Now showing items 1-20 of 106

  • 10-Faktor som prosesslæring? Hvordan ledere i Tromsø kommune erfarer og opplever medarbeiderundersøkelsen som kilde til organisasjonslæring og mestringsorientert lederskap. 

   Mikalsen, Mary-Line; Dybdal, Sigrid Moen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
   Denne studien omhandler bruk av medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor som et mulig verktøy for organisasjonslæring og utvikling av lederskap. Vi ønsker å belyse i hvilken grad undersøkelsen har betydning for læring i organisasjonen og ledelse. Vi har lagt til grunn tre forskningsspørsmål: 1. Hvordan erfarer og opplever ledere sammenhengen mellom 10-Faktor og organisasjonslæring? 2. Hvordan erfarer ...
  • Ansattes opplevelse av og reaksjon på et brudd på psykologisk kontrakt - Hvordan påvirker implisitte teorier om relasjoner til arbeidsgiver en ansatts opplevelse og reaksjon på et psykologisk kontraktsbrudd? 

   Ottem, Marit Stagrum; Sarnes, Kristine Johnsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-10)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å utvikle kunnskap og bidra til økt forståelse for hvilke faktorer som påvirker ansattes reaksjoner på og forståelsen av psykologiske kontraktsbrudd i arbeidsforhold. I tillegg ønsker vi å se om det er mulig å benytte implisitte terorier om relasjoner i romantiske forhold som et verktøy til å forklare hvordan relasjoner mellom ansatte og ledere påvirker reaksjonene ...
  • Arbeidsmiljø – mer enn fredagsvaffel. Hvordan opplever og anvender ledere i kommunale sykehjem sitt handlingsrom for å tilrettelegge for et best mulig arbeidsmiljø? 

   Utmo, Tove; Amundsen, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
   Vi tilbringer store deler av dagene våre på jobb, og da er det viktig at vi trives, er motiverte for oppgavene og opplever å ha gode relasjoner til våre kollegaer og til våre nærmeste ledere. Vår masteroppgave handler om hvordan ledere i kommunale sykehjem opplever og benytter sitt handlingsrom for å tilrettelegge for et best mulig fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø for sine kunnskapsmedarbeidere. ...
  • Å gjøre en forskjell for andre. 

   Vevatne, Magrit Solvang; Forsell, Stina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-26)
   Hva motiverer oss på jobb? Mange kjenner begrepene indre og ytre motivasjon. Prososial motivasjon er en tredje form for motivasjon; vi kan bli motivert når vi gjør noe verdifullt for andre. Forskning (Grant, 2013/2014) viser at prososial motivasjon kan føre til kreativitet, nytenking og økt samarbeid og slik gi bedre prestasjoner både på individ- og organisasjonsnivå. Vår studie har som ...
  • Beredskapslederens læringsprosess – avhengig av organisatorisk kontekst? 

   Hagenes, Kenneth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05)
   Å lede en beredskapshendelse er krevende da forhold ved situasjonen stadig endrer seg og beslutninger må tas under tidspress med begrenset informasjonsgrunnlag. Målet for en beredskapsorganisasjon er å utøve beredskapsarbeid på en mest mulig effektiv måte for å begrense skadeomfanget. Læring etter hendelser blir da viktig for å bli mer effektive. Etter store hendelser de siste årene, har fokuset ...
  • Beredskapslederes erfaringer med samvirke mellom beredskapsaktører 

   Holtet Lien, Fredrik; Nilsen, Pål Bjarne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-11)
   Beredskapsledere opplever å måtte jobbe sammen med andre beredskapsaktører ved krisehåndtering. Ulykker og kriser kan være komplekse og ramme bredt. Beredskapsaktørene er flere og spesialiserte. Beredskapsledere må være forberedt på at de ikke kan løse krisene alene, men sammen med andre organisasjoner og beredskapsledere i et samvirke. Vi intervjuet seks beredskapsledere med bred erfaring. Vi vil ...
  • Can you trust someone you have never met? Swift trust and self-disclosure in temporary teams 

