Nye registreringer

 • Unemployment rate, Labor-Market and Sickness-absence. How the unemployment affects sickness-absence in Troms County. An empirical analysis 

  Berthung, Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
  This thesis investigates how the unemployment rate affect the sickness-absence in Troms county. For doing so, we set up a model that investigates the causal relationship between labor market tightness and workers absence behavior and the cyclical selecting of employees with bad health during different states of the business cycle. We take advantage of over 230,000 recorded sickness-absences and ...
 • Do We Insure Our Most Valuable Asset, Ourselves? A study of students' insurance habits 

  Wittussen, Karl Henrik Støle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-22)
  This thesis is taken a deeper look at risk-taking behaviour regarding insurance choices and the possible explanation for why students expose themselves to the economic risk of becoming disabled. This thesis discusses some of the reasons why anomalies occur in relation to insurance choices. The students’ willingness to purchase disability insurance is investigated by the use of an econometric approach, ...
 • Kjøpsintensjon og betalingsvilje for luksuskosmetikk. Betydningen av produktegenskaper, sosiale verdier og individuelle trekk hos forbruker 

  Lauknes, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
  Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvilke produktegenskaper, sosiale verdier og individuelle trekk hos forbruker som kan påvirke kjøpsintensjonen og betalingsviljen av luksuskosmetikk. Det teoretiske rammeverket er inspirert av tidligere studier på luksus, samt teorier som vektlegger forbrukeratferd i henhold til kjøpsintensjon og betalingsvilje. Produktegenskapene i min oppgave består av ...
 • Samskaping gjennom kundeengasjement i offentlig sektor. En kvalitativ studie av kommunens forutsetninger for samskaping og drivere for kundeengasjement 

  Malin, Lottelise Kvalberg; Normann, Hanne Kathrine Alapnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Kommunenes rolle er under omstilling, noe som utfordrer dens tradisjonelle rolle som myndighetsutøver og tjenesteleverandør, til å bli en tilrettelegger av det nye velferdssamfunnet. Kommunene tilrådes å involvere private, sivile og offentlige aktører i offentlig problemløsning. Vi ønsket å undersøke hvilke forutsetninger kommunen har for å engasjere aktører i samskaping, samt hvilke drivere som ...
 • Innovasjon i samisk reindrift. Kvalitativ studie av faktorer som påvirker innovasjonen i samisk reindriftsnæring 

  Lango, Ann Catharina A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Innovasjon blir hevdet å være løsning på økonomisk utvikling og vekst. Innovasjon har nær slektskap med entreprenørskap. Entreprenørskap er noe forsket på med hensyn på reindrift men innovasjon i reindriftkonteksten er ikke forsket. Denne studien forsøker å svare på hvilke faktorer det er som påvirker innovasjonen i den samiske reindriftsnæringen. Problemstillingen lyder slik: Hvilke faktorer kan ...
 • Negative bieffekter av indre motivasjon i Sparebank 1 Nord-Norge, Alta. Hvordan påvirker bieffektene av indre motivasjon de ansattes velvære? 

  Sara, Piera Nilas Svendsen; Guttormsen, Martin Andrè Bang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Målet med oppgaven er å få en bedre innsikt og forståelse av motivasjon i praksis, og hvordan motivasjon påvirker de ansatte og arbeidsplassen deres med tanke på mental helse og velvære. Funnene skal hjelpe til å forstå motivasjonseffekter på et teoretisk plan. Denne studien ser på om det finnes negative bieffekter av indre motivasjon på de ansattes velvære i Sparebank1 Nord-Norge Alta. Teoretiske ...
 • Alga from the Arctic: A new avenue for commercial Carbon Capture Utilization? Developing a market strategy based on innovation and commercialization potential 

  Borrebæk, Kamilla Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  This thesis is based on an ongoing project at UiT – the Arctic University in Norway. The technology presented is an innovation in mass cultivation of alga originating from the Arctic. Research at UiT and collaboration with Finnfjord AS (smelting plant) has made the technology of mass cultivation possible on an industrial scale. Growing alga is performed inside the smelting plant, and uses waste ...
 • Commercialization of an interactive story universe hello X. Commercial potential of a participatory media product in Science Communication 

  Borovaya, Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  This thesis explores the commercial potential of an interactive story universe hello X, developed by Ice-9, a Tromsø based media company which specialises in using fiction narratives in participatory workshops and live events, interactive games, museum exhibitions and more traditional audio-visual productions. It uses creative co-production concept to generate rich media content, intended to nurture ...
 • Motivasjon for frivillig ledelse. En kvalitativ studie av norske studentidrettslederes motivasjon 

  Hågensen, Ragni Strand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Formålet med denne oppgaven var å forstå hva som motiverer personer til å drive med frivillig ledelse av studentidrettslag. Oppgaven avgrenser seg til å benytte seg av selvbestemmelsesteorien som teoretisk grunnlag, og videre til å se på studentidrettsledernes indre og ytre motivasjon for sine verv. Det er også sett på det sosiale miljøet og konteksten rundt lederne og hvorvidt dette kan framme eller ...
 • Forretningsmodellutvikling på destinasjonsnivå. En teknikk for å løse sesongutfordringer? 

  Berg, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Reiselivsnæringen i Nord-Norge har hatt en sterk vekst de siste årene. Likevel opplever næringen utfordringer med å tiltrekke seg turister gjennom hele året. Sesongutfordringer står med dette sentralt. En mulig måte og møte disse utfordringene på er å skape nye verdiforslag og innovasjonspotensialer som tiltrekker turister året rundt. For å kunne legge til rette for idégenerering må kreativitet, som ...
 • Psykologiske kontrakter hos midlertidig ansatte. En undersøkelse av uskrevne forventninger mellom arbeidsgiver og midlertidig ansatte i undervisningssektoren. 

