Recent additions

 • Internationalization and SMEs choice of direct export strategies and firm performance - Case study approach 

  Hansen, Fredrik Andrè; Drecker, Tarjei August (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-28)
  In this research, we have, through the case study method, looked at differences in social mechanisms, including relationships, networks, trust, commitment, learning, and knowledge, in addition to firm performance. The differences are looked up against the direct export strategies our case firm Drytech uses, distributor, and direct to-retailer. Further, we have examined the advantages and ...
 • Country of ownership influence on brand equity and loyalty 

  Eriksen, Philip Einar D.; Green, Raymond G. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  This study aims to investigate the impact of country of ownership on Norwegian consumers' brand attitudes, perceived quality, brand value, and loyalty. As companies increasingly internationalize, it becomes crucial to examine how this may influence brand equity and identify strategies to mitigate any potential negative effects. This knowledge would be beneficial for both national and international ...
 • Merkevareverdi til turklær fra et bærekraftig perspektiv 

  Minnesjord, Hannah; Eknes, Stine Gladhus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Oppgavens formål er å undersøke forbrukeres oppfatning av merkevareverdien til turklær fra et bærekraftig perspektiv. Tematikken for studien ble valgt på bakgrunn av klesindustriens miljøskadelige og sosiale påvirkning på dagens samfunn, samt en økende interesse blant forbrukere om å eie nye og trendy turklær (Arrigo, 2020; Jacobs, 2018). Oppgaven har stor relevans, da det i dagens ...
 • Innovasjonsprosesser i reiselivet 

  Pedersen, Sigve Ysland; Lindsheim, Rebekka (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Tema for oppgaven er innovasjonsprosesser i reiselivet. Oppgaven søker innsikt i hvordan innovasjonsprosesser foregår i reiselivsnæringen og undersøker et case fra et prosjekt i Gudbrandsdalen. Caseprosjektet gjennomførte workshoper for innovasjon i deres arbeid. Formålet var å hente innspill og ideer fra reiselivsaktører, til en felles tiltaksplan for reiselivet i Gudbrandsdalen. Vi ønsket å få ...
 • Ledelse av praksisfelleskap: Hvordan mellomledere kan legge til rette for kunnskapsutvikling i hverdagen. 

  Landsverk, Ola Tobias Pauli; Hansen, Jørgen Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  I det 21. århundre vil kunnskapsarbeidere være organisasjoners viktigste ressurs. På samme tid har mennesket som en kunnskapskilde fått mindre oppmerksomhet i forskningslitteraturen. For å bidra til litteraturen på kunnskapsledelse, setter vi søkelyset på kunnskapsutvikling i hverdagen ved å følge en nedenfra-opp-tilnærming til ledelse. Formålet med masteroppgaven er å studere hvordan en ...
 • Fra beundring til betenkning: En eksperimentell studie om holdningsendringer og merkesvik i kjølvannet av negative medieomtaler 

  Nilsen, Amalie; Arnesen, Annicken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  I en tid hvor merkevarer stadig kritiseres på sosiale medieplattformer, var formålet med denne studien å undersøke konsekvensene negative medieomtaler kan ha for merkevarer sett fra et forbrukerperspektiv. Mer konkret hvorvidt forbrukernes holdninger til en merkevare påvirkes negativt etter eksponering av to ulike former for negative medieomtaler; kompetansesvikt og moralsk svikt. Gjennom en ...
 • Organisasjonskultur i norsk toppfotball: Integrert, differensiert eller tvetydig? 

