Recent additions

 • Arbeidet mot en bærekraftig bygg- og anleggsbransje 

  Thrones, Lasse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-01)
  Oppgaven skal synliggjøre hvordan en bransje som byggentreprenør, som i utgangspunktet er så ressurskrevende, arbeidet mot det stadig økende fokuset mot bærekraft og hvordan de tar samfunnsansvar og bærekraft inn i sin daglige drift. For å svare problemstillingen er det tatt utgangspunkt i Den Triple Bunnlinje og CSR.
 • Bidrar selvkostprinsippet til en avpolitisering av vann- og avløpssektoren? En studie av norske kommuner og økonomistyringsprosesser tilknyttet vann og avløp 

  Killie, Christine B. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-30)
  Denne studien omhandler styringsinformasjon i kommunale beslutningsprosesser. Norske kommuner står for en vesentlig del av produksjon, sysselsetting og etterspørselen i norsk økonomi. En stor del av kommunenes virksomhet foregår utenfor et effektivt fungerende marked. 18 prosent av kommunenes inntekter kommer inn gjennom gebyrer. Selvkostprinsippet som finansieringskilde betyr at en kommune beregner ...
 • Ressursutnyttelse og ventetider ved polikllinikk 

  Hanssen, Thomas André Moan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Denne oppgaven analyserer hvorvidt det er en sammenheng mellom ressursutnyttelse og ventetider ved sykehus. Casen for denne oppgaven er den revmatologiske poliklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Oppgaven undersøker om vi kan se en sammenheng mellom ventetiden og ressursutnyttelsen ved den revmatologiske poliklinikken. Data for analysen er fra 2019-2021, noe som gir en innsikt i ...
 • Verdivurdering av strukturkvoter i kystflåten. En finansiell og strategisk analyse. 

  Ellingsen, Susanne; Pettersen, Ruben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-26)
  Formålet med denne oppgaven er å beregne markedsverdien av en strukturfaktor torsk for kystfiskeflåten. I løpet av 2023 vil Stortinget etter alle solemerker vedta endringer i kvotesystemet. 31.12.2027 løper de første strukturkvotene ut og det er derfor interessant å se på hvordan verdien til en strukturfaktor torsk vil bli påvirket av de foreslåtte regelendringene. Problemstillingen for ...
 • Digitaliseringens påvirkning på opplæring 

  Hansen, Vilde; Silonossova, Katarina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-09-01)
  Formålet med avhandlingen har vært å belyse faktorer som påvirker opplæringen i revisjonsbedriften KPMG. Oppgaven studerer samspillet mellom tre ulike faktorer: innhold i opplæringen, digitalisering, hvordan opplæringen foregår i praksis. For å studere dette tar avhandlingen utgangspunkt i teori som omhandler taus og eksplisitt kunnskap, sosiale praksiser og teknologi. Problemstillingen for oppgaven ...
 • Bærekraft i strategi og virksomhetsstyring 

  Virtosu, Ana-Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Formålet med denne masteroppgaven er å utvide forståelsen av integrering av bærekraft i strategi og virksomhetsstyring. Mange bedrifters tiltak og aktiviteter knyttet til bærekraft er for små og fortsatt i pilotstadiet. Måten bedriftene jobber på for å nå målene er påvirket av hvordan myndighetene har respondert på bransjens ønsker. Bærekraft er det viktigste temaet i vår tid og alle må bidra for å ...
 • Fra leder til kriseleder - En kvalitativ studie om hvordan ledelsen i Macks Ølbryggeri AS håndterte koronakrisen 

  Ulriksen, Jenni Løkkås; Brun, Isak Kristensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Sammendrag Temaet for denne oppgaven er kriseledelse. Alle bedrifter har enten gjennomgått en krise eller kommer til å oppleve en krise i fremtiden. Koronapandemien har vært en stor krise for mange bedrifter både i Norge og i verdenssamfunnet, og kriseledelse kan derfor bli sett på som et dagsaktuelt tema. Det har av den grunn dukket opp mye forskning innenfor området, men med en etterspørsel ...
 • Økonomistyring i fotballklubb – «en hårfin balansegang» 