   Sand, May-Britt Aronsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
   In this thesis I ask the question “can you trust someone you have never met”. The background for this is the temporary nature of cabin crew teams which implies that it is not possible to rely on conventional trust, and to better understand how it still is possible to trust someone you have never met I have focused on factors that contribute to initial trust (or categorization) and swift trust. An ...
  • «Den nye normalen» i Skatteetaten - En kvalitativ studie om ledelse i en hybrid arbeidshverdag 

   Tronrud, Tommy; Olsen, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-27)
   Denne masteroppgaven handler om ledelse i en hybrid arbeidshverdag, som i «kjølvannet» av covid-19-pandemien har blitt betegnet som «den nye normalen». Som en konsekvens av dette innførte Skatteetaten en policy for tilstedeværelse og fleksibilitet, som setter rammene for praktisering av den hybride arbeidshverdagen. Målet med oppgaven har vært å undersøke hvordan «den nye normalen» har påvirket ...
  • "Dere har hørt det er sagt" En kvalitativ undersøkelse av hva og hvem som påvirker politipatruljens forståelse av Nærpolitireformen 

   Nilsen, Hans Jørgen; Richardsen, Eva Løite (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-22)
   Problemstillingen i vår oppgave er hva og hvem som påvirker politipatruljens forståelse av Nærpolitireformen. Det er tre teoretiske begreper i denne oppgaven: sensemaking, sensegiving og sensegivers. Sensemaking er forståelsen som dannes hos politipartruljen. Sensegiving er hva som påvirker denne forståelsen. Sensegivers er hvem som påvirker denne forståelsen. Metoden vi har brukt er et case-studium ...
  • «Det sku´ vær lys i husan». Hvordan har kraftnettselskapet Arva bygget sin innovasjonskapasitet gjennom prosjektet Smart Senja? 

   Glad, Elin; Solhaug, Randi Merete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
   Tema for oppgaven er innovasjon i kraftnettbransjen. Formålet har vært å forsøke å finne ut hvordan et kraftnettselskap i Nord-Norge, Arva AS, bygger sin innovasjonskapasitet gjennom innovasjonsprosjektet Smart Senja. Hensikten med prosjektet er å finne nye, bærekraftige og samfunnsøkonomiske løsninger på utfordringene med et gammelt og underdimensjonert strømnett på Nord-Senja. Bakgrunnen for ...
  • Digitalisering av kraftbransjen - mellomledernes erfaringer 

   Brattfjord, Lene Charlotte; Teigland, Linda Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
   Kraftbransjen står overfor store omstillinger i årene som kommer, med bakgrunn i digitaliseringen og elektrifiseringen som råder i Norge i dag. Økende etterspørsel etter ladestasjoner, samt etablering av industri i grisgrendte strøk krever tilgang til både strøm og nok kapasitet. For å møte etterspørselen som strømnettselskapene er pliktig til å levere, krever det store investeringer i strømnettet ...
  • Digitalisering og robotisering i NAV - hvordan oppleves prosessene? 

   Øvergård, Iren Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Undersøkelsen ble foretatt i en økonomienhet i NAV. Regjeringen belyser gjennom Stortingsmeldinger hva som forventes i samfunnet og legger dermed føringer for arbeids- og velferdspolitikken. NAV sine tjenester må respondere på samfunnsutviklingen, og digitaliseringen som skjer i samfunnet berører medarbeidere internt i organisasjoner. Funnene fra undersøkelsen viser at informantene opplever ...
  • En omdømmestudie ved Norges arktiske studentsamskipnad, Campus Tromsø 

   Danielsen, Randi; Schrøen, Siv- Hege A. Helsing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   I Stortingsmelding 18 for 2014-2015 (2016) ble det initiert en prosess for å samle ressursene til færre, men sterkere universiteter i flere regioner. Robuste og bærekraftige organisasjoner vil være avgjørende for å lykkes med videreutvikling av tilbud både i universitets og samskipnadssektoren. Samskipnaden skal levere gode studentvelferdstjenestes til studentene, og behovet for et godt omdømme er ...
  • En statlig organisasjon – Kalibreres ledernes kompass? - En studie av bedriftens mellomledere 

