Recent additions

 • Strategiutvikling – en tilsiktet eller fremvoksende tilnærming? En komparativ casestudie av strategiutvikling i små og mellomstore bedrifter 

  Teslow, Cecilie Wergeland; Kvernes, Thomas Sundt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-27)
  I denne studien undersøker vi hvordan små og mellomstore norske bedrifter utvikler strategier for å oppnå konkurransefortrinn. Studien er innrettet som en komparativ casestudie. Den anvender tre bedrifter med ulike strategiske forutsetninger som undesøkelsesenheter. Undersøkelsen samler inn og analyserer både kvalitative og kvantitative data. Studien anvender et teoretisk utgangspunkt om at ...
 • Er kommunal budsjettering et godt styringsverktøy? En case studie av tre kommunale sektorer i en utvalgt kommune 

  Røst, Julia; Aleksa, Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-08)
  Denne oppgavens problemstilling handler om å finne ut om kommunal budsjettering er et godt styringsverktøy. Temaet kommunal budsjettstyring er ganske omfattende og kan studeres fra ulike perspektiver. Kommunen er en forholdsvis kompleks og hybrid organisasjon underlagt et omfattende regelverk med svært mange retningslinjer som stiller krav til de ulike tjenestene kommunale sektorer skal yte på ...
 • Faktorer som påvirker turnover blant Krigsskoleutdannede offiserer i HMKG 

  Kollerud, Mads (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-01)
  Innføringer av diverse ordninger og reformer i Forsvaret de siste fem årene, kan tyde på at organisasjonen fortsatt har utfordringer med å beholde kompetanse. Statistikk fra forsvarets medarbeiderundersøkelse (FMU) for 2021, underbygger dette ved å vise til en økning i turnoverintensjonen til sine ansatte (Forsvarets mediesenter, 2021). Denne oppgaven har hatt til hensikt å gi en dypere forståelse ...
 • Bærekraftskommunikasjon gjennom årsrapporter: En analyse av bærekraft i årsrapportene til børsnoterte selskaper 

  Natlandsmyr, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-22)
  Oppgaven undersøker i hvilket omfang norske børsnoterte selskaper benytter sine årsrapporter til å kommunisere bærekraft. Studien tar utgangspunkt i de finansielle årsrapportene til 262 selskaper notert på Oslo børs. Ved hjelp av hjelp av innholdsanalyseverktøyet MAXQDA er det valgt ut nøkkelord og kodet setninger som inneholder relevante bærekraftsord innenfor fire kategorier: generell bærekraft, ...
 • Økonomisk motivasjon hos kunnskapsmedarbeidere i offentlig og privat sektor 

  Johansen, Amund Engh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-29)
  Tema for oppgaven er økonomisk motivasjon blant arbeidstakere i offentlig sektor i Norge. Metode for gjennomføring er kvalitativ litteraturstudie. Bonusutbetaling sin effekt på motivasjon til de ansatte, samt eventuelle forskjeller mellom privat og offentlig sektor vil bli undersøkt. Problemstilling: Hva kjennetegner økonomisk motivasjon hos ansatte kunnskapsmedarbeidere i norsk offentlig sektor ...
 • Suksessfaktorer i styring av en prosjektorganisasjon 

  Pedersen, Christian; Hatlestad Tvedt, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-29)
  Denne masteroppgaven er basert på vår casebedrift innenfor tema Virksomhet- og prosjektstyring i en ordreskapende bedrift, med påfølgende problemstilling Suksessfaktorer i styring av en prosjektorganisasjon. Bedriften mener selv å ha for liten lønnsomhet i sine prosjekter, i forhold til teknologien de besitter innenfor segmentet elektrisk- og hybridfremdrift i det maritime domenet. Prosjektstyringen ...
 • Hvorfor slutter de ikke? En studie av faktorer som motiverer hæroffiserer til å fortsette i Forsvaret 

