Recent additions

 • Hva påvirker og forklarer individers vaner og fysisk aktivitet: mulige endringer underveis i Covid-19 perioden 

  Bottolfs, Andreas Halvorsen; Kruse, Marni (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-07)
  Formålet med denne studien har vært å undersøke hva som påvirker fysisk aktivitet blant voksne. Som underordnet problemstilling har vi også kartlagt mulige endringer etter utbruddet av Covid-19. Situasjonen er slik at kun en av tre nordmenn oppfyller minimumskravet om fysisk aktivitet og forskning har antydet at Covid-19 har ført til en reduksjon i fysisk aktivitet. Dette koster samfunnet mye i form ...
 • Hvordan kontroversiell merkeaktivisme påvirker forbrukeratferd 

  Hansen, Sigurd Birk; Lunde, Sigurd Andre Baustad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Denne studien tar for seg sammenhengen mellom graden av kontrovers og forbrukeratferd innenfor en praksis som stadig øker i popularitet: Merkeaktivisme. Etter hvert som forbrukere forventer at bedrifter og merker tar mer samfunnsansvar, blir det enda viktigere å se på hvordan praksiser som merkeaktivisme gir utslag på forbrukeratferd. “Hvordan påvirker merkeaktivismens grad av kontrovers forbrukerens ...
 • Intensjon til å feriere i Norge - Betydningen holdninger, sosiale normer, ressurser og barrierer har for forbrukeren under en pandemi 

  Akerø, Carla Benedicte; Lund, Preben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hva som påvirker intensjonen til å feriere i Norge. Dette gjøres ved å undersøke holdninger, sosiale normer og oppfattet atferdskontroll som inngår i det teoretiske rammeverket Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991). Rammeverket er videre utvidet med variabler som kan bidra ytterligere til å forklare bakenforliggende aspekter ved holdning og oppfattet ...
 • Relasjonskvaliteten i B2B relasjoner - effekten av kunders digitale kommunikasjonskompetanse 

  Engstad, Sara Emilie S.; Vikse, Kine S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Oppgavens formål er å undersøke hvordan relasjonskvaliteten i B2B relasjoner påvirkes av kunders digitale kommunikasjonskompetanse. Oppgaven skrives i det samme tidsrommet som COVID-19 pandemien pågår, og tar utgangspunkt i økt bruk av digital kommunikasjon som følge av pandemien. Det teoretiske rammeverket bygger på teorier fra tidligere studier av relasjonskvalitet, og inneholder dimensjoner av ...
 • Kunnskapsutvikling i næringsklynger - En case-studie av Arena-klyngen Marine Recycling Cluster 

  Andreassen, Robin Uppheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Næringsklynger blir i stadig større grad benyttet som næringspolitiske virkemidler for å bidra til innovasjon og verdiskapning i organisasjoner. En av de viktigste mekanismene bak en vellykket næringsklynge baserer seg på klyngens evne til å gjennomføre vellykket kunnskapsutvikling. Enkelte studier på næringsklynger antyder at det ikke er nok å være koblet sammen i en klynge for at ...
 • Sirkulær økonomi som konkurransemiddel for små og mellomstore bedrifter. Hvordan opplever forbrukere verdiene av et produkt basert på en sirkulær produksjonsprosess kontra et produkt basert på en tradisjonell produksjonsprosess? 

  Punsvik, Marcus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Formålet med denne oppgaven var se på hvordan produkter basert på gjenbruk av restmateriell, skapt gjennom en sirkulær økonomisk produksjonsstruktur, vurderes av forbrukere. I konteksten av sirkulær økonomi er det valgt å se på det gjenbruksbaserte produktet en kan konstruere ut av restmaterialer. Ved å fokusere på det gjenbruksbaserte produktet var oppgavens målsetning å bidra til å minske ...
 • Sosiale medier, impulskjøp og kjøpsavhengighet Årsaker og konsekvenser 

