Recent additions

 • Utforskning av kunstig intelligens i talentledelse. En undersøkelse av mulighetene, utfordringene og modenheten i norske organisasjoner. 

  Johansen, Stefanie; Holmgren, Emma Melinda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-06)
  I dagens globale arbeidsmarked er det en betydelig mismatch mellom tilbud og etterspørsel, samtidig som stadig flere frivillig forlater jobbene sine. Dette skaper alvorlige utfordringer for organisasjoner som sliter med å beholde sine talent. For å opprettholde konkurransekraften må organisasjoner tenke innovativt og annerledes. Dette åpner opp for nye utviklingsområder innen talentledelse. ...
 • Seleksjon i Forsvaret 

  Hals, Jørgen Schulze; Lund, Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Denne oppgaven ønsker å gi svar på om Forsvaret selekterer ledere for fremtiden, og hvorvidt lederopptaket predikerer senere karriereprestasjoner. Riktig seleksjon er viktig for alle organisasjoner, men spesielt viktig for Forsvaret som med sitt mandat i ytterste konsekvens gir lederen ansvar for oppdrag som kan bety forskjellen på liv eller død. Det er gjennomført en longitunell undersøkelse ...
 • How to design a startup? Understanding and shaping the organizational design of a case company 

  Enggaard, Mattias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  How to design a startup? is a question of practical importance to the managers that are building an organization from scratch. Focusing on a case startup, this thesis seeks to holistically understand its organizational development across five design dimensions (physical structure, visual design, organizational culture, decision processes, and team* composition). Being inspired by action research, ...
 • Beyond Budgeting i dagens dynamiske samfunn 

  Tangedal, Tine Rød; Higraff, Tom Erik Mathiesen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-29)
  Beyond Budgeting er et forholdsvis nytt begrep innen ledelse og økonomi og hadde sitt utspring på 70-tallet i Sverige. Ledelses- og styringsfilosofien har til hensikt å bedre virksomhetsstyring gjennom blant annet desentralisering av beslutningsmyndighet, autonomi, mer fokus på tillit og åpenhet for å skape bedre lønnsomhet og resultater. Hensikten med denne oppgaven er å presentere forskningen som ...
 • Hvilken rolle spiller mellomledere i omfattende omorganiseringsprosesser i offentlig sektor? 

  Kanstad, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-03-01)
  Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) som ble initiert i 2015 er en av mange initiativ for å effektivisere offentlig sektor. Det har vært og er fortsatt et stort behov og fokus på dette. Ved UiT Norges Arktiske Universitet ble svaret på kravene om økt effektivitet Adm2020-prosjektet. Prosjektet resulterte våren 2019 i en omfattende omorganisering ved UiT som har berørt de ...
 • Strategiutvikling – en tilsiktet eller fremvoksende tilnærming? En komparativ casestudie av strategiutvikling i små og mellomstore bedrifter 

  Teslow, Cecilie Wergeland; Kvernes, Thomas Sundt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-27)
  I denne studien undersøker vi hvordan små og mellomstore norske bedrifter utvikler strategier for å oppnå konkurransefortrinn. Studien er innrettet som en komparativ casestudie. Den anvender tre bedrifter med ulike strategiske forutsetninger som undesøkelsesenheter. Undersøkelsen samler inn og analyserer både kvalitative og kvantitative data. Studien anvender et teoretisk utgangspunkt om at ...
 • Er kommunal budsjettering et godt styringsverktøy? En case studie av tre kommunale sektorer i en utvalgt kommune 

  Røst, Julia; Aleksa, Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-08)
  Denne oppgavens problemstilling handler om å finne ut om kommunal budsjettering er et godt styringsverktøy. Temaet kommunal budsjettstyring er ganske omfattende og kan studeres fra ulike perspektiver. Kommunen er en forholdsvis kompleks og hybrid organisasjon underlagt et omfattende regelverk med svært mange retningslinjer som stiller krav til de ulike tjenestene kommunale sektorer skal yte på ...
 • Faktorer som påvirker turnover blant Krigsskoleutdannede offiserer i HMKG 

