Recent additions

 • Gambling i Norge. Betydningen av individuelle trekk, verdier og motiver 

  Henriksen, Martin Kvalvik; Nilsen, Simon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-26)
  I Norge regnes det at ca. 60 prosent i aldersgruppen 16-74 år spiller pengespill hvert år (Helsedirektoratet, 2017), og det utgjør over to millioner norske spillere og de omsatte for ca. 38 milliarder kroner med Norsk Tipping som spillselskap (Norsk Tipping, 2018a). Målet med denne studien er å få en dypere forståelse av gamblere som er bosatt i Norge. Problemstillingen er «Hva kjennetegner gamblere ...
 • Vil man effektivisere videoannonser i holdningskampanjer om de skreddersys mot mottakerens personlighet? 

  Hetland, Kjell-Petter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Regulatory focus theory er en teori som omhandler hvordan vi mennesker motiveres ulikt som følge av at noen av oss er avvergingsfokuserte og andre er avansefokuserte. Avvergingsfokuserte mennesker motiveres til handle slik de må for å unngå en uønsket endesituasjon. Avansefokuserte mennesker er motivert til å handle for å nå en ønsket endesituasjon. Tidligere har det blitt observert at om man ...
 • Hvordan Asko Nord har tatt i bruk bærekraft 

  Guttormsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Tema for oppgaven er innføring av bærekraftige praksiser. Formålet er økt innsikt i hvordan en organisasjon i logistikk- og transportbransjen tar i bruk bærekraft. Jeg vil være opptatt av innholdet i ideen og prosessen rundt. Ved å bringe disse sammen kan studien medvirke til økt forståelse av deres sammenheng og hvorfor de formes slik de blir. Å se perspektivene i sammenheng med hverandre i tillegg ...
 • Festivalledelse - Frihet under ansvar og fokus på nettverksarbeid. En kvalitativ studie av Tromsø Internasjonale Filmfestival og Riddu Riđđu Festivála. 

  Løkvoll, Maria Agnete Vatne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Temaet for denne oppgaven er festivalledelse. Jeg gikk åpent inn i oppgaven med hensikt om å få mer innsikt om festivalledelse. For å kunne få mer innsikt valgte jeg å se på to festivaler: Tromsø Internasjonale Filmfestival og Riddu Riđđu Festivála. Festivalene har eksistert i ca. 30 år, og derfor betraktet jeg de som vellykket. I denne oppgaven har jeg valgt å ha en hovedproblemstilling, samt ...
 • Kommunikasjon av bærekraft 

  Harland, Preben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Masteroppgaven tar for seg kommunikasjon av miljømessig og sosial bærekraft. Forskningsfeltet bærer preg av manglende litteratur, og jeg vil derfor undersøke hvilken dimensjon som har størst påvirkning på forbrukeres holdninger og kjøpsintensjoner og hvordan dette modereres av individuelle og kollektive tanker ved kjøp av et produkt eller en tjeneste. Det har vært manglende forskning på hvordan ...
 • Merkevareformål og holdninger til SAS. En studie av hvordan individuelle verdier og en tydelig kommunisert brand purpose kan påvirke konsumenters holdninger til SAS som merkevare 

  Rinaldo, Ingvild; Lindrupsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvordan individuelle verdier og en tydelig kommunisert brand purpose kan påvirke konsumenters holdninger og kjøpsintensjoner til SAS. Studien tar for seg ulike holdningsdimensjoner og tre ulike individuelle verdier. Det teoretiske rammeverket bygger på teorier om hvordan generelle holdninger påvirkes av ulike spesifikke assosiasjoner til, og vurderinger ...
 • Hvilke faktorer påvirker forbrukerens oppfattede merkevareverdi til Hurtigruten? Betydningen av merkevareformål, samfunnsansvar, serviceverdi og individuelle verdier 

