Now showing items 1-20 of 106

  • Erotisk kapital i arbeidslivet 

   Bunk, Elke-Maria; Modal, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05)
   Denne oppgaven omhandler problemstillingen «I hvilken grad har en persons erotiske kapital betydning for ungdommers forventning til hans eller hennes lønnsnivå og posisjon i arbeidslivet?» <br>Vi har operasjonalisert begrepet erotisk kapital som fysisk attraktivitet slik at vi har kunnet sammenlikne våre resultater med flere tidligere publiserte undersøkelser. Disse studiene har særlig blitt utført ...
  • Beredskapslederens læringsprosess – avhengig av organisatorisk kontekst? 

   Hagenes, Kenneth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05)
   Å lede en beredskapshendelse er krevende da forhold ved situasjonen stadig endrer seg og beslutninger må tas under tidspress med begrenset informasjonsgrunnlag. Målet for en beredskapsorganisasjon er å utøve beredskapsarbeid på en mest mulig effektiv måte for å begrense skadeomfanget. Læring etter hendelser blir da viktig for å bli mer effektive. Etter store hendelser de siste årene, har fokuset ...
  • Familieivaretakelse. Hvordan kan de operative avdelingene KJK og MJK legge til rette for en bedre ivaretakelse av sine ansatte og deres familier? 

   Isene, Bent Stian; Nordam, Anne A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   Stadig flere medarbeidere og virksomheter opplever at det er vanskelig å kombinere familieliv og arbeidsliv. Forholdet er ofte kjennetegnet av dilemmaer, konflikter og paradokser, og det er av stor betydning for den ansatte og virksomheten om arbeidsgiver er bevisst på at det er en sammenheng mellom arbeidsliv og familieliv. Flere undersøkelser viser at en velfungerende familiepolitikk ikke bare ...
  • Offiserers motivasjon for krig. Hva motiverer norske offiserer til deltakelse i høyrisiko-operasjoner? 

   Hass, Ole Einar; Henriksen, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne masteroppgaven setter søkelys på norske offiserers motivasjon for deltakelse i høyrisiko-operasjoner. Hensikten med studien er å undersøke hvilke motivasjonsfaktorer som er fremtredende når det gjelder deltakelse i operasjoner der man som offiser med stor sannsynlighet vil bli utsatt for hendelser som potensielt kan sette liv og helse i fare. Vi har vært særlig opptatt av å finne ut om det er ...
  • Motivasjon og trivsel. Hva påvirker motivasjonen og trivselen til politietterforskere som gjennomfører tilrettelagte avhør 

   Gundersen, Øyvind; Myrvoll, Yngve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-30)
   Sammendrag Avhør er et av politiets viktigste virkemiddel for å få frem opplysninger som skal føre til at skyldige dømmes og uskyldige går fri. Politiets etterforskning kan derfor medføre store konsekvenser for enkeltpersoner og familier som blir berørt. Dette gjelder spesielt i saker som handler om seksuelle overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Slike saker er vanskelig å etterforske og ...
  • Rektor som skoleleder og enhetsleder. Rektorens håndtering av ulike roller og institusjonelle logikker 

   Bornø, Espen; Elven, Ole Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-30)
   Sammendrag Problemstilling: Hvordan påvirker krav og forventninger skolelederens atferd? Fra New Public Management gjorde sitt inntog i offentlig forvaltning på 1980-tallet, har det skjedd omfattende endringer i offentlige institusjoner. For våre informanter har det blant annet resultert i ny organisering. Gjennom en tonivå-modell er intensjonen at rektorene skal ha større autonomi og tydeligere ...
  • Øyeblikksbeslutninger i strid. Hva karakteriserer øyeblikksbeslutninger tatt i strid? 

