Recent additions

 • Ledelse i endringsprosesser. En studie av samvirket mellom ulike endringsagenter i endringsprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

  Eldnes, Preben Svanheim; Vebostad, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Tema for denne mastergradsavhandlingen er mellomlederroller og konsulentroller i endringsprosesser. Endringer har en raskere inntreden en før, mye på grunn av ny teknologi og digitalisering. Offentlig sektor står ovenfor et stort behov for modernisering og forbedring for å ivareta produktivitet, effektivitet og kvalitet. Denne studien ønsker å øke forståelsen for hvordan de to endringsagentene;mellomledere ...
 • GDPR – til glede eller besvær? En kvalitativ case studie av hvordan ledere og ansatte i en lokalbank i Nord-Norge håndterer GDPR 

  Halvari, Nadine Nervik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-28)
  Våren 2018 gjorde en ny personvernlov, General Data Protection Regulation sitt inntog og ble gjeldende for alle organisasjoner i EU. Loven skal bidra til at kundenes personopplysninger ivaretas på best mulig måte gjennom sikker og trygg innsamling, behandling, lagring og sending. Loven medfører derfor at organisasjoner er nødt til å endre rutiner og arbeidsmetoder. En organisasjonsendring slik som ...
 • Hvordan lykkes med implementering av Taktskifte/Løft i Grong Sparebank og Lillestrøm Banken 

  Hansen, Rune Andrè; Eivik, Niklas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
  Sammendrag: Oppgavens problemstilling er: Hvordan lykkes med implementering av Taktskifte/Løft i Grong- og Lillestrøm Sparebank? Vi vil i oppgaven se på hvordan konteksten til bankene er i forhold til hvordan utformingen på en endringsprosess burde være. Formålet med oppgaven er at bankene i Eika som skal gå i gang med endringene har verdifull informasjon som kan lette arbeidet med ...
 • En komparativ casestudie om balansert målstyring i en norsk kommune. Et verktøy eller et symbol? 

  Markussen, Marte-Henrikke; Markussen, Jens-Markus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-08-31)
  Harstad kommune innførte styringsverktøyet balansert målstyring som et resultat av et pilotprosjekt. Konseptet balansert målstyring ble introdusert av Kaplan og Norton på begynnelsen av 1990-tallet. Formålet med balansert målstyring er å operasjonalisere overordnet strategi til både finansielle og ikke-finansielle mål i en samlet ramme, oftest kalt et målekort. I form av en komparativ casestudie ...
 • Når tillit forvitrer. En studie om oppløsning av interkommunalt samarbeid 

  Haugland, Morten Israelsson; Fjellaksel, Suzan Angelica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-08-30)
  I forbindelse med kommunereformen har flere kommuner valgt å så seg sammen. En konsekvens av reformen er at tilsynelatende velfungerende interkommunale samarbeid mellom parter i og utenfor sammenslåingsprosesser blir oppløst. Dette er tilfellet for de aller fleste samarbeidene mellom Evenes og Tjeldsund kommune, som ble oppløst i etterkant av sammenslåingsvedtak mellom kommunene Skånland og Tjeldsund. ...
 • «... Kor står vi? Kor går vi? ...» Økonomistyringens rolle i håndtering av spenningsforhold mellom ulike institusjonelle logikker. En casestudie av en scenekunstorganisasjon som står ovenfor ulike institusjonelle logikker 

  Wengen, Viktoria Alzate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Det teoretiske rammeverket i studien knyttes til sentral litteratur omkring økonomistyring, blant annet Anthony og Youngs (2003) styringssirkel. Styringssirkelen baserer seg på fire faser, som til sammen utgjør utformingen av styringssystem. Tematikken i denne studien omhandler økonomistyringspraksis i scenekunstorganisasjoner, som blant annet driver med kunstneriske produksjoner og mottar offentlige ...
 • Open Innovation in the Norwegian finance industry: How a Norwegian bank collaborates with startups 

