Recent additions

 • «... Kor står vi? Kor går vi? ...» Økonomistyringens rolle i håndtering av spenningsforhold mellom ulike institusjonelle logikker. En casestudie av en scenekunstorganisasjon som står ovenfor ulike institusjonelle logikker 

  Wengen, Viktoria Alzate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Det teoretiske rammeverket i studien knyttes til sentral litteratur omkring økonomistyring, blant annet Anthony og Youngs (2003) styringssirkel. Styringssirkelen baserer seg på fire faser, som til sammen utgjør utformingen av styringssystem. Tematikken i denne studien omhandler økonomistyringspraksis i scenekunstorganisasjoner, som blant annet driver med kunstneriske produksjoner og mottar offentlige ...
 • Open Innovation in the Norwegian finance industry: How a Norwegian bank collaborates with startups 

  Mathisen, Martin David Hamre; Merok, Tobias Yrjan Becker (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  The overall purpose of this study has been to shed light on how an actor in the Norwegian finance industry uses elements from Open Innovation in order to collaborate with startups. We have conducted a single-case study with three units of analysis to investigate the research phenomenon. We propose and use the corporate-startup collaboration (CSC) model to portrait how a corporate actor uses elements ...
 • Benchmarking av DRG for norske helseforetak. En anvendelse av Data Envelopement Analysis med restriksjoner på vektene 

  Kjeldsen, Fredrik; Johnsen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Hensikten med studien er å undersøke om UNN driver kostnadseffektivt i forhold til andre helseforetak i Norge. Det undersøkes videre om DEA-AR er godt egnet for beregning av kostnadseffektivitet ved helseforetakene og hvorvidt kostnadseffektiviteten ved helseforetakene påvirkes av eksogene forhold. Gjennom DEA-AR beregnes kostnadseffektiviteten til helseforetakene i Norge basert på de totale ...
 • Floker i nettet. Analyse av strømforbruk i en nordnorsk fiskeribedrift 

  Sørensen, Bent Raanes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Denne oppgaven er et bidrag til det tverrfaglige prosjektet RENEW i regi av Arctic Research Center som forsker på smart infrastruktur og fornybar energi. Prosjektet søker å komme fram til løsninger i kystområder med sårbar strømdistribusjon og økende etterspørsel etter strøm. Overforbruk og strømstans er utfordringer som adresseres. Fiskeribedriften Brødrene Karlsen er Troms Krafts største kunde på ...
 • The Impact of Trade Policy on Financial Markets. Evidence from the U.S. – China Trade War 

  Podolski, Alexander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  The objective of this thesis was to assess the impact of the U.S. – China trade war on financial markets. By utilizing event study methodology, research has analyzed the reactions of various financial data to tariffs and trade-related announcements. The results suggest a significant impact of both positive and negative trade-related news on stocks, debt securities and stock market volatility. The ...
 • Når det er foretatt kapitaluttak i et aksjeselskap - hvilke muligheter og begrensninger foreligger? En veiledning til aksjonær, regnskapsfører og styret 

  Johansen, Nora Olli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  En gjenganger i mediebildet er problemstillinger som omhandler aksjonær som tar kapital ut fra eget aksjeselskap. Interessentene rammes og konsekvensene for aksjonær kan være svært uheldige. I det norske næringslivet er tillitsnivået høyt. Kapital som tas ut fra aksjeselskapet på en urettmessig måte svekker tilliten. En av de viktigste ressursene vi har i Norge er truet. I dagens litteratur er ...
 • Forklarende faktorer for kontantbeholdning i selskaper notert på Oslo Børs. Med et spesielt blikk på sjømat- og energisektoren 

  Søraa, Adrian Oprand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Kapitalstruktur har vært et aktuelt tema helt siden Modigliani og Miller i 1958 presenterte sine proposisjoner. Søkelyset har i senere litteratur blitt rettet mot ulike determinanter som forklarer et selskaps kontantbeholdning. De ulike teoretiske retningene er i flere tilfeller motstridende, og det finnes ingen klar fasit. I denne masteravhandlingen i utføres det regresjonsanalyse med faste effekter ...
 • Potensielle synergieffekter av å fusjonere norske lakseoppdrettsselskap. En effektivitetsstudie av næringen i 1996, 2006 og 2016 

