Recent additions

 • En mer dynamisk aksjelovgivning. En analyse av forsvarlighetskravet i aksjeloven § 3-4 

  Jørgensen, Marit Bjørvig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Etter endringene i aksjeloven i 2012 og 2013 ble det enklere å starte opp og drive aksjeselskap i Norge. Forenklingene innenfor kapitalkravene har hatt stor betydning for dette. Forsvarlighetsvurderingen i Asl. § 3-4 gikk fra å være et tillegg til de andre reglene til å tre fremfor disse. Nå er det i hovedsak forsvarlighetsvurderingen som utgjør den nedre grensen for hvor mye kapital selskapet må ...
 • Samisk tradisjonellkunnskap kan være nøkkelen til en bærekraftig samisk reindriftsnæring 

  Buljo, Risten Marie Mikkelsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-29)
  Denne masteroppgaven handler om å kunne anvende samisk tradisjonell reindriftskunnskap, innenfor strategifaget. Deretter kunne knytte denne kunnskapen inn til en kunnskapsverdikjedemodell. Kunnskapsverdikjedemodellen kan brukes som et strategiverktøy, til å utvikle en reindriftsstrategi basert på den samiske tradisjonelle kunnskapen. Hensikten med denne strategien er å kunne bidra til å oppnå en ...
 • Resultatstyring i handelshøyskolen: En kvalitetsutopi? 

  Madsen, Cindy Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  Studien undersøker hvordan en handelshøyskole vektlegger ulike kvalitetsmål, samt hvordan dette måles og følges opp for å kunne besvare hvilke kvalitetsmål som prioriteres i deres resultatstyring. Oppgaven tegner et bilde av hvordan forståelsen av kvalitetsbegrepet, strategi og mål varierer på ulike nivåer og avdelinger i én organisasjon gjennom å innhente data fra dokumenter og informanter på flere ...
 • Do We Insure Our Most Valuable Asset, Ourselves? A study of students' insurance habits 

  Wittussen, Karl Henrik Støle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-22)
  This thesis is taken a deeper look at risk-taking behaviour regarding insurance choices and the possible explanation for why students expose themselves to the economic risk of becoming disabled. This thesis discusses some of the reasons why anomalies occur in relation to insurance choices. The students’ willingness to purchase disability insurance is investigated by the use of an econometric approach, ...
 • Innovasjon i samisk reindrift. Kvalitativ studie av faktorer som påvirker innovasjonen i samisk reindriftsnæring 

  Lango, Ann Catharina A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Innovasjon blir hevdet å være løsning på økonomisk utvikling og vekst. Innovasjon har nær slektskap med entreprenørskap. Entreprenørskap er noe forsket på med hensyn på reindrift men innovasjon i reindriftkonteksten er ikke forsket. Denne studien forsøker å svare på hvilke faktorer det er som påvirker innovasjonen i den samiske reindriftsnæringen. Problemstillingen lyder slik: Hvilke faktorer kan ...
 • Negative bieffekter av indre motivasjon i Sparebank 1 Nord-Norge, Alta. Hvordan påvirker bieffektene av indre motivasjon de ansattes velvære? 

  Sara, Piera Nilas Svendsen; Guttormsen, Martin Andrè Bang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Målet med oppgaven er å få en bedre innsikt og forståelse av motivasjon i praksis, og hvordan motivasjon påvirker de ansatte og arbeidsplassen deres med tanke på mental helse og velvære. Funnene skal hjelpe til å forstå motivasjonseffekter på et teoretisk plan. Denne studien ser på om det finnes negative bieffekter av indre motivasjon på de ansattes velvære i Sparebank1 Nord-Norge Alta. Teoretiske ...
 • Dekomponering av varige driftsmidler. Vil det gi bedre informasjonsverdi til kommuneregnskapet? 

