Now showing items 1-20 of 77

  • Ansattes opplevelse av og reaksjon på et brudd på psykologisk kontrakt - Hvordan påvirker implisitte teorier om relasjoner til arbeidsgiver en ansatts opplevelse og reaksjon på et psykologisk kontraktsbrudd? 

   Ottem, Marit Stagrum; Sarnes, Kristine Johnsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-10)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å utvikle kunnskap og bidra til økt forståelse for hvilke faktorer som påvirker ansattes reaksjoner på og forståelsen av psykologiske kontraktsbrudd i arbeidsforhold. I tillegg ønsker vi å se om det er mulig å benytte implisitte terorier om relasjoner i romantiske forhold som et verktøy til å forklare hvordan relasjoner mellom ansatte og ledere påvirker reaksjonene ...
  • Beredskapslederens læringsprosess – avhengig av organisatorisk kontekst? 

   Hagenes, Kenneth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05)
   Å lede en beredskapshendelse er krevende da forhold ved situasjonen stadig endrer seg og beslutninger må tas under tidspress med begrenset informasjonsgrunnlag. Målet for en beredskapsorganisasjon er å utøve beredskapsarbeid på en mest mulig effektiv måte for å begrense skadeomfanget. Læring etter hendelser blir da viktig for å bli mer effektive. Etter store hendelser de siste årene, har fokuset ...
  • Beredskapslederes erfaringer med samvirke mellom beredskapsaktører 

   Holtet Lien, Fredrik; Nilsen, Pål Bjarne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-11)
   Beredskapsledere opplever å måtte jobbe sammen med andre beredskapsaktører ved krisehåndtering. Ulykker og kriser kan være komplekse og ramme bredt. Beredskapsaktørene er flere og spesialiserte. Beredskapsledere må være forberedt på at de ikke kan løse krisene alene, men sammen med andre organisasjoner og beredskapsledere i et samvirke. Vi intervjuet seks beredskapsledere med bred erfaring. Vi vil ...
  • Can you trust someone you have never met? Swift trust and self-disclosure in temporary teams 

   Sand, May-Britt Aronsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
   In this thesis I ask the question “can you trust someone you have never met”. The background for this is the temporary nature of cabin crew teams which implies that it is not possible to rely on conventional trust, and to better understand how it still is possible to trust someone you have never met I have focused on factors that contribute to initial trust (or categorization) and swift trust. An ...
  • "Dere har hørt det er sagt" En kvalitativ undersøkelse av hva og hvem som påvirker politipatruljens forståelse av Nærpolitireformen 

   Nilsen, Hans Jørgen; Richardsen, Eva Løite (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-22)
   Problemstillingen i vår oppgave er hva og hvem som påvirker politipatruljens forståelse av Nærpolitireformen. Det er tre teoretiske begreper i denne oppgaven: sensemaking, sensegiving og sensegivers. Sensemaking er forståelsen som dannes hos politipartruljen. Sensegiving er hva som påvirker denne forståelsen. Sensegivers er hvem som påvirker denne forståelsen. Metoden vi har brukt er et case-studium ...
  • Digitalisering av kraftbransjen - mellomledernes erfaringer 

   Brattfjord, Lene Charlotte; Teigland, Linda Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
   Kraftbransjen står overfor store omstillinger i årene som kommer, med bakgrunn i digitaliseringen og elektrifiseringen som råder i Norge i dag. Økende etterspørsel etter ladestasjoner, samt etablering av industri i grisgrendte strøk krever tilgang til både strøm og nok kapasitet. For å møte etterspørselen som strømnettselskapene er pliktig til å levere, krever det store investeringer i strømnettet ...
  • Digitalisering og robotisering i NAV - hvordan oppleves prosessene? 

