Now showing items 1-20 of 116

  • Kompetanse i reiselivsnæringen : en analyse av refleksjonene til aktører i reiselivsnæringen 

   Johansen, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Denne oppgaven tar for seg aktørene i reiselivsnæringen og deres refleksjoner rundt behovet for kompetanse i næringen. Reiselivsnæringen er et av satsningsområdene i Soria Moria-erklæringen og i erklæringen står det at regjeringen ønsker å utvikle en nasjonal strategi for reiselivsnæringen. Målet med strategien er blant annet å øke lønnsomheten i næringen, noe som regjeringen blant annet ønsker å ...
  • Lean-metodikkens betydning for kunnskapsutvikling på UNN 

   Henriksen, Vegar H.; Edvardsen, Snorre H. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Temaet for studien er kunnskapsutvikling på UNN, og hvordan de ansatte mener at dette er blitt påvirket gjennom implementeringen av lean-metodikken. Det som gjør kunnskapsaspektet interessant i relasjon til lean, er at det reiser en rekke spørsmål med tanke på den kunnskapen som ansatte besitter, og hva som skjer med kunnskapen når det skapes nye rutiner og standardiseringer. Vi har tatt utgangspunkt ...
  • Utfordringer med fjernledelse 

   Stefanussen, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Denne oppgaven tar for seg utfordringer med fjernledelse. Fjernledelse er sett på som fremtidens ledelsesform på bakgrunn av økt globalisering og mer komplekse organisasjoner. Den teoretiske delen tar for seg fjernledelse versus tradisjonell ledelse og begreper som virtualitet, formell versus ikke formell leder, kommunikasjon og tillit. Disse begrepene blir brukt for å belyse utfordringer som er ...
  • Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap : en analyse av Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere 

   Molberg, Hanne Kristine; Nyheim, Kristin Margrethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Denne oppgaven belyser hvilken betydning motivasjon og engasjement har for kunnskapsutvikling. Læring, kunnskap og kunnskapsutvikling er alle elementer som oppfattes som viktige ressurser i en organisasjon. Enkelte hevder kunnskap om kunnskap er en kritisk faktor for en bedrifts overlevelse. Samtidig opplever vi at utvikling av kunnskap på individnivå kan være utfordrende for ledere. I den forbindelse ...
  • Vaners betydning for valg av middagsmat 

   Bjerke, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Oppgavens første spørsmål ”Er vane et entydig begrep, eller står vi ovenfor flere typer av vaner?” er hovedfokus for oppgaven, altså hvorvidt ulike årsaker kan føre til ulike vanetyper, med ulike utfall. Middagen ble valgt for å studere vaner, siden den repeteres daglig og i stabile rammer med en viss grad av variasjon (Khare & Inman, 2006). Problemstillingens andre del, ”i hvilken grad blir ...
  • En komparativ studie av to ulike flerpartssamarbeid : en sammenheng mellom ulike flerpartssamarbeid, og læring og innovasjon 

   Hokland, Michelle Isabelle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-16)
   I 2011 har staten tildelt 2,8 milliarder kroner til distrikts- og regionalutvikling (Pressemelding, 05/10-2010). Staten fremmer distrikts- og regionalutvikling på mange ulike måter, og et av de viktigste virkemidlene for å fremme distrikts- og regionalutvikling er flerpartssamarbeid. Det er viktig og aktuelt å studere ulike flerpartssamarbeid for å få mer kunnskap om flerpartssamarbeid, ettersom ...
  • Opplevelse av luksus : en konformativ og eksplorativ analyse av luksusbegrepet mot smarttelefoner og nettbrett. 