  Pedersen, Lisa; Arntzen, Ingvild Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilke faktorer som har en påvirkning på forbrukernes oppfattede merkevareverdi til Hurtigruten. Vi har valgt å inkludere serviceverdi som en sentral årsak for oppfattet merkevareverdi. Vi undersøkte også samfunnsansvar og merkevareformål med fokus på deres betydning for merkevareverdi, men også for serviceverdi. Individuelle verdier ble inkludert for å ...
 • Bærekraftig kommunikasjon 

  Arnesen, Sarah Lisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Denne studien tar for seg sammenhengen mellom et konkret budskap, en posisjonering som bærekraftig og tillitt til kommunikasjon av bærekraftsaktiviteter. Tidligere forskning hevder at et konkret budskap øker tilliten til kommunikasjon av bærekraft, men er tvetydig når det kommer til effekten et konkret budskap har på kommunikasjon av bærekraft i motebransjen. Videre antydes det at en posisjonering ...
 • Kan positiv holdning til miljømerker føre til preferanse for MSC-merkede sjømatprodukter? En forbrukeranalyse om holdninger til miljømerker. 

  Rorgemoen, Lars Olai Flydal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-03-01)
  Miljømerker på produkter har blitt mer utbredt i dagligvaren, og deres hensikt er å hjelpe forbrukeren med å identifisere miljøvennlige produkter. Det er imidlertid usikkert hvor godt kjent forbrukere er med miljømerkene og hvor aktivt de bruker dem (Vermeir & Verbeke, 2006). Denne oppgaven undersøker norske forbrukeres holdning til miljømerker, og om holdning kan forklare intensjon til kjøp eller ...
 • Erfaring og oppfatning av lederutøvelse. En studie av medarbeidernes erfaring og oppfatning av lederutøvelse mellom kvinnelige og mannlige ledere. 

  Pedersen, Guro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Formålet med denne oppgaven var finne ut hvilke erfaringer og oppfatninger medarbeidere i små og mellomstore private bedrifter (SMB) har med lederutøvelse, spesielt med fokus på kjønnene til lederen. Dette er viktig for å vite hvilken lederutøvelse som fungere best for medarbeiderne, men også om det er ulike forventninger til en leder av et bestemt kjønn. Problemstillingen «hvordan snakker ...
 • Ansattes erfaring med den innledende fasen av en organisasjonsendring i Statens vegvesen 

  Nysæther, Malene Hansen; Thyrhaug, Silje Landbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Tema for denne oppgaven er informasjonsformidling i endringsprosesser. Tilførsel av kunnskap om ansattes holdning til endring og hvordan endring kan utløse forskjellige reaksjoner hos de ansatte vil være viktig for å forstå og skape endringsberedskap. Kommunikasjon er et viktig hjelpemiddel for å formidle informasjon, og innholdet i informasjonen må rettes mot organisasjonsmedlemmene slik at man ...
 • Intensjon til å velge synskirurgi. En studie av hvordan holdninger, norm og personlighetstrekk påvirker individers intensjon til å velge synskirurgi 

  Rosten, Amalie Steen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilke holdninger, normer og individuelle trekk som kan påvirke individer til å velge synskirurgi. For å besvare problemstillingen valgte jeg å benytte meg av teori om planlagt atferd (Ajzen, 1991) og utvalgte begreper fra Health Belief Model (Rosenstock, 1974; Janz & Becker, 1984). Spesifikke antakelser tilknyttet pris, holdning til briller/kontaktlinser ...
 • Ulike innholdsfokus i kunnskapsoverføringsprosesser. En kvalitativ casestudie om overføring av matsvinnsarbeid som del av fokus på samfunnsansvar i serveringsbransjen 

  Renland, Maren Waagaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Det er ulike forståelser når det gjelder bakgrunn og hensikt til overføring av kunnskap, hvordan kunnskapen bearbeides og blir tatt i bruk. Hvorvidt kunnskapen blir tatt i bruk og nedfelt i organisasjoners kjerneprosesser varierer. Formålet med denne studien er å medvirke til en økt forståelse for ulike innholdsfokus og utfall av kunnskapsoverføringsprosesser. Dette i kontekst av matsvinnsarbeid i ...
 • Organisasjonskultur i prosjektbaserte organisasjoner. En kvalitativ intervjuundersøkelse om organisasjonskultur i bygg- og anleggsbransjen 

