• Beredskapslederens læringsprosess – avhengig av organisatorisk kontekst? 

   Hagenes, Kenneth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05)
   Å lede en beredskapshendelse er krevende da forhold ved situasjonen stadig endrer seg og beslutninger må tas under tidspress med begrenset informasjonsgrunnlag. Målet for en beredskapsorganisasjon er å utøve beredskapsarbeid på en mest mulig effektiv måte for å begrense skadeomfanget. Læring etter hendelser blir da viktig for å bli mer effektive. Etter store hendelser de siste årene, har fokuset ...
  • Digitalisering og robotisering i NAV - hvordan oppleves prosessene? 

   Øvergård, Iren Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Undersøkelsen ble foretatt i en økonomienhet i NAV. Regjeringen belyser gjennom Stortingsmeldinger hva som forventes i samfunnet og legger dermed føringer for arbeids- og velferdspolitikken. NAV sine tjenester må respondere på samfunnsutviklingen, og digitaliseringen som skjer i samfunnet berører medarbeidere internt i organisasjoner. Funnene fra undersøkelsen viser at informantene opplever ...
  • En omdømmestudie ved Norges arktiske studentsamskipnad, Campus Tromsø 

   Danielsen, Randi; Schrøen, Siv- Hege A. Helsing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   I Stortingsmelding 18 for 2014-2015 (2016) ble det initiert en prosess for å samle ressursene til færre, men sterkere universiteter i flere regioner. Robuste og bærekraftige organisasjoner vil være avgjørende for å lykkes med videreutvikling av tilbud både i universitets og samskipnadssektoren. Samskipnaden skal levere gode studentvelferdstjenestes til studentene, og behovet for et godt omdømme er ...
  • En statlig organisasjon – Kalibreres ledernes kompass? - En studie av bedriftens mellomledere 

   Pedersen, Esben; Figenschau, Kurt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Sammendrag Formål Bakgrunnen med vårt studiet er å undersøke hva som kjennetegner en organisasjons strategi for opplæring og utvikling av ledere. Vi utforsker dette ut i fra 4 hovedteorier, en lærende organisasjon, organisasjonskultur, læringskultur og kompetanse og kompetanseutvikling. Til vår problemstilling har vi utarbeidet fire hypoteser. Bedriften som vi har tatt for oss er en statlig ...
  • En studie av lederroller i barneverntjenesten i 26 kommuner i Nordland. Hvordan toppledere i barneverntjenesten fyller sine «lederroller» i interkommunalt samarbeid 

   Fossheim, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
   Denne studien har som tittel «En studie av lederroller i barneverntjenesten i 26 kommuner i Nordland». Jeg har foretatt en undersøkelse av barnevernleders lederrolle og hvordan en velger å fylle denne. Jeg har tatt utgangspunkt i interkommunale barneverntjenester og har formulert følgende overordnet problemstilling: Hvordan toppledere i barneverntjenesten fyller sine lederroller i interkommunalt ...
  • Erotisk kapital i arbeidslivet 

   Bunk, Elke-Maria; Modal, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05)
   Denne oppgaven omhandler problemstillingen «I hvilken grad har en persons erotiske kapital betydning for ungdommers forventning til hans eller hennes lønnsnivå og posisjon i arbeidslivet?» <br>Vi har operasjonalisert begrepet erotisk kapital som fysisk attraktivitet slik at vi har kunnet sammenlikne våre resultater med flere tidligere publiserte undersøkelser. Disse studiene har særlig blitt utført ...
  • Familieivaretakelse. Hvordan kan de operative avdelingene KJK og MJK legge til rette for en bedre ivaretakelse av sine ansatte og deres familier? 

