Now showing items 1-20 of 91

  • Adopsjon og bruk av selvbetjente nettløsning. Faktorer som påvirker bedriftskunders intensjon om å adoptere og bruke selvbetjente nettløsninger 

   Hamoud, Nadia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-29)
   I denne masterutredningen har jeg forsøkt å kartlegge faktorene som påvirker bedriftskunders adopsjon av selvbetjente nettløsninger ved bruk av «Din Bedrift» som eksempel. Selvbetjente teknologi blir stadig mer dominerende i samfunnet og temaet er veldig aktuelt med tanken på hvordan selvbetjente nettløsninger har utviklet seg se siste årene til å bli en del av hverdagen. For å belyse bedriftskunders ...
  • Agile project management. A case study on agile practices 

   Henriksen, André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-02-12)
   In project management and particularly software project management, there has been a shift from traditional plan based project management to the agile event driven project management style. Agile project management has for some time been viewed as the new big change that will revolutionize the software industry. The concept of agile has been around for some time, and although knowledge and usage ...
  • Arbeidsform i tiden etter Covid-19: I hvilken grad påvirker ledere hvorvidt fjernarbeid vil være en god langsiktig arbeidsform i tiden etter Covid-19? 

   Eidhammer, Elin L.; Eidhammer, Simon B. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-29)
   I en to år lang periode har yrkesaktive i stor grad benyttet fjernarbeid som følge av Covid-19. Store bedrifter fremmer fjernarbeid som fremtidens arbeidsform og forskning tyder på at mange ønsker å fortsette med arbeidsformen i tiden etter pandemien. Vi undersøker i denne oppgaven interne forhold som kan være avgjørende for hvorvidt fjernarbeid vil være en god løsning i tiden etter Covid-19. Det ...
  • Beboernes opplevelse av middagsmåltidet på sykehjem/helseinstitusjon. Betydningen av sensoriske opplevelser og tilfredshet med måltidsmiljø og middagsmat 

   Henriksen, Siv-Heidi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
   Underernæring og dårlig matlyst blant sykehjemsbeboere er et aktuelt tema både i media og innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er et tilsynelatende fokus på mat og ernæring, men det finnes lite informasjon om hva beboerne selv mener om måltidsituasjonen. Formålet med denne studien er å undersøke hvordan beboere på sykehjem/helseinstitusjon opplever middagsmåltidet basert på individenes sanseinntrykk ...
  • Beyond Budgeting i dagens dynamiske samfunn 

   Tangedal, Tine Rød; Higraff, Tom Erik Mathiesen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-29)
   Beyond Budgeting er et forholdsvis nytt begrep innen ledelse og økonomi og hadde sitt utspring på 70-tallet i Sverige. Ledelses- og styringsfilosofien har til hensikt å bedre virksomhetsstyring gjennom blant annet desentralisering av beslutningsmyndighet, autonomi, mer fokus på tillit og åpenhet for å skape bedre lønnsomhet og resultater. Hensikten med denne oppgaven er å presentere forskningen som ...
  • Bidrar balanserte målinger til bedre lønnsomhet? - En empirisk studie av små og mellomstore bedrifters bruk av balanserte målinger 

   Andresen, Anita Irene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-27)
   Tittel: Bidrar balanserte målinger til bedre lønnsomhet – en empirisk studie av små og mellomstore bedrifters bruk av balanserte målinger. Formål: Formålet med studien er å kartlegge om og hvordan SMB bruker balanserte målinger og om balanserte målinger har betydning for lønnsomheten. Studien er begrenset til private profittmaksimerende virksomheter. Metode: For å svare på problemstillingen ...
  • Boligpolitikk og boligmarkedet. En empirisk analyse av effekten innføringen av universell utforming har hatt på boligprisene i Norge i perioden 1998-2016 