   Øvergård, Iren Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Undersøkelsen ble foretatt i en økonomienhet i NAV. Regjeringen belyser gjennom Stortingsmeldinger hva som forventes i samfunnet og legger dermed føringer for arbeids- og velferdspolitikken. NAV sine tjenester må respondere på samfunnsutviklingen, og digitaliseringen som skjer i samfunnet berører medarbeidere internt i organisasjoner. Funnene fra undersøkelsen viser at informantene opplever ...
  • En omdømmestudie ved Norges arktiske studentsamskipnad, Campus Tromsø 

   Danielsen, Randi; Schrøen, Siv- Hege A. Helsing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   I Stortingsmelding 18 for 2014-2015 (2016) ble det initiert en prosess for å samle ressursene til færre, men sterkere universiteter i flere regioner. Robuste og bærekraftige organisasjoner vil være avgjørende for å lykkes med videreutvikling av tilbud både i universitets og samskipnadssektoren. Samskipnaden skal levere gode studentvelferdstjenestes til studentene, og behovet for et godt omdømme er ...
  • En statlig organisasjon – Kalibreres ledernes kompass? - En studie av bedriftens mellomledere 

   Pedersen, Esben; Figenschau, Kurt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Sammendrag Formål Bakgrunnen med vårt studiet er å undersøke hva som kjennetegner en organisasjons strategi for opplæring og utvikling av ledere. Vi utforsker dette ut i fra 4 hovedteorier, en lærende organisasjon, organisasjonskultur, læringskultur og kompetanse og kompetanseutvikling. Til vår problemstilling har vi utarbeidet fire hypoteser. Bedriften som vi har tatt for oss er en statlig ...
  • En studie av lederroller i barneverntjenesten i 26 kommuner i Nordland. Hvordan toppledere i barneverntjenesten fyller sine «lederroller» i interkommunalt samarbeid 

   Fossheim, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-12-01)
   Denne studien har som tittel «En studie av lederroller i barneverntjenesten i 26 kommuner i Nordland». Jeg har foretatt en undersøkelse av barnevernleders lederrolle og hvordan en velger å fylle denne. Jeg har tatt utgangspunkt i interkommunale barneverntjenester og har formulert følgende overordnet problemstilling: Hvordan toppledere i barneverntjenesten fyller sine lederroller i interkommunalt ...
  • Er det forskjell på unge og eldres forventninger til arbeidslivet? 

   Tande, Ceila; Slåtto, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
   En kvantitativ sammenligningsstudie av yngre og eldre generasjoners forventninger til arbeidslivet. Finnes det signifikante forskjeller mellom generasjoner? Studie tar utgangspunkt i generasjonsteori som grunnlag for generasjonsbasert ledelse.
  • Erotisk kapital i arbeidslivet 

   Bunk, Elke-Maria; Modal, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05)
   Denne oppgaven omhandler problemstillingen «I hvilken grad har en persons erotiske kapital betydning for ungdommers forventning til hans eller hennes lønnsnivå og posisjon i arbeidslivet?» <br>Vi har operasjonalisert begrepet erotisk kapital som fysisk attraktivitet slik at vi har kunnet sammenlikne våre resultater med flere tidligere publiserte undersøkelser. Disse studiene har særlig blitt utført ...
  • Familieivaretakelse. Hvordan kan de operative avdelingene KJK og MJK legge til rette for en bedre ivaretakelse av sine ansatte og deres familier? 

   Isene, Bent Stian; Nordam, Anne A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   Stadig flere medarbeidere og virksomheter opplever at det er vanskelig å kombinere familieliv og arbeidsliv. Forholdet er ofte kjennetegnet av dilemmaer, konflikter og paradokser, og det er av stor betydning for den ansatte og virksomheten om arbeidsgiver er bevisst på at det er en sammenheng mellom arbeidsliv og familieliv. Flere undersøkelser viser at en velfungerende familiepolitikk ikke bare ...
  • Flasketuten peker på. Om hvorfor sykepleiere velger å bli mellomledere og hvordan samspillet mellom mellomledere og HR-avdelingen ved et større universitetssykehus fungerer 