   Akimov, Sergej Aleksandrovitsch (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   Formålet med denne studien var å undersøke luksusopplevelsen til smarttelefoner og nettbrett, med utgangspunkt i underliggende luksusmotiver. Den fastsatte problemstillingen var todelt. For det første skulle jeg identifisere graden av luksus på smarttelefoner av to ulike merker og hvilke motiver som var de mest fremtredende for disse produktene. Den andre delen av problemstillingen fokuserte på ...
  • Organisasjonskultur, endring og sensemaking : en komparativ casestudie av hvordan organisasjonskultur påvirker ulik fortolkning av en krise 

   Mortensen, Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-08-15)
   Denne oppgaven søker å belyse temaene organisasjonskultur, endringsprosesser og sensemaking i organisasjoner. Dette i form av en problemstilling som i hovedsak søker å skape innsikt og forståelse rundt organisasjonskulturens betydning for aktørenes egen fortolkning av krise og endring. Finanskrisen anno 2008 er konteksten for denne studien, og direkte årsak til de endringer som studeres. Kombinasjonen ...
  • Sammenhengen mellom menneskelig personlighet og merkepersonlighet 

   Elvevold, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Temaet for denne oppgaven er menneskelig personlighet og merkepersonlighet, og sammenhengen mellom disse. Tidligere studier på temaet har vært kvantitative, og konkludert med at det eksisterer en sammenheng mellom de to begrepene. Formålet med oppgaven er å gå i dybden på denne sammenhengen, og forstå hvordan den eksisterer. Sentralt for en slik forståelse er ulike faktorer som påvirker og blir ...
  • Kunnskapsutvikling i organisasjoner : en kvalitativ undersøkelse av kunnskapsutvikling i Varanger Kraft konsernet 

   Iversen, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Denne oppgaven belyser hvordan organisasjoner utvikler kunnskap internt og gjennom nettverk. Nettverk, kunnskap og kunnskapsutvikling er faktorer som oppfattes særdeles viktige i organisasjoner i nyere tid. Organisasjoner blir i dag stilt over for nye og stadig strengere krav av ulike slag. Disse kravene sammen med raske endringer i form av teknologi, økt konkurranse, økt internasjonalisering og ...
  • Shoppingmotivasjon blant unge voksne 

   Steffensen, Lena Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-07-05)
   Formål - Hovedformålet med denne oppgaven var å forstå hva som motiverer unge voksne til å shoppe. Oppgaven ser også på ulikheter mellom motivasjon for å shoppe i bysentrum og å shoppe på kjøpesenter, samt hvilke motiv respondentene har for å shoppe på ferie i andre byer og land og om disse skiller seg ut fra motiv for å shoppe i egen hjemby. Studien vil også se på ulikheter for shoppingmotivasjon ...
  • Ledelsens rolle i medarbeiderdrevet innovasjon 

   Friis, Mailinn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-07-28)
   Satsning på ansatte gjennom medarbeiderdrevet innovasjon får stadig mer oppmerksomhet for å hente ut det innovative potensialet i bedriften. Årsaken begrunnes i virksomhetens eksistens og vekst. I Sverige er intraprenørskap et godt etablert fagfelt og flere svenske bedrifter har innført rutiner og systemer som fanger opp de ansattes ideer og gjør noe med dem. I Norge etterlyses derimot mer engasjement ...
  • Kan sensorisk markedsføring påvirke ungdoms smaks- og sunnhetsoppfatning av fisk? 

   Dahl, Marthe Forsbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-14)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er at ungdom spiser lite fisk i forhold til annen og mer usunn mat. Det er påvist at kosthold tidlig i livet påvirker risikoen for utvikling av kroniske sykdommer som voksen, og myndighetene ønsker derfor å øke sjømatkonsumet hos ungdom. Formålet med denne oppgaven er å undersøke om ungdoms smaks- og sunnhetsoppfatning kan påvirkes ved bruk av multisensoriske ...
  • Distribusjon av nordnorske reiselivsaktiviteter - med fokus på bruk av sosiale medier 

