Now showing items 1-20 of 116

  • Agenda Nord-Norge i et legitimitetsperspektiv: Samlende eller splittende? En casestudie om hvordan legitimiteten til en interesseorganisasjon oppfattes av interne og eksterne interessenter 

   Markussen, Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-02)
   En oppgave om hvordan interne og eksterne interessenter ser på legitimitet til en interesseorganisasjon
  • Akademisk revolusjon i bevarende omgivelser. En institusjonell analyse av innovasjonssystemet ved universitetet i Tromsø, med fokus på det patentproduserende miljø. 

   Svendsen, Espen Renø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-30)
   Juridisk sikring av forskningsresultater og teknologi gjennom patenter er ofte et premiss for å skape langsiktige konkurransefortrinn. Litteraturen på akademisk entreprenørskap har for det meste attribuert patentproduksjon til endringer i regelverk, spesielle fagfelt og personlige motivasjonsfaktorer hos forskerne. I denne studien undersøkes betydningen av fagmiljøet. Denne induktive, eksplorative ...
  • Ansattes erfaring med den innledende fasen av en organisasjonsendring i Statens vegvesen 

   Nysæther, Malene Hansen; Thyrhaug, Silje Landbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   Tema for denne oppgaven er informasjonsformidling i endringsprosesser. Tilførsel av kunnskap om ansattes holdning til endring og hvordan endring kan utløse forskjellige reaksjoner hos de ansatte vil være viktig for å forstå og skape endringsberedskap. Kommunikasjon er et viktig hjelpemiddel for å formidle informasjon, og innholdet i informasjonen må rettes mot organisasjonsmedlemmene slik at man ...
  • Å lede digitalt 

   Haugen, Daniel Heggen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
   Formålet med denne studien har vært å undersøke hvilke erfaringer ledere har med å ivareta relasjoner når de leder digitalt. Studiens problemstilling er åpent, hvilke erfaringer har ledere med å ivareta relasjoner fra avstand? Studien avgrenses ved at det er lederes beskrivelser av egne erfaringer og opplevelser med fenomenet digital ledelse som undersøkes og ved at det stilles følgende ...
  • Bare en brikke i et statlig puslespill? Sammenslåing av fylkesmannsembeter - de ansattes stemme. 

   Eriksen, Kristin Fjellheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Den siste tiden har det skjedd store endringer i fylkesstrukturen i Norge, der flere fylker har blitt slått sammen, og flere skal slås sammen på sikt. Temaet for oppgaven vil derfor være ivaretakelse av de ansatte gjennom en sammenslåingsprosess av fylkesmannsembeter, med utgangspunkt i Nord- og Sør-Trøndelag. I studien ble det tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: ”Hvordan ble de ansatte ...
  • Bedrifters innovasjonsgrad og absorptive kapasitet - faktorer som påvirker anvendelsen av eksterne nettverksrelasjoner. En kvantitativ studie av nordnorske bedrifter 

   Fjellvang, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Nettverksteorien forteller oss at bedrifter med utstrakte nettverk og heterogene samarbeidspartnere har tilgang på en bred kunnskapsbase utenfor bedriften, som kan være avgjørende for bedriftens konkurranseevne. Tema for denne oppgaven er bedrifters bruk av nettverk, og hva som gjør at noen bedrifter bruker nettverket mer aktivt enn andre. I oppgaven fokuseres det på denne sammenhengen hos nordnorske ...
  • Bohemian graduates og arbeidsmarkedet. En kvalitativ studie av forlagsbransjen i Norge 

   Fløyli, Terje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   I England er begrepet kreativitet blitt et politisk verktøy. Det kan se ut som det også i Norge er ført en politikk de siste årene som forfekter et syn om at kreative yrker bidrar til selvrealisering og økonomisk vekst. Flere høyskoler og universiteter slik som BI (Norwegian Business School), Westerdals (Oslo School of Arts, Communication and Technology) og Handelshøgskolen (Norges arktiske universitet) ...
  • Bruk av kundeomtaler på internett. En studie av hvilke personlighetstrekk, hedonistiske- og funksjonelle motiver som har betydning for konsumenter 

   Uldalen, Pål Kristian; Killingberg, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Vi ønsket med denne oppgaven å undersøke hvilke motiver som påvirker konsumentenes bruk av kundeomtaler på internett. Vi valgte motiver som i tidligere litteratur og rammeverk har blitt ansett som sentrale i påvirkning av konsumentenes innsamling av informasjon og bruk av kundeomtaler. De motivene vi kom frem til var: tilfredshet, sosial bekreftelse, involvering, bekvemmelighet, tillit, best mulig ...
  • Butikkstrategi. Konkurransefortrinn og potensielle strategiske valg for dagligvarebutikker 

   Nilsen, Jon-Vegar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Konkurransen i dagligvaremarkedet er noe som har tilspisset seg over lang tid i Norge, og da ikke minst de siste 20 årene da flere kjeder har kommet til markedet og flere av disse satser på lavprissegmentet. Hvordan butikksjefene bruker det de har tilgjengelig, både av ressurser og egen kunnskap, er noe jeg gradvis har fått større interesse for. Endringene som er blitt gjort det siste året i Alta, ...
  • Bytteintensjon etter omdømmekrise. En studie om byttetilbøyelighet til Troms Kraft 

   Thune, Maiken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-08-21)
   Hensikten med denne utredningen er å gjøre rede for faktorer som forklarer hvordan bytteintensjon påvirkes når en bedrift er i en omdømmekrise. Som et teoretisk rammeverk har teorien om planlagt adferd blitt benyttet, men modellen ble utvidet i forhold til faktisk bytte og vareprat. Omhandler hvilke variabler og faktorer som medfører at kunder ønsker å bytte strømleverandør. Troms Kraft har ...
  • Bærekraftig kommunikasjon 