  Oppegaard, Erik Berggrav; Fidje, Daniel Skundberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-30)
  I en tid der den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, om ikke i Verden, står foran sine største kollektive utfordringer siden andre verdenskrig, skal Forsvaret gjøre noe den ikke har gjort siden Sovjetunionens kollaps, nemlig vokse. Det har i mange år blitt forsket på og skrevet artikler om turnerover intensjon blant ansatte i Forsvarssektoren. Denne oppgaven har søkt å se på denne tematikken ...
 • Kjønnsmangfold og oppdragsløsning i Forsvaret 

  Preto, Fabian; Taranger, Simen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-25)
  Flere lands forsvar har i mange år vært preget av en skjev kjønnsbalanse, der overvekt av menn har gjort seg gjeldende. Dette har i nyere tid ført til fokus på å øke kvinneandelen, hvilket i år 2000 resulterte i en FN-resolusjon som henstilte alle medlemslandene til å øke representasjon av kvinner på alle beslutningsnivåer i institusjoner som skal hindre, styre og løse konflikter. Dette førte blant ...
 • Tilpasning til radikale forandringer i omgivelsene 

  Carlsen, Daniel Hontvedt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-21)
  Denne masteroppgaven søker å beskrive hvordan en etablert Ukrainsk IT-bedrift har tilpasset seg for å håndtere radikale forandringer i omgivelsene. I lys av kompleksitetsteori, drøftes endringene organisasjonen har gjennomgått slik det fremkommer av oppgavens empiriske materiale. Det overordnede målet er å bidra med innsikt i fenomenet organisasjoner og endring, som kan være relevant for både ...
 • Markedseffisiens på Oslo Børs i lys av kursutvikling før og etter flaggemeldinger og meldepliktig handel 

  Skrondal, Adrianna Sandstad; Skrondal, Inge Sandstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Denne oppgaven tar for seg markedseffisiens på Oslo Børs. Den overordnede problemstillingen er: I hvilken grad er aksjemarkedet på Oslo Børs effisient? Dette er et omfattende spørsmål og vi vil undersøke spørsmålet i lys av børsmeldinger om flagging og meldepliktige handler. Vårt første forskningsspørsmål er: Avviker kursutviklingen i aksjer fra markedets utvikling i tiden etter publisering av ...
 • Har ordning for militært tilsatte hatt ønsket effekt? - Utviklingen av turnoverintensjon og opplevde karrieremuligheter etter innføringen av OMT 

  Bjerck, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-01)
  Formålet med denne oppgaven er å se på utviklingen av målene til OMT om lavere turnover og bedre karrieremuligheter. I oppgaven er det benyttet et kvantitativt design basert på tidsserieundersøkelse av registerdata fra Forsvarets medarbeiderundersøkelse. Til analysene er det brukt SPSS. Hovedfunnene i denne oppgaven er at etter innføringen av ordning for militært tilsatte har turnoverintensjon ...
 • Lønnsomhetsanalyse av torsketrålere: Hva er lønnsomhetsdriverne til norske torsketrålere? 

  Bjørnstad, Julie Hansen; Hojem, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-01)
  Studien har som formål å undersøke hvilke lønnsomhetsdrivere som påvirker norske torsketrålere. Fartøygruppen torsketrål er fartøygruppen som oppnår høyest lønnsomhet i fiskeflåten i Norge. Vi skal undersøke om det er forskjeller i oppnådd lønnsomhet mellom de ulike fartøyene. Studien tar for seg variablene: alder på fartøy og eierskap. Vi undersøker om variablene er lønnsomhetsdriverne for oppnådd ...
 • Hvilke inntektsstrømmer velger selskaper innenfor delingsøkonomi? 

  Bang-Olsen, Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-24)
  Oppgavens problemstilling er: Hvilke inntektsstrømmer velger selskaper innenfor delingsøkonomi? Utvalget i oppgaven er begrenset til selskaper som opererer i Norge, og med en plattform som knytter privatpersoner sammen. Oppgaven benytter to teoretiske rammeverk for å besvare problemstillingen. Det første rammeverket kombinerer to forretningsmodeller. Osterwalder og Pigneur (2010) sitt element ...
 • Styrekompetanse med kommunen som eier 