  Jensen, Ståle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-02)
  Regjeringen sanksjonerte den 22. juni Stortingets vedtak om ny kommunelov. I lovforarbeidene legges det opp til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal utarbeide nye forskrifter knyttet til blant annet avskrivninger. Formålet til denne studien er å se nærmere på hvordan dekomponeringsløsningen kan bidra med økt informasjon knyttet til varige driftsmidler under kommunal regnskapsregulering ...
 • Hva forklarer lojalitet og byttetilbøyelighet til Rema 1000? Betydningen av lojalitetsprogram, byttebarrierer og individuelle forhold. 

  Solvoll, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-27)
  Det er tidligere gjennomført betydelig forskning rundt butikklojalitet og bytteintensjon og hva som påvirker kunder i deres valg av butikk. Hensikten med denne oppgaven har derfor vært å kartlegge hvilke faktorer og årsaker som påvirker lojalitet og bytteintensjon til kunder hos Rema 1000. Spesielt med tanke på Rema 1000 sine lanseringer av både «bestevenn» strategien og lojalitetsprogrammet «Æ». Det ...
 • Prosjektregnskap som styringsverktøy. Fra kontrollformål til lønnsomhetsstyring. 

  Khamlii, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-12)
  Bygge- og anleggsnæringen har lenge hatt utfordringer med å være effektiv og nok lønnsom grunnet tøffere kontraktbetingelser og økt risiko i prosjekter. Dårlig produktivitet samt konkurranse i anleggsbransjen er noen av årsakene som fører til at entreprenørbedrifter må ha god prosjektstyring for å overleve. Bygge- og anleggsnæringen har mange lovpålagte plikter å forholde seg til, blant annet ...
 • Verdsetting av nordnorske oppdrettsselskap. En studie av SalMar Nord AS, Lerøy Aurora AS, Salaks AS og Flakstadvåg Laks AS 

  Skuggedal, Christian; Borhaug, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Formålet med denne masteroppgaven går ut på verdsettelse av lakseoppdrettselskapene SalMar Nord AS, Lerøy Aurora AS, Salaks AS og Flakstadvåg laks AS. Beregningene tar utgangspunkt i offentlig tilgjengelig regnskapsinformasjon. Oppgaven vil i tillegg vise en sammenligning av de aktuelle selskapenes nøkkeltall på lønnsomhet. Vi formulerer problemstillingen som: «Hva er verdien av egenkapitalen til ...
 • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

  Nordaas, Marius Pedersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Formålet med denne masteroppgaven er å beregne verdien på Norwegian Air Shuttle ASAs (Heretter kalt Norwegian eller NAS) egenkapital og på bakgrunn av dette gi en handlingsanbefaling på selskapets aksje. Samtidig er målet å undersøke om Norwegians lave bokførte egenkapital kan medføre at selskapet er kortsiktig finansiert. Problemstillingen for oppgaven er dermed: «Hva er verdien til Norwegian Air ...
 • Vil innføringen av IFRS 16 øke relevansen til regnskapet? En undersøkelse av regnskapsmessige effekter av IFRS 16 for foretak som frivillig benytter IFRS som regnskapsspråk. 

  Glemmestad, Audun; Isaksen, Stine Jeanett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  IFRS 16 er ny standard for regnskapsføring av leasingkontrakter som innføres 01.01.2019. Dagens standard har vekt mye kritikk på bakgrunn av et flytende skille mellom to typer leasingavtaler; operasjonell og finansiell. Dette har medført at regnskapsgjengivingen ikke fremstiller et rettvisende bilde av foretakets finansielle posisjon. IFRS 16 er ment å møte denne kritikken ved at det innføres en ...
 • Verdiforslagsanalyse. En eksplorativ studie av verdiforslag og forretningsmodeller i to ulike turistfiskebedrifter i Nord-Norge 

  Johansen, Aina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  En eksplorativ studie av verdiforslag og forretningsmodeller i to ulike turistfiskebedrifter i Nord-Norge. Denne masteroppgavens problemstilling går ut på å bidra til analyse og utvikling av verdiforslag og forretningsmodeller for to turistfiskebedrifter. Oppgavens empiriske undersøkelse ble gjennomført gjennom deltakende observasjon av workshoper, i to utvalgte case-bedrifter, som begge har havfiske ...
 • Kundetilfredshet og lojalitet ved outsourcing av regnskapstjenester. En kvantitativ studie av små- og mellomstore bedrifter i Nord-Norge 

