Recent additions

 • Er det forskjell på unge og eldres forventninger til arbeidslivet? 

  Tande, Ceila; Slåtto, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  En kvantitativ sammenligningsstudie av yngre og eldre generasjoners forventninger til arbeidslivet. Finnes det signifikante forskjeller mellom generasjoner? Studie tar utgangspunkt i generasjonsteori som grunnlag for generasjonsbasert ledelse.
 • På hvilken måte endres lederpraksis i norske kommuner som en følge av covid-19? 

  Laukslett, Yngve Zander; Barnung, Tom Henning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-27)
  I denne oppgaven tar vi for oss hvordan statlige myndigheters covid-19 tiltak har påvirket samhandlingen og kommunikasjonen til kommunens toppledelse. Vi har avgrenset toppledelsen til kommunedirektører og ordførere, og har derfor ikke undersøkt om mellomledelsen eller øvrige ansatte i kommunen opplever en endring i lederpraksis som følge av covid-19. Med utgangspunkt i regjeringens ...
 • Turnover blant mellomledere i spesialisthelsetjenesten En casestudie i UNN om hvorfor mellomledere i spesialisthelsetjenesten slutter som ledere 

  Wølner, Maria Renée (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-02)
  Bakgrunnen for studien er et ønske om å øke kunnskapen om hvilke årsaker som ligger til grunn for frivillig turnover blant mellomledere i spesialisthelsetjenesten, og hva som kan gjøres for å forebygge dette. Det finnes lite dybdekunnskap om fenomenet, og studien har en åpen tilnærming til mulige årsaksforhold. Den teoretiske redegjørelsen belyser ytre og indre rammebetingelser, hva som kjennetegner ...
 • Unge voksnes motivasjon for å bo i Nord-Norge. En studie av aldersgruppa 19-35 år med tilknytning til landsdelen 

  Karlsen, Kristin Annie; Myreng, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Denne masteroppgaven undersøker unge voksnes motivasjon for å bo i Nord-Norge, våren 2021. Studien avgrenser seg til aldersgruppa 19-35 år og de med tilknytning til landsdelen. Ved hjelp av en spørreundersøkelse ser vi på faktorer som kan være av betydning for bolyst. Vi undersøker unge voksne som er tilbøyelige til å etablere seg i Nord-Norge og hva som hemmer og fremmer bomotiv hos både dem og de ...
 • Klarer førstelinjelederen å gi god nok lederstøtte i gapet mellom egne og medarbeiderens forventninger med de rammene som organisasjonen gir? 

  Haug, Unni; Johansen, Veronika (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Tema i denne oppgaven er om relasjonskompetansen og kommunikasjonsferdigheter hos leder har betydning for å ivareta og beholde sykepleiere i en kunnskapsorganisasjon som spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen for denne oppgaven er at det er en kjent sak at det vil mangle sykepleiere i Norge de neste årene, og at dette vil få store konsekvenser for helsevesenet. På mange sykehusavdelinger er det ...
 • Ansattes opplevelse av og reaksjon på et brudd på psykologisk kontrakt - Hvordan påvirker implisitte teorier om relasjoner til arbeidsgiver en ansatts opplevelse og reaksjon på et psykologisk kontraktsbrudd? 

  Ottem, Marit Stagrum; Sarnes, Kristine Johnsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-10)
  Hensikten med denne masteroppgaven er å utvikle kunnskap og bidra til økt forståelse for hvilke faktorer som påvirker ansattes reaksjoner på og forståelsen av psykologiske kontraktsbrudd i arbeidsforhold. I tillegg ønsker vi å se om det er mulig å benytte implisitte terorier om relasjoner i romantiske forhold som et verktøy til å forklare hvordan relasjoner mellom ansatte og ledere påvirker reaksjonene ...
 • Beredskapslederes erfaringer med samvirke mellom beredskapsaktører 

  Holtet Lien, Fredrik; Nilsen, Pål Bjarne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-11)
  Beredskapsledere opplever å måtte jobbe sammen med andre beredskapsaktører ved krisehåndtering. Ulykker og kriser kan være komplekse og ramme bredt. Beredskapsaktørene er flere og spesialiserte. Beredskapsledere må være forberedt på at de ikke kan løse krisene alene, men sammen med andre organisasjoner og beredskapsledere i et samvirke. Vi intervjuet seks beredskapsledere med bred erfaring. Vi vil ...
 • Møtet mellom generasjoner i det moderne arbeidslivet. Hvordan påvirker generasjonsforskjeller samarbeid, kommunikasjon og motivasjon? 