   Pedersen, Esben; Figenschau, Kurt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Sammendrag Formål Bakgrunnen med vårt studiet er å undersøke hva som kjennetegner en organisasjons strategi for opplæring og utvikling av ledere. Vi utforsker dette ut i fra 4 hovedteorier, en lærende organisasjon, organisasjonskultur, læringskultur og kompetanse og kompetanseutvikling. Til vår problemstilling har vi utarbeidet fire hypoteser. Bedriften som vi har tatt for oss er en statlig ...
  • En studie av lederroller i barneverntjenesten i 26 kommuner i Nordland. Hvordan toppledere i barneverntjenesten fyller sine «lederroller» i interkommunalt samarbeid 

   Fossheim, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
   Denne studien har som tittel «En studie av lederroller i barneverntjenesten i 26 kommuner i Nordland». Jeg har foretatt en undersøkelse av barnevernleders lederrolle og hvordan en velger å fylle denne. Jeg har tatt utgangspunkt i interkommunale barneverntjenester og har formulert følgende overordnet problemstilling: Hvordan toppledere i barneverntjenesten fyller sine lederroller i interkommunalt ...
  • Er det forskjell på unge og eldres forventninger til arbeidslivet? 

   Tande, Ceila; Slåtto, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
   En kvantitativ sammenligningsstudie av yngre og eldre generasjoners forventninger til arbeidslivet. Finnes det signifikante forskjeller mellom generasjoner? Studie tar utgangspunkt i generasjonsteori som grunnlag for generasjonsbasert ledelse.
  • Erotisk kapital i arbeidslivet 

   Bunk, Elke-Maria; Modal, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05)
   Denne oppgaven omhandler problemstillingen «I hvilken grad har en persons erotiske kapital betydning for ungdommers forventning til hans eller hennes lønnsnivå og posisjon i arbeidslivet?» <br>Vi har operasjonalisert begrepet erotisk kapital som fysisk attraktivitet slik at vi har kunnet sammenlikne våre resultater med flere tidligere publiserte undersøkelser. Disse studiene har særlig blitt utført ...
  • Familieivaretakelse. Hvordan kan de operative avdelingene KJK og MJK legge til rette for en bedre ivaretakelse av sine ansatte og deres familier? 

   Isene, Bent Stian; Nordam, Anne A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   Stadig flere medarbeidere og virksomheter opplever at det er vanskelig å kombinere familieliv og arbeidsliv. Forholdet er ofte kjennetegnet av dilemmaer, konflikter og paradokser, og det er av stor betydning for den ansatte og virksomheten om arbeidsgiver er bevisst på at det er en sammenheng mellom arbeidsliv og familieliv. Flere undersøkelser viser at en velfungerende familiepolitikk ikke bare ...
  • Flasketuten peker på. Om hvorfor sykepleiere velger å bli mellomledere og hvordan samspillet mellom mellomledere og HR-avdelingen ved et større universitetssykehus fungerer 

   Arctander, Wenche; Strømsø, Stine Jakobsson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-08-31)
   Målet med denne studien var å forske på hva som motiverte sykepleiere til å bli ledere, hvordan de opplever sin lederhverdag og samhandling med HR. En viktig problemstilling fordi helsevesenet er i stadig endring hva angår både effektivitet og ansvarlighet. Større krav stilles til helsearbeiderne og dermed også deres ledere. I oppgaven diskuteres hva som motiverer til å bli leder med fokus på ...
  • Flyt i et programvareutviklingsteam: Et casestudie med fokus på muligheter for tilrettelegging. 

   Lindgren, Frank Thure (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-01)
   Målet for oppgaven har vært å undersøke om fenomenet «flyt» kan brukes som en ressurs i arbeidslivet gjennom å være et grunnlag for evidensbasert ledelse. Undersøkelsen er foretatt som et casestudie i et programvareutviklingsteam hvor forfatteren selv arbeider som gruppeleder. Problemstillingen ble definert til å være: «Hvordan opplever ansatte flyt og betydningen av flyt i arbeidssituasjonen og ...