   Nakken, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Tema for denne oppgaven er øyeblikksbeslutninger tatt i strid. Beslutningsteori er benyttet for å gi et ebdre innblikk i hvordan beslutninger tas. Målet med oppgaven er å undersøke hva som karakteriserer øyeblikksbeslutninger tatt i strid. Hovedteoriene som er brukt i denne oppgaven er trekkgjenkjenningsmodellen til Gary Klein og Mica Endsleys teori om situasjonsbevissthetens rolle i beslutningst ...
  • En omdømmestudie ved Norges arktiske studentsamskipnad, Campus Tromsø 

   Danielsen, Randi; Schrøen, Siv- Hege A. Helsing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   I Stortingsmelding 18 for 2014-2015 (2016) ble det initiert en prosess for å samle ressursene til færre, men sterkere universiteter i flere regioner. Robuste og bærekraftige organisasjoner vil være avgjørende for å lykkes med videreutvikling av tilbud både i universitets og samskipnadssektoren. Samskipnaden skal levere gode studentvelferdstjenestes til studentene, og behovet for et godt omdømme er ...
  • Hvordan kan gründeren bevare sin egenmotivasjon i rollen som småbedriftsleder etter hvert som bedriften modnes? 

   Bøe, Lisbeth Paulsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Livet som gründer og småbedriftsleder kan være utfordrende, og så mange som to tredeler gir seg i løpet av de første fem årene (Statistisk Sentralbyrå, 2014). Bakgrunnen for denne studien er en antakelse om at det ikke bare er manglende økonomiske resultater som er årsaken til denne statistikken, men at også gründerens/lederens egenmotivasjon har betydning for bedriftens sjanse til å lykkes over ...
  • Hva opplever tilfeldig utvalgte NAV-kontorledere som de største utfordringene i arbeidshverdagen? 

   Nilssen, Kim Raymond (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Oppgaven er en studie i ha 7 tilfeldig utvalgte NAV-kontorledere i et fylke opplever som de største arbeidsutfordringene i sin arbeidshverdag. Oppgaven er gjennomført ved hjelp av intervjuer. I studiet kommer det frem mange funn som kan relateres til tidligere forskning og studier om NAV.
  • Kompetanseledelse. Hva mener kundekonsulentene er de viktigste forutsetninger for læring i kundesenter? 

   Kaspersen, Merete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Sammendrag Amedia kundesenter AS sitt fremtidsbilde har økt fokus på kunnskap og kompetanse for å imøtekomme de digitale utfordringene i media bransjen. Samtidig som det stilles større krav til økt kompetanse blant medarbeidere i kundesenter, stilles det også krav til effektivitet som innebærer å håndtere flest mulig kundehenvendelser på telefon i løpet av en dag. Med dette som bakteppe ønsket ...
  • Flasketuten peker på. Om hvorfor sykepleiere velger å bli mellomledere og hvordan samspillet mellom mellomledere og HR-avdelingen ved et større universitetssykehus fungerer 

   Arctander, Wenche; Strømsø, Stine Jakobsson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-08-31)
   Målet med denne studien var å forske på hva som motiverte sykepleiere til å bli ledere, hvordan de opplever sin lederhverdag og samhandling med HR. En viktig problemstilling fordi helsevesenet er i stadig endring hva angår både effektivitet og ansvarlighet. Større krav stilles til helsearbeiderne og dermed også deres ledere. I oppgaven diskuteres hva som motiverer til å bli leder med fokus på ...
  • Hvilke utfordringer møter mellomledere i en organisasjons endringsprosess med effektivisering og nedbemanning, og hvordan håndterer de dem? 

   Sandberg, Heidi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-30)
   Oljenæringen har opplevd en stor nedgangsperiode etter at oljeprisen falt drastisk siden 2014. Dette medførte for Statoil en større endringsprosess der målet var å få ned kostnadene gjennom å effektivisere og nedbemanne. Jeg ønsket med denne case studien å se nærmere på hvordan mellomledere på nederste nivå i organisasjonen opplevde disse endringene og hvilke ressurser de anså som viktige for å ...
  • En studie av lederroller i barneverntjenesten i 26 kommuner i Nordland. Hvordan toppledere i barneverntjenesten fyller sine «lederroller» i interkommunalt samarbeid 

