Recent additions

 • Lønnsomhetsvariasjoner i treningssenterbransjen 

  Nordgård, Einar Klæboe; Lund, Bjørn Herman (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Etter lang tid med økende fokus på helse og trening, opplever treningssenterbransjen stor vekst og attraktivitet. Attraktiviteten har ført til en intens rivalisering. Bransjen er likevel ansett som meget lønnsom, tross store ulikheter omkring i Norge. Hvert område består av ulik sammensetning av aktører, og som resultat er det store geografiske forskjeller. Vi vil i denne studien undersøke forholdene ...
 • Vil tapet av effektiv prissikring utgjøre en vesentlig fare for Nordkrafts fortsatte drift? 

  Leonardsen, Aleksander Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  I senere år har økt volatilitet i strømmarkedet gjort at kraftkonsernet Nordkraft ikke lengre kan bruke terminkontrakter for å oppnå effektiv prissikring. Den manglende sikringen øker selskapets eksponering mot markedsrisiko. Denne avhandlingen er en casestudie som ønsker å undersøke om selskapets eksponering mot markedsrisiko vil utgjøre en så stor risiko at det er fare for fortsatt drift. ...
 • Effektivisering av Pasientreiser UNN 

  Paulsen, Vegard Ramfjord; Olaussen, Ivar Lager (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Denne studien skal undersøke flere faktorer som har betydning for effektiviteten til Pasientreiser UNN. Det vil gjøres analyser innen henvisningskvalitet, for å belyse hvilke faktorer spesialisthelsetjenesten mener er mest fremtredende i «unødvendige innsendte pasienter». Dette var en nettbasert spørreundersøkelse som ble sendt ut til respondenter tilknyttet UNN sine tre sykehus: Tromsø, Harstad og ...
 • Fjernledelse i utdanningssektoren. Hvordan opplever og håndterer avstandsledete den psykologiske kontrakten? 

  Stendal, Cecilie Victoria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Utdanningssektoren har vært preget av en rekke restruktureringer de siste årene, der fusjoneringer av tidligere selvstendige høyskoler og universiteter har medført at mange ansatte må ledes over store geografiske områder gjennom fjernledelse. Dette er tilfellet ved UiT Norges arktiske universitet, som består av elleve studiesteder i Nord-Norge med hovedcampus i Tromsø. <p> <p>Denne studien har ...
 • Fra gründervirksomhet til lønnsom bedrift - økonomistyring i praksis 

  Stave, Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-08-25)
  Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan vellykkede gründere faktisk styrer virksomhetene sine. Søkelyset er satt på økonomistyringspraksisen. Studien er gjennomført blant gründere som ikke hadde økonomisk utdanning eller praksis da de startet virksomhetene. Denne målgruppen er interessant fordi den er representativ for svært mange gründere. Samtidig er det gjort lite forskning på dette ...
 • Intensjon til netthandel og fysisk handel 

  Olsen, Fredrik; Klaudiussen, Ida Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Koronapandemien førte til at flere konsumenter ble tvunget til å handle klær på nett, når fysiske butikker ble nedstengt. Dette har skapt en permanent effekt hvor man er blitt mer komfortable til å handle klær på nett, selv etter gjenåpning av fysiske butikker. I vår modell har ønsket vi å se på sensorisk stimulering, bekvemmelighet, kostnader og oppfattet risiko, og i hvor stor grad disse påvirker ...
 • Økonomiske konsekvenser for mindre aktører av ulike skattemodeller i havbruk: En komparativ analyse av den norske og den færøyske modellen 

  Rokvam, Vegard Østli; Winther, Arnt Gunnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-29)
  Denne oppgaven handler om Finansdepartementets forslag til innføring av grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Begrunnelsen for å innføre en slik skatt er at den ekstra profitten, eller grunnrenten som havbruksnæringen tjener gjennom statlige reguleringer av begrensede ressurser, også skal komme felleskapet til gode. Som svar på Finansdepartementets forslag har Sjømat Norge fremmet en alternativ metode ...
 • Exploring quantitative modelling of semantic factors for content marketing 

  Xavier, Kevin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Developments in business analytics as well as an increased availability of data has allowed digital marketers to better understand and capitalize on consumer behavior to maximize the engagement with marketing materials. However, because most previous studies in this field have focused on consumer behavior theory, they have been largely limited in scope due to small datasets and reliance on human-labeled ...
 • Lønnsomhet i norsk sportsbransje 

  Stormo, Sigurd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-26)
  Denne studien undersøker hvilke faktorer som påvirker lønnsomheten til norske sportsbutikker. Bransjen har siden starten av 2000-tallet opplevd stor vekst, men også konkurser blant store aktører og varierende lønnsomhet. Analysen tar utgangspunkt i tidligere forskning og funn om hvilke faktorer som påvirker lønnsomhet, for å besvare problemstillingen Hvilke faktorer påvirker sportsbutikkers ...
 • Fartøy eller kvoter: Hva skaper verdi? 