  Martinsen, Steinar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Organisasjonskultur i toppidrettsorganisasjoner er et lite, men voksende forskningsfelt. Disse organisasjonene er interessante både grunnet strukturene i dem, i tillegg til at flere organisasjonskulturelle fenomener ofte er vanlige i idrettsorganisasjoner, som symboler og historie. Dette legger grunnlaget for at en casestudie av organisasjonskulturen i en norsk toppfotballklubb er interessant. For ...
 • Lederes påvirkning på ansattes endringsvilje. En kvalitativ studie av ansatte i endring 

  Lødding, Martine; Johansen, Johanne Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Endringer er et svært aktuelt tema i dagens organisasjoner, særlig i bankbransjen som til stadighet står overfor bransjeendringer og teknologiske utviklinger. Det skapes dermed forutsetninger for at ledere evner å gjennomføre en suksessfull endring, som i stor grad kan påvirkes av ansattes holdninger til endringen. Denne oppgaven undersøker hvordan ansatte opplever og forholder seg til endringer i ...
 • Merkevareassosiasjoner og butikkattributter hos lavpriskjeder: En studie av hva slags butikkattributter som er viktigst for unge forbrukere, samt deres merkevareassosiasjoner tilknyttet de ledende lavpriskjedene på det norske markedet. 

  Hemmingsen, Ane Buhl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  En studie av hva som er viktig for unge forbrukere i 20-årene når de velger hvilken dagligvarebutikk de skal handle i, i tillegg til å undersøke hvilke merkevareassosiasjoner disse forbrukerne har til de ledende lavpriskjedene på det norske markedet. Ved hjelp av kvalitative dybdeintervju ble det gjennomført 12 intervjuer med forbrukere i 20-årene, hvor en betydelig andel var fulltidsstudenter. En ...
 • Ledelse og motivasjon i kunnskapsintensive organisasjoner 

  Teitsdóttir, Úlvhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  Et økende antall kunnskapsarbeidere og IT-næringens mangel på arbeidskraft, foretar seg samtidig som vi retter oss mer og mer mot en kunnskapsbasert økonomi. Behovet for å øke forståelsen av ledelse og hvilke faktorer driver motivasjonen hos kunnskapsarbeiderne i IT-næringen vokser derfor også. Denne masteroppgaven er en empirisk studie innen ledelse og motivasjon, og med ledelse av kunnskapsarbeidere ...
 • Kompetanseutvikling som et virkemiddel for å realisere virksomhetsstrategi 

  Pettersen, Malin Josefine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Tema for studien er kompetanseutvikling. Oppgaven stiller spørsmål til hvordan kompetanseutvikling fungerer som et virkemiddel for å realisere strategi. Dette gjøres ved å undersøke hvordan det jobbes med kompetanseutvikling i Eide Handel, samt hvilken effekt arbeidet har på virksomhetens evne til å realisere overordnet strategi. Oppgavens problemstilling er derfor: «Hvordan jobbes det med ...
 • Kan sponsing gi konkurransefortrinn? - En empirisk studie av Tromsø IL, Mack og SpareBank 1 Nord-Norge 

  Janson, Markus; Mortensen, Ole-Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Formålet med denne studien er å ta stilling til om sponsing kan forstås som en strategisk ressurs, og medføre konkurransefortrinn for partene i et sponsorsamarbeid. Casebedriftene i undersøkelsen er TIL, SNN og Mack, som setter studien i en lokal kontekst. En kvalitativ tilnærming og dybdeintervjuer er benyttet for å undersøke fenomenet sponsing. For å sikre at informantene har relevant kompetanse ...
 • Hvordan tas digitale løsninger i bruk i utelivsbransjen? 

  Imenickas, Juozas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Denne studien ser på fenomenet digitalisering i utelivsbransjen, med den hensikt om å gi økt kunnskap om de digitale løsningene i utelivsbransjen og hvordan de tas i bruk. Utelivsbransjen i denne konteksten har vi holdt til henholdsvis restauranter og barer. Digitalisering er et fenomen som blir stadig viktigere i vår og organisasjoners hverdag, og kan skape positive effekter for organisasjonen ...
 • Å lede digitalt 

