Recent additions

 • The art of untangling: High North SME board directors' challenges in understanding strategy, control, and service tasks 

  Fjellvær, Hilde; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
  Boards of directors represent an important, but understudied, resource for business development of High North SMEs. We studied board director perceptions of what constitutes the most important board tasks and which activities each major task actually involved. We followed a local board development project with participants from several industries and companies in Northern Norway over a two-year ...
 • Towards successful digital transformation through co-creation: a longitudinal study of a four-year implementation of digital monitoring technology in residential care for persons with dementia 

  Dugstad, Janne H; Eide, Tom; Nilsen, Etty Ragnhild; Eide, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-10)
  <i>Background</i>: Implementation of digital monitoring technology systems is considered beneficial for increasing the safety and quality of care for residents in nursing homes and simultaneously improving care providers’ workflow. Co-creation is a suitable approach for developing and implementing digital technologies and transforming the service accordingly. This study aimed to identify the ...
 • Sammenslåingen til Ishavsbyen videregående skole: En suksess? En kvalitativ studie av sammenslåingen av Breivika videregående skole og Tromsø maritime skole 

  Torblå, Eirin Anne Karlsen; Rydning, Wenche Margrethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Denne oppgaven dreier seg om sammenslåingen av Tromsø Maritime skole (TMS) og Breivika videregående skole til Ishavsbyen videregående. Sammenslåingen omfatter foreløpig bare organisatoriske endringer, men skal også innebære geografisk samlokalisering når et nytt skolebygg står klart om tre til fem år. Sammenslåingen foregår som et prosjekt parallelt med daglig drift. Vinklingen vi har valgt for ...
 • Hvordan oppleves motivasjon og engasjement hos ansatte i Sparebank 1 Nord-Norge i dag, og hva kan gjøres for å tilrettelegge for motiverte ansatte som fremmer bankens målrealisering. 

  Solvang, Frank-Halvar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Formålet med denne oppgaven har vært å forsøke å redegjøre for hvilke faktorer ved jobb og ledelse som tilrettelegger for motivasjon i organisasjonen Sparebank 1 Nord-Norge. Bank- og finansnæringen går i likhet med mange andre områder av samfunnet gjennom en omfattende teknologisk utvikling, og da er det viktig at de menneskelige ressursene er motiverte for å klare å takle slike omfattende endringer, ...
 • Fra profesjonsidentitet til lederidentitet. En studie om utvikling av lederidentitet 

  Bakken, Rita Henie; Trøite, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Formålet med denne oppgaven er forstå hvordan profesjonsutøvere opplever utvikling av lederidentitet. Å utvikle lederidentitet viser seg å være en prosess. En prosess der en går fra profesjonsutøver til å bli leder. En profesjonsutøver kalles gjerne for en hybridleder i forskningslitteraturen. Et moderne ord som brukes i mange sammenhenger. Identitet har flere interessante vinklinger på hvordan vi ...
 • Hvilke belastninger opplever befalet ved ledelse av innsatser i sivilforsvaret, og hva kan gjøres for å forberede befalet på møtet med fremtidige belastninger? 

  Gjertsen, Lars Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Befal i Sivilforsvaret opplever belastninger i forbindelse med ledelse av innsatser i Sivilforsvaret. Belastningene er av psykisk og fysisk karakter og påvirker befalet ved ledelse av innsatser i Sivilforsvaret. Dette er det samlede innrykk basert på en undersøkelse av kvalitativ tilnærming hvor befal i Sivilforsvaret lot seg intervjue. En sentral belastning synes å være usikkerhet. Usikkerheten ...
 • “Should I stay, or should I go”. Hva motiverer ledere til å jobbe i Forsvaret? 

  Broch, Peter Fredrik; Kvernevik, Jan-Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Denne masteroppgaven setter søkelys på hvorfor noen ledere velger en livslang karriere i Forsvaret mens andre ikke gjør det. Hensikten med studien var å se på hvilke motivasjonsfaktorer som får folk til å velge å bli i Forsvaret, slik at gjennomsnittlig «ståtid» kan øke. Vi koblet dette mot Fredrick Herzberg sin to-faktorteori (Herzberg, 1959), for å se om det er spesielle hygienefaktorer eller ...
 • Ny på arbeidsplassen. Hva skoleledere bør vite om nytilsattes møte med organisasjonen. 

  Wang, Bodil Synnøve; Strømsør-Bygdevoll, Marita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-28)
  I denne masteroppgaven har vi studert hvilke opplevelser nyansatte lærere har hatt i møte med sin nye arbeidsplass og yrkestilværelse. Vi har sett på de erfaringer de har gjort seg knyttet til ansettelsesprosess, veiledning, ledelse, arbeidsbelastning og sosiale faktorer. Bakgrunn for valg av tema ligger i utfordringer som knytter seg til læreryrket spesielt, og store deler av offentlig sektor ...
 • Kommunale enhetslederes opplevelse av eget handlingsrom. En studie av enhetslederes handlingsrom i tonivå-kommuner 

  Skog, Hans-Terje; Næss, Hege Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Det er mange som arbeider som ledere i dagens samfunn, både i ulike organisasjoner og på forskjellige nivåer. Man kan lede et stort konsern med mange ansatte, eller en liten bedrift med få ansatte. Noen ledere sitter på toppen, mens andre ledere er prosjektledere, avdelingsledere eller mellomledere. Det er faktisk mange flere mellomledere enn det er toppledere i samfunnet, men til tross for dette ...
 • Hardførhet («hardiness»). Kan en psykologisk test forutsi hvem som vil yte det lille ekstra i krevende situasjoner? 