  Solberg, Elise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-22)
  En fotballklubb som med sportslige og økonomiske mål må balansere disse i økonomistyringen. Denne balansen kan skape en spenning mellom sportslig og økonomisk logikker. Med utgangspunkt i rammeverket av Malmi og Brown (2008), vil denne studien undersøke hvordan en norsk toppfotballklubb jobber med økonomistyring i et spenningsforhold mellom institusjonelle logikker. Problemstillingen studien skal ...
 • En lønnsomhets- og effektivitetsanalyse av torsketrålere i perioden 2003-2020 

  Johnsen, Kenneth Bjørkås; Hansen, Markus Johannes Pinstrup (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Formålet med denne studien var å studere hvordan lønnsomheten og effektiviteten til norske torsketrålere har utviklet seg i perioden 2003 til 2020. I denne perioden har denne flåtegruppen vært igjennom en rekke endringer blant annet kvotereguleringer, økt kondemneringer, forbedret teknologi, nybygde torsktrålere og økende priser på levering av fisk. For å studere ringvirkningene av dette, ...
 • Frivillig overgang til IFRS – et verdifullt valg for fremtiden? En undersøkelse av unoterte selskapers frivillige overgang til IFRS 

  Mikalsen, Jakob; Robertsen, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Denne studien undersøker hvilke insentiver som ligger til grunn for at selskaper velger å gjøre et skifte fra God Regnskapsskikk (GRS) til International Financial Reporting Standard (IFRS) eller ikke. Vi har sett på store og mellomstore aksjeselskap i Norge. For å gjennomføre studien har vi samlet inn data gjennom en digital spørreundersøkelse. Dataen er analysert og undersøkt med en kvantitativ ...
 • Involvering av interessenter i strategiutvikling. En studie av verdens nordligste bryggeri 

  Aune, Håvard; Dahl, Markus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Tema for studien er interessenter og strategiske utviklingsprosesser. Studien stiller spørsmål til graden av interessenters involveres i strategiutvikling, ved å undersøke en organisasjons holdninger til interessenter i deres utvikling av strategi. Hensikten med studien er å bidra til økt innsikt i hvordan organisasjoner involverer sine interessenter i strategiske utviklingsprosesser. Probl ...
 • A comparison of strategies for portfolio allocation 

  Wara, Sondre Aarberg; Karlsen, Gabriel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  Denne studien sammenligner fem forskjellige strategier for kapital allokering med fem forskjellige ETFer fra det amerikanske aksjemarkedet. To strategier, Buy and Hold og Naive 1/N portefølje, tar ikke endringer i datasettet til betraktning og er derfor de to enkleste strategiene. En portefølje er satt sammen ved bruk av Modern Portfolio Theory (MPT) og er den optimale porteføljen for minimal ...
 • Do investors care about disclosed climate change risk? 

  Parschat, Morten; Schive, Petter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  In this paper we investigate whether firms’ climate change risk disclosures affect the cross-section of US stock returns. We use a dataset constructed by an Artificial Intelligence (AI) algorithm, fine-tuned by Kölbel et al. (2021b), to classify climate change risk disclosures into Physical and Transitional risks. We find that after the Paris Agreement the disclosure of physical risk is associated ...
 • Fremtidens arbeidsplass - en studie av bankansattes erfaring med hjemmekontor i SpareBank 1 Nord-Norge 