   Bakke, Marlen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Man vet lite om hvilke faktorer som påvirker suksess i henhold til hvilken miks av distribusjonskanaler en nordnorsk reiselivsbedrift benytter seg av. Formålet med denne studien er derfor å utforske strukturen av distribusjonskanaler for reiselivsaktiviteter i Nord-Norge på vinterstid, samt å identifisere og kartlegge den mest hensiktsmessige distribusjonsmiksen. I tillegg er det fokus på bruken av ...
  • Opplevd kvalitet av butikkeide og produsenteide merker i dagligvarebransjen 

   Spring, Jenny Mikkelsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Denne oppgaven tar for seg konsumenters opplevde kvalitet av butikkeide og produsenteide merker med utgangspunkt i produkter fra dagligvaremarkedet. Konsum av dagligvarer er et hverdagslig gjøremål som kan være interessant å studere. Årsaken til det er at forbrukerne har svært ulike kjøpsvaner og foretrekker enkelte produkter og merker framfor andre. Denne oppgaven fokuserer på å studere forbrukeres ...
  • Faktorer som påvirker intensjon til og bruk av online datingtjenester 

   Svensson, Ida Susann; Lyons, Sarah Joy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Hensikten med denne utredningen er å gjøre rede for faktorer som forklarer intensjon til og bruk av online dating. Som et teoretisk rammeverk har teorien om planlagt adferd blitt benyttet, men modellen ble utvidet i forhold til normbegrepet og personlighet. For å samle inn data ble en spørreundersøkelse distribuert gjennom Facebook og et bekvemmelighetsutvalg ble benyttet. Vi endte opp med 350 ...
  • Innovasjon i reiseliv - en litteraturstudie 

   Olsen, Ina Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Innovasjon er stadig et aktuelt tema, og anses som viktig for å lykkes i de fleste bransjer. En undersøkelse gjort av SSB viser at reiselivsnæringen i Norge scorer lavest på innovasjonsaktivitet sammenlignet med andre næringer, og kan tyde på at næringen har en lang vei å gå når det kommer til innovasjon. På den andre siden viser studier basert på undersøkelser fra inn- og utland at dette ikke ...
  • Bedrifters innovasjonsgrad og absorptive kapasitet - faktorer som påvirker anvendelsen av eksterne nettverksrelasjoner. En kvantitativ studie av nordnorske bedrifter 

   Fjellvang, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Nettverksteorien forteller oss at bedrifter med utstrakte nettverk og heterogene samarbeidspartnere har tilgang på en bred kunnskapsbase utenfor bedriften, som kan være avgjørende for bedriftens konkurranseevne. Tema for denne oppgaven er bedrifters bruk av nettverk, og hva som gjør at noen bedrifter bruker nettverket mer aktivt enn andre. I oppgaven fokuseres det på denne sammenhengen hos nordnorske ...
  • Medarbeiderens betydning for produktinnovasjon - En casestudie av en liten bedrift 

   Utne, Alexander Stene; Pleym, Ingelinn Eskildsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-08-16)
   Denne studien søker å belyse medarbeidernes betydning for produktinnovasjon i en liten bedrift. Fiskeindustrien skaper en interessant kontekst, fordi den beskyldes for bringe få nye produkter ut i markedet. Vi har derfor valgt en bedrift som nettopp introduserer nye produkter og vi tok i vår undersøkelse utgangspunkt i casebedriftens siste produktinnovasjon. For å utforske medarbeidernes betydning ...
  • Forbrukerengasjement i sosiale medier : "hva motiverer forbrukere til å engasjere seg i sosiale medier?" 

   Riise, Jannicke Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-22)
   Bakgrunnen for denne masteroppgaven er sosiale mediers inntog i bedrifters markedsføringssfære. I dag har sosiale medier etablert seg som en selvsagt måte å kommunisere på, også når det gjelder kommunikasjonen mellom bedrifter og forbrukere. Kommersielle bedrifter og andre organisasjoner benytter nå i stadig større grad sosiale medier for å kommunisere med kunder, samt for å markedsføre sin bedrift ...