  Kristiansen, Martine; Pettersson, Nora Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  I denne oppgaven beregnes og analyseres de potensielle effektivitetseffektene av fusjoner i lakseoppdrettsnæringen i 1996, 2006 og 2016. Videre dekomponeres effektene i lærings-, harmoni- og skalaeffekt. Selskapene er delt inn i størrelse etter produksjon for å analysere om effektene er ulike for små, mellomstore og store selskap. I tillegg blir det sett nærmere på hvilke egenskaper selskapene som ...
 • Sukkeravgift - Et steg i feil retning? En studie om hvordan norsk næringsliv bør respondere på endringer i særavgifter 

  Lassesen, Caroline Elly; Falck Mentzoni, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-28)
  Norsk næringsliv opplever en stadig sterkere konkurranse fra utenlandsk netthandel. Denne utviklingen i markedet kommer av digitaliseringen store deler av verden står ovenfor, hvor de geografiske grensene til dels viskes ut. Norges tollfrigrense og høye særavgifter fører til at det er skjeve konkurransevilkår mellom norske og utenlandske aktører, og flere konsumenter trekker over landegrensene ...
 • Digitaliseringens inntog i byggebransjen. Effekter av digitalt samarbeid 

  Furulund Eriksen, Nina; Thomassen, Ida Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-21)
  Temaet for denne studien er «digitalt samarbeid». Digitalisering har åpnet for nye muligheter for samarbeid på tvers av, og internt i bedrifter. Det tradisjonelle samarbeidet endrer seg, og vi opplever nye utfordringer knyttet til dette. For å undersøke temaet har vi valgt problemstillingen: «Hvordan påvirkes relasjonene hos Kivijervi Entreprenør av digitalt samarbeid?». For å besvare vår problemstilling ...
 • Produksjon og ressursstyring i sykehus. En DEA- og totrinnsanalyse av effektene på ressursbruken ved å innføre trombektomi på UNN 

  Vestgaard, Ingelin Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Denne oppgaven analyserer hvorvidt ressursbruken i sykehus påvirkes av endringer i den medisinske produksjonen. Case for oppgaven er innføringen av behandlingsmetoden trombektomi i akutt hjerneslagsbehandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Oppgaven tester vha. DEA og totrinnsanalyse om innføringen av trombektomi har endret bruken av terapeutressurser og liggedøgn for pasienter med ...
 • Kan klyngeprosjekt være innovasjonsfremmende? En casestudie av klyngeprosjektet Arktisk vedlikehold 

  Johannessen, Cathrine Berg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Sammendrag Denne masteroppgaven omhandler innovasjon i klyngeprosjekt i distriktene. Formålet med denne oppgaven var å forstå hvilke faktorer som fremmer innovasjon i slike klyngeprosjekt. I mitt teoretiske rammeverk har jeg benyttet Joseph Schumpeters innovasjonsteori, samt innovasjonsteori av Larry Keeley (m, flr.) og av Francis & Bessant. Som hovedteori i har jeg valgt Michael Porters klyngeteori. ...
 • En næringsforenings strategi mot vekst. En casestudie av strategiprosessen "2000 nye". 

  Borlaug, Josefine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Tema for denne oppgaven er strategisk ledelse. Oppgaven stiller spørsmål om hvordan strategisk ledelse utøves i en spesifikk kontekst, ved å undersøke en strategiprosess initiert av en næringsforening. Hensikten med studien er å bidra til økt innsikt i hvordan næringsforeninger utøver strategisk ledelse, noe som gjennom en omfattende litteraturgjennomgang viser seg å være mangelvare. Problemstillingen ...
 • Troms og Finnmark - et kostbart «tvangsekteskap?» En fusjonsanalyse av fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark ved bruk av Data Envelopment Analysis (DEA) 

