Recent additions

 • Utprøving av en moderne strategimetode - Scenarioer i havbruksnæringen som strategisk beslutningsstøtte for Grovfjord Mek. Verksted 

  Breines, Anders; Breines, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Oppgaven gir en kort teoretisk introduksjon til begrepene strategisk planlegging, strategisk beslutning og scenarioplanlegging. Kvaliteten på beslutninger er sterkt knyttet til grad av bevissthet, rasjonalitet og kunnskap. En god strategisk beslutning er en beslutning som bidrar til å oppnå strategiske mål. For å fatte en god strategisk beslutning må beslutningstaker være bevisst på hvilke valg som ...
 • Ekstrarolleadferd – Forsvarets supervåpen? 

  Melstveit, Øyvind; Gromsrud, Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Sammendrag: Denne oppgaven tar for seg ekstrarolleadferd i Forsvaret. Den overordnede problemstillingen er: Ekstrarolleadferd – Forsvarets supervåpen? Problemstillingen forsøkes besvart i tre delspørsmål. Første delspørsmål tar for seg hva ekstrarolleadferd er. Dette besvares ved bruk av definisjonen hentet fra Dennis Organs teori om Organizational citizenship Behavior (OCB) fra 1988 og oversettes ...
 • Strategisk kompetanseledelse i Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter. En casestudie om mellomlederens handlingsrom 

  Vindenes, Christine; Møgster, Ingrid B. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Det stadig sterkere fokuset på effektivisering i offentlig sektor, stiller krav til at ressurser og kompetanse blir brukt optimalt for å løse oppdrag i fremtiden. Det er utfordrende å få til en balanse mellom pålagte oppgaver og tildelte ressurser. Vår problemstilling er følgende «Hva påvirker mellomledernes handlingsrom til å implementere kompetansetiltak i FMA MARKAP?». Med bakgrunn i problemstillingen ...
 • Hvordan gjennomføres teaminnovasjon i SMB? En casestudie av det norske teknologiselskapet Easee AS 

  Seim, Mathias; Tangen, Tobias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  I tiden etter det norske oljeeventyret vil innovasjon i små og mellomstore bedrifter (SMB) høyst sannsynlig være en av bærebjelkene i fremtidens velferdsstat. I denne studien har vi utvidet vår kunnskap om teaminnovasjon i SMB og identifisert elementer av best practice i et utvalgt innovasjonsdrevent selskap. Vi mener slike selskapers innovasjonsprosess inneholder verktøy som vi som enkeltindivider ...
 • Hvordan fremme kunnskapsdeling i en prosjektbasert organisasjon i kommunal sektor 

  Ngo, Loan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-24)
  Denne studien handler om hvordan prosjektlederne deler kunnskap seg i mellom i arbeidshverdagen, og hvordan det tilrettelegges for kunnskapsdeling i en kommunal prosjektbasert organisasjon. Formålet er å undersøke hvordan kunnskapsdeling er integrert i arbeidsmetodene i prosjekthverdagen. I tillegg vurdere hvilke verktøy som benyttes for å dele kunnskap mellom seg. Videre formål er å belyse hvordan ...
 • Veivalget - Hvilke faktorer er mest fremtredende i operative sykepleieres vurdering om videre karriere? 

  Jørgensen, Stian Ewertz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-30)
  Forsvaret er avhengige av sivilt utdannet personell i enkelte kategorier når denne kompetansen ligger utenfor organisasjonen. Sykepleiere er et slikt eksempel hvor de er med på å drifte sykestuer eller fungerer som operativt personell i Hæren og brigaden. Dette er kompetanse som viser seg å være utfordrende å holde i organisasjonen da operative sykepleiere ofte slutter i Forsvaret for å finne jobb ...
 • Mulige drivkrefter bak oppkjøp og fusjoner i tannteknikerbransjen 

  Lai, Kristin; Nguyen, Yen N. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-11)
  Denne oppgavens problemstilling handler om å finne ut hvilke mulige drivkrefter som ligger bak fusjoner og oppkjøp i tannteknikerbransjen. Det har vært mange sammenslåinger i tannteknikerbransjen de siste årene. Vi har utarbeidet disse to forskningsspørsmålene for å belyse problemstillingen. 1. Hvilke utfordringer og endringer i bransjen har ført til flere oppkjøp og fusjoner? 2. Hvilke motiver ...
 • Effekter av klyngesamarbeid - Hvilken effekter opplevde bedriftene i Arena Torsk i perioden 2015-2018, som følge av dette klyngesamarbeidet? 