  Haugen, Daniel Heggen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Formålet med denne studien har vært å undersøke hvilke erfaringer ledere har med å ivareta relasjoner når de leder digitalt. Studiens problemstilling er åpent, hvilke erfaringer har ledere med å ivareta relasjoner fra avstand? Studien avgrenses ved at det er lederes beskrivelser av egne erfaringer og opplevelser med fenomenet digital ledelse som undersøkes og ved at det stilles følgende ...
 • Forholdet mellom ledelse og bærekraft 

  Crogh, Hedda; Moen, Ingrid Sandvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  Temaet for denne studien er ledelse av bærekraft i fiskerinæringen. Målet med studien er å medvirke til økt forståelse for sammenhengen mellom ledelse og bærekraftig verdiskapning. Tematikken blir i denne studien belyst gjennom fiskerederiet Hermes AS. Bedriften har en lang fartstid i næringen og drifter med et bærekraftig fokus. I den forlengelse var vi opptatt av om vi kan forstå en bærekraftig ...
 • Hva påvirker og forklarer individers vaner og fysisk aktivitet: mulige endringer underveis i Covid-19 perioden 

  Bottolfs, Andreas Halvorsen; Kruse, Marni (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-07)
  Formålet med denne studien har vært å undersøke hva som påvirker fysisk aktivitet blant voksne. Som underordnet problemstilling har vi også kartlagt mulige endringer etter utbruddet av Covid-19. Situasjonen er slik at kun en av tre nordmenn oppfyller minimumskravet om fysisk aktivitet og forskning har antydet at Covid-19 har ført til en reduksjon i fysisk aktivitet. Dette koster samfunnet mye i form ...
 • Hvordan kontroversiell merkeaktivisme påvirker forbrukeratferd 

  Hansen, Sigurd Birk; Lunde, Sigurd Andre Baustad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Denne studien tar for seg sammenhengen mellom graden av kontrovers og forbrukeratferd innenfor en praksis som stadig øker i popularitet: Merkeaktivisme. Etter hvert som forbrukere forventer at bedrifter og merker tar mer samfunnsansvar, blir det enda viktigere å se på hvordan praksiser som merkeaktivisme gir utslag på forbrukeratferd. “Hvordan påvirker merkeaktivismens grad av kontrovers forbrukerens ...
 • Intensjon til å feriere i Norge - Betydningen holdninger, sosiale normer, ressurser og barrierer har for forbrukeren under en pandemi 

  Akerø, Carla Benedicte; Lund, Preben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hva som påvirker intensjonen til å feriere i Norge. Dette gjøres ved å undersøke holdninger, sosiale normer og oppfattet atferdskontroll som inngår i det teoretiske rammeverket Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991). Rammeverket er videre utvidet med variabler som kan bidra ytterligere til å forklare bakenforliggende aspekter ved holdning og oppfattet ...
 • Relasjonskvaliteten i B2B relasjoner - effekten av kunders digitale kommunikasjonskompetanse 

  Engstad, Sara Emilie S.; Vikse, Kine S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Oppgavens formål er å undersøke hvordan relasjonskvaliteten i B2B relasjoner påvirkes av kunders digitale kommunikasjonskompetanse. Oppgaven skrives i det samme tidsrommet som COVID-19 pandemien pågår, og tar utgangspunkt i økt bruk av digital kommunikasjon som følge av pandemien. Det teoretiske rammeverket bygger på teorier fra tidligere studier av relasjonskvalitet, og inneholder dimensjoner av ...
 • Kunnskapsutvikling i næringsklynger - En case-studie av Arena-klyngen Marine Recycling Cluster 

  Andreassen, Robin Uppheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Næringsklynger blir i stadig større grad benyttet som næringspolitiske virkemidler for å bidra til innovasjon og verdiskapning i organisasjoner. En av de viktigste mekanismene bak en vellykket næringsklynge baserer seg på klyngens evne til å gjennomføre vellykket kunnskapsutvikling. Enkelte studier på næringsklynger antyder at det ikke er nok å være koblet sammen i en klynge for at ...

View more