   Isene, Bent Stian; Nordam, Anne A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   Stadig flere medarbeidere og virksomheter opplever at det er vanskelig å kombinere familieliv og arbeidsliv. Forholdet er ofte kjennetegnet av dilemmaer, konflikter og paradokser, og det er av stor betydning for den ansatte og virksomheten om arbeidsgiver er bevisst på at det er en sammenheng mellom arbeidsliv og familieliv. Flere undersøkelser viser at en velfungerende familiepolitikk ikke bare ...
  • Flasketuten peker på. Om hvorfor sykepleiere velger å bli mellomledere og hvordan samspillet mellom mellomledere og HR-avdelingen ved et større universitetssykehus fungerer 

   Arctander, Wenche; Strømsø, Stine Jakobsson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-08-31)
   Målet med denne studien var å forske på hva som motiverte sykepleiere til å bli ledere, hvordan de opplever sin lederhverdag og samhandling med HR. En viktig problemstilling fordi helsevesenet er i stadig endring hva angår både effektivitet og ansvarlighet. Større krav stilles til helsearbeiderne og dermed også deres ledere. I oppgaven diskuteres hva som motiverer til å bli leder med fokus på ...
  • Fornuft eller følelser? En studie om hvordan profesjonelle rekrutterere tenker om kognitive feilkilder i intervjuet som seleksjonsmetode 

   Sagen, Helga Katrine; Berntsen, Karen Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Ansettelse er en viktig beslutning for en virksomhet. Behovet for kompetanse er høyt og feilansettelser gir økonomiske konsekvenser. I Norge er intervju det vanligste seleksjonsverktøyet. En svakhet ved intervju, er at kognitive feilkilder kan påvirke intervjuer i seleksjonsbeslutningen. Med kognitiv beslutningsteori som bakteppe så vi nærmere på følgende kognitive feilkilder: bekreftelsesfellen, ...
  • "Godt påbegynt, halvt gjennomført". Om hvordan handlingsrommet i HRM-arbeidet oppleves av enhetsledere i tonivåkommune. 

   Fredheim, Rita Synnøve; Karlsen, Ragnfrid Masterbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Målet med oppgaven har vært å finne ut om det utøves et påtrykk mot enhetsledere sitt handlingsrom. Problemstillingen i oppgaven er; Hvordan opplever enhetsledere sin beslutningsmyndighet når det utøves påtrykk mot handlingsrommet fra HRM avdelingen i form av rådgivning eller instruering? Enhetsledere er tildelt et handlingsrom gjennom tonivåkommune organiseringen. Vi er interessert i hvordan ...
  • Great balls of fire? Hvilke innflytelsestaktikker velger ledere når de forventer endringsmotstand og hvordan oppleves effekten av dette valget? 

   Forshaug, Vibeke; Fridfeldt, Beathe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-29)
   Hensikten med denne oppgaven er å beskrive hvilke innflytelsestaktikker ledere velger i en situasjon med forventet endringsmotstand og hvilken effekt de opplever at dette valget får. I tillegg ønsker vi å se om kjønn og personlighetstrekk påvirker valg og opplevd resultat. Oppgaven er teoriinspirert, og Gary Yukl står som sentral forsker med sine tidligere funn og kategorisering av innflytelse ...
  • Handlingsrommet - hvilket rom er det? Et studie av mellomlederes handlingsrom i NAV 

   Mustaparta, Unn Amundsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Organisasjoner tar i bruk styring og ledelse for å koordinere organisert atferd. Forholdet mellom styring og ledelse vil variere og ut i fra teorien vil de enten kunne erstatte hverandre, konkurrere eller betinge hverandre. Forholdet mellom styring og ledelse forventes å påvirke handlingsrommet. Handlingsrommet er mulighet for å gjøre valg i rommet mellom begrensninger (lover, avtaleverk, økonomi ...
  • Holder strategien tritt med virkeligheten? Strategiprosesser i banker med raskere og raskere omstillingstakt 

   Dybwad, Jens-Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Denne avhandlingen ser nærmere på lederes erfaringer med strategiprosesser i dynamiske omgivelser. Formålet er økt innsikt i hvordan omgivelsene påvirker leders arbeide og ansattes involvering i prosessen. Med bakgrunn i dette har jeg formulert følgende problemstilling: Hvilke erfaringer har ledere med gjennomføring av strategiprosesser i organisasjoner med dynamiske omgivelser? -En casestudie i ...
  • Hva er hovedutfordringene med rekruttering av interne ledere i maskinentreprenørbedriften Taraldsvik AS med datterselskap? Hvilke hovedutfordring har Taraldsvik AS med hensyn til kompetanse og rekruttering av mellomledere 