  Larsen, Marita Lunde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-13)
  Det har blitt svært vanlig å dele opp de kommunale oppgaveløsningene i egne selskaper, og siden 1990-tallet har det vært en stor økning i antallet kommunalt eide aksjeselskaper. Kommunale aksjeselskaper er egne rettssubjekter, og kommunene får et svært begrenset ansvar overfor disse. De er for eksempel ikke forpliktet til å betale mer enn aksjeinnskuddet, og har ingen forpliktelser for selskapets ...
 • Organisasjonskultur for samvirke i Hæren - Kulturens funksjon i hierarkiske organisasjoner 

  Gjertsen, Kjell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Hierarkiske organisasjoner er ofte bygget rundt høy grad av vertikal koordinering og faglig spesialisering, slik det er med Hæren. Allikevel gjennomfører avdelingene i Hæren komplekse samvirkeoperasjoner som fordrer høy grad av horisontal koordinering. Formell struktur, ledelse og organisasjonskultur, alle omgitt av omgivelsene i samfunnet, skaper i fellesskap effektene i organisasjoner. Faktorene ...
 • Arbeidsform i tiden etter Covid-19: I hvilken grad påvirker ledere hvorvidt fjernarbeid vil være en god langsiktig arbeidsform i tiden etter Covid-19? 

  Eidhammer, Elin L.; Eidhammer, Simon B. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-29)
  I en to år lang periode har yrkesaktive i stor grad benyttet fjernarbeid som følge av Covid-19. Store bedrifter fremmer fjernarbeid som fremtidens arbeidsform og forskning tyder på at mange ønsker å fortsette med arbeidsformen i tiden etter pandemien. Vi undersøker i denne oppgaven interne forhold som kan være avgjørende for hvorvidt fjernarbeid vil være en god løsning i tiden etter Covid-19. Det ...
 • Høykvalifiserte arbeidsinnvandreres beslutningsgrunnlag for å flytte til og bli værende i Tromsø 

  Stobbs, Rita Østbø; Norø, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-13)
  Tromsø by har stort behov for å kunne tiltrekke seg høykvalifisert arbeidskraft. Denne oppgaven har som formål å undersøke hvilket beslutningsgrunnlag høykvalifiserte arbeidsinnvandrere hadde da de bestemte seg for å flytte til Tromsø fra utlandet på grunn av et jobbtilbud. Hvilke faktorer spilte inn da beslutningen ble tatt og hvilken type informasjon har arbeidsinnvandrerne oppsøkte for å opplyse ...
 • Endringer i kundeatferd som følge av Covid-19-pandemien 

  Litleskare, Sondre Hovemoen; Hagen, Andre Kongsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke og avdekke endring i vår kundeatferd som en konsekvens av påvirkning fra Covid-19-pandemien vi har vært gjennom de siste to årene. Mer spesifikt ønsket vi å se på nordmenns kundeatferd innenfor handel av dagligvarer. Ikke bare ønsket vi å avdekke endringer, men vi var interessert i å finne ut om noen av disse endringene virker å være permanente, altså ...
 • Verdsettelse av Mowi ASA 

  Ringstad, Tobias; Nilssen, Markus Vaughan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-29)
  I denne avhandlingen har vi gjennomført en verdsettelse av Mowi ASA (Mowi). Hensikten har vært å estimere aksjeverdien til Mowi 31.12.21, samt utarbeide en kjøps-, hold- eller salgsanbefaling. Tilnærmingen som nyttes er fundamental verdsettelse og herunder totalkapitalmetoden. Til slutt presenteres en handlingsstrategi basert på estimert verdi og aksjekursen til Mowi på Oslo Børs. Mowi er ...
 • Turnoverintensjon i Sjøforsvarets operative avdelinger: En kvantitativ undersøkelse av Marinen og Kystvakten 

  Svarstad, Daniel; Nikolaisen, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-01)
  Turnover er en stor utfordring for det norske Forsvaret som i utstrakt grad produserer egen kompetanse. Konsekvensen av høy turnover er at Forsvaret bruker for mye ressurser på utdanning og opplæring, som igjen vil ha innvirkning på den operative evnen. Målet med studien var å utforske hvordan arbeid-familie-fritid-konflikt og job embeddedness var assosiert med turnoverintensjon i Marinen og Kystvakten. ...

View more