  Kvalheim, Malin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Formålet med denne oppgaven er å belyse om mennesker som bruker mye tid på (og er avhengig av sosiale medier) også har en tendens til impulskjøp og kjøpsavhengighet, og om dette kan begrunnes i underliggende individuelle forskjeller i personers personlighetstrekk, tilstander og verdier slik som variasjonssøkende personlighet, selvkontroll, selvtillit, hedonisme og materialisme. Det er også interessant ...
 • Engasjement hos gjester ved Norges arktiske universitetsmuseum 

  Wåhlberg, Kjersti; Hansen, Terese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt kundeengasjement og sensorisk stimuli påvirker vareprat og lojalitet hos gjester ved Norges arktiske universitetsmuseum. Det teoretiske rammeverket vårt bygger på tidligere forskning på engasjement og kundeatferd, og vi inkluderer entusiasme, interaksjon, oppmerksomhet, absorpsjon, interaksjon og sansing i vår konseptualisering. Ved hjelp av ...
 • Fra gründer til leder 

  Dybdahl, Ellen; Melkild, Irina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-26)
  Selv om det i ledelse- og entreprenørskapslitteraturen blir lagt vekt på hvor viktig ledelse er i startups for å overkomme de utfordringer og endringer som følger med vekst, finnes det få teoretiske og empiriske studier som sier noe om hvordan gründeren kan utøve ledelse for å håndtere utfordringene og lykkes med veksten (Renko, Tarabishy, Carsrud & Brännback, 2012). Sett i et samfunnsøkonomisk ...
 • Gambling i Norge. Betydningen av individuelle trekk, verdier og motiver 

  Henriksen, Martin Kvalvik; Nilsen, Simon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-26)
  I Norge regnes det at ca. 60 prosent i aldersgruppen 16-74 år spiller pengespill hvert år (Helsedirektoratet, 2017), og det utgjør over to millioner norske spillere og de omsatte for ca. 38 milliarder kroner med Norsk Tipping som spillselskap (Norsk Tipping, 2018a). Målet med denne studien er å få en dypere forståelse av gamblere som er bosatt i Norge. Problemstillingen er «Hva kjennetegner gamblere ...
 • Vil man effektivisere videoannonser i holdningskampanjer om de skreddersys mot mottakerens personlighet? 

  Hetland, Kjell-Petter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Regulatory focus theory er en teori som omhandler hvordan vi mennesker motiveres ulikt som følge av at noen av oss er avvergingsfokuserte og andre er avansefokuserte. Avvergingsfokuserte mennesker motiveres til handle slik de må for å unngå en uønsket endesituasjon. Avansefokuserte mennesker er motivert til å handle for å nå en ønsket endesituasjon. Tidligere har det blitt observert at om man ...
 • Hvordan Asko Nord har tatt i bruk bærekraft 

  Guttormsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Tema for oppgaven er innføring av bærekraftige praksiser. Formålet er økt innsikt i hvordan en organisasjon i logistikk- og transportbransjen tar i bruk bærekraft. Jeg vil være opptatt av innholdet i ideen og prosessen rundt. Ved å bringe disse sammen kan studien medvirke til økt forståelse av deres sammenheng og hvorfor de formes slik de blir. Å se perspektivene i sammenheng med hverandre i tillegg ...
 • Festivalledelse - Frihet under ansvar og fokus på nettverksarbeid. En kvalitativ studie av Tromsø Internasjonale Filmfestival og Riddu Riđđu Festivála. 

  Løkvoll, Maria Agnete Vatne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Temaet for denne oppgaven er festivalledelse. Jeg gikk åpent inn i oppgaven med hensikt om å få mer innsikt om festivalledelse. For å kunne få mer innsikt valgte jeg å se på to festivaler: Tromsø Internasjonale Filmfestival og Riddu Riđđu Festivála. Festivalene har eksistert i ca. 30 år, og derfor betraktet jeg de som vellykket. I denne oppgaven har jeg valgt å ha en hovedproblemstilling, samt ...
 • Kommunikasjon av bærekraft 