  Killingberg, Heidi Josefine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Denne studien har undersøkt hvilke faktorer som har en sentral innvirkning på nordnorske bedrifters tilfredshet og lojalitet til regskapsleverandør. Resultatene ble videre brukt for å undersøke hvordan de påvirker bedriftenes etterspørsel etter regnskapsleverandørens tjenester. I denne sammenheng er det brukt litteratur i nærliggende bransjer som viser at faktorene pris, kvalitet, omdømme og ...
 • Delingsøkonomiens effekt på tradisjonell næring. En empirisk analyse av Airbnbs innvirkning på prisen i hotellmarkedet 

  Pedersen, Kine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Fremveksten av digitale plattformer som legger til rette for transaksjoner mellom privatpersoner er i ferd med å endre økonomien i store deler av verden. Den økte konkurransen har skapt et større og mer variert tilbud for forbrukerne. Til tross for et beskjedent omfang av delingsøkonomi i Norge, vokser den nye økonomien raskt, spesielt innenfor overnattingssektoren. Airbnb, en delingsplattform ...
 • Regnskapets verdirelevans. Ett tiår - to bransjer 

  Johansen, Tove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Denne studien estimerer regnskapets verdirelevans innen to bransjer. Det gjennomføres prisregresjon for årene 2008 til 2017 hvor markedsverdi søkes forklart av regnskapsmessig resultat og bokført egenkapital. Analysene er utført ved bruk av R versjon 1.0.153 (R Development Core Team, 2018). Verdirelevansen viser seg å være høy i bransjen med positiv utvikling. I bransjen som gjennomgår en krise ...
 • Outsourcing - borte bra men hjemme best? En studie om effektene outsourcing av regnskapsfunksjoner har på økonomistyringen for små og mellomstore bedrifter 

  Korneliussen, Ingvill; Eliassen, Nikolai (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Studien undersøker hvordan outsourcing av regnskapsfunksjoner påvirker økonomistyringen hos små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge. For å undersøke dette har vi samlet inn data gjennom en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot nordnorske bedrifter som har mellom 1 til 250 ansatte. Dataen blir undersøkt med en kvantitativ tilnærming, hvor både deskriptiv statistikk og regresjonsanalyser blir ...
 • Muligheter og trusler i delingsøkonomien. En strategisk analyse av Airbnb i Nord-Norge 

  Ødegård, Katrine Alm; Øverland, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Denne matsterutredningen diskuterer muligheter og trusler ved delingsøkonomien og presenterer en strategisk analyse av Airbnb i Nord-Norge, spesielt i vår empiriske kontekst Tromsø. Ny teknologi har skapt nye markeder og forretningsmodeller som gjør det mulig å dele og utnytte underutnyttede ressurser og Airbnb er den største suksessen innen delingsøkonomien. Det teoretiske rammeverket i oppgaven ...
 • Verdien av reindriftsnæringen i Norge. Har næringen en samfunnsmessig verdi? 

  Hætta, Kai-Rune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Formålet med denne masteroppgaven var å finne ut om reindriftsnæringen i Norge har en samfunnsmessig verdi, i et økonomisk konsept. I tillegg er det undersøkt om det er noen regioner innad i næringen som gjør det bedre enn andre, og hva dette kan skyldes. Med dette som utgangspunkt ble følgende problemstilling utarbeidet: ”Hva er den samfunnsmessige verdien av reindriftsnæringen i Norge?” Metodene ...
 • Aspects and Dynamics of Contingent Convertible Bonds. Pricing Norwegian CoCo Issuances With Equity Derivative Approach 

  Johansen, Even Lian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Contingent convertible bonds have emerged as a going-concern loss-absorbing instrument in response to the last financial crisis. These hybrids, commenced by the new Basel III regulation, might be able to substitute the prevailing subordinated debt instruments that failed to effectively absorb losses during the last crisis. Issuing CoCos present an effective way to provide automatic recapitalizing ...

View more