  Kollerud, Mads (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-01)
  Innføringer av diverse ordninger og reformer i Forsvaret de siste fem årene, kan tyde på at organisasjonen fortsatt har utfordringer med å beholde kompetanse. Statistikk fra forsvarets medarbeiderundersøkelse (FMU) for 2021, underbygger dette ved å vise til en økning i turnoverintensjonen til sine ansatte (Forsvarets mediesenter, 2021). Denne oppgaven har hatt til hensikt å gi en dypere forståelse ...
 • Bærekraftskommunikasjon gjennom årsrapporter: En analyse av bærekraft i årsrapportene til børsnoterte selskaper 

  Natlandsmyr, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-22)
  Oppgaven undersøker i hvilket omfang norske børsnoterte selskaper benytter sine årsrapporter til å kommunisere bærekraft. Studien tar utgangspunkt i de finansielle årsrapportene til 262 selskaper notert på Oslo børs. Ved hjelp av hjelp av innholdsanalyseverktøyet MAXQDA er det valgt ut nøkkelord og kodet setninger som inneholder relevante bærekraftsord innenfor fire kategorier: generell bærekraft, ...
 • Økonomisk motivasjon hos kunnskapsmedarbeidere i offentlig og privat sektor 

  Johansen, Amund Engh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-29)
  Tema for oppgaven er økonomisk motivasjon blant arbeidstakere i offentlig sektor i Norge. Metode for gjennomføring er kvalitativ litteraturstudie. Bonusutbetaling sin effekt på motivasjon til de ansatte, samt eventuelle forskjeller mellom privat og offentlig sektor vil bli undersøkt. Problemstilling: Hva kjennetegner økonomisk motivasjon hos ansatte kunnskapsmedarbeidere i norsk offentlig sektor ...
 • Suksessfaktorer i styring av en prosjektorganisasjon 

  Pedersen, Christian; Hatlestad Tvedt, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-29)
  Denne masteroppgaven er basert på vår casebedrift innenfor tema Virksomhet- og prosjektstyring i en ordreskapende bedrift, med påfølgende problemstilling Suksessfaktorer i styring av en prosjektorganisasjon. Bedriften mener selv å ha for liten lønnsomhet i sine prosjekter, i forhold til teknologien de besitter innenfor segmentet elektrisk- og hybridfremdrift i det maritime domenet. Prosjektstyringen ...
 • Hvorfor slutter de ikke? En studie av faktorer som motiverer hæroffiserer til å fortsette i Forsvaret 

  Oppegaard, Erik Berggrav; Fidje, Daniel Skundberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-30)
  I en tid der den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, om ikke i Verden, står foran sine største kollektive utfordringer siden andre verdenskrig, skal Forsvaret gjøre noe den ikke har gjort siden Sovjetunionens kollaps, nemlig vokse. Det har i mange år blitt forsket på og skrevet artikler om turnerover intensjon blant ansatte i Forsvarssektoren. Denne oppgaven har søkt å se på denne tematikken ...
 • Kjønnsmangfold og oppdragsløsning i Forsvaret 

  Preto, Fabian; Taranger, Simen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-25)
  Flere lands forsvar har i mange år vært preget av en skjev kjønnsbalanse, der overvekt av menn har gjort seg gjeldende. Dette har i nyere tid ført til fokus på å øke kvinneandelen, hvilket i år 2000 resulterte i en FN-resolusjon som henstilte alle medlemslandene til å øke representasjon av kvinner på alle beslutningsnivåer i institusjoner som skal hindre, styre og løse konflikter. Dette førte blant ...
 • Tilpasning til radikale forandringer i omgivelsene 