   Borg, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-14)
   Denne oppgaven studerer forholdet mellom boligpolitikk og boligmarkedet, og er en empirisk studie av effekten innføringen av universell utforming har hatt på boligprisene i Norge. Universell utforming setter rammene for hvordan en bolig skal utformes, og skal sørge for at alle og enhver skal kunne bo og besøke andre i enhver bolig uavhengig av funksjonsnivå. Hensikten med oppgaven er å se på hvilken ...
  • Bruk av KPI i digital markedsføring 

   Ryeng, Stig-Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
   Denne masteravhandlingen ser på hvilke KPI'er som er i bruk blant et lite utvalg norske bedrifter som driver innenfor B2B. Den ser også på hva slags effekt bruk av disse KPI'ene har på bedriftenes digitale markedsføringsstrategi
  • Bruk av Lean som et forbedringsverktøy for kundetilfredshet og kostnadseffektivisering for bankers utlånsprosesser. En casestudie om endringer i refinansieringsprosessen av boliglån i Nordea Bank Abp, filial i Norge 

   Hagen, Liudmyla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-28)
   Fremveksten av en mer digital økonomi har ført til nye kundepreferanser. Innovasjonsklynger påvirker forretningsmodellene for banktjenester. Kundenes økende krav og den økende konkurransen har gjort at Norske banker redesigner sine tradisjonelle prosesser på tvers av forretning og teknologiutvikling. Banker har digitalisering av sine prosesser høyt på agendaen, noe som vil gi kundene en kortere ...
  • Bærekraftskommunikasjon gjennom årsrapporter: En analyse av bærekraft i årsrapportene til børsnoterte selskaper 

   Natlandsmyr, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-22)
   Oppgaven undersøker i hvilket omfang norske børsnoterte selskaper benytter sine årsrapporter til å kommunisere bærekraft. Studien tar utgangspunkt i de finansielle årsrapportene til 262 selskaper notert på Oslo børs. Ved hjelp av hjelp av innholdsanalyseverktøyet MAXQDA er det valgt ut nøkkelord og kodet setninger som inneholder relevante bærekraftsord innenfor fire kategorier: generell bærekraft, ...
  • Den militære profesjon etter innføring av utdanningsreformen: En kvantitativ undersøkelse av Sjøkrigsskolekadettens motivasjon og maktutøvelse 

   Sørli, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
   Formålet med denne studien er å undersøke hvilke endringer det er i Sjøkrigsskolekadettens militære profesjon etter innføring av ny utdanningsreform. De endringene som utdanningsreformen medfører er blant annet lønnsreduksjon, endring i profesjonsbyggingsåret, mer sivil rettet skolegang og at rekrutteringen i hovedsak skal være fra videregående skole eller førstegangstjenesten. Den militære profesjonen ...
  • Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge. Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? 

   Ellingsen, Lars Anton (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-28)
   Formålet for denne studien har vært å prøve å finne ut av i hvilken grad og på hvilke områder et utvalg av nordnorske turistfiskebedrifter samarbeidet pr. høsten 2014, og om det i henhold til gjeldende teorier for næringsmessig samarbeid kan antydes noen samarbeids-områder der bedrifter i turistfiskenæringa bør samarbeide mer for å bedre egen økonomi.Oppgavens hovedfunn er at det samarbeides lite ...
  • Effekten av strategiske og økonomisk valg på sportslige resultater. En tidsserieanalyse av to nordnorske toppfotballklubber 

   Hermo, Kai Arne; Rafhaelsen, Stein Kato (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
   Denne oppgaven har prøvd å se sammenhengen mellom strategiske valg, økonomisk bærekraft, og sportslige prestasjoner i våre to største nordnorske fotballklubber. Utgangs-punktet har vært å knytte et teoretisk rammeverk opp mot den empiriske konteksten, og så drøftet dette gjennom ulike hypoteser. Vi har analysert perioden fra 2008 og frem til i dag for å se ulikhetene og likheter i strategiske valg ...
  • Effekter av klyngesamarbeid - Hvilken effekter opplevde bedriftene i Arena Torsk i perioden 2015-2018, som følge av dette klyngesamarbeidet? 