  Hokland, Helene; Sharma, Lillian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-07)
  Problemformuleringen vår er om generasjonsteori stemmer i praksis. Vår hovedhypotese er basert på teori som eksiterende forskning og litteratur viser. Hypotesen har vi utarbeidet på grunnlag av den teorien vi har undersøkt om er at det er forskjeller mellom generasjoner som påvirker kommunikasjon, motivasjon og samarbeid i arbeidslivet.
 • NAV sitt omdømme i bedriftsmarkedet: Nøytralt omdømme som ideal i offentlig sektor? 

  Johansen, Frank Rune; Arneng, Knut (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  NAV forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet og samfunnsoppdraget berører mange mennesker. Etatens betydning har blitt ytterligere forsterket etter at Covid-19 pandemien rammet verden og Norge ble nedstengt i mars 2020. Vår oppgave og undersøkelsen som ligger til grunn setter søkelys på NAV sitt omdømme i bedriftsmarkedet. Vår problemstilling formuleres som følgende spørsmål: Mener NAV som ...
 • Hvordan opplever mellomledere i kommunal helse - og omsorgssektor sitt handlingsrom i strategiske endringsprosesser? 

  Aas, Elin Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-30)
  Å inneha rollen som mellomleder fremstilles i mange sammenhenger som den mest krevende rollen i en organisasjon, og beskrives som en som binder sammen organisasjoners operasjonelle og strategiske nivå. Med dette utgangspunktet vil mellomlederne kunne påvirke strategiske endringsprosesser. For å belyse denne problemstillingen har jeg valgt å undersøke hvordan mellomledere i kommunal helse – og ...
 • Hvor stor betydning har medarbeidersamtalen? En masteroppgave der vi undersøker hvordan ansatte i en norsk kommune vurderer medarbeidersamtalen 

  Eriksen, Anita; Bratteng, Siv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  <p>Fenomenet medarbeidersamtalen kan synes å ha en variert betydning blant ansatte som har benyttet slike samtaler. Med dette som utgangspunkt ønsket vi å undersøke <i>medarbeidersamtalen</i> og hvilken betydning denne faktisk har. Vår problemstilling ble derfor «Hvor stor betydning har medarbeidersamtalen»? For å få svar på dette ble ansatte i Harstad kommune valgt ut til å besvare spørsmål knyttet ...
 • Troppssjefers legitimitet: Påvirket av en strukturell endring? En kvalitativ studie av troppssjefers legitimitet i forbindelse med implementering av ny personellstruktur i Forsvaret 

  Trones, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Denne oppgaven dreier seg om endringen ny ordning for militært tilsatte har for anseelsen av en nyutdannet troppssjef. Ny ordning for militært tilsatte er en ny personellstruktur som endrer organisering og implementerer en ny utdanningsreform. Organiseringen deler de ansatte i to hovedkategorier; offiseren og spesialisten. Disse har med utdanningsreformen fått andre inngangsverdier til grad, kompetanse ...
 • Utøvelse av religiøst basert ledelse i en virtuell organisering: Fra klan til eksternt motivert kultur 

  Fjellestad, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Formålet med oppgaven er avdekke hvordan ledelsesdynamikker i en religiøst basert organisasjon påvirkes av en desentralisert virtuell organisering. Oppgaven er en intervjubasert case-studie av en desentralisert hjelpeorganisasjon i et kirkesamfunn som er blitt omstrukturert til en virtuell arbeidsplass, men hvor hver enkelt av de ansatte deler stillingen med ansettelse i en lokal menighet i ...
 • Rådmannsavganger med sluttpakker i små norske kommuner 2014 – 2018. En studie av ledelsesutfordringer i små norske kommuner 