   Danielsen, Kjetil H.; Aspenes, Hans-Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   I et stadig skiftende marked er det avgjørende å inneha rett kompetanse i organisasjonene for å være konkurransedyktige. Rekruttering av medarbeidere er en svært viktig oppgave for alle organisasjoner og det kan være et omfattende arbeid å finne rett kompetanse til å utføre en bestemt oppgave (Innbjør og Kleveland, 2007). For at medarbeiderne skal gjøre en tilfredsstillende jobb er det viktig at ...
  • Hva opplever tilfeldig utvalgte NAV-kontorledere som de største utfordringene i arbeidshverdagen? 

   Nilssen, Kim Raymond (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Oppgaven er en studie i ha 7 tilfeldig utvalgte NAV-kontorledere i et fylke opplever som de største arbeidsutfordringene i sin arbeidshverdag. Oppgaven er gjennomført ved hjelp av intervjuer. I studiet kommer det frem mange funn som kan relateres til tidligere forskning og studier om NAV.
  • Hva skyldes høy turnover blant saksbehandlere i kommunalt barnevern? 

   Olsen, Beatrice Johanne; Garnes, Linda Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Det fremkommer gjennom SSB rapport 2014/18 at det er bekymringsfull høy turnover blant saksbehandlere i kommunalt barnevern. Dette bidro til at vi i vår masteroppgave ønsket å undersøke om vi kunne finne ut hvilke faktorer som påvirket turnoveren. Dette har vi gjort gjennom å intervjue tidligere saksbehandlere i kommunalt barnevern som var en del av denne turnoveren gjennom kvalitative intervjuer
  • Hvilke utfordringer møter mellomledere i en organisasjons endringsprosess med effektivisering og nedbemanning, og hvordan håndterer de dem? 

   Sandberg, Heidi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-30)
   Oljenæringen har opplevd en stor nedgangsperiode etter at oljeprisen falt drastisk siden 2014. Dette medførte for Statoil en større endringsprosess der målet var å få ned kostnadene gjennom å effektivisere og nedbemanne. Jeg ønsket med denne case studien å se nærmere på hvordan mellomledere på nederste nivå i organisasjonen opplevde disse endringene og hvilke ressurser de anså som viktige for å ...
  • Hvordan kan gründeren bevare sin egenmotivasjon i rollen som småbedriftsleder etter hvert som bedriften modnes? 

   Bøe, Lisbeth Paulsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Livet som gründer og småbedriftsleder kan være utfordrende, og så mange som to tredeler gir seg i løpet av de første fem årene (Statistisk Sentralbyrå, 2014). Bakgrunnen for denne studien er en antakelse om at det ikke bare er manglende økonomiske resultater som er årsaken til denne statistikken, men at også gründerens/lederens egenmotivasjon har betydning for bedriftens sjanse til å lykkes over ...
  • Hvordan påvirkes omdømmet av hyppig negativ medieomtale? En studie av Boreal Norge AS omdømme etter 2010 

   Pettersen, June; Borch, Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   I dagens samfunn er omdømme et tema som får stadig mer oppmerksomhet. I dag tas det for gitt at alle virksomheter, både private og offentlige, har et omdømme de må passe på og skjøtte på best mulig måte. Et sterkt mediepress og et økende fokus på virksomheters omdømme, gjør at mange organisasjoner er innforstått med verdien av deres omdømme og forsøker å styre dette i riktig retning. Denne oppgaven ...
  • "I omstilling er det mennesker det handler om, det andre kan fikses.". Et studie av organisasjonstilhørighet etter omstilling 

   Kleming, Ida Marie; Nergård, Silja Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-29)
   Forsvaret har gjennomført en større omstilling i sin organisering for å frigi ressurser til operativ virksomhet. En av disse omstillingene er omstilling i Forsvarets HR-virksomhet. Denne oppgaven omhandler organisasjonstilhørigheten til ansatte i FPVS som ble opprettet 01. August 2016 ved at man slo sammen aktørene innenfor HR i Forsvaret til en driftsenhet (DIF). Denne studien ser nærmere på ...