  Harland, Preben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Masteroppgaven tar for seg kommunikasjon av miljømessig og sosial bærekraft. Forskningsfeltet bærer preg av manglende litteratur, og jeg vil derfor undersøke hvilken dimensjon som har størst påvirkning på forbrukeres holdninger og kjøpsintensjoner og hvordan dette modereres av individuelle og kollektive tanker ved kjøp av et produkt eller en tjeneste. Det har vært manglende forskning på hvordan ...
 • Merkevareformål og holdninger til SAS. En studie av hvordan individuelle verdier og en tydelig kommunisert brand purpose kan påvirke konsumenters holdninger til SAS som merkevare 

  Rinaldo, Ingvild; Lindrupsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvordan individuelle verdier og en tydelig kommunisert brand purpose kan påvirke konsumenters holdninger og kjøpsintensjoner til SAS. Studien tar for seg ulike holdningsdimensjoner og tre ulike individuelle verdier. Det teoretiske rammeverket bygger på teorier om hvordan generelle holdninger påvirkes av ulike spesifikke assosiasjoner til, og vurderinger ...
 • Hvilke faktorer påvirker forbrukerens oppfattede merkevareverdi til Hurtigruten? Betydningen av merkevareformål, samfunnsansvar, serviceverdi og individuelle verdier 

  Pedersen, Lisa; Arntzen, Ingvild Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilke faktorer som har en påvirkning på forbrukernes oppfattede merkevareverdi til Hurtigruten. Vi har valgt å inkludere serviceverdi som en sentral årsak for oppfattet merkevareverdi. Vi undersøkte også samfunnsansvar og merkevareformål med fokus på deres betydning for merkevareverdi, men også for serviceverdi. Individuelle verdier ble inkludert for å ...
 • Bærekraftig kommunikasjon 

  Arnesen, Sarah Lisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Denne studien tar for seg sammenhengen mellom et konkret budskap, en posisjonering som bærekraftig og tillitt til kommunikasjon av bærekraftsaktiviteter. Tidligere forskning hevder at et konkret budskap øker tilliten til kommunikasjon av bærekraft, men er tvetydig når det kommer til effekten et konkret budskap har på kommunikasjon av bærekraft i motebransjen. Videre antydes det at en posisjonering ...
 • Kan positiv holdning til miljømerker føre til preferanse for MSC-merkede sjømatprodukter? En forbrukeranalyse om holdninger til miljømerker. 

  Rorgemoen, Lars Olai Flydal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-03-01)
  Miljømerker på produkter har blitt mer utbredt i dagligvaren, og deres hensikt er å hjelpe forbrukeren med å identifisere miljøvennlige produkter. Det er imidlertid usikkert hvor godt kjent forbrukere er med miljømerkene og hvor aktivt de bruker dem (Vermeir & Verbeke, 2006). Denne oppgaven undersøker norske forbrukeres holdning til miljømerker, og om holdning kan forklare intensjon til kjøp eller ...
 • Erfaring og oppfatning av lederutøvelse. En studie av medarbeidernes erfaring og oppfatning av lederutøvelse mellom kvinnelige og mannlige ledere. 

  Pedersen, Guro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Formålet med denne oppgaven var finne ut hvilke erfaringer og oppfatninger medarbeidere i små og mellomstore private bedrifter (SMB) har med lederutøvelse, spesielt med fokus på kjønnene til lederen. Dette er viktig for å vite hvilken lederutøvelse som fungere best for medarbeiderne, men også om det er ulike forventninger til en leder av et bestemt kjønn. Problemstillingen «hvordan snakker ...
 • Ansattes erfaring med den innledende fasen av en organisasjonsendring i Statens vegvesen 

  Nysæther, Malene Hansen; Thyrhaug, Silje Landbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Tema for denne oppgaven er informasjonsformidling i endringsprosesser. Tilførsel av kunnskap om ansattes holdning til endring og hvordan endring kan utløse forskjellige reaksjoner hos de ansatte vil være viktig for å forstå og skape endringsberedskap. Kommunikasjon er et viktig hjelpemiddel for å formidle informasjon, og innholdet i informasjonen må rettes mot organisasjonsmedlemmene slik at man ...

View more