  Sivertsen, Vegard; Wisth, Martin Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Studien er en case-studie som retter oppmerksomheten mot salget av rederiet Regina Fisk AS, et unotert selskap innen pelagisk fiskerinæring og ringnotgruppen. Salgssummen oppgis å være 478 millioner kroner for selskapet som i 2021 hadde et årsresultat på 8,9 millioner kroner. Av den grunn er det ønskelig å studere hvilke faktorer som driver verdsettingen av Regina Fisk AS, og har muliggjort et salg ...
 • Grunnrenteskatt i en samdrift: en casestudie fra havbruksnæringen 

  Ruud, Markus; Johansen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Etter flere år med stor vekst og ekstraordinær avkastning i næringen, har regjeringen besluttet å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Naturgitte privilegium i kombinasjon med reguleringer gir dermed kilde til grunnrente i næringen. Staten ønsker å innhente deler av grunnrenten, uten å påføre en redusering av effektivitet og verdiskapning. Prosessen rundt innføringen har vært preget av usikkerhet, ...
 • Lojalitet til Tromsø Taxi i et mylder av tilbud 

  Pettersen, Natalie Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  Hensikten med denne oppgaven er å se hvordan ulike drivere påvirker kundetilfredshet og lojalitet til Tromsø Taxi, samt i hvilken grad forbrukerinvolvering modererer forholdet mellom de ulike motivasjonsbegreper og lojalitet. Det teoretiske rammeverket i oppgaven bygger på teorier om kundetilfredshet som en totalvurdering, og lojalitetsbegrep bestående av både bevist intensjonslojalitet og en mer ...
 • Pristransmisjon i forsyningskjeden av saltfisk og klippfisk til Portugal 

  Lettrem, Ingrid T.; Ness, Vilde L. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Portugal er et av de største sjømatmarkedene i Europa og verden. Forbruket av torsk har tradisjonelt vært høyt i Portugal; det ble for eksempel konsumert rundt 22 kg per innbygger i 2015. Formålet med masteroppgaven er å undersøke pristransmisjon for eksport- og utsalgspriser av norsk salt- og klippfisk i den portugisiske markedskjeden. Et relativt ubehandlet torskeprodukt, saltfisk, og et mer ...
 • Årlig økonomisk verdiskapning av laksefiske i Reisaelva 

  Moksnes, Susann Johansen; Pleym, Kathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Laksefiske er en relativt beskjeden aktivitet i Norge, til gjengjeld er de som driver med det særdeles ivrige. Laksefiskere legger igjen penger i lokalsamfunn omkring elver over store deler av landet. Det knyttes økonomiske verdier til laksefisket, i tillegg til historiske, kulturelle og sosiale verdier. Oppgaven har hatt som problemstilling å undersøke årlig økonomisk verdiskapning av laksefiske ...
 • Er endring i utbytte et signal til markedet om fremtidig inntjening? 

  Martinsen, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Formålet med studien er å undersøke effekten endring i utbytte har på avkastningen til selskaper i en portefølje. Vi konstruerer en portefølje bestående av selskaper med økt utbytte, en portefølje med selskaper som reduserer utbytte og en tredje portefølje bestående av både selskaper som øker og reduserer utbytte. Vi vurderer porteføljene med likevekt og verdivekt. Studien tester om selskaper som ...
 • Kompetanseutvikling for å imøtekomme vekstrelaterte utfordringer 

  Nilsen, Kristina; Bjerken, Guro Finstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Denne oppgaven handler om kompetanseutvikling, og undersøker hvordan arbeid med kompetanseutvikling imøtekommer utfordringer i en bedrift i sterk vekst. En bedrift som opplever sterk vekst er Kongsberg Satellite Services AS (KSAT), verdensledende leverandør av bakketjenester for satellitter. Studien undersøker dermed hvordan det jobbes med kompetanseutvikling i KSAT, i tillegg til hvorvidt arbeidet ...
 • Markedsføring av kosttilskudd- hvilket budskap selger? 

  Nordahl, Ingri Bangsund; Johansen Isaksen, Brynjar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Vi er i et tidsrom med fokus på grønt skifte i næringslivet, hvor bedriftene må omstille seg for å bli mer bærekraftig og bidra til sirkulærøkonomi. I denne oppgaven benytter vi et produkt som heter PreCardix som case, som er utviklet av bedriften Marealis AS. Denne bedriften har utviklet et kosttilskudd laget av rekeskall sammen med moderselskapet. Sammen bidrar de til en mer bærekraftig verden. ...
 • Det grønne rapporteringsskiftet 

  Næss, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  5. januar 2023 trådte Europakommisjonens bærekraftdirektiv (CSRD) i kraft, og de som blir omfattet av direktivet vil bli pålagt å utføre sine bærekraftsrapporter i henhold til de nye europeiske bærekraftstandardene (ESRS). Denne oppgaven ser nærmere på hvorfor standardene har blitt introdusert og hva som skiller dem fra eksisterende rammeverk og standarder for rapportering på bærekraft. Datainnsamlingen ...
 • Aktiv forvaltning og risikojustert meravkastning - en analyse av kraftmarkedet 

  Moe Carstens, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-29)
  Markedsdynamikken i kraftmarkedet, med blant annet endringer i produksjon og etterspørsel i vinter - og sommersesongene, har historisk skapt til tider store fluktuasjoner i spotprisen på kraftressurser. I tillegg til sesongvariasjoner i etterspørsel og produksjon av kraft, har også den anspente situasjonen i Europa knyttet krigen mellom Russland og Ukraina som brøt ut for fullt i februar ...
 • Market efficiency and liquidity in financial market during crises 

  Hansen, Jakob; Halvorsen, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  In this thesis, we examine the relationship between market efficiency and market liquidity, focusing on financial markets during crises. Our work draws upon the article Liquidity and market efficiency (Chordia et al., 2008), and investigates the connection between market efficiency and liquidity in crisis periods. The research is based on analyses of ETFs (Exchange Traded Fund) in G7 countries and ...

View more