  Løvlid, Kim Even; Bendiksen, Stig Even (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Studien bygger på en antakelse om at Covid-19 dannet et mulig skifte på arbeidsplassen. Det fysiske kontoret har lenge hatt en sentral rolle, men under pandemien har hjemmekontor og hybride kontorløsninger gradvis tatt overhånd. Formålet med studien er å få en dypere forståelse av hvordan erfaring med hjemmekontor og fysisk kontor kan kombineres sett fra et motivasjonsperspektiv.
 • Miljørapportering i bygg- og anleggsbransjen 

  Hartviksen, Emil; Nordvang Mathisen, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Denne oppgaven undersøker hvordan miljørapporteringen i bygg- og anleggsbransjen kan bli bedre. Miljøproblemene verden står ovenfor får stadig et større fokus. For å bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene kreves det felles innsats fra myndigheter og næringslivet. God miljørapportering blir derfor viktig for å kunne bidra til måling, overvåkning og styring av selskapers virksomhetsutøvelse og deres ...
 • Intensjon til å spare i aksjer og fond 

  Kverneland, Kristine Hidle; Bertnes, Terese Soléng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-28)
  De lave rentene som koronapandemien førte med seg, har ført til et ytterligere økt fokus på aksje- og fondssparing. Det kan gjøre det mer aktuelt å foretrekke annen sparing fremfor bank. Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvilke faktorer som påvirker individers intensjon til å spare i aksjer og fond. For å besvare problemstillingen valgte vi å ta utgangspunktet i teorien om planlagt atferd ...
 • Økonomisk trygghet. Betydningen av personlige faktorer. 

  Pettersen, Frida Malnes; Sævik, Rikke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-27)
  Økonomisk trygghet handler om at man føler seg trygg på at man har handlefrihet og kan betale for seg, både i nåtid, men også i fremtiden (Kempson & Poppe, 2018). Hvor økonomisk trygg en føler seg kan påvirkes av en rekke faktorer, derav personlighet og verdier. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan et utvalg av personlige faktorer påvirker individers grad av økonomisk trygghet. Det ...
 • Hva bygger lønnsomhet? En gjennomgang av lønnsomhetsfaktorene i bygg- og anleggsbransjen 

  Lorentzen, Magnus; Bergander, Henrik Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  Studien retter oppmerksomhet mot en bransje med økt aktivitetsnivå, høy omsetning og avtagende marginer. Bygg- og anleggsbransjen opplever stor konkurranse om prosjektene, hvilket skaper lønnsomhetsvariasjoner mellom de store virksomhetene. Forskningsarbeidet som er gjort, baserer seg på analyse av faktorer for lønnsomhet i bygg- og anleggsbransjen. Disse faktorene har kommet frem gjennom en ...
 • Ytelsesmåling i universitetssektoren - Casestudie utført ved to fakultet på UiT Norges arktiske universitet 

  Rydningen, Mats (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-08-31)
  Ytelsesmåling i universitetssektoren kan undersøkes ved å ta for seg hvordan ledelsen ved et norsk universitet forholder seg til og hvordan de opplever sektorens viktigste verktøy i lys av blant annet New Public Management (NPM). Oppgaven vil derfor gjennom å spørre ledere ved et statlig universitet, forsøke å få bedre innsikt i deres betraktninger om og rundt ytelsesmåling. Sentralt i oppgaven, er ...
 • Bruk av internregnskap som faktor for motivasjon hos de ansatte. En kvalitativ casestudie av muligheten til å bruke internregnskapets nøkkelinformasjon som motivasjonsfaktor for de ansatte. Kan informasjonsdeling fra regnskap bidra til en mer effektiv drift? 

  Olsen, Karina B. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-01)
  Studien var ute etter å svare på problemstillingen; Hvordan brukes tall fra regnskap og rapporter fra driften for å skape motivasjon internt i en bedrift Ved bruk av kvalitativ metode, med case studie har jeg svart på denne oppgavens problemstilling. Ved bruk av intervju har jeg fått et innblikk i mine 6 informanters arbeidshverdag, og opparbeidet meg kunnskap deres tanker om motivasjon. Konklusjonen ...

View more