  Elvebakk, Karl Edmund; Pedersen, Eli Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Denne masteravhandlingen analyser effektiviteten til norske fylkeskommuner i forkant av omstruktureringen som følge av Regionreformen, for å avdekke om Troms og Finnmark blir mer effektiv som én region, eller som enkeltstående fylkeskommuner. Dette gjøres ved bruk av Data Envelopment Analysis (DEA). Videre benyttes Bogetoft og Wangs (2005) modell for potensielle effekter av fusjoner til å fusjonere ...
 • Verdsetting av investering i fangstbasert akvakultur av torsk 

  Hanssen, Anders; Wilsgård, Jon-Are (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  I denne masteroppgaven har vi sett på lønnsomheten ved en investering i et anlegg for fangstbasert akvakultur av torsk. Oppgaven presenterer en modell hvor det beregnes vekst hos torsk på individnivå og biomassenivå. Derifra beregnes kostnader og inntekter knyttet til lagring av torsk fra mars til november 2019, samt investeringskostnader. Inntekter i modellen innebærer salgsinntekter for sløyd og ...
 • Hvordan kan styret i et aksjeselskap oppfylle sitt ansvar ved å bruke revisors arbeid? En anbefaling basert på en analyse av rettspraksis i erstatningssaker mot styret og revisor 

  Ingebrigtsen, Miriam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-28)
  I de siste årene har det vært flere erstatningssaker som omhandler styrets og revisors ansvar i aksjeselskaper. Erstatningssakene har oppstått på grunn av økonomiske tap, hvilket betyr at styret eller revisor kanskje ikke har oppfylt sitt ansvar. Styret er et selskapsorgan som etter aksjeloven er tillagt et stort ansvarsområde. Siden styret er tillagt et stort ansvarsområde, kan det være vanskelig ...
 • Hvordan presenterer stiftelser utdeling i regnskapet? En studie av nåværende praksis og hvordan denne henger sammen med regnskapets kvalitetskrav og god regnskapsskikk 

  Hoel, Hanna; Ekran, Eirik Bakkan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Studien skal undersøke presentasjonen av formålsrealiseringen i regnskapet til mindre, pengeutdelende, alminnelige stiftelser. Vi vil fokusere på rapporteringen av den økonomiske informasjonen. I den sammenheng vil kvalitetskravene sammenlignbarhet og forståelighet ha stor betydning for kvaliteten på rapporteringen. Studien har fokus på informasjonen regnskapet skal gi til brukerne. Regnskapet ...
 • Styring på tvers av vanntette skott. En casestudie av styringsutfordringer i ortopedisk avdeling ved UNN 

  Hammer, Ruben; Olsen, André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik ble i 2008 slått sammen og utgjør i dag Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Samme år ble det innført en tverrgående klinikkstruktur hvor sykehuset organiseres etter fag i funksjonelle enheter som strekker seg på tvers av lokasjonene. Klinikkorganiseringen er gjenstand for sterk kritikk, og gjennom medieoppslag fremkommer det at organiseringen skaper ...
 • En mer dynamisk aksjelovgivning. En analyse av forsvarlighetskravet i aksjeloven § 3-4 

  Jørgensen, Marit Bjørvig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Etter endringene i aksjeloven i 2012 og 2013 ble det enklere å starte opp og drive aksjeselskap i Norge. Forenklingene innenfor kapitalkravene har hatt stor betydning for dette. Forsvarlighetsvurderingen i Asl. § 3-4 gikk fra å være et tillegg til de andre reglene til å tre fremfor disse. Nå er det i hovedsak forsvarlighetsvurderingen som utgjør den nedre grensen for hvor mye kapital selskapet må ...
 • Samisk tradisjonellkunnskap kan være nøkkelen til en bærekraftig samisk reindriftsnæring 

  Buljo, Risten Marie Mikkelsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-29)
  Denne masteroppgaven handler om å kunne anvende samisk tradisjonell reindriftskunnskap, innenfor strategifaget. Deretter kunne knytte denne kunnskapen inn til en kunnskapsverdikjedemodell. Kunnskapsverdikjedemodellen kan brukes som et strategiverktøy, til å utvikle en reindriftsstrategi basert på den samiske tradisjonelle kunnskapen. Hensikten med denne strategien er å kunne bidra til å oppnå en ...

View more