  Gaino, Anne-Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Kommuner er politisk styrte organisasjoner og forutsetningen for en velfungerende kommune er at samhandlingen mellom politikk og administrasjon fungerer godt. Dessverre har utviklingen i rådmannsavganger økt drastisk de senere årene. Ca. 80 rådmenn slutter årlig i norske kommuner og rundt 25-35% av disse går av med sluttpakke. Denne masteroppgaven er en studie av ledelsesutfordringer i små norske ...
 • Digitalisering av kraftbransjen - mellomledernes erfaringer 

  Brattfjord, Lene Charlotte; Teigland, Linda Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Kraftbransjen står overfor store omstillinger i årene som kommer, med bakgrunn i digitaliseringen og elektrifiseringen som råder i Norge i dag. Økende etterspørsel etter ladestasjoner, samt etablering av industri i grisgrendte strøk krever tilgang til både strøm og nok kapasitet. For å møte etterspørselen som strømnettselskapene er pliktig til å levere, krever det store investeringer i strømnettet ...
 • Hvilke forventninger har lærere i videregående skole til sine ledere? 

  Hanssen, Halvor S.; Sollie, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-27)
  I denne oppgaven undersøker vi hvilke forventninger lærere i videregående skole har til sine ledere. Vi deler lærerne inn i 2 kategorier basert på utdanning og yrkesbakgrunn og ser etter likheter og forskjeller mellom de to gruppene. Den ene består av lærere som har ulik yrkesfaglig bakgrunn, og den andre av lærere som har akademisk bakgrunn med studier på lærerhøgskole eller universitet. ...
 • Can you trust someone you have never met? Swift trust and self-disclosure in temporary teams 

  Sand, May-Britt Aronsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  In this thesis I ask the question “can you trust someone you have never met”. The background for this is the temporary nature of cabin crew teams which implies that it is not possible to rely on conventional trust, and to better understand how it still is possible to trust someone you have never met I have focused on factors that contribute to initial trust (or categorization) and swift trust. An ...
 • Hvordan påvirker bruk av digitale samhandlingsverktøy og ledelsespraksiser hverandre i en distribuert organisasjon? En sammenliknende casestudie av virtuelle møter som ledelsespraksis i et flercampus-universitet. 

  Andersrød, Line; Elvik, Åsa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Undersøkelsen er en komparativ casestudie. Vi har studert en administrativ og en faglig enhet i et flercampus-universitet. Datainnsamlingen har skjedd i form av observasjon og individuelle dybdeintervjuer. Vi har observert ett Skype-møte i hver case etterfulgt av intervjuer med møtedeltakerne. I analysen underbygger vi hvordan bruk av digitale samhandlingsverktøy og ledelsespraksiser forenes i ...
 • Hvordan arbeider ledere med kompetansemobilisering? En kvalitativ studie i to kunnskapsbedrifter 

  Svendsen, Kristoffer; Ramsdal, Tommy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Andelen yrkesaktive som jobber i kunnskapsorganisasjoner er stadig økende, og deres kompetanse synes mer omfattende enn det som tradisjonelt har blitt tillagt kompetansebegrepet. Kunnskapsarbeideren utgjør en viktig del av kunnskapsorganisasjonenes «produksjonsmidler». Hvordan ledere kan dra nytte av kunnskapsarbeiderens kompetanse til det beste for virksomheten, er noe det vil være viktig å få ...
 • Pedagogisk leder - en (u)mulig rolle å fylle? En studie av pedagogiske lederes oppfatning av egen rolle. 

  Olsen, Tone; Solhaug, Wårinn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Statistikk knyttet til alle slags yrkesgrupper var det som først gav oss antagelser om at det å være pedagogisk leder i en barnehage kan være belastende. Det er høyt sykefravær og stor grad av turnover hos mange som innehar denne type arbeidsrolle, det kan man se i mange av landets barnehager. Er det selve lederrollen, forventninger, eller noen av arbeidsoppgavene som er en utløsende faktor for at ...

View more