  Martinussen, Bendik Rustad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Denne avhandlingen tar for seg effekter av klyngesamarbeid. Studiet tar utgangspunkt i klyngen Arena Torsk og fokuserer på effektene lønnsomhet, innovasjon og produktivitet. Klyngebegrepet ble først beskrev av økonomen Alfred Marshall på slutten av 1800-tallet. Siden den tid har teoretikere som Michael Porter og Torger Reve gjort klyngebegrepet allment kjent og anvendt. Staten og de mange ...
 • Bruk av KPI i digital markedsføring 

  Ryeng, Stig-Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Denne masteravhandlingen ser på hvilke KPI'er som er i bruk blant et lite utvalg norske bedrifter som driver innenfor B2B. Den ser også på hva slags effekt bruk av disse KPI'ene har på bedriftenes digitale markedsføringsstrategi
 • Oppsigelser i Ubåttjenesten: en kvalitativ studie om hvorfor krigsskoleutdannede offiserer slutter etter endt plikttjeneste. 

  Lindanger, Fredrik; Berg-Jensen, Mikkel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Studien ser på hvilke faktorer som får offiserer i Undervannsbåttjenesten (UVBT), utdannet hovedsakelig med det formål å følge en karrierevei i Forsvaret, til å si opp etter kontraktsbundet arbeidstid. Offiserene har til da vært gjennom en kostbar utdanning innen lederskap med ulike spesialiseringer (ingeniør eller navigatør). Derfor er det ønskelig at de fortsetter i jobben også etter at plikttjenesten ...
 • Et marked for fremtiden? 

  Kielland, Axel Bastviken; Kollbotn, Kari Maritza (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-29)
  Det sentrale temaet i denne oppgaven er bærekraft. Utgangspunktet for operasjonalisering av begrepet bærekraft er REKO, en grasrotbevegelse der lokalmat blir solgt direkte fra bonden til kunden gjennom Facebook. Dette studiet har til hensikt å synliggjøre hvordan REKO ivaretar bærekraft gjennom å besvare problemstillingen: Hvordan ivaretar REKO bærekraft? Formålet med oppgaven er å bidra til at REKO ...
 • Effektivisering og forbedring av materiellinvesteringsvirksomhet i forsvarssektoren 

  Alknes, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Innkjøpsfunksjonen i virksomheter har i moderne tid fått en dreining fra en ren «skaffefunksjon» til å utøve supply chain management, eller forsyningsledelse. Fokuset har skiftet fra kostnadsoptimering til hvordan kan verdiskapningen økes gjennom forsyningsaktivitet. Forsvarets investeringsplan viser 15-20 milliarder kroner i årlige midler tildelt til anskaffelser av materiell, som skal gi verdi i ...
 • Økokrims omdømme i antihvitvaskingsarbeidet 

  Boman, Cecilie Lindblad; Bjørnstad, Caroline With (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-25)
  Kritikk mot en offentlig etat kan påvirke etatens omdømme og hvilke konsekvenser dette kan ha. Oppgaven tar for seg omdømmet til Økokrims antihvitvaskingsarbeid. Antihvitvaskingsarbeidet i Norge er primært et samarbeid mellom Økokrim og de rapporteringspliktige ifølge hvitvaskingsloven av 2018. Første halvår 2020 har Økokrim vært utsatt for mye kritikk, da det kommer frem at de rapporteringspliktige ...
 • Den militære profesjon etter innføring av utdanningsreformen: En kvantitativ undersøkelse av Sjøkrigsskolekadettens motivasjon og maktutøvelse 

  Sørli, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Formålet med denne studien er å undersøke hvilke endringer det er i Sjøkrigsskolekadettens militære profesjon etter innføring av ny utdanningsreform. De endringene som utdanningsreformen medfører er blant annet lønnsreduksjon, endring i profesjonsbyggingsåret, mer sivil rettet skolegang og at rekrutteringen i hovedsak skal være fra videregående skole eller førstegangstjenesten. Den militære profesjonen ...
 • En makroanalyse av markedet, mulighetene og truslene for Halite i USA - Hvordan kan Halite få innpass i det amerikanske markedet? 