  Lundberg, Torbjørn Fossbakken; Helland, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-27)
  I denne studien har vi sett på sammenhengen mellom skåren på en psykologisk test ved navn hardførhetstesten og det å bestå et krevende opptak. Vår problemstilling er «Kan hardførhetstesten ha forklaringskraft for hvorfor noen kandidater består en krevende seleksjonsprosess, og andre ikke gjør det?». Videre har vi testet fire hypoteser for å finne svar på ulike aspekter ved vårt tema. Disse fire ...
 • "Dere har hørt det er sagt" En kvalitativ undersøkelse av hva og hvem som påvirker politipatruljens forståelse av Nærpolitireformen 

  Nilsen, Hans Jørgen; Richardsen, Eva Løite (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-22)
  Problemstillingen i vår oppgave er hva og hvem som påvirker politipatruljens forståelse av Nærpolitireformen. Det er tre teoretiske begreper i denne oppgaven: sensemaking, sensegiving og sensegivers. Sensemaking er forståelsen som dannes hos politipartruljen. Sensegiving er hva som påvirker denne forståelsen. Sensegivers er hvem som påvirker denne forståelsen. Metoden vi har brukt er et case-studium ...
 • Styring på tvers av vanntette skott. En casestudie av styringsutfordringer i ortopedisk avdeling ved UNN 

  Hammer, Ruben; Olsen, André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik ble i 2008 slått sammen og utgjør i dag Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Samme år ble det innført en tverrgående klinikkstruktur hvor sykehuset organiseres etter fag i funksjonelle enheter som strekker seg på tvers av lokasjonene. Klinikkorganiseringen er gjenstand for sterk kritikk, og gjennom medieoppslag fremkommer det at organiseringen skaper ...
 • Learning to face global food challenges through tourism experiences 

  Bertella, Giovanna; Vidmar, Benjamin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-26)
  <i>Purpose</i> – The purpose of this paper is to provoke reflections on the potential contribution of food tourism experiences to achieving the sustainable development goals for eradicating hunger and malnutrition.<p> <p><i>Design/methodology/approach</i> – In line with the creative analytic practice in scientific inquiry, this study develops and discusses a futuristic scenario inspired by a ...
 • The relationship between the firm's social media strategy and the consumers' engagement behavior in aviation 

  Sigurdsson, Valdimar; Larsen, Nils Magne; Sigfussdottir, Arna Dogg; Fagerstrøm, Asle; Alemu, Mohammed H.; Folwarczny, Michal; Foxall, Gordon R. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-08-05)
  Social media platforms constitute a new frontline for brands to build relationships with their customers. Nevertheless, the literature on social media engagement behavior is unidimensional, as it focuses on customer engagement while neglecting the customer's influence on managerial decisions. The current paper goes a step further by applying the theory of the marketing firm (TMF). We investigated ...
 • Developing capabilities in market learning, network learning and internal learning. A case study of a Born Global entering the commercialization stage 

  Johansen, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  The purpose of this thesis is to describe and explain how a Norwegian-based Born Global develop their capabilities in market learning, network learning and internal learning around the time of their first commercial product launch.
 • En mer dynamisk aksjelovgivning. En analyse av forsvarlighetskravet i aksjeloven § 3-4 

  Jørgensen, Marit Bjørvig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Etter endringene i aksjeloven i 2012 og 2013 ble det enklere å starte opp og drive aksjeselskap i Norge. Forenklingene innenfor kapitalkravene har hatt stor betydning for dette. Forsvarlighetsvurderingen i Asl. § 3-4 gikk fra å være et tillegg til de andre reglene til å tre fremfor disse. Nå er det i hovedsak forsvarlighetsvurderingen som utgjør den nedre grensen for hvor mye kapital selskapet må ...
 • Legitimitet i bioteknologiselskaper. Hvordan oppnår selskaper tilknyttet Biotech North klyngen legitimitet? 

  Hauan, Jorg Janssønn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Siden 90 tallet har det vært et oppsving i statlige og politiske initiativer for å utvikle bioteknologinæringen i Norge. Et av initiativene har vært å legge til rette for næringsklynger rundt om i landet. Biotech North er en slik klyngeorganisasjon for bioteknologiselskaper i regionen rundt Tromsø. Klyngen hjelper medlemmene sine med samarbeid, innovasjon og verdiskapning. Biotech Norths medlemsmasse ...
 • Commercialization of Energy Recovery Micro-Turbine Technology. Technical and Market development study for the product developed by QRRNT AS 

  Banerjee, Debayan Mrinalkanti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  This thesis explores the avenues of commercialization for the energy recovery product developed by QRRNT AS, specifically for land based industries. This thesis has four chapters which are co-related. The Introductory chapter introduces QRRNT, its product, and the importance of the topic. This chapter gives an outline of the entire thesis to follow. It discusses the research questions that the ...
 • Production Planning in Fisheries Under Uncertainty. Stochastic Optimization and Scenario Generation - A Case Study 

  Larsson, Marius Runningen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
  Uncertainty in the value chain of fisheries exists and as a result, a production model taking uncertainty into account is important for such a business to be efficient. A way to better plan under uncertain conditions is through the use of stochastic programming. The literature for which this is applied to fisheries is limited. Constructing, testing, and evaluating such a model's applications for a ...
 • Samisk tradisjonellkunnskap kan være nøkkelen til en bærekraftig samisk reindriftsnæring 

  Buljo, Risten Marie Mikkelsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-29)
  Denne masteroppgaven handler om å kunne anvende samisk tradisjonell reindriftskunnskap, innenfor strategifaget. Deretter kunne knytte denne kunnskapen inn til en kunnskapsverdikjedemodell. Kunnskapsverdikjedemodellen kan brukes som et strategiverktøy, til å utvikle en reindriftsstrategi basert på den samiske tradisjonelle kunnskapen. Hensikten med denne strategien er å kunne bidra til å oppnå en ...

View more