  Osnes Frøili, Emilie; Thomassen, Birgitte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Formålet med oppgaven har vært å finne ut hvordan organisasjonskultur ser ut i prosjektbaserte organisasjoner, med utgangspunkt og fokus på bygg- og anleggsbransjen. Denne studien har tatt utgangspunkt i virksomheten Peab Bjørn Bygg som representant for bygg- og anleggsbransjen. Oppgaven bygger på et deskriptivt design med en deduktiv tilnærming, og forskningsmaterialet er blitt innhentet ved ...
 • Prosjektsuksess i olje- og gassektor. En studie om lederes perspektiv på forhold som bidrar til prosjektsuksess i et olje- og gasselskap 

  Olsen, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Prosjekt som arbeidsform blir stadig vanligere innen alle bransjer, sektorer og oppgaver. Likevel mislykkes så mange som 65-70% av prosjekter på en eller flere områder i følge Wysocki (2014). Dette er høye tall som bør kunne endres til det bedre. Derfor ønsker jeg i denne oppgaven å fokusere på hva prosjektsuksess er og hvilke forhold som kan bidra til prosjektsuksess i olje- og gassektor. Jeg har ...
 • Hvilke faktorer påvirker forbrukerens oppfattede merkevareverdi? Merkevareverdi i skobransjen 

  Lund, Johanne Sofie Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-25)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke faktorer som påvirker forbrukerens oppfattede merkevareverdi når det kommer til valg av nye fritidssko. Bakgrunnen for valget var egeninteresse basert på at jeg selv har jobbet i skobutikk, og se på hva som er grunnen til at noen kun velger sko fra den originale merkevaren, mens andre nøyer seg med billigere kopiprodukter. Det teoretiske rammeverket ...
 • Developing capabilities in market learning, network learning and internal learning. A case study of a Born Global entering the commercialization stage 

  Johansen, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  The purpose of this thesis is to describe and explain how a Norwegian-based Born Global develop their capabilities in market learning, network learning and internal learning around the time of their first commercial product launch.
 • Handlingsrom – en litteratur review 

  Strand, Arne Mathias Halvorsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
  Hva er handlingsrom, hvilke komponenter består det av og hvilke konsekvenser har det? Dette har blitt utforsket ved å undersøke litteraturen som finnes om handlingsrom.
 • Kjøpsintensjon og betalingsvilje for luksuskosmetikk. Betydningen av produktegenskaper, sosiale verdier og individuelle trekk hos forbruker 

  Lauknes, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
  Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvilke produktegenskaper, sosiale verdier og individuelle trekk hos forbruker som kan påvirke kjøpsintensjonen og betalingsviljen av luksuskosmetikk. Det teoretiske rammeverket er inspirert av tidligere studier på luksus, samt teorier som vektlegger forbrukeratferd i henhold til kjøpsintensjon og betalingsvilje. Produktegenskapene i min oppgave består av ...
 • Samskaping gjennom kundeengasjement i offentlig sektor. En kvalitativ studie av kommunens forutsetninger for samskaping og drivere for kundeengasjement 

  Malin, Lottelise Kvalberg; Normann, Hanne Kathrine Alapnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Kommunenes rolle er under omstilling, noe som utfordrer dens tradisjonelle rolle som myndighetsutøver og tjenesteleverandør, til å bli en tilrettelegger av det nye velferdssamfunnet. Kommunene tilrådes å involvere private, sivile og offentlige aktører i offentlig problemløsning. Vi ønsket å undersøke hvilke forutsetninger kommunen har for å engasjere aktører i samskaping, samt hvilke drivere som ...

View more