  Faukstad, Nikolai; Gadeholt, Sturla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-27)
  Halite er et selskap som har spesialisert seg på å produsere vanntette bager for det profesjonelle markedet, for eksempel Forsvaret. Denne oppgaven er en makroanalyse for å evaluere og analysere eksterne rammefaktorer som vil gjøre seg gjeldene i Halites arbeid med å få innpass i det amerikanske markedet. I lys av dette gjennomføres det en analyse for å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og ...
 • Hvorfor slutter Hærens logistikkutdannede offiserer? En kvalitativ studie om hvorfor logistikkutdannede offiserer slutter i Hæren. 

  Brandbu, Mads Gran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Oppgaven omhandler hvorfor logistikkutdannede offiserer slutter i Hæren og er en kvalitativ undersøkelse med semi-strukturerte intervju. Personellet skal være Forsvarets viktigste ressurs, men i Hæren er det få logistikkutdannede offiserer som fortsetter etter å ha gjennomført stabstjeneste på bataljonsnivå. Med innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT) er målsettingen at offiserer og ...
 • OMT: en studie om spesialistens motivasjon for en karriere i Hæren 

  Petersen, Lasse; Schartum-Hansen, Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
  Høy turnover blant spesialister i Hæren er en kjent utfordring for organisasjonen. Stor usikkerhet knyttet til egen karriere og fremtid er med på å forsterke denne utfordringen. Høy sluttrate blant denne kategorien personell medfører blant annet mangel på kompetanse, økt arbeidsbelastning på resten av organisasjonen og økte kostnader knyttet til utdanning av nytt personell. Hæren har en viktig oppgave ...
 • Bruk av Lean som et forbedringsverktøy for kundetilfredshet og kostnadseffektivisering for bankers utlånsprosesser. En casestudie om endringer i refinansieringsprosessen av boliglån i Nordea Bank Abp, filial i Norge 

  Hagen, Liudmyla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-28)
  Fremveksten av en mer digital økonomi har ført til nye kundepreferanser. Innovasjonsklynger påvirker forretningsmodellene for banktjenester. Kundenes økende krav og den økende konkurransen har gjort at Norske banker redesigner sine tradisjonelle prosesser på tvers av forretning og teknologiutvikling. Banker har digitalisering av sine prosesser høyt på agendaen, noe som vil gi kundene en kortere ...
 • Lederadferd i Forsvaret. Lederadferdenes påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i Forsvaret. 

  Thomsvik, Kjetil Svartskuren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-15)
  Sammen med politiet forvalter Forsvaret statens maktmonopol. Dette betyr at Forsvarets ledere i ytterste konsekvens må beordre undergitte til å ta liv, eller til og med ofre sitt eget. Forsvarets ledere må ha de rette ledelsesverktøyene til at organisasjonen skal kunne fungere i både disse ekstreme situasjonene, men også i hverdagen i dyp fred. De siste to omstillingene i Forsvaret inkluderer ...
 • Beboernes opplevelse av middagsmåltidet på sykehjem/helseinstitusjon. Betydningen av sensoriske opplevelser og tilfredshet med måltidsmiljø og middagsmat 

  Henriksen, Siv-Heidi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  Underernæring og dårlig matlyst blant sykehjemsbeboere er et aktuelt tema både i media og innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er et tilsynelatende fokus på mat og ernæring, men det finnes lite informasjon om hva beboerne selv mener om måltidsituasjonen. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan beboere på sykehjem/helseinstitusjon opplever middagsmåltidet basert på individenes sanseinntrykk ...

View more