Recent additions

 • "Ledelse i spagaten" - Hvilke utfordringer møter mellomledere i Mattilsynet når det er forventninger fra organisasjonen om å drifte og utvikle samtidig? 

  Hansen, Siv June; Sjöbäck, Anna Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  Mange offentlige virksomheter har i dag et høyt krav om å drive med utvikling, og mange har såkalt digital gjeld, noe som betyr at de ikke har klart å ha den forventede digitale utviklingen. Det har ført til at utviklingstempoet i mange offentlige virksomheter er veldig høyt, og det skjer kontinuerlige endringer i virksomhetene. Det er forsket mye på hvordan organisasjoner må tilpasse seg endring ...
 • Relasjonsledelse. En studie av betydningen av leder – medarbeiderrelasjonen 

  Eliassen, Hilde; Jacobsen, Merethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-12-01)
  I dette forskningsprosjektet har vi søkelys på relasjonen mellom leder og medarbeider. Vi tilbringer store deler av dagen på jobb, og det er viktig å føle at man har en god relasjon og føler trygghet til sin leder. Det er dessverre ikke slik for alle, noe som kan resultere i både turnover, sykemeldinger og konflikter. Dette er verken bedriften eller den enkelte medarbeider tjent med. Formålet ...
 • «Det sku´ vær lys i husan». Hvordan har kraftnettselskapet Arva bygget sin innovasjonskapasitet gjennom prosjektet Smart Senja? 

  Glad, Elin; Solhaug, Randi Merete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Tema for oppgaven er innovasjon i kraftnettbransjen. Formålet har vært å forsøke å finne ut hvordan et kraftnettselskap i Nord-Norge, Arva AS, bygger sin innovasjonskapasitet gjennom innovasjonsprosjektet Smart Senja. Hensikten med prosjektet er å finne nye, bærekraftige og samfunnsøkonomiske løsninger på utfordringene med et gammelt og underdimensjonert strømnett på Nord-Senja. Bakgrunnen for ...
 • Puslespill eller svarteper. Er psykologisk trygghet en viktig spillebrikke i tverrfaglig samarbeid 

  Hevrøy, Linda; Slettevold, Lillian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Denne studien er en case-studie av Familiens hus i en kommune. Som kommunalt ansatte i oppvekstfeltet opplever vi at det er vanskelig å få til et godt tverrfaglig samarbeid i komplekse saker med mange hjelpere. Når tverrfaglig samarbeid ikke virker kan det få alvorlige konsekvenser for barn, unge og familier. Gjennom flere tilsyn og rapporter er det avdekket svikt på dette området (NOU 2017: 12). ...
 • Psykologisk trygghet, arenaer og samhandling i akuttpsykiatrien 

  Tobiassen, Rakel M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  Ved hjelp av kvalitativ metode har jeg studert hva som er forløperne til utviklingen av psykologisk trygghet for sykepleierne i akuttpsykiatrien. Slik kan jeg bidra med kunnskap om hva som sykepleierne selv oppgir er viktige faktorer for psykologisk trygghet. Dette kan bidra til et godt arbeidsmiljø og dermed økt stabilisering av sykepleierne som arbeidskraft og gir økt pasientsikkerhet i behandlingen. ...
 • Hvilke erfaringer har barnevernsansatte med bruk av leirbål som metode? En kvalitativ studie av metoden leirbål som debrifing i barneverntjenesten 

  Gundersen, Stine Marie Brox; Berntzen, Inger-Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  «Forventingen om at vi skal kunne oversvømmes av lidelse og tap på daglig basis uten å bli berørt av det, er like urealistisk som å tro at man kan vasse uten å bli våt» (Lege Rachel Naomi Remen, oversatt av Haavik & Toven, 2020, s. 15). Dette er hjelpeyrkets realitet hvor man jevnlig står ovenfor lidelser, sorg, ondskap og tragedier. Samtidig står man ovenfor glede, en meningsfull jobb og et ...
 • Hvordan tilnærmer mellomledere seg rollen som endringsagent? En kvalitativ studie av mellomledere ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter 

  Kjøren, Lars-Einar Henriksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-02)
  Denne oppgaven dreier seg om mellomledere i endringsprosesser og hvordan tilnærming mellomledere har til rollen som endringsagent. I tillegg ser jeg nærmere på hva som påvirker hvordan mellomledere tilnærmer seg rollen som endringsagent. Seks mellomledere ved Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter er intervjuet og i analysen ser jeg på hvilken rolle de normalt inntar i endringsprosesser. ...
 • Hva kan ledere av fritidsklubber gjøre for å motivere og tilrettelegge for ungdomsdrevet fritid? 