   Arnesen, Sarah Lisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
   Denne studien tar for seg sammenhengen mellom et konkret budskap, en posisjonering som bærekraftig og tillitt til kommunikasjon av bærekraftsaktiviteter. Tidligere forskning hevder at et konkret budskap øker tilliten til kommunikasjon av bærekraft, men er tvetydig når det kommer til effekten et konkret budskap har på kommunikasjon av bærekraft i motebransjen. Videre antydes det at en posisjonering ...
  • Country of ownership influence on brand equity and loyalty 

   Eriksen, Philip Einar D.; Green, Raymond G. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
   This study aims to investigate the impact of country of ownership on Norwegian consumers' brand attitudes, perceived quality, brand value, and loyalty. As companies increasingly internationalize, it becomes crucial to examine how this may influence brand equity and identify strategies to mitigate any potential negative effects. This knowledge would be beneficial for both national and international ...
  • Developing capabilities in market learning, network learning and internal learning. A case study of a Born Global entering the commercialization stage 

   Johansen, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
   The purpose of this thesis is to describe and explain how a Norwegian-based Born Global develop their capabilities in market learning, network learning and internal learning around the time of their first commercial product launch.
  • Distribusjon av nordnorske reiselivsaktiviteter - med fokus på bruk av sosiale medier 

   Bakke, Marlen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Man vet lite om hvilke faktorer som påvirker suksess i henhold til hvilken miks av distribusjonskanaler en nordnorsk reiselivsbedrift benytter seg av. Formålet med denne studien er derfor å utforske strukturen av distribusjonskanaler for reiselivsaktiviteter i Nord-Norge på vinterstid, samt å identifisere og kartlegge den mest hensiktsmessige distribusjonsmiksen. I tillegg er det fokus på bruken av ...
  • En komparativ studie av to ulike flerpartssamarbeid : en sammenheng mellom ulike flerpartssamarbeid, og læring og innovasjon 

   Hokland, Michelle Isabelle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-16)
   I 2011 har staten tildelt 2,8 milliarder kroner til distrikts- og regionalutvikling (Pressemelding, 05/10-2010). Staten fremmer distrikts- og regionalutvikling på mange ulike måter, og et av de viktigste virkemidlene for å fremme distrikts- og regionalutvikling er flerpartssamarbeid. Det er viktig og aktuelt å studere ulike flerpartssamarbeid for å få mer kunnskap om flerpartssamarbeid, ettersom ...
  • En moderne måte å lede på? En casestudie om utøvelse av ledelse ved bruk av IKT i Lerøy Aurora AS 

   Kristiansen, Hanne Indira; Larsen, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan lederne benytter seg av informasjon- og kommunikasjonsteknologi, samt ulike medium for å utøve sin lederrolle når de befinner seg på en annen lokasjon enn sine ansatte på en daglig basis. Et medium er en felles betegnelse for ulike kommunikasjonskanaler som inkluderer ulike IKT-verktøy, samt ansikt-til-ansikt dialog. Studiens problemstilling er ...
  • En modernisering av endringskommunikasjon? Hvordan oppnås effektiv endringskommunikasjon ved bruk av leder og intranett i et samspill? 

   Sivertsen, Cecilie Ann; Holthe, Karina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Tema for denne masteroppgaven er effektiv endringskommunikasjon i en kompleks endringsprosess. Inntreden av ny teknologi og digitalisering fører til at organisasjoner stadig må gjennom hurtige og komplekse endringsprosesser for å opprette sin konkurransekraft. Det er forsket mye på endringsprosesser og leders rolle for effektiv endringskommunikasjon, men det er derimot svært begrenset forskning på ...
  • En SMB i krise. Hvordan sikre en suksessfull endringsprosess gjennom involvering av de interne interessentene? 

   Forøy, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-22)
   Denne masteroppgaven har studert hvordan en SMB har involvert de viktigste interessentene i en markedsmessig svært utfordrende tid. Problemformuleringen er: Hvordan involveres de mest sentrale interne interessentene når en SMB er i krise? Ved å se på hvordan de har utøvd kriseledelse, kommunikasjon og ansattes medvirkning er problemstillingen forsøkt besvart. Det vises i oppgaven til manglende ...
  • Endringskapasitet i sykehussektoren. Hvordan benytter organisasjoner endringskapasitet i forbindelse med endringsprosesser? 

   Lindstad, Petter Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-29)
   Denne avhandlingen setter søkelyset på hvordan organisasjoner benytter endringskapasitet i forbindelse med endringsprosesser. Formålet er å bidra til økt kunnskap og innsikt i hvordan organisasjoner kan håndtere en effektiv daglig drift, mens en undergår endring. Dette undersøkes ved å benytte to kvalitative casestudier fra sykehussektoren; Betanien Hospital Skien (BHS) og Universitetssykehuset ...
  • Engasjement hos gjester ved Norges arktiske universitetsmuseum 

   Wåhlberg, Kjersti; Hansen, Terese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt kundeengasjement og sensorisk stimuli påvirker vareprat og lojalitet hos gjester ved Norges arktiske universitetsmuseum. Det teoretiske rammeverket vårt bygger på tidligere forskning på engasjement og kundeatferd, og vi inkluderer entusiasme, interaksjon, oppmerksomhet, absorpsjon, interaksjon og sansing i vår konseptualisering. Ved hjelp av ...