  Ravlo, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Hensikten med denne masteroppgaven er å utvikle kunnskap og bidra til økt forståelse av arbeidsgivers og midlertidig ansattes vurderinger og refleksjoner knyttet til psykologiske kontrakter og påvirkningskraften på deres arbeidsforhold. Det finnes omfattende forskning rundt bruken av fast ansatte, men den økte bruken av midlertidig ansatte krever ny forskning på denne yrkesgruppen. Psykologiske ...
 • Bare en brikke i et statlig puslespill? Sammenslåing av fylkesmannsembeter - de ansattes stemme. 

  Eriksen, Kristin Fjellheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Den siste tiden har det skjedd store endringer i fylkesstrukturen i Norge, der flere fylker har blitt slått sammen, og flere skal slås sammen på sikt. Temaet for oppgaven vil derfor være ivaretakelse av de ansatte gjennom en sammenslåingsprosess av fylkesmannsembeter, med utgangspunkt i Nord- og Sør-Trøndelag. I studien ble det tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: ”Hvordan ble de ansatte ...
 • Kommer turistene igjen, og anbefaler de til en venn? En casestudie av destinasjonen Tromsø 

  Molund, Mia Heggås; Hindberg, Kristine Robertsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Temaet for denne oppgaven er samskaping av opplevelsesverdi og destinasjonslojalitet. Verdi er et begrep som har fått større betydning ettersom at nyere forskning viser at bedrifters evne til å tilrettelegge for verdiskapning i samspill med kunden er en viktig kilde til konkurransefortrinn. Mer spesifikt kan man knytte verdi opp til turisters opplevelser på en destinasjon, hvor samspillet mellom ...
 • Effekten av strategiske og økonomisk valg på sportslige resultater. En tidsserieanalyse av to nordnorske toppfotballklubber 

  Hermo, Kai Arne; Rafhaelsen, Stein Kato (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
  Denne oppgaven har prøvd å se sammenhengen mellom strategiske valg, økonomisk bærekraft, og sportslige prestasjoner i våre to største nordnorske fotballklubber. Utgangs-punktet har vært å knytte et teoretisk rammeverk opp mot den empiriske konteksten, og så drøftet dette gjennom ulike hypoteser. Vi har analysert perioden fra 2008 og frem til i dag for å se ulikhetene og likheter i strategiske valg ...
 • Time, change and resistance. A literature review of the influence of time on change and resistance to change in organisations 

  Holman, Oliver (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  This study explores how the multifaceted concept of time influences change. A comprehensive systematic review of the literature is used as the method, with twelve empirical studies forming the base of the empirical data considered against the theoretical framework. There was division found in the studies between "recipient”-focused and "management/organisational performance”-focused studies. ...
 • 27 days of managerial work in the police service 

  Karp, Tom; Filstad, Cathrine; Glomseth, Rune (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-09)
  The purpose of this study was to uncover the realities of managerial work in the Norwegian police service. Observation and interview of 27 police managers showed that managerial work emerged and unfolded through specific practices, which occurred within a shared organisational practice shaped by police culture, context and mission. Managers practiced in a variety of ways rather than according to a ...
 • Hurtigruteturistenes naturopplevelse: Et kollektivt blikk på omgivelsene 

  Smørvik, Kjersti Karijord (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-12)
  Hvordan skapes naturopplevelser om bord på et hurtigruteskip? I denne artikkelen ser jeg nærmere på hurtigruteturisters naturbaserte opplevelser på et skip, og hvordan turistenes opplevelser blir til. Psykologiens innfallsvinkel til opplevelse legger vekt på hvordan denne er et kroppslig og mentalt fenomen somoppstår i individet selv.Men opplevelsen kan også studeres med utgangspunkt i en sosial ...
 • Extending the Rotterdam Demand Model to Analyze Market Participation 

  Xie, Jinghua; Myrland, Øystein (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-01)
  The dependent variable in the Rotterdam model is shown to consist of two additive components: the proportionate change in the average product weight consumed by existing buyers and the proportionate change in the share of total consumers who actually purchase the product. Applying the extended model to household data on salmon consumption in France, results suggest prices have a larger effect on ...
 • Health Consciousness and Its Effect on Perceived Knowledge, and Belief in the Purchase Intent of Liquid Milk: Consumer Insights from an Emerging Market 

  Hoque, Mohammed Ziaul; Alam, Nurul Md.; Nahid, Kulsuma Akter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-07)
  This study is based on the influence of consumers’ health consciousness (HC), perceived knowledge (PK) and beliefs affecting the attitude and purchase intent (PI) of the consumers. The outcome of this study is obtained through an exclusive survey conducted on a randomly selected sample of 712 households who purchase liquid milk (LM) in the cities of Dhaka and Chittagong in Bangladesh. A structured ...
 • Dekomponering av varige driftsmidler. Vil det gi bedre informasjonsverdi til kommuneregnskapet? 

  Jensen, Ståle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-02)
  Regjeringen sanksjonerte den 22. juni Stortingets vedtak om ny kommunelov. I lovforarbeidene legges det opp til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal utarbeide nye forskrifter knyttet til blant annet avskrivninger. Formålet til denne studien er å se nærmere på hvordan dekomponeringsløsningen kan bidra med økt informasjon knyttet til varige driftsmidler under kommunal regnskapsregulering ...

Vis mer