  Handå, Hanne Johnsen; Vandalsvik, Tommy Wangsmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Fritidsklubber er en stor, mangfoldig og viktig fritidsarena for barn og unge. I 2020 var det registrert 625 fritidsklubber i Norge. I fritidsklubbfeltet er det stort fokus på å bruke ungdomsmedvirkning som metode for å skape en relevant og god fritidsklubb. Ungdomsmedvirkning handler om å aktivt involvere ungdom i avgjørelser som angår dem. God og riktig bruk av ungdomsmedvirkning på fritidsklubben ...
 • Å gjøre en forskjell for andre. 

  Vevatne, Magrit Solvang; Forsell, Stina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-26)
  Hva motiverer oss på jobb? Mange kjenner begrepene indre og ytre motivasjon. Prososial motivasjon er en tredje form for motivasjon; vi kan bli motivert når vi gjør noe verdifullt for andre. Forskning (Grant, 2013/2014) viser at prososial motivasjon kan føre til kreativitet, nytenking og økt samarbeid og slik gi bedre prestasjoner både på individ- og organisasjonsnivå. Vår studie har som ...
 • Psykologisk trygghet og samhold i distribuerte team 

  Engebø, Rune; Brustad, Janne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-23)
  Tidligere undersøkelser har vist at samhold og psykologisk trygghet er faktorer som påvirker hvor godt et team fungerer. Psykologisk trygghet handler om hvordan den enkelte opplever å være i en gruppe, mens samhold er limet som får en gruppe til å henge sammen. Fra teorien vet vi at det å ha fysisk kontakt med andre er viktig for å skape godt samhold. Samtidig viser funn at manglende opplevelse av ...
 • Ivaretakelse av de som ivaretar andre 

  Hjelmsø, Rikke; Markussen, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-22)
  I rollen som jobbspesialist engasjerer en seg i andre mennesker, skaper relasjoner og gir støtte til de som opplever vanskelige livssituasjoner. Målet er å få dem ut i arbeid, men ofte må andre grunnleggende behov håndteres i samspill mellom brukeren og jobbspesialisten. Slikt emosjonelt arbeid krever ifølge blant annet Per Isdal, oppmerksomhet.
 • Motivasjon og jobbengasjement i Sjøforsvaret - En studie om mellomlederes erfaringer og refleksjoner 

  Akselsen, Christoffer; Gelber, Daniel Mesquita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-08)
  Vår masteroppgave tok sikte på å kartlegge hvordan mellomledere i Sjøforsvaret erfarer arbeidet med tilrettelegging av motivasjon og jobbengasjement blant ansatte i Sjøforsvaret, og videre hva mellomlederne mener kan gjøres for å skape en stabil arbeidsstokk. Basert på dette tok vi utgangspunkt i teori tilknyttet motivasjon og jobbengasjement, samt teori rundt oppdragsbasert ledelse og byråkrati. ...
 • Politiets personalomsorg av egne ansatte etter kritiske hendelser 

  Fjeldstad, Geir Knarvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-01)
  I Norge lever vi heldigvis i et trygt og godt samfunn. Til tross for dette, opplever vi til stadighet at det skjer kritiske hendelser, ulykker eller andre dramatiske ting som truer våre liv og legeme. Da trenger vi politiet, og vi trenger et godt politi som kan ivareta vår trygghet. Politiet har et fastlagt system for hva som skjer når ulykken er ute. Noen ringer til politiets nødnummer der det er ...
 • Nettbaserte samfunn - skaper de mer frivillighet? 