  Mathisen, Martin David Hamre; Merok, Tobias Yrjan Becker (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  The overall purpose of this study has been to shed light on how an actor in the Norwegian finance industry uses elements from Open Innovation in order to collaborate with startups. We have conducted a single-case study with three units of analysis to investigate the research phenomenon. We propose and use the corporate-startup collaboration (CSC) model to portrait how a corporate actor uses elements ...
 • Benchmarking av DRG for norske helseforetak. En anvendelse av Data Envelopement Analysis med restriksjoner på vektene 

  Kjeldsen, Fredrik; Johnsen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Hensikten med studien er å undersøke om UNN driver kostnadseffektivt i forhold til andre helseforetak i Norge. Det undersøkes videre om DEA-AR er godt egnet for beregning av kostnadseffektivitet ved helseforetakene og hvorvidt kostnadseffektiviteten ved helseforetakene påvirkes av eksogene forhold. Gjennom DEA-AR beregnes kostnadseffektiviteten til helseforetakene i Norge basert på de totale ...
 • Floker i nettet. Analyse av strømforbruk i en nordnorsk fiskeribedrift 

  Sørensen, Bent Raanes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Denne oppgaven er et bidrag til det tverrfaglige prosjektet RENEW i regi av Arctic Research Center som forsker på smart infrastruktur og fornybar energi. Prosjektet søker å komme fram til løsninger i kystområder med sårbar strømdistribusjon og økende etterspørsel etter strøm. Overforbruk og strømstans er utfordringer som adresseres. Fiskeribedriften Brødrene Karlsen er Troms Krafts største kunde på ...
 • The Impact of Trade Policy on Financial Markets. Evidence from the U.S. – China Trade War 

  Podolski, Alexander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  The objective of this thesis was to assess the impact of the U.S. – China trade war on financial markets. By utilizing event study methodology, research has analyzed the reactions of various financial data to tariffs and trade-related announcements. The results suggest a significant impact of both positive and negative trade-related news on stocks, debt securities and stock market volatility. The ...
 • Når det er foretatt kapitaluttak i et aksjeselskap - hvilke muligheter og begrensninger foreligger? En veiledning til aksjonær, regnskapsfører og styret 

  Johansen, Nora Olli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  En gjenganger i mediebildet er problemstillinger som omhandler aksjonær som tar kapital ut fra eget aksjeselskap. Interessentene rammes og konsekvensene for aksjonær kan være svært uheldige. I det norske næringslivet er tillitsnivået høyt. Kapital som tas ut fra aksjeselskapet på en urettmessig måte svekker tilliten. En av de viktigste ressursene vi har i Norge er truet. I dagens litteratur er ...
 • Forklarende faktorer for kontantbeholdning i selskaper notert på Oslo Børs. Med et spesielt blikk på sjømat- og energisektoren 

  Søraa, Adrian Oprand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Kapitalstruktur har vært et aktuelt tema helt siden Modigliani og Miller i 1958 presenterte sine proposisjoner. Søkelyset har i senere litteratur blitt rettet mot ulike determinanter som forklarer et selskaps kontantbeholdning. De ulike teoretiske retningene er i flere tilfeller motstridende, og det finnes ingen klar fasit. I denne masteravhandlingen i utføres det regresjonsanalyse med faste effekter ...
 • Potensielle synergieffekter av å fusjonere norske lakseoppdrettsselskap. En effektivitetsstudie av næringen i 1996, 2006 og 2016 

  Kristiansen, Martine; Pettersson, Nora Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  I denne oppgaven beregnes og analyseres de potensielle effektivitetseffektene av fusjoner i lakseoppdrettsnæringen i 1996, 2006 og 2016. Videre dekomponeres effektene i lærings-, harmoni- og skalaeffekt. Selskapene er delt inn i størrelse etter produksjon for å analysere om effektene er ulike for små, mellomstore og store selskap. I tillegg blir det sett nærmere på hvilke egenskaper selskapene som ...
 • Sukkeravgift - Et steg i feil retning? En studie om hvordan norsk næringsliv bør respondere på endringer i særavgifter 

