universitet. 

  Andersrød, Line; Elvik, Åsa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Undersøkelsen er en komparativ casestudie. Vi har studert en administrativ og en faglig enhet i et flercampus-universitet. Datainnsamlingen har skjedd i form av observasjon og individuelle dybdeintervjuer. Vi har observert ett Skype-møte i hver case etterfulgt av intervjuer med møtedeltakerne. I analysen underbygger vi hvordan bruk av digitale samhandlingsverktøy og ledelsespraksiser forenes i ...
 • Hvordan arbeider ledere med kompetansemobilisering? En kvalitativ studie i to kunnskapsbedrifter 

  Svendsen, Kristoffer; Ramsdal, Tommy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Andelen yrkesaktive som jobber i kunnskapsorganisasjoner er stadig økende, og deres kompetanse synes mer omfattende enn det som tradisjonelt har blitt tillagt kompetansebegrepet. Kunnskapsarbeideren utgjør en viktig del av kunnskapsorganisasjonenes «produksjonsmidler». Hvordan ledere kan dra nytte av kunnskapsarbeiderens kompetanse til det beste for virksomheten, er noe det vil være viktig å få ...
 • Pedagogisk leder - en (u)mulig rolle å fylle? En studie av pedagogiske lederes oppfatning av egen rolle. 

  Olsen, Tone; Solhaug, Wårinn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Statistikk knyttet til alle slags yrkesgrupper var det som først gav oss antagelser om at det å være pedagogisk leder i en barnehage kan være belastende. Det er høyt sykefravær og stor grad av turnover hos mange som innehar denne type arbeidsrolle, det kan man se i mange av landets barnehager. Er det selve lederrollen, forventninger, eller noen av arbeidsoppgavene som er en utløsende faktor for at ...
 • Lederes opplevde handlingsrom for kompetansemobilisering En studie av kompanisjefer i Forsvaret 

  Dyrnes, Gro Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-25)
  Denne oppgaven tar for seg hvilket opplevd handlingsrom ledere i Forsvaret har for kompetansemobilisering av sine medarbeidere, med bakgrunn i teori knyttet til militær ledelse, lederes handlingsrom, kompetanse og kompetansemobilisering. Studien ble gjennomført ved bruk av kvalitativ metode, nærmere bestemt semi- strukturerte intervjuer med kompanisjefer i Brigade Nord/ Hæren. Respondentene har ...

View more