   Fossheim, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
   Denne studien har som tittel «En studie av lederroller i barneverntjenesten i 26 kommuner i Nordland». Jeg har foretatt en undersøkelse av barnevernleders lederrolle og hvordan en velger å fylle denne. Jeg har tatt utgangspunkt i interkommunale barneverntjenester og har formulert følgende overordnet problemstilling: Hvordan toppledere i barneverntjenesten fyller sine lederroller i interkommunalt ...
  • Motivasjon hos ledere i det kommunale +barnevernet 

   Nilsen, Mona (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-03-01)
   Barnevernet også er det offentlige organet i Norge som har juridisk grunnlag til størst inngripen i menneskers liv, nemlig å frata foreldre deres barn. Fratagelse av omsorg er et at de mest følelsesladede tema i samfunnet. Barnevernet også slitt med turnover og høyt arbeidsbelastning. Jeg ønsket i denne oppgaven å fokusere på det postive med å arbeide i barnevernet, og da særlig være leder i ...
  • Strategiakrobatikk i krisekommunikasjon og legitimitet hos norske toppledere 

   Skyrud, Runa Elisabeth; Sørli, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-23)
   Lederes legitimitet er truet i krisesituasjoner. Valg av kommunikasjonsstrategi kan være avgjørende for om lederens legitimitet blir styrket eller svekket etter en krise. Ulike typer kriser er forskjellige, og krever ulikt valg av krisekommunikasjonsstrategi. Problemstillingen vi har undersøkt er: Hvordan tilpasser toppledere sin krisekommunikasjon i ulike typer kriser, og hvilke følger får dette ...
  • Ja takk, begge deler! Hvordan rektorer vurderer lederkompetanse versus fagkompetanse ved tilsetting av avdelingsledere i videregående skole 

   Berg, Sylvi; Nygaard, Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-23)
   Målet ved studiet er å undersøke hva rektorene vektlegger mest av lederkompetanse og fagkompetanse. Vi ser på hvordan ledelse og styring brukes som en del av konteksten avdelingsleder utøver sin rolle i, og hvordan fokuset er på kompetanse som ressurs og videreutvikling av kompetanse som prosess. Studiet har et kvalitativt design og vi har gjennomført dybdeintervju med et utvalg informanter. Vi ser ...
  • Jakten på mellomlederens identitet 

   Slettvoll, Unn Wenche; Bergersen, Nina Furu (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-24)
   Tema for oppgaven var å se på om yrkesutøvere beholder sin profesjonsidentitet som sykepleiere og barnehagelærere i kommunal organisasjon når de går over til mellomlederstillinger i egen virksomhet, eller om de endrer identitet når de endrer rolle, og går over i lederstilling. Problemstillingen er: Endres fagpersoners identitet når de avanserer fra yrkesutøver til mellomleder i kommunal ...
  • Great balls of fire? Hvilke innflytelsestaktikker velger ledere når de forventer endringsmotstand og hvordan oppleves effekten av dette valget? 

   Forshaug, Vibeke; Fridfeldt, Beathe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-29)
   Hensikten med denne oppgaven er å beskrive hvilke innflytelsestaktikker ledere velger i en situasjon med forventet endringsmotstand og hvilken effekt de opplever at dette valget får. I tillegg ønsker vi å se om kjønn og personlighetstrekk påvirker valg og opplevd resultat. Oppgaven er teoriinspirert, og Gary Yukl står som sentral forsker med sine tidligere funn og kategorisering av innflytelse ...
  • Kollegastøtte i frivillige organisasjoner. Hvordan kollegastøtte utformes og oppleves for frivillige ressurser i den norske redningstjenesten. 

   Vasseng, Rita Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Den norske redningstjenesten er et samvirke mellom offentlige myndigheter, private aktører og frivillige organisasjoner som alle bidrar i søk og redningsoppdrag etter savnede personer. Letemannskaper utsettes gjennom dette for stress og belastninger som de kan få behov for å bearbeide i ettertid. Kollegastøtteordninger er ett verktøy som er mye brukt i virksomheter med hierarkisk organisasjonsstruktur ...