  Lassesen, Caroline Elly; Falck Mentzoni, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-28)
  Norsk næringsliv opplever en stadig sterkere konkurranse fra utenlandsk netthandel. Denne utviklingen i markedet kommer av digitaliseringen store deler av verden står ovenfor, hvor de geografiske grensene til dels viskes ut. Norges tollfrigrense og høye særavgifter fører til at det er skjeve konkurransevilkår mellom norske og utenlandske aktører, og flere konsumenter trekker over landegrensene ...
 • Digitaliseringens inntog i byggebransjen. Effekter av digitalt samarbeid 

  Furulund Eriksen, Nina; Thomassen, Ida Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-21)
  Temaet for denne studien er «digitalt samarbeid». Digitalisering har åpnet for nye muligheter for samarbeid på tvers av, og internt i bedrifter. Det tradisjonelle samarbeidet endrer seg, og vi opplever nye utfordringer knyttet til dette. For å undersøke temaet har vi valgt problemstillingen: «Hvordan påvirkes relasjonene hos Kivijervi Entreprenør av digitalt samarbeid?». For å besvare vår problemstilling ...
 • Produksjon og ressursstyring i sykehus. En DEA- og totrinnsanalyse av effektene på ressursbruken ved å innføre trombektomi på UNN 

  Vestgaard, Ingelin Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Denne oppgaven analyserer hvorvidt ressursbruken i sykehus påvirkes av endringer i den medisinske produksjonen. Case for oppgaven er innføringen av behandlingsmetoden trombektomi i akutt hjerneslagsbehandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Oppgaven tester vha. DEA og totrinnsanalyse om innføringen av trombektomi har endret bruken av terapeutressurser og liggedøgn for pasienter med ...
 • Kan klyngeprosjekt være innovasjonsfremmende? En casestudie av klyngeprosjektet Arktisk vedlikehold 

  Johannessen, Cathrine Berg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Sammendrag Denne masteroppgaven omhandler innovasjon i klyngeprosjekt i distriktene. Formålet med denne oppgaven var å forstå hvilke faktorer som fremmer innovasjon i slike klyngeprosjekt. I mitt teoretiske rammeverk har jeg benyttet Joseph Schumpeters innovasjonsteori, samt innovasjonsteori av Larry Keeley (m, flr.) og av Francis & Bessant. Som hovedteori i har jeg valgt Michael Porters klyngeteori. ...
 • En næringsforenings strategi mot vekst. En casestudie av strategiprosessen "2000 nye". 

  Borlaug, Josefine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Tema for denne oppgaven er strategisk ledelse. Oppgaven stiller spørsmål om hvordan strategisk ledelse utøves i en spesifikk kontekst, ved å undersøke en strategiprosess initiert av en næringsforening. Hensikten med studien er å bidra til økt innsikt i hvordan næringsforeninger utøver strategisk ledelse, noe som gjennom en omfattende litteraturgjennomgang viser seg å være mangelvare. Problemstillingen ...
 • Troms og Finnmark - et kostbart «tvangsekteskap?» En fusjonsanalyse av fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark ved bruk av Data Envelopment Analysis (DEA) 

  Elvebakk, Karl Edmund; Pedersen, Eli Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Denne masteravhandlingen analyser effektiviteten til norske fylkeskommuner i forkant av omstruktureringen som følge av Regionreformen, for å avdekke om Troms og Finnmark blir mer effektiv som én region, eller som enkeltstående fylkeskommuner. Dette gjøres ved bruk av Data Envelopment Analysis (DEA). Videre benyttes Bogetoft og Wangs (2005) modell for potensielle effekter av fusjoner til å fusjonere ...
 • Verdsetting av investering i fangstbasert akvakultur av torsk 

  Hanssen, Anders; Wilsgård, Jon-Are (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  I denne masteroppgaven har vi sett på lønnsomheten ved en investering i et anlegg for fangstbasert akvakultur av torsk. Oppgaven presenterer en modell hvor det beregnes vekst hos torsk på individnivå og biomassenivå. Derifra beregnes kostnader og inntekter knyttet til lagring av torsk fra mars til november 2019, samt investeringskostnader. Inntekter i modellen innebærer salgsinntekter for sløyd og ...

View more