  Liang, Truls (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-01-09)
  Oppgavens formål var å studere sosiale medier og bruk av denne i forhold til motivasjon hos frivillige i Kongsberg Jazzfestival. Problemstillingen var « Hvordan påv samfunn motivasjon hos frivillige i Kongsberg jazzfestival? ». irker nettbaserte Målet med oppgaven var å avdekke om sosiale medier skaper et rom for motivasjon for den enkelte frivillige, og hvilke motivasjonsfaktorer som spiller inn i ...
 • Hvordan oppleves Lean som driftsstrategi? En undersøkelse blant medarbeidere i Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell. 

  Vibe, Kristin Klingsheim; Høyning, Laila (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-07)
  Temaet for masteroppgaven er hvordan ansatte i Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell opplever Lean som driftsstrategi i sin arbeidshverdag. På bakgrunn av teori har vi utviklet følgende problemstilling: «Hvordan opplever de ansatte i Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell Lean som driftsstrategi?». Vi har stilt følgende forskningsspørsmål for å svare på vår problemstilling: 1) Er det samsvar mellom den ...
 • Flyt i et programvareutviklingsteam: Et casestudie med fokus på muligheter for tilrettelegging. 

  Lindgren, Frank Thure (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-01)
  Målet for oppgaven har vært å undersøke om fenomenet «flyt» kan brukes som en ressurs i arbeidslivet gjennom å være et grunnlag for evidensbasert ledelse. Undersøkelsen er foretatt som et casestudie i et programvareutviklingsteam hvor forfatteren selv arbeider som gruppeleder. Problemstillingen ble definert til å være: «Hvordan opplever ansatte flyt og betydningen av flyt i arbeidssituasjonen og ...
 • Hit, men ikke lengre - en studie om ledelse av kunnskapsarbeidere 

  Gjerdrum, Åse Marie; Helgesen, Gunn Iren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-31)
  Formålet med denne masteroppgaven var å få økt innsikt om ledelse av kunnskapsarbeidere i skolen. Problemstillingen vår var «Hvilke forventninger har kunnskapsarbeidere i skolen til ledelse». Vi har hatt som mål å utarbeide en ny forståelse om ledelse av kunnskapsarbeidere i skolen, med bakgrunn i deres forventninger. Før vi startet datainnsamlingen hadde vi en tanke om at lærere ikke ønsket så ...
 • Arbeidsmiljø – mer enn fredagsvaffel. Hvordan opplever og anvender ledere i kommunale sykehjem sitt handlingsrom for å tilrettelegge for et best mulig arbeidsmiljø? 

  Utmo, Tove; Amundsen, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  Vi tilbringer store deler av dagene våre på jobb, og da er det viktig at vi trives, er motiverte for oppgavene og opplever å ha gode relasjoner til våre kollegaer og til våre nærmeste ledere. Vår masteroppgave handler om hvordan ledere i kommunale sykehjem opplever og benytter sitt handlingsrom for å tilrettelegge for et best mulig fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø for sine kunnskapsmedarbeidere. ...
 • Håndtering av ledelse mellom profesjons- og ledelseslogikker. En studie om håndtering av ledelsesoppgaver ved oppvekstsenter 

  Alterskjær, Kari; Thomassen, Cecilie F. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  Formålet med denne oppgaven er å få en større forståelse for hvordan ledere håndterer sin arbeidshverdag når profesjonsfagligoppgaver og lederoppgaver kombineres. For å finne hvilke mestringsstrategier ledere benytter, har vi utarbeidet en analysemodell hvor vi viser at det er en gjensidig påvirkning mellom forventninger/krav, utfordringer/konflikter og identiteten. Vi har utforsket teori innen ...
 • Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplasser med minoritetsspråklige ansatte. En studie av mellomlederes perspektiv 

  Bergvik, Sandra; Holte, Anne Gullholm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-24)
  Denne masteroppgaven handler om mellomledernes opplevelse av kommunikasjon og samhandling med minoritetsspråklige arbeidstakere. De siste tiårene har norske arbeidsplasser fått et stadig større innslag av ansatte med et annet morsmål enn norsk. Dette påvirker arbeidshverdagen og skaper kommunikasjonsmessige utfordringer. Målet for oppgaven har vært å bidra til økt forståelse av hvordan mellomledere ...

View more