  Carlsen, Daniel Hontvedt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-21)
  Denne masteroppgaven søker å beskrive hvordan en etablert Ukrainsk IT-bedrift har tilpasset seg for å håndtere radikale forandringer i omgivelsene. I lys av kompleksitetsteori, drøftes endringene organisasjonen har gjennomgått slik det fremkommer av oppgavens empiriske materiale. Det overordnede målet er å bidra med innsikt i fenomenet organisasjoner og endring, som kan være relevant for både ...
 • Markedseffisiens på Oslo Børs i lys av kursutvikling før og etter flaggemeldinger og meldepliktig handel 

  Skrondal, Adrianna Sandstad; Skrondal, Inge Sandstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Denne oppgaven tar for seg markedseffisiens på Oslo Børs. Den overordnede problemstillingen er: I hvilken grad er aksjemarkedet på Oslo Børs effisient? Dette er et omfattende spørsmål og vi vil undersøke spørsmålet i lys av børsmeldinger om flagging og meldepliktige handler. Vårt første forskningsspørsmål er: Avviker kursutviklingen i aksjer fra markedets utvikling i tiden etter publisering av ...
 • Har ordning for militært tilsatte hatt ønsket effekt? - Utviklingen av turnoverintensjon og opplevde karrieremuligheter etter innføringen av OMT 

  Bjerck, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-01)
  Formålet med denne oppgaven er å se på utviklingen av målene til OMT om lavere turnover og bedre karrieremuligheter. I oppgaven er det benyttet et kvantitativt design basert på tidsserieundersøkelse av registerdata fra Forsvarets medarbeiderundersøkelse. Til analysene er det brukt SPSS. Hovedfunnene i denne oppgaven er at etter innføringen av ordning for militært tilsatte har turnoverintensjon ...
 • Lønnsomhetsanalyse av torsketrålere: Hva er lønnsomhetsdriverne til norske torsketrålere? 

  Bjørnstad, Julie Hansen; Hojem, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-01)
  Studien har som formål å undersøke hvilke lønnsomhetsdrivere som påvirker norske torsketrålere. Fartøygruppen torsketrål er fartøygruppen som oppnår høyest lønnsomhet i fiskeflåten i Norge. Vi skal undersøke om det er forskjeller i oppnådd lønnsomhet mellom de ulike fartøyene. Studien tar for seg variablene: alder på fartøy og eierskap. Vi undersøker om variablene er lønnsomhetsdriverne for oppnådd ...
 • Hvilke inntektsstrømmer velger selskaper innenfor delingsøkonomi? 

  Bang-Olsen, Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-24)
  Oppgavens problemstilling er: Hvilke inntektsstrømmer velger selskaper innenfor delingsøkonomi? Utvalget i oppgaven er begrenset til selskaper som opererer i Norge, og med en plattform som knytter privatpersoner sammen. Oppgaven benytter to teoretiske rammeverk for å besvare problemstillingen. Det første rammeverket kombinerer to forretningsmodeller. Osterwalder og Pigneur (2010) sitt element ...
 • Styrekompetanse med kommunen som eier 

  Larsen, Marita Lunde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-13)
  Det har blitt svært vanlig å dele opp de kommunale oppgaveløsningene i egne selskaper, og siden 1990-tallet har det vært en stor økning i antallet kommunalt eide aksjeselskaper. Kommunale aksjeselskaper er egne rettssubjekter, og kommunene får et svært begrenset ansvar overfor disse. De er for eksempel ikke forpliktet til å betale mer enn aksjeinnskuddet, og har ingen forpliktelser for selskapets ...
 • Organisasjonskultur for samvirke i Hæren - Kulturens funksjon i hierarkiske organisasjoner 

  Gjertsen, Kjell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Hierarkiske organisasjoner er ofte bygget rundt høy grad av vertikal koordinering og faglig spesialisering, slik det er med Hæren. Allikevel gjennomfører avdelingene i Hæren komplekse samvirkeoperasjoner som fordrer høy grad av horisontal koordinering. Formell struktur, ledelse og organisasjonskultur, alle omgitt av omgivelsene i samfunnet, skaper i fellesskap effektene i organisasjoner. Faktorene ...

View more