   Martinussen, Bendik Rustad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
   Denne avhandlingen tar for seg effekter av klyngesamarbeid. Studiet tar utgangspunkt i klyngen Arena Torsk og fokuserer på effektene lønnsomhet, innovasjon og produktivitet. Klyngebegrepet ble først beskrev av økonomen Alfred Marshall på slutten av 1800-tallet. Siden den tid har teoretikere som Michael Porter og Torger Reve gjort klyngebegrepet allment kjent og anvendt. Staten og de mange ...
  • Effektivisering og forbedring av materiellinvesteringsvirksomhet i forsvarssektoren 

   Alknes, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
   Innkjøpsfunksjonen i virksomheter har i moderne tid fått en dreining fra en ren «skaffefunksjon» til å utøve supply chain management, eller forsyningsledelse. Fokuset har skiftet fra kostnadsoptimering til hvordan kan verdiskapningen økes gjennom forsyningsaktivitet. Forsvarets investeringsplan viser 15-20 milliarder kroner i årlige midler tildelt til anskaffelser av materiell, som skal gi verdi i ...
  • Ekstrarolleadferd – Forsvarets supervåpen? 

   Melstveit, Øyvind; Gromsrud, Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
   Sammendrag: Denne oppgaven tar for seg ekstrarolleadferd i Forsvaret. Den overordnede problemstillingen er: Ekstrarolleadferd – Forsvarets supervåpen? Problemstillingen forsøkes besvart i tre delspørsmål. Første delspørsmål tar for seg hva ekstrarolleadferd er. Dette besvares ved bruk av definisjonen hentet fra Dennis Organs teori om Organizational citizenship Behavior (OCB) fra 1988 og oversettes ...
  • En gammel traver på digitale vinger: Ikaros eller Pegasus? Nordnorsk Magasin AS: En casestudie 

   Eriksen, Hilde Katrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Dette er en casestudie som tar utgangspunkt i min egen bedrift: Nordnorsk Magasin AS (NNM), som også driver Nordkalottforlaget. Som et lite magasin og forlag med kulturelle forpliktelser preges NNM av at globalisering og digitalisering har bidratt til endring av rammevilkårene i publiseringsindustrien. Ideen bak oppgaven var at NNM ville vinne på å digitalisere bøker og magasin, og å benytte digitale ...
  • En lokal handelsstands digitale utfordringer. Hvilke tiltak virker for lokale butikkeiere i konkurranse med netthandel? 

   Flygel, Lars Erik; Kilvær-Seth, Ole Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-30)
   Formål – Formålet med oppgaven er to-delt. På den ene siden er det ønskelig å se på hvilke holdninger som finnes lokalt i forhold til å handle lokalt, snarere enn å handle på nett. På den andre siden er det fra butikkeieres perspektiv relevant å se på hvilke grep disse gjør i dag og i fremtiden for å møte den utfordringen og konkurransen som netthandelen representerer. Metode – For å avdekke ...
  • En makroanalyse av markedet, mulighetene og truslene for Halite i USA - Hvordan kan Halite få innpass i det amerikanske markedet? 

   Faukstad, Nikolai; Gadeholt, Sturla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-27)
   Halite er et selskap som har spesialisert seg på å produsere vanntette bager for det profesjonelle markedet, for eksempel Forsvaret. Denne oppgaven er en makroanalyse for å evaluere og analysere eksterne rammefaktorer som vil gjøre seg gjeldene i Halites arbeid med å få innpass i det amerikanske markedet. I lys av dette gjennomføres det en analyse for å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og ...
  • Endringer i kundeatferd som følge av Covid-19-pandemien 

   Litleskare, Sondre Hovemoen; Hagen, Andre Kongsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke og avdekke endring i vår kundeatferd som en konsekvens av påvirkning fra Covid-19-pandemien vi har vært gjennom de siste to årene. Mer spesifikt ønsket vi å se på nordmenns kundeatferd innenfor handel av dagligvarer. Ikke bare ønsket vi å avdekke endringer, men vi var interessert i å finne ut om noen av disse endringene virker å være permanente, altså ...