   Arctander, Wenche; Strømsø, Stine Jakobsson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-08-31)
   Målet med denne studien var å forske på hva som motiverte sykepleiere til å bli ledere, hvordan de opplever sin lederhverdag og samhandling med HR. En viktig problemstilling fordi helsevesenet er i stadig endring hva angår både effektivitet og ansvarlighet. Større krav stilles til helsearbeiderne og dermed også deres ledere. I oppgaven diskuteres hva som motiverer til å bli leder med fokus på ...
  • Fornuft eller følelser? En studie om hvordan profesjonelle rekrutterere tenker om kognitive feilkilder i intervjuet som seleksjonsmetode 

   Sagen, Helga Katrine; Berntsen, Karen Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Ansettelse er en viktig beslutning for en virksomhet. Behovet for kompetanse er høyt og feilansettelser gir økonomiske konsekvenser. I Norge er intervju det vanligste seleksjonsverktøyet. En svakhet ved intervju, er at kognitive feilkilder kan påvirke intervjuer i seleksjonsbeslutningen. Med kognitiv beslutningsteori som bakteppe så vi nærmere på følgende kognitive feilkilder: bekreftelsesfellen, ...
  • Fra liten gründerbedrift, til stor vekstbedrift – hva skyldes suksessen? Lederne i KOA sine betraktninger – en kvalitativ casestudie 

   Reinholdtsen, Tina Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-26)
   I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg hva ledelsen i KOA har vektlagt i prosessen fra liten gründerbedrift til stor vekstbedrift. Jeg har med utgangspunkt i teori om organisasjoners livssyklus (vekstfaseteori) tatt for meg de naturlige endringene i lederutfordringene når KOA vokste, og hvordan ledergruppa løste disse utfordringene. Videre har jeg med utgangspunkt i forskning rundt faktorer som ...
  • Fra profesjonsidentitet til lederidentitet. En studie om utvikling av lederidentitet 

   Bakken, Rita Henie; Trøite, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Formålet med denne oppgaven er forstå hvordan profesjonsutøvere opplever utvikling av lederidentitet. Å utvikle lederidentitet viser seg å være en prosess. En prosess der en går fra profesjonsutøver til å bli leder. En profesjonsutøver kalles gjerne for en hybridleder i forskningslitteraturen. Et moderne ord som brukes i mange sammenhenger. Identitet har flere interessante vinklinger på hvordan vi ...
  • "Godt påbegynt, halvt gjennomført". Om hvordan handlingsrommet i HRM-arbeidet oppleves av enhetsledere i tonivåkommune. 

   Fredheim, Rita Synnøve; Karlsen, Ragnfrid Masterbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
   Målet med oppgaven har vært å finne ut om det utøves et påtrykk mot enhetsledere sitt handlingsrom. Problemstillingen i oppgaven er; Hvordan opplever enhetsledere sin beslutningsmyndighet når det utøves påtrykk mot handlingsrommet fra HRM avdelingen i form av rådgivning eller instruering? Enhetsledere er tildelt et handlingsrom gjennom tonivåkommune organiseringen. Vi er interessert i hvordan ...
  • Great balls of fire? Hvilke innflytelsestaktikker velger ledere når de forventer endringsmotstand og hvordan oppleves effekten av dette valget? 

   Forshaug, Vibeke; Fridfeldt, Beathe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-29)
   Hensikten med denne oppgaven er å beskrive hvilke innflytelsestaktikker ledere velger i en situasjon med forventet endringsmotstand og hvilken effekt de opplever at dette valget får. I tillegg ønsker vi å se om kjønn og personlighetstrekk påvirker valg og opplevd resultat. Oppgaven er teoriinspirert, og Gary Yukl står som sentral forsker med sine tidligere funn og kategorisering av innflytelse ...
  • Handlingsrommet - hvilket rom er det? Et studie av mellomlederes handlingsrom i NAV 

   Mustaparta, Unn Amundsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Organisasjoner tar i bruk styring og ledelse for å koordinere organisert atferd. Forholdet mellom styring og ledelse vil variere og ut i fra teorien vil de enten kunne erstatte hverandre, konkurrere eller betinge hverandre. Forholdet mellom styring og ledelse forventes å påvirke handlingsrommet. Handlingsrommet er mulighet for å gjøre valg i rommet mellom begrensninger (lover, avtaleverk, økonomi ...